Pielęgnacja pasów i wałów przeciwpożarowych na terenach wojskowych administrowanych...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Pielęgnacja pasów i wałów przeciwpożarowych na terenach wojskowych administrowanych przez 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBiałystok
 • WojewództwoPodlaskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-04-26
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • Zamawiający25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-17
 • Numer ogłoszenia538907-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 538907-N-2019 z dnia 2019-04-17 r.

25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku: Pielęgnacja pasów i wałów przeciwpożarowych na terenach wojskowych administrowanych przez 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku, krajowy numer identyfikacyjny 20068982800000, ul. ul. Kawaleryjska  70 , 15-601  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 261 398 839, e-mail 25wog.kancelaria@ron.mil.pl, faks 261 398 813.
Adres strony internetowej (URL): www.25wog.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
WOJSKO
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.25wog.wp.mil.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pomocą operatora pocztowego
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku, ul. Kawaleryjska 70, 15-601 Białystok

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pielęgnacja pasów i wałów przeciwpożarowych na terenach wojskowych administrowanych przez 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Numer referencyjny: 15/PN/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa pielęgnacji pasów ppoż. i wałów przeciwpożarowych na terenach wojskowych administrowanych przez 25 WOG. Usługa została podzielona na trzy części: Część I Pielęgnacja pasów przeciwpożarowych na strzelnicy garnizonowej OC Zielona i terenów przyległych do wału strzelnicy garnizonowej OC Zielona Część II Pielęgnacja pasów przeciwpożarowych – rejon Skład Osowiec. Część III Pielęgnacja wałów przeciwpożarowych – rejon Skład Hajnówka

II.5) Główny kod CPV: 75251120-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Część I - Pielęgnacja pasów przeciwpożarowych na strzelnicy garnizonowej OC Zielona oraz ochrona przeciwpożarowa terenów przyległych do wału strzelnicy garnizonowej OC Zielona Termin realizacji umowy – od dnia zawarcia umowy do dnia 31.10.2019 r., w III etapach, w tym: I etap w terminie - do 21.05.2019r.(pielęgnacja pasów), II etap w terminie – do 16.08.2019r.(opryski środkiem chwastobójczym), III etap w terminie - do 31.10.2019r. (pielęgnacja pasów), przy czy pomiędzy etapami pielęgnacji pasów musi być zachowany co najmniej 45 dniowy odstęp czasowy. Część II - Pielęgnacja pasów przeciwpożarowych rejon Osowiec, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. Termin realizacji umowy – od dnia zawarcia umowy do dnia 01.10.2018 r., w tym: I etap w terminie - do 31.05.2019r., II etap w terminie – do 16.07.2019r., III etap w terminie - do 16.08.2019r., IV etap w terminie – do 01.10.2019r., przy czym pomiędzy etapami musi zachowany co najmniej 30 dniowy odstęp czasowy. Część III - Pielęgnacja wałów przeciwpożarowych - Skład Hajnówka, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. Termin realizacji umowy – od dnia zawarcia umowy do dnia 22.10.2019 r., w tym: I termin - do 31.05.2019r., II termin – do 22.08.2019r., III termin - do 22.10.2019r., przy czym pomiędzy etapami pielęgnacji pasów musi być zachowany co najmniej 45 dniowy odstęp czasowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów i oświadczeń: zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp (z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację (w zatwierdzonym przez Sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 poz. 2344 z późn. zm.);
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wraz z ofertą Wykonawca składa: 1.1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ. 1.2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie – Załącznik nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Uwaga! Powyższe oświadczenie dotyczy również każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz podmiotów (w tym podwykonawców), na zasoby których Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 1.3. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – Załącznik nr 8 do SIWZ; 1.4. Dowód wniesienia wadium dla Część 1,2 i/lub 3.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1.1. Przystępując do postępowania każdy z Wykonawców zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: Część 1 – 600,00 zł (słownie: sześćset zł), Część 2 – 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł), Część 3 – 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset zł). 1.2. Prawidłowo złożone wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do 26.04.2019 roku do godz.: 08.00 Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym wyżej terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego (widnieje jako zaksięgowane). 1.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310). Wadium wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez: NBP O/O Białystok nr konta 61 1010 1049 0050 7613 9120 2000 z dopiskiem „wadium w post. nr 15/PN/2019 dla Części ………………”. 1.4. Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu bankowego potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu. W przypadku realizowania przez Wykonawcę rozliczeń bankowych w formie elektronicznej do oferty należy załączyć potwierdzenie wykonania operacji bankowej w formie kserokopii wydruku operacji. UWAGA: W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej uznaje się, iż wniesienie wadium jest skuteczne tylko w przypadku uznania rachunku bankowego zamawiającego należną kwotą wadium. Kwota wadium wnoszonego w formie pieniężnej winna znaleźć się na rachunku zamawiającego przed upływem terminu złożenia oferty. Zlecenie przelewu kwoty wadium - przed upływem terminu składania ofert - nie ma znaczenia dla dotrzymania wymogów związanych z terminem jego wniesienia, liczy się termin zarachowania środków na koncie zamawiającego. Wykonawca, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert podlega bezwzględnie wykluczeniu z udziału w przetargu. Dzieje się tak nawet w sytuacji, gdy spóźnienie wynosi kilka minut i wynika z operacji bankowych związanych z uznaniem rachunku zamawiającego. 1.5. Wadium (oryginał dokumentu) wnoszone w pozostałych formach, należy złożyć w Kancelarii 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Białymstoku, w kopercie zapewniającej nienaruszalność dokumentu. Kopię dokumentu należy załączyć do oferty. 1.6. W przypadku składania oferty wspólnej, wadium wniesione przez jednego z Wykonawców uważa się za wniesione prawidłowo. 1.7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczania na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustaw Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Część I - Pielęgnacja pasów przeciwpożarowych na strzelnicy garnizonowej OC Zielona oraz ochrona przeciwpożarowa terenów przyległych do wału strzelnicy garnizonowej OC Zielona § 13 ZMIANA TREŚCI UMOWY 1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, w zakresie: 1) sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nieodnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielenia zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona 2) terminu realizacji przedmiotu zamówienia ( w sposób proporcjonalny), gdy wystąpi zjawisko „siły wyższej” mające wpływ na termin realizacji. Podstawą dokonania zmiany będzie wniosek złożony przez Wykonawcę w terminie 30 dni od wystąpienia zjawiska „siły wyższej” wraz z dokumentacją potwierdzającą, że miało ono bezpośredni wpływ na wykonanie umowy 2. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. Część II - Pielęgnacja pasów przeciwpożarowych rejon Osowiec, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia § 13 ZMIANA TREŚCI UMOWY 1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, w zakresie: 1) sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nieodnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielenia zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona 2) terminu realizacji przedmiotu zamówienia ( w sposób proporcjonalny), gdy wystąpi zjawisko „siły wyższej, np. wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie usługi” mające wpływ na termin realizacji. Podstawą dokonania zmiany będzie wniosek złożony przez Wykonawcę w terminie 30 dni od wystąpienia zjawiska „siły wyższej” wraz z dokumentacją potwierdzającą, że miało ono bezpośredni wpływ na wykonanie umowy 2. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. Część III - Pielęgnacja wałów przeciwpożarowych - Skład Hajnówka, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia § 13 ZMIANA TREŚCI UMOWY 1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, w zakresie: 1) sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nieodnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielenia zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona 2) terminu realizacji przedmiotu zamówienia ( w sposób proporcjonalny), gdy wystąpi zjawisko „siły wyższej” mające wpływ na termin realizacji. Podstawą dokonania zmiany będzie wniosek złożony przez Wykonawcę w terminie 30 dni od wystąpienia zjawiska „siły wyższej, np. gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie usługi” wraz z dokumentacją potwierdzającą, że miało ono bezpośredni wpływ na wykonanie umowy 2. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-26, godzina: 08:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Pielęgnacja pasów przeciwpożarowych na strzelnicy garnizonowej OC Zielona i terenów przyległych do wału strzelnicy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Rodzaj prac do wykonania: 1.1. Mineralizacja istniejących pasów przeciwpożarowych o szerokości 3 m i szacunkowej długości 7,500 m (powierzchnia 2,25 ha) poprzez: a. orkę ciągnikiem z pługiem przyczepnym na głębokości 25-30 cm i przebronowanie broną talerzową, a w miejscach niedostępnych pas należy przeorać glebogryzarką ręczną, b. przeorany pas należy oczyścić z chwastów, samosiej i zalegających gałęzi, które Wykonawca wywozi na własny koszt 1.2. Wykonanie oprysku środkiem chwastobójczym zmineralizowanego pasa ppoż (pow. 2,25 ha) 2. Częstotliwość wykonywania zabiegów: a. mineralizacja pasów ppoż. – dwa razy w roku: I etap w terminie - do 31.05.2019r. II etap w terminie – od 01.10.2019r. do 31.10.2019r. b. Wykonanie oprysków środkiem chwastobójczym – jeden raz w roku od 01.08.2019r do 16.08.2019r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 75251120-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji umowy – od dnia zawarcia umowy do dnia 31.10.2019 r., w III etapach, w tym: I etap w terminie - do 21.05.2019r.(pielęgnacja pasów), II etap w terminie – do 16.08.2019r.(opryski środkiem chwastobójczym), III etap w terminie - do 31.10.2019r. (pielęgnacja pasów), przy czy pomiędzy etapami pielęgnacji pasów musi być zachowany co najmniej 45 dniowy odstęp czasowy.


Część nr: 2 Nazwa: Pielęgnacja pasów przeciwpożarowych – rejon Skład Osowiec
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Rodzaj prac do wykonania: Pielęgnacja pasów ppoż. przy budynkach magazynowych oraz pasów obwodnicy (łączna powierzchnia pasów 13,600 ha) poprzez: wykonanie orki pługiem a w miejscach niedostępnych dla ciągnika rolniczego glebogryzarką ręczną, bronowanie przeoranych pasów wraz z oczyszczeniem terenu, oczyszczeniem ogrodzenia obwodnicy usytuowanego na pasach ppoż. z wszelkiej wrastającej roślinności, chwastów i samosiejek: a. przy budynkach magazynowych o szerokości 2 m i łącznej powierzchni 0,68 ha; b. wzdłuż ogrodzeń obwodnicy (pasy zewnętrzne i wewnętrzne) o szerokości 5 m, długości 15 240 m i łącznej powierzchni 7,62 ha c. wzdłuż ogrodzenia zewnętrznego kompleksu od strony drogi krajowej nr 65 o szerokości 2 m i długości 2 200m (powierzchnia 0,11 ha), szerokości 3 m i długości 575 m (powierzchnia 0,17 ha) d. pas ochronny usytuowany po obu stronach drogi wewnętrznej między ogrodzeniem o szerokości 7,00 m i długości 7200 m (powierzchnia 5,04 ha) Zakres usługi obejmuje: a. orkę ciągnikiem z pługiem przyczepnym na głębokości 25-30 cm i przebronowanie broną talerzową, a w miejscach niedostępnych pas należy przeorać glebogryzarką ręczną, b. przeorany pas należy oczyścić z chwastów, samosiej i zalegających gałęzi, które Wykonawca wywozi na własny koszt, c. usuwanie wszelkiej wrastającej roślinności, chwastów i samosiejek z całej powierzchni ogrodzeń usytuowanych na pasach przeciwpożarowych. d. wykonanie oprysków wzdłuż ogrodzenia obwodnicy po każdym wykonanym zabiegu pielęgnacyjnym 2. Częstotliwość wykonywania zabiegów: I etap w terminie - do 31.05.2019r. II etap w terminie – od 02.07.2019r. do 16.07.2019r. III etap w terminie - od 01.08.2019r. do 16.08.2019r. IV etap w terminie - od 17.09.2019r. do 01.10.2019r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 75251120-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-01
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji umowy – od dnia zawarcia umowy do dnia 01.10.2018 r., w tym: I etap w terminie - do 31.05.2019r., II etap w terminie – do 16.07.2019r., III etap w terminie - do 16.08.2019r., IV etap w terminie – do 01.10.2019r., przy czym pomiędzy etapami musi zachowany co najmniej 30 dniowy odstęp czasowy.


Część nr: 3 Nazwa: Pielęgnacja wałów przeciwpożarowych – rejon Skład Hajnówka
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Rodzaj prac do wykonania: Wykonanie koszenia oraz oprysków : a. wykoszenie dwóch pasów przeciwpożarowych wzdłuż ogrodzeń obwodnicy o średniej szerokości – pierwszy pas - 5,90 m i drugi pas - 3,90 m o długości 5 406 m, łączna powierzchnia około 5,30 ha b. wykoszenie wałów przeciwpożarowych wokół budynków magazynowych o łącznej powierzchni 6,875 ha. c. wykonanie oprysków chwastobójczych wzdłuż ogrodzeń obwodnicy po każdym koszeniu pasów zieleni wzdłuż ogrodzeń obwodnicy TT na pasach o szerokości 0,5m z każdej strony ogrodzenia (ogrodzenie zewnętrzne i wewnętrzne) przy użyciu środków zalecanych do stosowania w leśnictwie wg katalogu opracowanego przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych. Długość ogrodzenia 5406 m (każde ogrodzenie), powierzchnia łącznie do oprysku – 1,08 ha. d. oczyszczenie z wrastającej roślinności ogrodzenia obwodnicy o łącznej długości 2 x 5 406 m – łączna długość ogrodzenia 10 812 m. Realizacja usługi: a. koszenie wałów i pasów, b. wygrabienie skoszonej trawy i wywiezienie jej na koszt Wykonawcy, c. uprzątnięcie podjazdów i opasek wokół budynków po koszeniu. b. wykonanie oprysku c. oczyszczenie ogrodzenia obwodnicy z wrastających chwastów Koszenie należy wykonać z pasa drogowego za pomocą kosiarki na wysięgniku, przy użyciu kos/kosiarek ręcznych spalinowych lub kosiarek samojezdnych o wadze do 0,5 tony. Zabrania się poruszania po pasach zieleni pojazdami o wadze przekraczającej 0,5 tony z uwagi na ryzyko uszkodzenia elementów infrastruktury systemu alarmowego Opryski należy wykonywać przy użyciu środków zalecanych do stosowania w leśnictwie wg katalogu opracowanego przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych 2. Częstotliwość wykonywania zabiegów – trzy razy w roku I etap w terminie – do 31.05.2019 r. II etap w terminie – od 01.08.2019 r. do 22.08.2019 r. III etap w terminie – od 01.10.2019 r. do 22.10.2019 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 75251120-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-22
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji umowy – od dnia zawarcia umowy do dnia 22.10.2019 r., w tym: I termin - do 31.05.2019r., II termin – do 22.08.2019r., III termin - do 22.10.2019r., przy czym pomiędzy etapami pielęgnacji pasów musi być zachowany co najmniej 45 dniowy odstęp czasowy.


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję trybuny - Gdańsk
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania22-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję trybuny - 30 metrów, 4 rzędy. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI