Dostawa całodziennego wyżywienia dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej „Chemik”...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa całodziennego wyżywienia dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej „Chemik” w Warszawie przy ul. Korotyńskiego 10
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-04-15
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyDom Pomocy Społecznej "Chemik"
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-08
 • Numer ogłoszenia535042-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 535042-N-2019 z dnia 2019-04-08 r.

Dom Pomocy Społecznej "Chemik": Dostawa całodziennego wyżywienia dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej „Chemik” w Warszawie przy ul. Korotyńskiego 10
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Nie dotyczy
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej "Chemik", krajowy numer identyfikacyjny 29700000000000, ul. ul. Korotyńskiego  10 , 02-121  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 8235012, 8235837, e-mail administracja@dps-chemik.neostrada.pl, faks 228 235 012.
Adres strony internetowej (URL): www.dpschemik.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Dom Pomocy Społecznej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.dpschemik.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.dpschemik.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dom Pomocy Społecznej CHEMIK ul. Korotyńskiego 10, 02-121 Warszawa

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa całodziennego wyżywienia dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej „Chemik” w Warszawie przy ul. Korotyńskiego 10
Numer referencyjny: ZP/1/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej „Chemik” w Warszawie przy ul. Korotyńskiego 10 oraz wywiezienie i utylizacja odpadków spożywczych.

II.5) Główny kod CPV: 55321000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
55322000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-05-01 2020-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa sposobu spełniania warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada polisę lub inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 600.000,00 PLN W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przedmiotowy warunek musi spełniać każdy z Wykonawców.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 1.posiada doświadczenie w wykonaniu co najmniej 3 usług polegających na świadczeniu usług przygotowywania posiłków całodziennych lub całodziennego zbiorowego żywienia w domach pomocy społecznej, domach opieki, podmiotach wykonujących działalność leczniczą, szpitalach, zakładach opiekuńczo – leczniczych o wartości co najmniej 600 000,00 zł brutto każda oraz trwających minimum 24 miesiące.. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przedmiotowy warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie. W przypadku gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/Podmiotem a Zamawiającym/Odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w inne walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów NBP na dzień opublikowania ogłoszenia. 2.dysponuje co najmniej 1 osobą, z wykształceniem minimum średnim w zakresie technologii żywienia lub dietetyki i co najmniej 3 letnim doświadczeniem w żywieniu osób domach pomocy społecznej lub domach opieki lub podmiotach wykonujących działalność leczniczą lub szpitalach lub zakładach opiekuńczo leczniczych, która będzie odpowiedzialna za wykonywanie usług w zakresie merytorycznym i jakościowym, W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przedmiotowy warunek Wykonawcy musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca . 3.dysponuje kuchnią podstawową w pełni wyposażoną dostosowaną do przygotowywania posiłków, znajdującą się w odległości nie większej niż 40 km od siedziby Zamawiającego wpisaną do rejestru zakładów podlegających kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1541 ze zm.) oraz dysponuje kuchnią rezerwową w pełni wyposażoną (na wypadek awarii kuchni podstawowej) znajdującą się w odległości nie większej niż 40 km od siedziby Zamawiającego wpisaną do rejestru zakładów podlegających kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1541 ze zm.) Kuchnie muszą być wpisane do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz posiadać wydaną decyzje właściwego dla siedziby wykonawcy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zatwierdzająca zakład, w którym przygotowywane będą posiłki na prowadzoną działalność związaną z produkcją i obrotem żywnością w zakresie przygotowania posiłków od surowca do gotowej potrawy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przedmiotowy warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie. 4.dysponuje samochodem dostawczym przeznaczonym do transportu posiłków, 5.dysponuje wózkami do transportu pożywienia bezpośrednio do podopiecznych z podgrzewaczem, pojemnikami, termosami, posiadającymi atesty dopuszczające do kontaktu z żywnością minimum 2 szt., 6.posiada wdrożony system HACCP oraz zgodność systemu z Normą PN-EN ISO 22000 w kuchni podstawowej oraz rezerwowej, w której będą produkowane posiłki.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Należy wypełnić załącznik nr 9 do SIWZ
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust 1 ustawy PZP, Wykonawca przedstawia dokumenenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia tych podmiotów w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 pkt. 1 i 4 ustawy PZP w zakresie wymaganym od Wykonawcy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Dokumenty potwierdzające wdrożenie sytemu HACCP oraz zgodność systemu z Normą PN-EN ISO 22000 w kuchni podstawowej oraz kuchni rezerwowej, w której będą produkowane posiłki, Dokument potwierdzający wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Dotyczy kuchni podstawowej i rezerwowej, Decyzja właściwego dla siedziby wykonawcy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zatwierdzająca zakład, w którym przygotowywane będą posiłki na prowadzoną działalność związaną z produkcją i obrotem żywnością w zakresie przygotowania posiłków od surowca do gotowej potrawy. Dotyczy kuchni podstawowej i rezerwowej. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wymagane jest wykazanie dysponowania następującym sprzętem: a) samochodem dostawczym przeznaczonym do transportu posiłków – min. 1 szt. b) wózkami do transportu pożywienia bezpośrednio do podopiecznych z podgrzewaczem, pojemnikami, termosami, posiadającymi atesty dopuszczające do kontaktu z żywnością min. 2 szt. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przedmiotowy warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie. Wymagane jest wykazanie wykonania lub wykonywania co najmniej 3 usług polegających na świadczeniu usług przygotowywania posiłków całodziennych lub całodziennego zbiorowego żywienia w domach pomocy społecznej, domach opieki, podmiotach wykonujących działalność leczniczą, szpitalach, zakładach opiekuńczo – leczniczych o wartości co najmniej 600 000,00 zł brutto każda oraz trwających minimum 24 miesiące. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przedmiotowy warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wymagane jest wykazanie dysponowania co najmniej 1 osobą, z wykształceniem minimum średnim w zakresie technologii żywienia lub dietetyki i co najmniej 3 letnim doświadczeniem w żywieniu osób domach pomocy społecznej lub domach opieki lub podmiotach wykonujących działalność leczniczą lub szpitalach lub zakładach opiekuńczo leczniczych, która będzie odpowiedzialna za wykonywanie usług w zakresie merytorycznym i jakościowym. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przedmiotowy warunek Wykonawcy musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, sporządzone wg załącznika nr 3 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia sporządzone wg załącznika nr 4 do SIWZ, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP. Zamawiający wymaga aby składany dokument w szczególności zawierał informacje dotyczące: 1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Uwaga! Informację o podmiotach, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP. należy zawrzeć w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.1. niniejszej tabeli. Formularz cenowy sporządzony wg załącznika nr 5 do SIWZ. Pełnomocnictwo, jeżeli oferta, w tym wszelkie oświadczenia i dokumenty, zostaną podpisane przez osobę albo osoby działające na podstawie pełnomocnictwa. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi obejmować uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii. Do pełnomocnictwa należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielania pełnomocnictwa [co można wykazać w szczególności przez załączenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) albo zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 02.07.2004r. (Dz.U. z 2015r., poz. 584 ze zm.)].Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. sporządzone wg załącznika nr 7 do SIWZ. Wykonawca składa oświadczenie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców. Formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Kwalifikacje dietetyka 20,00
Kwalifikacje kucharza 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza zmiany osób podlegających zatrudnieniu zgodnie z wymogami określonymi w ust 1 w terminie do 5 dni roboczych od daty rozwiązania stosunku pracy z dotychczasowymi pracownikami. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o zmianie każdej z osób zatrudnionej zgodnie z wymogami ust. 1 i2 oraz powodach tej zmiany. 2. Zamawiający dopuszcza zmiany osób podlegających zatrudnieniu zgodnie z wymogami określonymi w ust. 4. §12 3. W przypadku zmiany formy prawnej lub likwidacji Zamawiającego, zastrzega on sobie prawo do rozwiązania umowy z terminem 14 dniowego wypowiedzenia umowy, bez ponoszenia odpowiedzialności materialnej. 4. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w sytuacji obiektywnie koniecznej wprowadzenia zmian w niżej przedstawionym zakresie z zastrzeżeniem art. 140 ust. 1 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych: 4.1 Zmiana danych Wykonawcy (np. zmiana adresu, nazwy itp.) lub zmiana wynikająca z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy skutkująca sukcesją generalną, 4.2 Zmiana wynikająca z powstania niezamierzonych niezgodności pomiędzy zapisami umowy, a treścią oferty lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 4.3 Zmiany w obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na przedmiot zamówienia i warunki umowy oraz zmiana sytuacji prawnej i faktycznej Wykonawcy lub Zamawiającego skutkująca niemożliwością realizacji przedmiotu umowy. 4.4 Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy, gdy są one następstwem zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany: 4.4.1 stawki podatku od towarów i usług, 4.4.2 wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 4.4.3 zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 5. Powyższe wskazane zmiany mogą być dokonywane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy za zgodą obu stron i zostaną wprowadzone do niniejszej umowy stosownym aneksem.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-15, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2019-05-14 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę wody źródlanej - Sokołów Podlaski
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania19-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę wody źródlanej do placówki oświatowej w Sokołowie Podlaskim. Zainteresowanych proszę o kontakt.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa rękawic diagnostycznych, pieluchomajtek dla dorosłych, pieluszek, staplerów j. uż. do szwu liniowego i okrężnego, staplerów – rotikulatorów, cewników urologicznych (wyrobów sterylnych), zestawów do szynowania moczowodów, zestawów punkcyjnych do nefrostomii, zamkniętych systemów do odsysania wydzieliny z dróg oddechowych, drenów do podawania cytostatyków do pompy infuzyjnej objętościowej , przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych, przedłużaczy do pomp infuzyjnych, aparatów do infuzji leków światłoczułych, aparatów do infuzji cytostatyków, przyrządów do przetaczania krwi i środków krwiopochodnych, zestawów infuzyjnych, worków urostomijnych i stomijnych, zestawów do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu kobiet metodą TOT, zestawów do trepanobiopsji, produktów j. uż. do higieny pacjenta i dezynfekcji otoczenia, gąbek jednorazowych do kąpieli przed zabiegiem, toreb na wymiociny, chusteczek wilgotnych do mycia pacjenta, jednorazowych kaniul do wiskoelastyku, materiałów zużywalnych do aparatu Infant Flow i SiPAP, przyrządów do nakłucia jamy opłucnej w podziale na 28 części
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Warszawa: Zakup leku antyretrowirusowego Etravirine
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Rozrywka, imprezy i sztuka: Przygotowanie i dostarczania posiłków dla mieszkańców Domu Seniora Rusinowa w Wałbrzychu
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Rozrywka, imprezy i sztuka: Usługa cateringowa podczas wydarzenia „Majówkowe śniadanie na trawie” w Gorzowie Wlkp.