Utworzenie Bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Utworzenie Bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500–1:5000 (BDOT500) dla obszarów położonych w powiecie ełckim wraz z wprowadzeniem utworzonych zbiorów danych BDOT500 do systemu teleinformatycznego Zamawiającego.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoEłk
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-02-23
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPowiat Ełcki
 • Data publikacji ogłoszenia2018-02-13
 • Numer ogłoszenia517524-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 517524-N-2018 z dnia 2018-02-13 r.

Powiat Ełcki: Utworzenie Bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500–1:5000 (BDOT500) dla obszarów położonych w powiecie ełckim wraz z wprowadzeniem utworzonych zbiorów danych BDOT500 do systemu teleinformatycznego Zamawiającego.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: „Cyfrowy Region RPWM.03.00.00” w ramach projektu pn.„Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Powiatu Ełckiego”.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Ełcki, krajowy numer identyfikacyjny 79067105300000, ul. ul. Piłsudskiego  4 , 19300   Ełk, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 876 218 300, e-mail agnieszka.pietrowicz@powiat.ełk.pl, faks 876 218 339.
Adres strony internetowej (URL): www.powiat.elk.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.powiat.elk.pl/wiadomosci/8356/ogloszenia_przetargow

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.powiat.elk.pl/wiadomosci/8356/ogloszenia_przetargow

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U poz 1529 oraz z 2015 poz. 1830), osobiście, za posrednictwem posłańca
Adres:
Starostwo powiatowe w Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk, pok. 127

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utworzenie Bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500–1:5000 (BDOT500) dla obszarów położonych w powiecie ełckim wraz z wprowadzeniem utworzonych zbiorów danych BDOT500 do systemu teleinformatycznego Zamawiającego.
Numer referencyjny: RP.272.4.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest utworzenie baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500–1:5000 (BDOT500) dla obszarów położonych w powiecie ełckim (jednostek ewidencyjnych wskazanych szczegółowo w załączniku nr 4 do SIWZ) wraz z wprowadzeniem utworzonych zbiorów danych BDOT500do systemu teleinformatycznego Zamawiającego. 2. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Powiatu Ełckiego” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 3. Przedmiot zamówienia (BDOT500) powinien zostać wykonany zgodnie z pojęciowym modelem danych BDOT500 określonym w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2028). 4. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: a) pełnienie funkcji kierownika w rozumieniu art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 z późn. zm. –dalej zwana pgik ) Czynności kierownika: • reprezentowanie Wykonawcy w relacji z Zamawiającym, • prowadzenie uzgodnień z Zamawiającym, w tym uzgodnień harmonogramu (o którym mowa w pkt.3.5. OPZ), • prowadzenie dokumentacji dotyczącej zamówienia, • organizacja pracy Zespołu Wykonawcy, • sporządzenie Planu realizacji zamówienia, w tym zakresu wykonywanych czynności i terminów ich realizacji dla poszczególnych jednostek ewidencyjnych wskazanych w OPZ, • pozyskanie niezbędnych danych do realizacji prac, • składanie comiesięcznych raportów, będących sprawozdaniem z postępu realizowanych prac oraz poprawności opracowywanych produktów dla poszczególnych jednostek ewidencyjnych, • nadzór nad postępem prac i jakością, • prowadzenie kontroli opracowania. b) pełnienie funkcji specjalisty zespołu wykonawcy, który będzie wykonywał następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: kontrola wewnętrzna, merytoryczny nadzór, opracowywanie zbiorów bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500), redakcja kartograficzna mapy zasadniczej. Zamawiający jest uprawniony, w trakcie całego okresu realizacji umowy, do weryfikacji formy zatrudnienia pracowników, o których mowa w niniejszym punkcie. Wykonawca, w trakcie realizacji umowy, na każde żądanie Zamawiającego, przedstawi dowody potwierdzające spełnienie tego obowiązku. Sankcje z tytułu niespełnienia ww. wymagań zostały określone w załączniku nr 3 do SIWZ- Istotnych postanowieniach umowy. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zwiera Załącznik nr 4 do SIWZ – OPZ.

II.5) Główny kod CPV: 72314000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 200 000 zł,
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:  Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie usługi polegające na opracowaniu mapy zasadniczej w postaci wektorowej lub opracowaniu zbiorów danych BDOT500, przy czym łączna wartość tych usług nie może być mniejsza niż 200.000,00 zł brutto, a wartość każdej z tych usług nie może być mniejsza niż 50.000,00 zł brutto. Uwaga: Wykonawca w wykazie usług zobowiązany jest podać tylko te usługi, które potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał usługi podając informację o zamawiającym oraz datę i nazwę zrealizowanego zamówienia wraz z jego wartością brutto, na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków. Wzór wykaz usług stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.  Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia minimum 4 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które spełniają następujące wymagania: 1) Kierownik prac, (co najmniej 1 (jedna) osoba, zatrudniona na umowę o pracę) w rozumieniu art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (dalej: pgik): i. posiada wykształcenie wyższe; ii. posiada uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 ustawy pgik iii. w ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika prac przy realizacji co najmniej 2 (dwóch)zakończonych usług, polegających na opracowaniu mapy zasadniczej w postaci wektorowej lub opracowaniu zbioru danych BDOT500, przy czym wartość każdej z tych usług nie może być mniejsza niż 50.000 zł brutto. Czynności kierownika: • reprezentowanie Wykonawcy w relacji z Zamawiającym, • prowadzenie uzgodnień z Zamawiającym, w tym uzgodnień harmonogramu (o którym mowa w pkt.3.5. OPZ), • prowadzenie dokumentacji dotyczącej zamówienia, • organizacja pracy Zespołu Wykonawcy, • sporządzenie Planu realizacji zamówienia, w tym zakresu wykonywanych czynności i terminów ich realizacji dla poszczególnych jednostek ewidencyjnych wskazanych w OPZ, • pozyskanie niezbędnych danych do realizacji prac, • składanie comiesięcznych raportów, będących sprawozdaniem z postępu realizowanych prac oraz poprawności opracowywanych produktów dla poszczególnych jednostek ewidencyjnych, • nadzór nad postępem prac i jakością, • prowadzenie kontroli opracowania. 2) Specjaliści Zespołu Wykonawcy(co najmniej 1 (jedna) osoba zatrudniona na umowę o pracę):co najmniej 3 osoby, z których każda: i. posiada wykształcenie wyższe geodezyjne lub wyższe geograficzne, ii. w ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczyła jako specjalista przy realizacji co najmniej 1 (jednej) zakończonej usługi, polegającej na opracowaniu mapy zasadniczej w postaci wektorowej lub opracowaniu zbiorów danych BDOT500, przy czym wartość tej usługi nie może być mniejsza niż 50.000,00 zł brutto. Ponadto, przynajmniej jedna z ww. osób, zgłoszona jako Specjalista Zespołu Wykonawcy, powinna posiadać uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 ustawy pgik. Najważniejsze czynności wykonywane przez specjalistę: kontrola wewnętrzna, merytoryczny nadzór, opracowywanie zbiorów bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500), redakcja kartograficzna mapy zasadniczej. Uwaga: W przypadku wymagań dotyczących potencjału kadrowego dopuszczalne jest wystąpienie określonej osoby tylko w jednej roli. Zamawiający będzie wymagał od wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach i doświadczeniu tych osób. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Uwaga: Osoby, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca na etapie realizacji zamówienia ponad wymagania minimalne muszą również zostać wymienione w załączniku nr 6 do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy zgodnie z Załącznikiem nr 2B do SIWZ (składane razem z ofertą) b) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w związku z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy zgodnie z załącznikiem nr 2C do SIWZ. UWAGA: Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu powyższy dokument w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (art. 86 ust.5 ustawy). Dokument należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego: Powiat Ełcki, Ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk, pok. 127 W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. c) aktualny na dzień złożenia odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę)składany na wezwanie Zamawiającego– do złożenia tego dokumentu zostanie zobligowany Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
a) aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie z art. 22 ust. 1 pkt 2) i ust. 1b ustawy Pzp zgodnie z Załącznikiem nr 2A do SIWZ (składane razem z ofertą). b) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć ww. dokumentu, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy (składany na wezwanie Zamawiającego – będzie obligowało Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona). c) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ(składany na wezwanie Zamawiającego – będzie obligowało Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona). d) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ(składany razem z ofertą). Dowodami, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt c) SIWZ są: 1) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, 2) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej, 3) w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy dokumenty o których mowa w ust. 1 pkt b),c) i d) SIWZ zawierać będą kwoty wyrażone w innej walucie niż złoty, Zamawiający na potrzeby oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu przeliczy podane kwoty na złoty (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to według tabeli kursów średnich NBP ostatnio przed tą datą ogłoszonych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczeniu innych danych finansowych.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
• Formularz ofertowy – według Załącznika nr 1 do SIWZ, • dokument potwierdzający wniesienie wadium, • dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu (w tym także pełnomocnictwa). Pełnomocnictwo powinno zostać złożone albo w formie oryginału albo uwierzytelnionej notarialnie kopii. • Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Rozdziale V SIWZ powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach (Załącznik nr 2A i 2B do SIWZ).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) wniesionym przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust.6 ustawy, tj. w : a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 110.) 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, gwarancja lub poręczenie powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy: a. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c. kwotę gwarancji, d. termin ważności gwarancji, e. zobowiązanie gwaranta do: „zapłaty Zamawiającemu kwoty wadium (utraty wadium przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego) na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 4) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 4. Wniesione wadium musi zabezpieczać ofertę Wykonawcy przez cały okres związania ofertą. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie O/Ełk, numer konta 68 8099 0004 0090 7354 2000 0050 6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna, iż będzie ono wniesione skutecznie jedynie w przypadku wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację: „dotyczy przetargu – numer sprawy RP.272.4.2018” 7. Potwierdzeniem wniesienia wadium w jednej z form określonych w ust. 2, litery b, c, d i e jest oryginalny dokument banku, ubezpieczyciela lub poręczyciela, wystawiony na: Powiat Ełcki, Ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk, z oznaczeniem, iż „dotyczy przetargu – numer sprawy RP.272.4.2018, złożony w pokoju nr 127 (Sekretariat), przed upływem terminu wyznaczonego na dzień składania ofert. 8. Kopia dokumentu, o którym mowa w pkt 7, poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, powinna być dołączona do oferty. 9. Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium w jednej lub kilku z wybranych przez siebie form, o których mowa wyżej w ust. 2 ppkt a) do e) SIWZ. 10. Zamawiający, odrzuca ofertę, która nie była zabezpieczona wadium. 11. Zamawiający dokona zwrotu wadium: a. wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy; b. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. W przypadkach określonych w art. 46 ust. 4 a oraz ust. 5 ustawy, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, tj. gdy: a. Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy: d. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia, jako Kierownik prac 10,00
Doświadczenie zespołu osób zgłoszonego, jako Specjaliści Zespołu Wykonawcy 20,00
Okres gwarancji 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty Wykonawcy, w zakresie wskazanym w ust. 3 i 4 poniżej. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy w następujących okolicznościach: 1) zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy spowodowane siłą wyższa, mającą bezpośredni wpływ na terminowość realizacji Przedmiotu Umowy lub zaistnieniem przyczyn niezależnych od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków lub należytej staranności nie można było uniknąć ani im zapobiec, zgodnie z definicją wskazaną w ust. 15 poniżej; 2) zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy wskutek zaistnienia zmian w zawartej przez Zamawiającego umowie o dofinansowanie projektu pn.: „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Powiatu Ełckiego”; 3) zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy spowodowanej opóźnieniem w przekazywaniu przez Zamawiającego materiałów źródłowych niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 Umowy oraz w terminach wskazanych w harmonogramie; 4) zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy wynikająca z konieczności uzyskania orzeczenia sądu lub organu, którego nie przewidywano przy zawieraniu Umowy, a zwłaszcza wynikająca z zastosowania środków ochrony prawnej w postępowaniu o zamówienie publiczne, uniemożliwiających wykonanie zamówienia w terminie wskazanym w postępowaniu, 5) harmonogram prac zostanie zmodyfikowany na wniosek Zamawiającego w zakresie dotyczącym ewentualnych wytycznych Instytucji Zarządzającej (IZ) w zakresie harmonogramów realizacji projektów, w tym w zakresie związanym z ich finansowaniem; 6) w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1-5 powyżej, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do prawidłowego ukończenia przedmiotu umowy, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 7) Inna istotna zmiana jest dopuszczalna, gdy: a. nastąpi zmiana przepisów prawnych w zakresie finansów publicznych mająca negatywny wpływ na finansowanie inwestycji regionalnych lub pogorszenie sytuacji finansowej Powiatu Ełckiego. b. nastąpi rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części zakresu rzeczowego przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. c. nastąpi konieczność wprowadzenia zmian będących następstwem zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu - konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym Instytucją Zarządzającą, d. z uwagi na zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub funkcjonalnych lub z uwagi na niedostępność na rynku materiałów i urządzeń, w tym oprogramowania, w szczególności w przypadku pojawienia się nowszej technologii wykonania Przedmiotu umowy pozwalającej na: zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia; kosztów eksploatacji; kosztów konserwacji; poprawę parametrów technicznych; wydajności; właściwości funkcjonalno – użytkowych, e. z uwagi na konieczność dostosowania przedmiotu umowy do przepisów prawnych lub aktualnej sytuacji organizacyjnej, w tym realizowanych przez Zamawiającego zadań. 4. Zamawiający przewiduje zmianę Podwykonawcy i/lub części wykonywanego przez niego zakresu usługi, bądź wprowadzenie nowego Podwykonawcy. 5. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o zmianę postanowień zawartej umowy, Strona zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia którejkolwiek z ww. przesłanek. 6. Jeśli w toku wykonywania Przedmiotu Umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust 3 pkt 1-5 powyżej, a które dają podstawę do oceny, że jakiekolwiek jego czynności nie zostaną wykonane w terminie określonym w Umowie lub wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego na piśmie o niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia. Zawiadomienie określi prawdopodobny czas opóźnienia i jego przyczynę. 7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Przedmiotu Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie należnego mu wynagrodzenia z tytułu wykonanej i odebranej części Przedmiotu Umowy. 8. Zamawiający może odstąpić od całości lub części umowy w przypadku, cofnięcia dofinansowania dla tego projektu pn.: „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Powiatu Ełckiego” . 9. W wypadku wykonania przez Zamawiającego prawa odstąpienia od Umowy, niezależnie od podstawy do takiego odstąpienia, odstąpienie takie wywiera skutek wyłącznie co do części niewykonanej. 10. Uprawnienia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy są aktualne w całym okresie obowiązywania Umowy; uprawnienie może być wykonane w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o zaistnieniu podstaw odstąpienia od Umowy. 11. Wykonawca może proponować zmianę osób wykonujących Przedmiot Umowy, przedstawionych w załączniku nr 1 do Umowy (Wykaz osób stanowiący załącznik do oferty). Zmiana taka jest możliwa jedynie w przypadku śmierci, choroby, utraty uprawnień lub innych zdarzeń losowych dotyczących tej osoby i wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Nowa osoba musi spełniać co najmniej wymagania dla osoby zastępowanej, określone w SIWZ. 12. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby wykonującej Przedmiot Umowy, jeżeli uzna, że osoba ta nie wykonuje należycie swoich obowiązków. 13. Wykonawca obowiązany jest zmienić osobę wykonującą Przedmiot Umowy, zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego, pod rygorem uznania Umowy za nienależycie wykonaną. 14. Zmiana osób wykonujących Przedmiot Umowy nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy – będzie uznana za skuteczną po pisemnym poinformowaniu o tym fakcie Zamawiającego i uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego. 15. Za siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć lub im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-23, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Wynajmę halę namiotową, Dąbki
 • Lokalizacja zleceniazachodniopomorskie
 • Data dodania27-05-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Dzień dobry. Jestem zainteresowana wynajmem hali namiotowej w terminie 1 lipca do 31 sierpnia 2018. - Ośrodek wczasowy Mierzeja Dąbkowice Proszę o wycenę wypożyczenia hali namiotowej o szerokości o wymiarach szerokośc 10/12m na 25/30m. Pozdrawiam --
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI