Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 2923 adresów/lokalizacji w ramach trwałości...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 2923 adresów/lokalizacji w ramach trwałości projektów: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim”, „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja II” oraz „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoLublin
 • WojewództwoLubelskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-06-21
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyWojewództwo Lubelskie
 • Data publikacji ogłoszenia2018-06-13
 • Numer ogłoszenia571298-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 571298-N-2018 z dnia 2018-06-13 r.

Województwo Lubelskie: Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 2923 adresów/lokalizacji w ramach trwałości projektów: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim”, „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja II” oraz „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Tak

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Podmiot
Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, REGON 431019170, wyznaczone w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) jako Zamawiający upoważniony do przeprowadzenia niniejszego postępowania w imieniu i na rzecz Zamawiających wymienionych poniżej w Informacjach dodatkowych. Osoba do kontaktów: Agnieszka Pawłowska – e-mail: agnieszka.pawlowska@lubelskie.pl, faks: 81 44 16 535

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: Wykaz 43 Zamawiających w imieniu i na rzecz których Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie przeprowadza niniejsze postępowanie : Gmina Goraj, 23-450 Goraj, ul. Bednarska 1 Gmina Dubienka, 22-145 Dubienka, ul. 3 Maja 6 Gmina Sawin, 22-107 Sawin, ul. Chutecka 12 Gmina Wierzbica, 22-150 Wierzbica, ul. Włodawska 1 Gmina Dołhobyczów, 22-540 Dołhobyczów, ul. Spółdzielcza 2a Gmina Hrubieszów, 22-500 Hrubieszów, ul. Bolesława Prusa 8 Gmina Mircze, 22-530 Mircze, ul. Kryłowska 20 Gmina Modliborzyce, 23-310 Modliborzyce, ul. Piłsudskiego 63 Powiat Kraśnicki, 23-210 Kraśnik, ul. Niepodległości 20 Gmina Annopol, 23-235 Annopol, ul. Rynek 1 Gmina Kraśnik, 23-200 Kraśnik, ul. Kościuszki 24 Gmina Trzydnik Duży, 23-230 Trzydnik Duży, Trzydnik Duży 59A Gmina Urzędów, 23-250 Urzędów, ul. Rynek 26 Gmina Wilkołaz, 23-212 Wilkołaz, Wilkołaz Pierwszy 9 Gmina Lubartów, 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 18 A Powiat Lubelski, 20-074 Lublin, ul. Spokojna 9 Gmina Konopnica, 21-030 Konopnica, Kozubszczyzna 127 A Gmina Niedrzwica Duża, 24-220 Niedrzwica Duża, ul. Lubelska 30 Gmina Niemce, 21-025 Niemce, ul. Lubelska 121 Gmina Wólka, 20-258 Jakubowice Murowane, Jakubowice Murowane 8 Gmina Milejów, 21-020 Milejów, ul. Partyzancka 13a Gmina Łuków, 21-400 Łuków, ul. Świderska 12 Powiat Opolski, 24-300 Opole Lubelskie, ul. Lubelska 4 Gmina Wilków, 24-313 Wilków, Wilków 62A Powiat Puławski, 24-100 Puławy, Al. Królewska 19 Miasto Puławy, 24-100 Puławy, ul. Lubelska 5 Gmina Kurów, 24-170 Kurów, ul. Lubelska 35 Powiat Radzyński, 21-300 Radzyń Podlaski, pl. I. Potockiego 1 Gmina Borki, 21-345 Borki, ul. II Armii Wojska Polskiego 41 Gmina Wohyń, 21-310 Wohyń, ul. Radzyńska 4 Gmina Ryki, 08-500 Ryki, ul. Karola Wojtyły 29 Miasto Świdnik, 21-047 Świdnik, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 15 Gmina Bełżec, 22-670 Bełżec, ul. Lwowska 5 Gmina Telatyn, 22-652 Telatyn, ul. Fryderyka Chopina 10 Gmina Hańsk, 22-235 Hańsk, ul. Osiedlowa 4 Gmina Stary Brus, 22-244 Stary Brus, Stary Brus 47A Gmina Adamów, 22-442 Adamów, Adamów 11b Gmina Krasnobród, 22-440 Krasnobród, ul. 3-go Maja 36 Gmina Łabunie, 22-437 Łabunie, ul. Zamojska 50 Gmina Miączyn, 22-455 Miączyn, Miączyn 107 Gmina Skierbieszów, 22-420 Skierbieszów, ul. Rynek 1 Gmina Zwierzyńcu, 22-470 Zwierzyniec, ul. Rynek 1 Gmina Lublin, 20-109 Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1
I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Lubelskie, krajowy numer identyfikacyjny 43101917000000, ul. ul. Artura Grottgera  4 , 20029   Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 44 16 636, e-mail edyta.wisniewska@lubelskie.pl, faks 81 44 16 535.
Adres strony internetowej (URL): https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=85
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin zostało wyznaczone w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) jako Zamawiający upoważniony do przeprowadzenia niniejszego postępowania w imieniu i na rzecz pozostałych 43 Zamawiających.
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=85

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Artura Grottgera 4 20- 029 Lublin (parter - KANCELARIA OGÓLNA)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 2923 adresów/lokalizacji w ramach trwałości projektów: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim”, „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja II” oraz „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III”
Numer referencyjny: OP-IV.272.71.2018.AGP
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 2923 adresów/lokalizacji na sprzęcie będącym własnością Wykonawcy. Instalacja i konfiguracja fabrycznie nowych urządzeń oraz usługi dostępu do Internetu w miejscu zamieszkania Beneficjentów Ostatecznych projektu wraz z weryfikacją na miejscu prędkości przesyła danych (min. 3 pomiary prędkości w obecności Beneficjenta Ostatecznego (BO) na stronach wskazanych przez Zamawiającego). Każdorazowa początkowa instalacja oraz konfiguracja usługi potwierdzona zostanie stosownym protokołem odbioru wstępnego podpisanym przez przedstawiciela Wykonawcy oraz BO. Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 2923 adresów/lokalizacji będzie w całości finansowane przez gminy/powiaty uczestniczące w porozumieniu w sprawie wspólnego przeprowadzania postępowania i udzielania zamówienia publicznego w ramach trwałości projektów „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim”, „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja II” oraz „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp.

II.5) Główny kod CPV: 72318000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
72400000-4
51300000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-06-10
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-06-10

II.9) Informacje dodatkowe: od dnia zawarcia umowy (jednak uruchomienie łącza internetowego nie wcześniej niż od 10 sierpnia 2018 r.) do 10 czerwca 2019 r. Termin 10 sierpnia 2018 r. jest terminem sugerowanym przez Zamawiającego i może ulec zmianie w zależności od przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że jest wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych prowadzonego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w zakresie usług internetowych.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, będzie nie mniejsza niż 300 000,00 PLN. W celu wykazania spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu Zamawiający dopuszcza łączenie potencjału Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie usługi polegające na świadczeniu usługi dostępu do sieci Internetowej w ilości nie mniejszej niż 500 adresów/lokalizacji łącznie. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, ww. warunek udziału w postępowaniu winien spełniać, co najmniej jeden z wykonawców w całości.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności dołączając do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (w formie oryginału). Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: -zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; -sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; -zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; -czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. Dla swej skuteczności zobowiązanie musi zostać złożone przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym zakresie. Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawnioną nie dowodzi udostępnienia zasobu przez podmiot trzeci. Wartości pieniężne wskazane w dokumentach złożonych w celu wykazania przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa wyżej, podane w walutach obcych, Wykonawca przeliczy na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia zamieszczenia ogłoszenia o niniejszym postępowaniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy, Zamawiający nie będzie wzywał wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia. 2. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 1) Zaświadczenia o wpisie do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych prowadzonego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w zakresie usług internetowych, wydawanego na podstawie art. 10 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. 2016 poz. 1489 z późn. zm.) oraz art. 64 i nast. Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 584 z późn. zm.), (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). 2) Wykazu wykonanych usług a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, według wzorów stanowiących Załącznik nr 6 do SIWZ (w formie oryginału) oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem). Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy (w formie oryginału); w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Ustala się kwoty wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych); 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3.Wadium wnoszone w pieniądzu, wpłaca się przelewem na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie Nr 96 1020 3150 0000 3102 0047 7489 z dopiskiem wadium do sprawy OP-IV.272.71.2018.AGP – Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 2923 adresów/lokalizacji w ramach trwałości projektów: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” (…). Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się dzień i godzinę uznania kwoty wadium na rachunku Zamawiającego. Wadium można wnieść do dnia, w którym upływa termin składania ofert, ale przed nadejściem godziny, do której powinny być złożone oferty. 4. Dokument w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty odpowiadającej wysokości wadium, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Jako beneficjenta w dokumencie gwarancji lub poręczenia należy wskazać Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie, o której mowa w ust. 2 lit. b-e niniejszego rozdziału, do upływu terminu składania ofert należy przedłożyć dokument w formie oryginału. 6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy 7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium: 1) wszystkim Wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 8 niniejszego rozdziału. 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 7 pkt 1 niniejszego rozdziału, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12. Wadium wniesione w formie gwarancji i poręczeń musi obejmować wszystkie przypadki, w których Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego (ust. 8,11). W przypadku, gdy dokumenty te nie będą zabezpieczały w pełnym zakresie możliwych roszczeń Zamawiającego oferta wykonawcy zostanie odrzucona.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy określone w § 13 wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-21, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w rozdz. VII SIWZ, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 i 5 do SIWZ. 2.Zamawiający nie żąda od wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy niebędącemu podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszczania informacji o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VII ust. 1 SIWZ. 3. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące: a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; c) ceny zawartej w ofertach. 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w pkt. 3, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (w formie oryginału) według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego wraz z informacją określoną w pkt 3. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 5. 1)Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto przedstawionego w ofercie. 2) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania nie później niż w dniu podpisania umowy. 3) Zabezpieczenie służyć będzie do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 4) Zabezpieczenie może być wnoszone w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 5) Wykonawca w trakcie realizacji umowy może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 6) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem bankowym na rachunek bankowy Zamawiającego: Nr 96 1020 3150 0000 3102 0047 7489 Na przelewie powinien być umieszczony tytuł: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy dotyczącej sprawy OP-IV.272.71.2018.AGP na Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 2923 adresów/lokalizacji w ramach trwałości projektów: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” (…). 7) W przypadku należytego wykonania umowy 100% tego zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciągu 30 dni po końcowym odbiorze przedmiotu umowy, potwierdzonym protokołem odbioru końcowego, o którym mowa w § 4 wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ i uznaniu przez Zamawiającego za należycie wykonane.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę pomoc w napisaniu odwołania dot. pozwolenia na budowę domu - Puławy
 • Lokalizacja zlecenialubelskie
 • Data dodania18-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuje pomocy w napisaniu odwołania do Wojewody w sprawie wydanego pozwolenia na budowę domu w zabudowie szeregowej, którego ściana graniczna jest znacząco wysunięta poza obrys domu już istniejącego (Jestem właścicielką działki sąsiedniej w zabudowie szeregowej). Zmiana Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z dnia 14 listopada 2017 roku), a szczególnie zapisów w paragrafie 12 punkt 3, (dotyczący dopuszczenia do sytuowania budynku bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną), spowodowała dosyć dużą dowolność w projektowaniu i sytuowaniu domów w granicy z sąsiednią działką. Przedstawiony przypadek jest szczególny, ponieważ dotyczy działki granicznej (zewnętrznej) w zabudowie szeregowej, której powierzchnia jest zawsze większa, czasami ponad dwukrotnie od działek wewnętrznych w zabudowie szeregowej. Ta działka (jak wszystkie inne tego typu) jest usytuowana przy skrzyżowaniu 2 ulic, gdzie zaprojektowano 2 wjazdy z różnych ulic. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego określa max. intensywność zabudowy dla tego terenu identyczną zarówno dla działek wewnętrznych jak i zewnętrznych w zabudowie szeregowej, ponieważ wcześniej to warunki techniczne precyzowały jaki kształt ma mieć dostawiany budynek. Zmiany zapisów Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dało możliwości właścicielom tych działek, jeśli będą chcieli, wykorzystać maksymalną powierzchnię zabudowy na postawienie domu, który będzie miał na przykład kilka (tak jak w moim przypadku), a nawet kilkanaście metrów dłuższą ścianę graniczną, niż domy usytuowane na działkach wewnętrznych zabudowy szeregowej. Decyzja o pozwoleniu na budowę została wydana, ponieważ wg Wydziału Architektury w moim mieście, nie ma podstaw prawnych, żeby tego zabronić. Jako właściciel sąsiedniej działki chciałabym, żeby projekt sąsiedniego domu został zmieniony, tak by w sposób znaczący nie wykraczał poza obrys budynku już istniejącego (obecnie na 1/3 długości działki będę miała zamiast płotu mur wysokości 2 kondygnacji). Sprawa jest dosyć pilna (krótki czas na odwołanie).
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI