Część I „Świadczenie usług przygotowania i dostarczania gorących posiłków jednodaniowych...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Część I „Świadczenie usług przygotowania i dostarczania gorących posiłków jednodaniowych (gorąca zupa z wkładką mięsną i pieczywem) do stołówki MOPS Ełk, znajdującej się przy ul. Wojska Polskiego 24 w Ełku”. Część II „Świadczenie usług przygotowania i dostarczania gorących posiłków w postaci pierwszego i drugiego dania w pojemnikach jednorazowych, dla osób uczestniczących w zajęciach i warsztatach w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera oraz innymi zaburzeniami psychicznymi znajdującego się przy ul. Kościuszki 28B, 19-300 Ełk oraz Klubu Seniora „SENIOR+” znajdującego się przy ul. Piłsudskiego 10 w Ełku”.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoEłk
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-10-26
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Data publikacji ogłoszenia2018-10-16
 • Numer ogłoszenia636709-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 636709-N-2018 z dnia 2018-10-16 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: Część I „Świadczenie usług przygotowania i dostarczania gorących posiłków jednodaniowych (gorąca zupa z wkładką mięsną i pieczywem) do stołówki MOPS Ełk, znajdującej się przy ul. Wojska Polskiego 24 w Ełku”. Część II „Świadczenie usług przygotowania i dostarczania gorących posiłków w postaci pierwszego i drugiego dania w pojemnikach jednorazowych, dla osób uczestniczących w zajęciach i warsztatach w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera oraz innymi zaburzeniami psychicznymi znajdującego się przy ul. Kościuszki 28B, 19-300 Ełk oraz Klubu Seniora „SENIOR+” znajdującego się przy ul. Piłsudskiego 10 w Ełku”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, krajowy numer identyfikacyjny 79015414500000, ul. Piłsudskiego  8 , 19-300   Ełk, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 87 732 67 18, e-mail sekretariat@mops.elk.pl, faks 87 732 67 18.
Adres strony internetowej (URL): http://elk-mops.bip-wm.pl/public/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://elk-mops.bip-wm.pl/public/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017r. poz. 1481ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub faksu.
Adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Piłsudskiego 8, 19-300 Ełk

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Część I „Świadczenie usług przygotowania i dostarczania gorących posiłków jednodaniowych (gorąca zupa z wkładką mięsną i pieczywem) do stołówki MOPS Ełk, znajdującej się przy ul. Wojska Polskiego 24 w Ełku”. Część II „Świadczenie usług przygotowania i dostarczania gorących posiłków w postaci pierwszego i drugiego dania w pojemnikach jednorazowych, dla osób uczestniczących w zajęciach i warsztatach w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera oraz innymi zaburzeniami psychicznymi znajdującego się przy ul. Kościuszki 28B, 19-300 Ełk oraz Klubu Seniora „SENIOR+” znajdującego się przy ul. Piłsudskiego 10 w Ełku”.
Numer referencyjny: OPS.272.2.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część I 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przygotowania i dostarczania własnym transportem, gorących posiłków jednodaniowych (gorąca zupa z wkładką mięsną i pieczywem) do stołówki MOPS Ełk, znajdującej się przy ul. Wojska Polskiego 24 w Ełku. Zakres usługi obejmuje: a) przygotowanie i dostarczenie w termosach Wykonawcy (spełniających wymagania dot. przechowywania i transportu żywności), własnym transportem, gorących posiłków jednodaniowych (gorąca zupa z wkładką mięsną i pieczywem), dla około 80 osób, do stołówki MOPS, znajdującej się przy ul. Wojska Polskiego 24 w Ełku, b) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa (Załącznik Nr 6) do specyfikacji istotnych warunków, c) wymienione w SIWZ ilości posiłków należy traktować, jako szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby żywionych osób, d) zamówienie przez Zamawiającego mniejszej lub większej ilości posiłków niż wymieniona w SIWZ nie może być podstawą żadnych roszczeń, e) w przypadku wystąpienia u Zamawiającego braku środków w budżecie związanych z dożywianiem beneficjentów w trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy z Wykonawcą, f) Wykonawca określi cenę netto i brutto 1 posiłku, i cena ta będzie niezmienna w czasie trwania umowy, g) świadczenie usług żywieniowych powinno być zgodne z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 1541) oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Instytutu Żywności i Żywienia w sprawie norm wyżywienia i żywienia, jakie obowiązują w zakładach żywienia zbiorowego oraz jakości zdrowotnych żywności. Ponadto w zakresie jakości usług zadanie powinno być wykonane w sposób gwarantujący jakość posiłków zgodną z zalecanymi normami dotyczącymi zawartości składników pokarmowych zapewniając ich różnorodność. Posiłki powinny być również przygotowywane zgodnie z obowiązującymi zasadami GHP/GMP oraz normami HACCP w zakresie personelu, warunków produkcji oraz aktualnymi przepisami prawa. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ich przestrzeganie, h) kuchnia główna, w której będą przygotowywane posiłki, musi posiadać stosowne zezwolenia na wywóz posiłków na zewnątrz wydaną przez właściwy terenowy organ inspekcji sanitarnej, i) Wykonawca będzie dostarczać posiłki własnym dostosowanym do przewozu żywności transportem w pojemnikach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury. Przewożenie żywności musi odbywać się zgodnie z systemem HACCP - w trakcie transportu potraw należy przestrzegać następujących zasad: „potrawy serwowane na gorąco winny utrzymywać temperaturę 60 stopni C i czas ich przewozu nie może przekraczać dwóch godzin od czasu ich wytworzenia do wydania”, j) Wykonawca odpowiedzialny będzie za odbiór brudnych naczyń i pojemników po wydanych posiłkach z wyznaczonego przez Zamawiającego miejsca, w tym samym dniu w którym posiłki zostały wydane, k) Wykonawca posiada zezwolenie na produkcję posiłków wydane przez odpowiednie organy kontrolne oraz wdrożoną lub rozpoczętą procedurę wdrażania systemu HACCP. Wykonawca zobowiązany jest okazać posiadaną dokumentację HACCP-u. W trakcie realizacji umowy Wykonawca również jest zobowiązany okazywać dokumentację HACCP-u na każde żądanie Zamawiającego, l) Przygotowanie i dowiezienie posiłków odbywać się będzie na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy, w związku z tym przy kalkulacji kosztów należy brać pod uwagę wsad do kotła, transport, koszt naczyń, i.t.p., m) Zamawiający zastrzega sobie prawo dostępu do kopii protokołów pokontrolnych oraz wszystkich atestów na surowce i sprzęt wykorzystany w procesie produkcji kuchennej oraz transportu, n) Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za jakość dostarczanych posiłków, tj. odpowiednią gramaturę, wartość energetyczną i odżywczą, właściwe walory smakowe i estetyczne, czystość mikrobiologiczną, dobór właściwych surowców oraz właściwych procesów technologicznych, o) Wykonawca zobowiązany jest do odkładania prób pokarmowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. p) Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny i weryfikacji wszystkich parametrów wykonania zleconej usługi na każdym etapie oraz w każdej chwili produkcji. Część II 2. Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i dostarczania posiłków w postaci pierwszego i drugiego dania, w pojemnikach jednorazowych lub w termosach (spełniających wymagania dot. przechowywania i transportu żywności) Wykonawcy, dla osób uczestniczących w zajęciach i warsztatach w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera oraz innymi zaburzeniami psychicznymi znajdującego się przy ul. Kościuszki 28B w Ełku”, zwany w dalszej treści SIWZ - ŚDS oraz do Klubu Seniora „SENIOR+” znajdującego się przy ul. Piłsudskiego 10, zwany w dalszej treści SIWZ - SENIOR+. Zakres usługi obejmuje: a) przygotowywanie i dowóz w pojemnikach jednorazowych lub w termosach Wykonawcy (obiadów w postaci pierwszego i drugiego dania) przez pięć dni w tygodniu, dla około 52 uczestników ŚDS i SENIOR+, b) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa (Załącznik Nr 7 do SIWZ), c) wymienione w SIWZ ilości posiłków należy traktować, jako szacunkowe, d) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby żywionych osób, zamówienie przez Zamawiającego mniejszej lub większej ilości posiłków niż wymieniona w SIWZ nie może być podstawą żadnych roszczeń, e) w przypadku wystąpienia u Zamawiającego braku środków w budżecie związanych z dożywianiem beneficjentów w trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy z Wykonawcą, f) Wykonawca określi cenę netto i brutto 1 posiłku, i cena ta będzie niezmienna w czasie trwania umowy, g) Zamawiający zastrzega sobie prawo nie zamawiania posiłku w określonym dniu w związku z np. wyjazdem na wycieczkę, obchodami świąt i uroczystości w ŚDS oraz w SENIOR+, o czym zawiadomi Wykonawcę w formie pisemnej, h) Wykonawca będzie odpowiedzialny za przygotowanie posiłków i dostarczenie ich w odpowiednich do tego celu pojemnikach, we wskazane przez Zamawiającego miejsce, w ŚDS w godzinach 1330 - 1345 i „SENIOR+” w godzinach 1430 - 1445 (godziny dostaw mogą ulec zmianie w czasie trwania umowy), i) Wykonawca ma obowiązek sporządzania odpowiednich posiłków uwzględniających zalecenia dietetyczne, np. dieta cukrzycowa, dieta wysokobiałkowa, i.t.p., po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, j) rodzaje i ilość diet zlecanych przez Zamawiającego wynikać będzie z liczby przebywających osób oraz ze wskazań medyczno – dietetycznych, k) Wymagany jest niepowtarzalny jadłospis układany przez Wykonawcę na okres 5 kolejnych dni żywieniowych i dostarczany do zatwierdzenia do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku z 5-dniowym wyprzedzeniem, l) Świadczenie usług żywieniowych powinno być zgodne z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2018r., poz. 1541 ze zm.) oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Instytutu Żywności i Żywienia w sprawie norm wyżywienia i żywienia, jakie obowiązują w zakładach żywienia zbiorowego oraz jakości zdrowotnych żywności. Ponadto w zakresie jakości usług zadanie powinno być wykonane w sposób gwarantujący jakość posiłków zgodną z zalecanymi normami dotyczącymi zawartości składników pokarmowych zapewniając ich różnorodność. Posiłki powinny być również przygotowywane zgodnie z obowiązującymi zasadami GHP/GMP oraz normami HACCP w zakresie personelu, warunków produkcji oraz aktualnymi przepisami prawa. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ich przestrzeganie, m) kuchnia główna, w której będą przygotowywane posiłki, musi posiadać stosowne zezwolenia na wywóz posiłków na zewnątrz wydaną przez właściwy terenowy organ inspekcji sanitarnej, n) Wykonawca będzie dostarczać posiłki własnym dostosowanym do przewozu żywności transportem w pojemnikach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury. Przewożenie żywności musi odbywać się zgodnie z systemem HACCP - w trakcie transportu potraw należy przestrzegać następujących zasad: „potrawy serwowane na gorąco winny utrzymywać temperaturę 60 stopni C i czas ich przewozu nie może przekraczać dwóch godzin od czasu ich wytworzenia do wydania”, o) Wykonawca odpowiedzialny będzie za odbiór brudnych naczyń i pojemników po wydanych posiłkach z wyznaczonego przez Zamawiającego miejsca, w tym samym dniu w którym posiłki zostały wydane, p) Wykonawca posiada zezwolenie na produkcję posiłków wydane przez odpowiednie organy kontrolne oraz wdrożoną lub rozpoczętą procedurę wdrażania systemu HACCP. Wykonawca zobowiązany jest okazać posiadaną dokumentację HACCP-u. W trakcie realizacji umowy Wykonawca również jest zobowiązany okazywać dokumentację HACCP-u na każde żądanie Zamawiającego, q) Przygotowanie i dowiezienie posiłków odbywać się będzie na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy, w związku z tym przy kalkulacji kosztów należy brać pod uwagę wsad do kotła, transport, koszt naczyń i.t.p., r) Zamawiający zastrzega sobie prawo dostępu do kopii protokołów pokontrolnych oraz wszystkich atestów na surowce i sprzęt wykorzystany w procesie produkcji kuchennej oraz transportu, s) Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za jakość dostarczanych posiłków, tj odpowiednią gramaturę, wartość energetyczną i odżywczą, właściwe walory smakowe i estetyczne, czystość mikrobiologiczną, dobór właściwych surowców oraz właściwych procesów technologicznych, t) Wykonawca zobowiązany jest do odkładania prób pokarmowych zgodnie z obowiązującymi wymogami, u) Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny i weryfikacji wszystkich parametrów wykonania zleconej usługi na każdym etapie oraz w każdej chwili produkcji.

II.5) Główny kod CPV: 55321000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
55521200-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 217145,00
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: nie dotyczy
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a). Formularz ofertowy (wzór załącznik nr 1 do SIWZ). b). Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych. c). Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekaże Zamawiającemu oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (wzór załącznik nr 3 do SIWZ).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie wykonawcy 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Istotne zmiany treści niniejszej umowy, przewidziane przez Zamawiającego, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, na uzasadniony wniosek w następujących przypadkach: 1) zmiany adresu Wykonawcy, 2) zmiany nazwy firmy Wykonawcy, 3) w przypadku konieczności zmiany przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, 4) wystąpi okoliczność, której nie można było przewidzieć podczas zawierania umowy, a która uniemożliwia realizację umowy w jej pierwotnej treści, 5) możliwa jest zmiana umowy, która w sposób obiektywny jest korzystna dla Zamawiającego, a na dokonanie tej zmiany wyraża zgodę Wykonawca, 6) dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 7) wystąpi konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia spowodowana: a) siłą wyższą lub innymi okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, b) zmianą przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i mających wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamówienia, c) zmian w budżecie Ośrodka niezależnych od Zamawiającego (dot. roku 2019). 8) W przypadku zmiany stawki VAT cena może ulec zmianie w trakcie trwania umowy po uprzednim złożeniu pisemnego umotywowanego wniosku (tylko w uzasadnionym przypadku).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-10-26, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: „Świadczenie usług przygotowania i dostarczania gorących posiłków jednodaniowych (gorąca zupa z wkładką mięsną i pieczywem) do stołówki MOPS Ełk, znajdującej się przy ul. Wojska Polskiego 24 w Ełku”.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest realizowanie dostawy polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu gorących posiłków do siedziby MOPS w Ełku, znajdującej się przy ul. Wojska Polskiego 24. 2. Usługa będzie polegała na: 2.1. wykonaniu i dostawie własnym transportem i przy wykorzystaniu własnych termosów, gorących posiłków, do siedziby stołówki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wojska Polskiego 24, 2.1.1. Posiłki mają spełniać normę kaloryczną – 700 kcal + - 10%,* 2.1.2 Gramatura jednostkowego posiłku (zupy) – 500 ml, 2.1.3. Gramatura jednej porcji pieczywa – 0,25 kg.**, 2.1.4. Gramatura jednej porcji wkładki mięsnej – 0,10 kg. *** 2.1.5. Na niedziele i dni świąteczne ustawowo wolne od pracy przypadające w ciągu tygodnia wydawany będzie suchy prowiant w cenie obiadu. 2.1.6. przez pojęcie „suchy prowiant” Zamawiający rozumie: - chleb – 250 g., wędliny: - kiełbasa miękka np. parówkowa, mortadela, mielonka – min. 100g., - kiełbasa twarda, np. tatrzańska, piwna, żywiecka – min. 50 gram, - ser topiony – min. 100g. - pasztet – min. 70g., - ryba – min. 100g. 2.1.7. Na każdy wolny dzień asortyment dodatku do chleba musi być inny np.: chleb + kiełbasa miękka, chleb + kiełbasa twarda, chleb + pasztet, chleb + ser topiony, chleb + ryba. 2.1.8. Suchy prowiant musi być zapakowany w woreczek foliowy. 2.2. SZACUNKOWA DZIENNA ILOŚĆ PORCJI POSIŁKÓW (zupa + wkładka mięsna + chleb) na podstawie 9 miesięcy 2018r.) wyniósł – około 72 szt., 2.3. Zakres usługi obejmuje: a) przygotowanie i dostarczenie w termosach Wykonawcy (spełniających wymagania dot. przechowywania i transportu żywności), własnym transportem, gorących posiłków jednodaniowych (gorąca zupa z wkładką mięsną i pieczywem), dla około 80 osób, do siedziby MOPS, znajdującej się przy ul. Wojska Polskiego 24 w Ełku,. b) Świadczenie usług żywieniowych powinno być zgodne z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 1669) oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Instytutu Żywności i Żywienia w sprawie norm wyżywienia i żywienia, jakie obowiązują w zakładach żywienia zbiorowego oraz jakości zdrowotnych żywności. Ponadto w zakresie jakości usług zadanie powinno być wykonane w sposób gwarantujący jakość posiłków zgodną z zalecanymi normami dotyczącymi zawartości składników pokarmowych zapewniając ich różnorodność. Posiłki powinny być również przygotowywane zgodnie z obowiązującymi zasadami GHP/GMP oraz normami HACCP w zakresie personelu, warunków produkcji oraz aktualnymi przepisami prawa. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ich przestrzeganie. c) kuchnia główna, w której będą przygotowywane posiłki, musi posiadać stosowne zezwolenia na wywóz posiłków na zewnątrz wydaną przez właściwy terenowy organ inspekcji sanitarnej. d) Wykonawca będzie dostarczać posiłki własnym dostosowanym do przewozu żywności transportem w pojemnikach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury. Przewożenie żywności musi odbywać się zgodnie z systemem HACCP - w trakcie transportu potraw należy przestrzegać następujących zasad: „potrawy serwowane na gorąco winny utrzymywać temperaturę 60 stopni C i czas ich przewozu nie może przekraczać dwóch godzin od czasu ich wytworzenia do wydania”. e) Wykonawca posiada zezwolenie na produkcję posiłków wydane przez odpowiednie organy kontrolne oraz wdrożoną lub rozpoczętą procedurę wdrażania systemu HACCP. Wykonawca zobowiązany jest okazać posiadaną dokumentację HACCP-u. W trakcie realizacji umowy Wykonawca również jest zobowiązany okazywać dokumentację HACCP-u na każde żądanie Zamawiającego. f) Przygotowanie i dowiezienie posiłków odbywać się będzie na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy, w związku z tym przy kalkulacji kosztów należy brać pod uwagę wsad do kotła, transport, koszt naczyń. g) Zamawiający zastrzega sobie prawo dostępu do kopii protokołów pokontrolnych oraz wszystkich atestów na surowce i sprzęt wykorzystany w procesie produkcji kuchennej oraz transportu. h) Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za jakość dostarczanych posiłków, tj odpowiednią gramaturę, wartość energetyczną i odżywczą, właściwe walory smakowe i estetyczne, czystość mikrobiologiczną, dobór właściwych surowców oraz właściwych procesów technologicznych. i) Wykonawca zobowiązany jest do odkładania prób pokarmowych zgodnie z obowiązującymi wymogami. j) Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny i weryfikacji wszystkich parametrów wykonania zleconej usługi na każdym etapie oraz w każdej chwili produkcji. 7. Posiłki dostarczane będą codziennie oprócz sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 10.00 – 10.30. 8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał usługę stanowiącą przedmiot zamówienia w terminie, od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. 9. Lokalizacja, której dotyczy przedmiot zamówienia: Stołówka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku, ul. Wojska Polskiego 24. 10. Wykonawca zobowiązuje się do punktualności w dostarczaniu posiłków. ............................................. .............................................. (miejsce i data) (podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) * - Posiłki powinny zawierać około – 50 - 55% węglowodanów, 30 - 35% tłuszczów, około 15% białek oraz posiadać wartość kaloryczną około 700 kcal +- 10%, ** - Zamawiający pod pojęciem pieczywa rozumie chleb pszenno – żytni lub żytni. *** - Zamawiający pod pojęciem wkładki mięsnej rozumie np. porcję kiełbasy, skrzydełko, żeberko, pulpety, sztuka mięsa, itp.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 55321000-6, 55521200-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 163945,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie wykonawcy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: „Świadczenie usług przygotowania i dostarczania gorących posiłków w postaci pierwszego i drugiego dania w pojemnikach jednorazowych, dla osób uczestniczących w zajęciach i warsztatach w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera oraz innymi zaburzeniami psychicznymi znajdującego się przy ul. Kościuszki 28B, 19-300 Ełk oraz Klubu Seniora „SENIOR+” znajdującego się przy ul. Piłsudskiego 10 w Ełku.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i dostarczania posiłków w postaci pierwszego i drugiego dania, w pojemnikach jednorazowych lub w termosach (spełniających wymagania dot. przechowywania i transportu żywności), Wykonawcy, dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera oraz innymi zaburzeniami psychicznymi znajdującego się przy ul. Kościuszki 28B w Ełku”, zwany w dalszej treści ŚDS oraz do Klubu Seniora „SENIOR+” znajdującego się przy ul. Piłsudskiego 10, zwany w dalszej treści SENIOR+. Potencjalna liczba osób objęta dożywianiem wynosi około 52. 2. Usługa będzie polegała m.in. na: 1) przygotowywaniu i dowozie w pojemnikach jednorazowych lub w naczyniach Wykonawcy, obiadów w postaci pierwszego i drugiego dania, przez pięć dni w tygodniu, dla około 52 uczestników ŚDS oraz uczestników SENIOR+. 2) SZACUNKOWA DZIENNA ILOŚĆ POSIŁKÓW (pierwszego i drugiego dania) na podstawie 9 miesięcy 2018r.) wynosi – 30 SZT, 3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania szacowanej ilości posiłków, 4) Zamawiający zastrzega sobie prawo nie zamawiania posiłku w określonym dniu w związku z np. wyjazdem na wycieczkę, obchodami świąt i uroczystości w ŚDS oraz SENIOR+, o czym zawiadomi Wykonawcę w formie pisemnej, 5) Wykonawca będzie odpowiedzialny za przygotowanie posiłków i dostarczenie ich w odpowiednich do tego celu pojemnikach, we wskazane przez Zamawiającego miejsce ŚDS w godzinach 1330 - 1345 oraz SENIOR+ 1430 - 1445 (godziny mogą ulec zmianie w czasie trwania umowy) 6) Wykonawca ma obowiązek sporządzania odpowiednich posiłków uwzględniających zalecenia dietetyczne, np. dieta cukrzycowa, dieta wysokobiałkowa, i.t.p., po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, 7) rodzaje i ilość diet zlecanych przez Zamawiającego wynikać będzie z liczby przebywających osób oraz ze wskazań medyczno – dietetycznych, 8) wymagany jest niepowtarzalny jadłospis układany przez Wykonawcę na okres 5 kolejnych dni żywieniowych i dostarczany do zatwierdzenia do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku z 5-dniowym wyprzedzeniem. 9) Zamawiający zleca wydawanie posiłków w naczyniach Wykonawcy Wykonawca oświadcza, że zapewni odpowiednią zastawę stołową w ilości zapewniającej spożycie posiłku przez wszystkich uczestników w jednym czasie, 10) niedopuszczalne jest użycie zastawy stołowej której elementy posiadają wady w postaci wyszczerbień, pęknięć oraz innych wad, uniemożliwiających bezpieczne spożycie posiłku, 11) Wykonawca odpowiedzialny będzie za odbiór brudnych naczyń i pojemników po wydanych posiłkach z wyznaczonego przez Zamawiającego miejsca, w tym samym dniu w którym posiłki zostały wydane, 12) wyklucza się serwowanie posiłków przygotowanych na bazie fastfood. Posiłki muszą być gotowane na wywarze mięsno – warzywnym, Zamawiający nie dopuszcza możliwości serwowania zup przygotowanych na bazie proszku. 13) warzywa użyte do przygotowania posiłku muszą być świeże lub mrożone, 14) potrawy powinny być, przygotowane z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji dodatkowych, konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych, 15) świadczenie usług żywieniowych powinno być zgodne z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2017 r., poz. 149 ze zmianami) oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Instytutu Żywności i Żywienia w sprawie norm wyżywienia i żywienia, jakie obowiązują w zakładach żywienia zbiorowego oraz jakości zdrowotnych żywności. Ponadto w zakresie jakości usług zadanie powinno być wykonane w sposób gwarantujący jakość posiłków zgodną z zalecanymi normami dotyczącymi zawartości składników pokarmowych zapewniając ich różnorodność. Posiłki powinny być również przygotowywane zgodnie z obowiązującymi zasadami GHP/GMP oraz normami HACCP w zakresie personelu, warunków produkcji oraz aktualnymi przepisami prawa. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ich przestrzeganie. 16) kuchnia główna, w której będą przygotowywane posiłki, musi posiadać stosowne zezwolenia na wywóz posiłków na zewnątrz wydaną przez właściwy terenowy organ inspekcji sanitarnej. 17) Wykonawca będzie dostarczać posiłki własnym dostosowanym do przewozu żywności transportem w pojemnikach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury. Przewożenie żywności musi odbywać się zgodnie z systemem HACCP - w trakcie transportu potraw należy przestrzegać następujących zasad: „potrawy serwowane na gorąco winny utrzymywać temperaturę 60 stopni C i czas ich przewozu nie może przekraczać dwóch godzin od czasu ich wytworzenia do wydania”. 18) Wykonawca posiada zezwolenie na produkcję posiłków wydane przez odpowiednie organy kontrolne oraz wdrożoną lub rozpoczętą procedurę wdrażania systemu HACCP. Wykonawca zobowiązany jest okazać posiadaną dokumentację HACCP-u. W trakcie realizacji umowy Wykonawca również jest zobowiązany okazywać dokumentację HACCP-u na każde żądanie Zamawiającego. 3. Lokalizacja, której dotyczy przedmiot zamówienia: - Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera oraz innymi zaburzeniami psychicznymi, znajdujący się przy ul. Kościuszki 28B, 19-300 Ełk. - Klub Seniora „SENIOR+” znajdującego się przy ul. Piłsudskiego 10, 19-300 Ełk.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 55321000-6, 55521200-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 53200,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie wykonawcy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę artykułów spożywczych - Olsztyn
 • Lokalizacja zleceniawarmińsko-mazurskie
 • Data dodania21-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę artykułów spożywczych dla żłobka. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI