Świadczenie usług ratownictwa wodnego na kąpieliskach morskich w Mrzeżynie i Rogowie...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usług ratownictwa wodnego na kąpieliskach morskich w Mrzeżynie i Rogowie w sezonie letnim 2018
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoTrzebiatów
 • WojewództwoZachodniopomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-02-23
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Trzebiatów
 • Data publikacji ogłoszenia2018-02-13
 • Numer ogłoszenia517607-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 517607-N-2018 z dnia 2018-02-13 r.

Gmina Trzebiatów: Świadczenie usług ratownictwa wodnego na kąpieliskach morskich w Mrzeżynie i Rogowie w sezonie letnim 2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzebiatów, krajowy numer identyfikacyjny 811684611, ul. ul. Rynek  1 , 72-320  Trzebiatów, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 3872984, e-mail zamowienia@trzebiatow.pl, faks 91 3872619.
Adres strony internetowej (URL): www.trzebiatow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.trzebiatow.pl/BIP.aspx?Sel=3548021&js=1

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.trzebiatow.pl/BIP.aspx?Sel=3548021&js=1

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub kurierem - w fomie pisemnej
Adres:
Urząd Miejski w Trzebiatowie, ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatów, pokój 17 (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług ratownictwa wodnego na kąpieliskach morskich w Mrzeżynie i Rogowie w sezonie letnim 2018
Numer referencyjny: RP.271.2.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: I. Wykonywanie ratownictwa wodnego na obszarze Kąpieliska Morskiego w Mrzeżynie (Mrzeżyno - Wschód), przy czym: 1. W okresie od 16.06. do 30.06.2018 r.: na odcinku 100 m plaży wraz z przyległym akwenem pomiędzy zejściami na plażę nr 2 i nr 3, wyposażonym w 1 stanowisko ratownicze (1 wieża) – w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 2. W okresie od 30.06. do 31.08.2018 r.: na odcinku 300 m plaży wraz z przyległym akwenem pomiędzy zejściami na plażę nr 1 i nr 3, wyposażonym w 3 stanowiska ratownicze (3 wieże). Lokalizację obszaru objętego niniejszą usługą ratownictwa przedstawiają „Profile wody 2018” tj. Opracowanie przygotowane przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego – w zakresie „Profil wody (wraz z mapą) 2018 – Mrzeżyno wschód” – stanowiące załącznik do SIWZ. II. Wykonywanie ratownictwa wodnego na obszarze Kąpieliska Morskiego w Mrzeżynie (Mrzeżyno - Zachód) i Rogowie: 1. na odcinku 100 m plaży wraz z przyległym akwenem po zachodniej stronie ujścia Regi, wyposażonym w 1 stanowisko ratownicze (1 wieża); 2. w Rogowie na odcinku 100 m plaży wraz z przyległym akwenem po zachodniej stronie zejścia na plażę z WDW „Rogowo”, wyposażonym w 1 stanowisko ratownicze (1 wieża); Lokalizację obszarów objętych niniejszą usługą ratownictwa przedstawiają „Profile wody 2018” tj. Opracowanie przygotowane przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego – w zakresie „Profil wody (wraz z mapą) 2018 – Mrzeżyno zachód” oraz „Profil wody (wraz z mapą) 2018 – Rogowo” – stanowiące załącznik do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 75252000-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-08-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-08-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: W celu wykazania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, Wykonawca powinien wykazać, że posiada zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego (zgodnie z art. 12, ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych z dnia 18.08.2011 r. (t.j. – Dz.U. z 2016 r. poz. 656)) - dotyczy części 1 i 2 zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: a) Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). - dotyczy części 1 i 2 zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunki dotyczące części 1 zamówienia: a) W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, wykonawca, wykaże, że wykonał należycie usługi podobne do objętej przedmiotem zamówienia tj. usługi ratownictwa wodnego na kąpieliskach morskich, lub w miejscach wykorzystywanych do kąpieli zlokalizowanych nad morzem. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się wykonaniem co najmniej dwóch takich usług, trwających przez minimum 60 dni w danym roku, o wartości minimum 120 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) brutto każda. Za pojedynczą usługę zamawiający uzna usługę realizowaną na rzecz jednego inwestora nieprzerwalnie przez co najmniej 60 dni w jednym sezonie letnim. Każdy kolejny sezon letni stanowić będzie odrębną usługę, bez względu na to, czy Wykonawca dysponuje umową na czas obejmujący jeden, czy też kilka sezonów letnich. UWAGA! W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości. b) w celu spełnienia warunku dysponowania zasobami niezbędnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca musi wykazać, że dysponuje: - osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. posiadają uprawnienia do świadczenia usług ratownictwa wodnego oraz ratownictwa medycznego, - Koordynatorem Ratownictwa Wodnego posiadającym nie mniej niż 3 letnie (3 pełne sezony letnie trwające przez minimum 60 dni w danym roku) doświadczenie w kierowaniu zespołami (co najmniej 9-osobowymi) ratowników wodnych na plażach strzeżonych zlokalizowanych nad morzem. Warunki dotyczące części 2 zamówienia: a) W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, wykonawca, wykaże, że wykonał należycie usługi podobne do objętej przedmiotem zamówienia tj. usługi ratownictwa wodnego na kąpieliskach morskich, lub w miejscach wykorzystywanych do kąpieli zlokalizowanych nad morzem. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się wykonaniem co najmniej dwóch takich usług, trwających przez minimum 60 dni w danym roku, o wartości minimum 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto każda. Za pojedynczą usługę zamawiający uzna usługę realizowaną na rzecz jednego inwestora nieprzerwalnie przez co najmniej 60 dni w jednym sezonie letnim. Każdy kolejny sezon letni stanowić będzie odrębną usługę, bez względu na to, czy Wykonawca dysponuje umową na czas obejmujący jeden, czy też kilka sezonów letnich. UWAGA! W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości. Ponadto, gdy wykonawca potwierdził spełnianie warunku posiadania niezbędnej wiedzy oraz doświadczenia dla części pierwszej, uznaje się, że spełnia również warunek udziału dla części drugiej zamówienia. b) w celu spełnienia warunku dysponowania zasobami niezbędnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca musi wykazać, że dysponuje: - osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. posiadają uprawnienia do świadczenia usług ratownictwa wodnego oraz ratownictwa medycznego, - Koordynatorem Ratownictwa Wodnego posiadającym nie mniej niż 3 letnie (3 pełne sezony letnie trwające przez minimum 60 dni w danym roku) doświadczenie w kierowaniu zespołami (co najmniej 6-osobowymi) ratowników wodnych na plażach strzeżonych zlokalizowanych nad morzem
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Jeżeli Wykonawca składa ofertę na dwie części winien dysponować różnymi osobami (ratownikami wodnymi) w ramach poszczególnych części, tzn. powyższy warunek należy spełnić dla każdej części oddzielnie. Inaczej jest w przypadku wykazania się dysponowaniem koordynatorem ratownictwa wodnego - Wykonawca, w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, może się wykazać tym samym koordynatorem w obu częściach zamówienia, jeżeli ten spełnia warunki udziału w postępowaniu na obie części zamówienia.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego (zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 18.08.2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych – dotyczy części 1 i 2; b) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (wzór - załącznik nr 4 do SIWZ) – dotyczy części 1 i części 2; c) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia wskazaną w wysokości nie niższej niż 50 000,00 zł – dotyczy części 1 i 2. d) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 5.1 oraz załącznik nr 5.2 do SIWZ – jeżeli dokumenty złożone wraz z ofertą nie stanowią wystarczającego potwierdzenia spełniania warunku udziału w postepowaniu – dotyczy części 1 i części 2; e) Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy - załącznik nr 6 do SIWZ– dotyczy części 1 i 2.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1 Dokumenty, które należy załączyć do oferty: 1) Formularz ofertowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1.1 i/lub załącznik nr 1.2 do SIWZ, 2) Oświadczenie wskazujące części zamówienia, których wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców), zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1.1 i/lub załącznik nr 1.2 do SIWZ, 3) Oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 4) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia - załącznik nr 3 5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ), jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. Dokument ten należy złożyć w oryginale. 6) Odpowiednie pełnomocnictwa do podpisania oferty, w przypadku składania oferty wspólnej, gdy pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy nie wynika z innych dokumentów złożonych przez wykonawcę; Dokument ten należy złożyć w oryginale. 7) Dowód wniesienia wadium. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa następujące dokumenty: Wykonawca, na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy PZP, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (tj. informacje z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. (wzór oświadczenia - załącznik nr 6 do SIWZ), przy czym: - Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; - W przypadku składania oferty wspólnej, ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną chyba że z treści pełnomocnictwa udzielonego na podstawie art. 23 ust. 2 PZP wynika umocowanie pełnomocnika do złożenia takiego oświadczenia w imieniu Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia. - Oświadczenie to należy złożyć w oryginale.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: - Część 1: 1 500,00 zł. - Część 2: 1 000,00 zł przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego. UWAGA! Jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, powinien zsumować kwoty właściwe dla tych części. Zaleca się wyraźne oznaczenia części, na które wykonawca wnosi wadium i wykonawcy wnoszącego wadium. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nr 63 8566 1026 0311 1100 2002 0006.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA 60,00
JAKOŚĆ 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla zamawiającego, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika ze zmiany prawa - stawki podatku VAT. 2.Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian umowy, gdy zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego i: a) nie będą wprowadzane warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach procedury przetargowej udzielenia zamówienia umożliwiłyby dopuszczenie innych ofert niż ta, która pierwotnie została dopuszczona; b)nie będą modyfikowały równowagi ekonomicznej umowy na korzyść Wykonawcy w sposób, który nie był przewidziany w postanowieniach pierwotnego zamówienia. 3. Zamawiający dopuszcza zmianę wymienionych imiennie w ofercie Wykonawcy osób wyznaczonych do realizacji zamówienia na inne osoby, o nie mniejszym doświadczeniu i kwalifikacjach. Wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie takiej zmiany powinien być złożony pisemnie i zawierać uzasadnienie oraz wskazywać osoby, które mają zastąpić dotychczasowy personel wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczenia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-23, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Kąpielisko Mrzeżyno – wschód
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonywanie ratownictwa wodnego w okresie od 16 czerwca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. codziennie w godzinach od 9:00 do godz. 17:00 na obszarze Kąpieliska Morskiego w Mrzeżynie, przy czym: 1. W okresie od 16.06. do 30.06.2018 r.: - na odcinku 100 m plaży wraz z przyległym akwenem pomiędzy zejściami na plażę nr 2 i nr 3, wyposażonym w 1 stanowisko ratownicze (1 wieża) – w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 2. W okresie od 30.06. do 31.08.2018 r.: - na odcinku 300 m plaży wraz z przyległym akwenem pomiędzy zejściami na plażę nr 1 i nr 3, wyposażonym w 3 stanowiska ratownicze (3 wieże). Lokalizację obszaru objętego niniejszą usługą ratownictwa przedstawiają „Profile wody 2018” tj. Opracowanie przygotowane przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego – w zakresie „Profil wody (wraz z mapą) 2018 – Mrzeżyno wschód” – stanowiące załącznik do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 75252000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-06-16
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA 60,00
JAKOŚĆ 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Kąpieliska Mrzeżyno – zachód i Rogowo
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonywanie ratownictwa wodnego w okresie 30.06. do 31.08.2018 r., codziennie w godzinach od 9:00 do godz. 17:00, na obszarze Kąpieliska Morskiego w Mrzeżynie i Rogowie: 1. na odcinku 100 m plaży wraz z przyległym akwenem po zachodniej stronie ujścia Regi, wyposażonym w 1 stanowisko ratownicze (1 wieża); 2. w Rogowie na odcinku 100 m plaży wraz z przyległym akwenem po zachodniej stronie zejścia na plażę z WDW „Rogowo”, wyposażonym w 1 stanowisko ratownicze (1 wieża); Lokalizację obszarów objętych niniejszą usługą ratownictwa przedstawiają „Profile wody 2018” tj. Opracowanie przygotowane przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego – w zakresie „Profil wody (wraz z mapą) 2018 – Mrzeżyno zachód” oraz „Profil wody (wraz z mapą) 2018 – Rogowo” – stanowiące załącznik do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 75252000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-06-30
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA 60,00
JAKOŚĆ 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam dofinansowania, Wałcz
 • Lokalizacja zleceniazachodniopomorskie
 • Data dodania24-05-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Dzień dobry. jestem zainteresowany finansowaniem: 1.500.000-1.700.000 zł na okres 5-10 lat. następnie: 4.750.690 USD na okres 10 lat. oraz 21 mln USD na okres 15 lat. Jakie są możliwości? zależy mi na czasie. żadnych przedpłat i wyłudzania za coś czego nie ma. już miałem przyjemność z takimi co ogłaszają się i później chcą jakieś przedpłaty za transfery lub coś innego wymyślają. jak jest to poważne ogłoszenie to liczę na odpowiedź, jeżeli nie to znaczy, że to lipa jak każde inne. Czekam na odpowiedź w wyliczeniami. pozdrawiam
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI