Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Koluszki oraz podległych jednostek

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Koluszki oraz podległych jednostek organizacyjnych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKoluszki
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-02-20
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyUrząd Miejski w Koluszkach
 • Data publikacji ogłoszenia2018-02-12
 • Numer ogłoszenia517131-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 517131-N-2018 z dnia 2018-02-12 r.

Urząd Miejski w Koluszkach: Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Koluszki oraz podległych jednostek organizacyjnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Koluszkach, krajowy numer identyfikacyjny 59064836200000, ul. ul. 11-go Listopada  65 , 95040   Koluszki, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 447 256 700, e-mail um@koluszki.pl, faks 447 145 840.
Adres strony internetowej (URL): www.koluszki.samorzady.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.koluszki.samorzady.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę w wersji papierowej należy dostarczyć do kancelarii Urzędu Miejskiego w Koluszkach
Adres:
95-040 Koluszki ul. 11 Listopada 65

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Koluszki oraz podległych jednostek organizacyjnych
Numer referencyjny: GIZ 271. 19. (14). 2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) obsługę bankową wraz z systemem bankowości elektronicznej tj. otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych, przyjmowanie wpłat gotówkowych, realizacja wypłat gotówkowych, realizacja przelewów w formie elektronicznej, sporządzanie wyciągów bankowych, udostępnienie systemu bankowości elektronicznej, wydawanie blankietów czeków gotówkowych, wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych, 2) udzielenie kredytu w rachunku budżetu, 3) oprocentowanie środków na rachunkach Gminy Koluszki jako jednostki samorządu terytorialnego oraz na rachunkach jednostek podległych. Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Koluszki będzie w szczególności polegało na : 1. Otwarciu i prowadzeniu: 1) rachunków dla Gminy Koluszki z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Koluszkach tj.: a) rachunku budżetu tzw. organ, b) rachunków bieżących jednostek ( dochody i wydatki ), c) rachunków pomocniczych, 2) rachunków bieżących i pomocniczych dla jednostek organizacyjnych Gminy Koluszki, 3) rachunków bieżących dla komitetów społecznych, według nazw i wymaganej ilości tj. od 250 do 400 rachunków, 4) rachunku bankowego Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej przy Urzędzie Miasta w Koluszkach, 5) indywidualnych rachunków bankowych dla płatności masowych z tytułu gospodarki odpadami – zakłada się 5 500 szt. rachunków z możliwością ich rozszerzenia do 6 500 szt. Usługa obejmuje wdrażanie i obsługę systemu identyfikacji i raportowania płatności masowych, 6) obsługi i rozliczaniu transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi z wykorzystaniem terminali płatniczych ( w tym nie zakłada się odpłatności za usługę oraz serwis terminala). Wyjaśnienia i szczegółowe informacje dotyczące prowadzenia rachunków bankowych: 1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunków bankowych dla Urzędu Miejskiego w Koluszkach, jednostek organizacyjnych Gminy Koluszki, oraz innych podmiotów wskazanych w załączniku nr 6. 2) Rachunki bankowe będą prowadzone w walucie PLN. 3) Rachunki dla komitetów społecznych powinny być uruchomione jako subkonta przy umowie rachunku podstawionego Gminy Koluszki, ale bez możliwości dysponowania środkami na w/w rachunku przez pracowników Urzędu. Upoważnienie do prowadzenia transakcji płatniczych z rachunków społecznych komitetów posiadają wyłącznie upoważnieni Przedstawiciele Komitetu. 4) W zakresie rachunków pomocniczych jednostek organizacyjnych Gminy Koluszki są również wspólnoty mieszkaniowe będące w zarządzie Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach. 5) W zakresie Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej: a) przeciętna ilość przelewów wpływających na rachunek bankowy 30 szt./1 miesiąc, b) przeciętna ilość przelewów wychodzących z rachunku bankowego 20 szt./1 miesiąc, c) wpłaty gotówkowe na rachunek bankowy 10 szt. / 1 miesiąc, przeciętnie w ciągu miesiąca 5 000,00 zł, d) wypłaty gotówkowe z rachunku za pośrednictwem czeku – 15 szt. / 1 miesiąc, przeciętnie w ciągu miesiąca 50 000,00 zł, 2. Realizacji poleceń przelewu w systemie elektronicznym: 1) przelewy wewnętrzne między jednostkami organizacyjnymi w ilości: 750 sztuk / miesiąc. 2) przelewy zewnętrzne do innych banków w ilości : 9.000 sztuk / miesiąc. Wyjaśnienia i szczegółowe informacje dotyczące przelewów. 1) Pobierania opłat i prowizji bankowych od wszystkich przelewów tzw. wewnętrznych, czyli realizowanych pomiędzy jednostkami wykazanymi w załączniku nr 6 do specyfikacji, powinny być bezpłatne. 2) Za transakcje wewnętrzne Zamawiający przyjmuje: a) przelewy wykonywane w ramach rachunków bankowych danej jednostki np.: przelewy z rachunku dochodów Urzędu na rachunek wydatków Urzędu, b) przelewy wykonywane z rachunku jednostki organizacyjnej na rachunek innej jednostki organizacyjnej Gminy ujętej w załączniku nr 6 do S.I.W.Z np. Urząd – MGOPS, K.P.G.K. Sp. z o.o. – Z.U.K. itp. 3) Jako przelewy wewnętrzne Zamawiający nie uważa przelewów z rachunku jednostek organizacyjnych Gminy Koluszki na rachunki osób fizycznych, bądź innych podmiotów posiadających rachunki w Banku, który będzie prowadził obsługę bankową Gminy Koluszki. W opinii Zamawiającego są to przelewy zewnętrzne tj. rozliczenia z podmiotami zewnętrznymi np. Urząd – przelew wynagrodzenia dla pracownika, który posiada rachunek w Banku prowadzącym obsługę Urzędu. 3. Przyjmowaniu wpłat i dokonywaniu wypłat gotówkowych we wskazanej siedzibie banku na terenie Miasta Koluszki, oraz wydawaniu blankietów czekowych. 1) przyjmowanie wpłat gotówkowych w ilości 3 500 szt./ miesiąc. 2) dokonywanie wypłat gotówkowych w ilości 1 000 szt./ miesiąc. 3) dokonywanie wypłat gotówkowych dla podopiecznych Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach w ilości 400 szt. /miesiąc. 4) wydawania blankietów czeków gotówkowych – w skali roku 720 szt. Wyjaśnienia i szczegółowe informacje dotyczące dokonywania wpłat i dokonywania wypłat gotówkowych: 1) W przypadku, gdy wpłata dokonywana jest w siedzibie banku na terenie Miasta Koluszki, opłaty i prowizje bankowe od rozliczeń gotówkowych realizowanych przez jednostki wykazane w wykazie będącym załącznikiem nr 6 do S.I.W.Z. powinny być bezpłatne. 2) W przypadku, gdy wpłata dokonywana jest w siedzibie banku na terenie Miasta Koluszki, opłaty i prowizje bankowe od rozliczeń gotówkowych tj. wpłat gotówkowych wnoszących na rachunki bankowe jednostek wykazanych w wykazie będącym załącznikiem nr 6 do S.I.W.Z. powinny być bezpłatne 3) Zamawiający zastrzega sobie, że wypłaty gotówkowe realizowane przez jednostki wykazane w wykazie będącym załącznikiem nr 6 powinny być bezpłatne. 4) Wyjątek stanowią wypłaty gotówkowe dla podopiecznych Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach i stanowią odrębną pozycję kalkulacji ceny. Opłaty, te mogą być pobierane tylko w przypadku, gdy stawki będą ujęte w złożonej ofercie przetargowej. 5) Szacunkowa wartość wypłat gotówkowych dla podopiecznych M.G.O.P.S. w Koluszkach w skali miesiąca to 400 szt./ 1 m-c na orientacyjną kwotę 150 tys. zł. 6) Pieniądze do Banku przelewane są w terminie do 10 – go dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Wypłaty w formie gotówki i przelewów na rzecz podopiecznych M.G.O.P.S w Koluszkach w ilości do 400 wypłat na miesiąc prowadzone są w terminie od 10 – go dnia każdego miesiąca. W związku z powyższym znaczna część wypłat następuje w dniach 10–12 każdego miesiąca i szczególnie w tym okresie należy zapewnić minimum 1 punkt kasowy w celu sprawnego dokonania wypłat. 7) Dla jednostek ujętych w załączniku nr 6 do S.I.W.Z. wypłaty do kwoty 10.000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych ) należy realizować bez wcześniejszych sygnalizacji, natomiast o wartości powyżej kwoty 10.000, 00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych ) z wcześniejszym jednodniowym powiadomieniem z indywidualną obsługą. 8) W przypadku Gminy Koluszki tj. Urzędu lub jednostek organizacyjnych, stosowana będzie forma otwarta, czyli pracownicy banku przed wpłatą bądź wypłatą przeliczą gotówkę, która ma trafić na rachunek jednostki, bądź gdy jednostka chce z rachunku wypłacić środki na podstawie czeku. 4. Udzielaniu kredytu w rachunku budżetu tzw. organ, przypisanego Urzędowi Miejskiemu w Koluszkach, maksymalnie do kwoty 1 500.000,00 zł ( słownie: jeden milion, pięćset tysięcy złotych) przez okres 95 dni w skali każdego roku. Wyjaśnienie i szczegółowe informacje dotyczące udzielania kredytu w rachunku budżetu: 1) Zamawiający zastrzega możliwość korzystania z w/w kredytu w dowolnym okresie od dnia 02 stycznia do dnia 31 grudnia w danym roku z automatyczną spłatą w dniu 31 grudnia danego roku, oraz z ponowną możliwością korzystania z dniem 01 stycznia następnego roku bez konieczności składania przez Gminę Koluszki dodatkowych wniosków. 2) Nie dopuszcza się możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od zaangażowanego kredytu, tj. od salda niewykorzystanej części kredytu, w przypadku, gdy Gmina Koluszki przeznaczy tylko część kredytu na określone płatności. 3) Gmina Koluszki będzie występowała o udzielenie kredytu w momencie posiadania przez nią zdolności kredytowej, co bank będzie mógł stwierdzić otrzymując: budżety, sprawozdania z wykonania budżetów oraz opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w w/w sprawach (ww. dane udostępniane są również na stronie internetowej Gminy Koluszki: www.koluszki.pl → BIP → Finanse publiczne → Budżet Gminy). 4) Zamawiający zastrzega sobie prawo, aby nie miał obowiązku wypełniania wniosków, które mogą opóźnić udzielenie wskazanego kredytu, a które pracownicy Urzędu wypełnialiby na podstawie wskazanych dokumentów źródłowych. 5) Wystąpienie o udzielenie wskazanego kredytu na maksymalną kwotę uzależnione jest od otrzymania od Rady Miejskiej w Koluszkach odpowiedniego upoważnienia, które corocznie zapisywane jest w uchwale budżetowej. 6) Bank będzie udzielał wskazanego kredytu na warunkach cenowych określonych w ofercie przetargowej banku. 7) Kredyt ten musi być przypisany rachunkowi podstawowemu, jakim jest tzw. Organ, na który wpływają środki pozyskiwane ze źródeł obcych typu: pożyczki, udziały w podatkach dochodowych, subwencje oraz dotacje. 8) W każdym roku budżetowym obowiązywania umowy kredyt powinien być postawiony do dyspozycji w ciągu 3 dni roboczych od daty powiadomienia Banku przez Zamawiającego o zaciągnięciu kredytu. 9) Od udzielonego kredytu krótkoterminowego Bank nie będzie pobierał prowizji i opłat, a jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od rzeczywiście wykorzystanego kredytu. 10) Kredyt będzie oprocentowany wg. zmiennej stawki procentowej WIBOR 1M powiększonej o marżę banku, która nie może być wyższa niż określona w ofercie. Okres odsetkowy obejmuje okres jednego miesiąca. 11) Odsetki od wykorzystanego kredytu płatne będą z dołu, a naliczane będą w okresach miesięcznych, zwanych okresami odsetkowymi za każdy dzień i będą należne Bankowi w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego, a w przypadku wygaśnięcia umowy w ostatnim dniu jej obowiązywania i pobierane będą przez Bank ze wskazanego przez Zamawiającego rachunku. Zamawiający wyraża zgodę na spłatę odsetek od kredytu w rachunku bieżącym w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego z rachunku, na którym ewidencjonowany będzie kredyt. 12) Spłata kredytu następować będzie z wpływów na rachunek budżetu Gminy Koluszki. 13) Szczegółowe warunki dotyczące udzielenia kredytu w rachunku budżetu Gminy Koluszki uregulowane będą odrębną umową. 14) Zamawiający zastrzega sobie możliwość swobody w zaciąganiu kredytu bankowego w innych bankach na korzystniejszych warunkach finansowych. 15) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny ,,in blanco” wraz z deklaracją wekslową. 16) Umowa o kredyt, weksel wraz deklaracją wekslową zostaną podpisane przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy. Zamawiający nie przewiduje składania oświadczenia o poddaniu się egzekucji. 17) W momencie wystąpienia przez Zamawiającego o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym będzie on składał na żądanie Banku przed uruchomieniem kredytu w każdym roku budżetowym aktualne zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec Z.U.S. i U.S. 5. Oprocentowaniu środków pieniężnych na: a) lokatach krótkoterminowych Przyjmuje się, że średnio w każdym miesiącu będzie założona jedna lokata 1 – miesięczna o wartości 100.000,00 zł słownie: sto tysięcy złotych. b) lokatach typu „overnight ” Przyjmuje się, że średnio w każdym miesiącu będzie założonych 15 lokat overnight o wartości: 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wyjaśnienie i szczegółowe informacje dotyczące oprocentowania środków pieniężnych: 1) Lokata typu „ overnight” uruchamiana będzie w okresie wpływu na każdy rachunek kwoty nie mniejszej niż 50.000 zł. Bank powinien automatycznie lokować środki na lokatach, gdy na rachunku są salda powyżej kwoty: 50.000 zł. 2) Oprocentowanie obejmuje środki gromadzone na wszystkich prowadzonych rachunkach bankowych. 3) Środki pieniężne gromadzone na rachunkach bankowych będą oprocentowane wg. zmiennej stawki procentowej WIBID 1 M skorygowanej o wskaźnik Banku określony w ofercie. Oprocentowanie rachunków bankowych i lokat overnight należy przyjąć jako stawka WIBID pomniejszona (minus) o wskaźnik korekty. 4) Odsetki od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach będą naliczane i dopisywane do salda rachunku na koniec każdego terminu upływu lokaty. 5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość swobody w lokowaniu wolnych środków budżetowych na korzystniejszych warunkach w innych bankach na : rachunkach, lokatach lub w innych formach produktach bankowych. 6) Zamawiający nie dopuszcza ustalenia oprocentowania środków na rachunkach bankowych oraz lokat ,,overnight” w oparciu o stawkę WIBID pomniejszoną o kwotę rezerwy obowiązkowej N.B.P. 7) Przyjmuje się, że lokaty typu ,,overnight” będą zakładane przez Gminę Koluszki i ewentualnie przez Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. Inne jednostki organizacyjne objęte niniejszym przetargiem nieograniczonym raczej nie będą zakładać tych lokat.

II.5) Główny kod CPV: 66110000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
66113000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2022-02-28

II.9) Informacje dodatkowe: 1) Zamawiający nie zastrzega, że kluczowe części zamówienia muszą być wykonane przez wykonawcę osobiście i dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy. 2) Zamawiający wskazuje, że Wykonawca nie musi przedkładać umów o podwykonawstwo na dostawę materiałów potrzebnych do realizacji zadania, oraz na wykonanie usług, których wartość nie przekracza kwoty brutto w wysokości: 50.000,00 zł słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych. 3) Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności związane z realizacją umowy i bezpośrednio skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego zatrudnione były na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ( Dz.U. z 2014 r., poz.1502 z późniejszymi zmianami). 4) Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 22 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych. 5) Zgodnie z art. 10 c pkt. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Gmina Koluszki odstępuje od wymogu komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert i składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca powinien posiadać aktualne zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych wydane przez Komisję Nadzoru Bankowego zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. Prawo Bankowe ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r poz. 1876 z późniejszymi zmianami ) lub inne zezwolenie potwierdzające, że Wykonawca jest uprawniony do wykonywania czynności bankowych. Ponadto Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia składanego na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia składanego na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia składanego na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Poleganie na zasobach innych podmiotów - zgodnie z art. 22 a Ustawy: 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt. 1-2 i 4-8 Ustawy. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 1.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy; Odpis składany przez Wykonawcę do złożonej oferty. 2) oświadczenia składanego na podstawie art. 25 a ust. 1 Ustawy dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Oświadczenie składane przez Wykonawcę do złożonej oferty. 3) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. W terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności, albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 23 Ustawy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu żąda: 1) Oświadczenia wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Oświadczenie składane przez Wykonawcę do złożonej oferty. 2) Aktualnego zezwolenia uprawniającego do wykonywania czynności bankowych wydanego przez Komisję Nadzoru Bankowego zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. Prawo Bankowe ( tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zmianami) lub innego zezwolenia potwierdzającego, że Wykonawca jest uprawniony do wykonywania czynności bankowych. Dokument składany będzie tylko przez Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako najwyżej oceniona.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Formularz cen jednostkowych, stawek, prowizji - załącznik nr 2 do SIWZ. 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (dotyczy również spółki cywilnej); pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 4) dokument(-y), np. zobowiązanie podmiotów, na zasobach których Wykonawca będzie polegał w trybie art. 22 a ustawy Pzp, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, treści których musi wynikać w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego. c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena i stawki 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić na podstawie uregulowań zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: a) gdy w trakcie trwania umowy zajdzie konieczność dokonania zmiany wynikającej ze zmiany struktury organizacyjnej, zmiana taka będzie wprowadzona do umowy, a Bank zobowiązany będzie obsługę bankową realizować na zasadach i warunkach niniejszego zamówienia, b) zmiany ilości otwartych i prowadzonych rachunków na podstawie pisemnej dyspozycji Zamawiającego otwarcia rachunku bez konieczności sporządzania dodatkowego aneksu do umowy c) w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego a wynikły one w trakcie realizacji zamówienia. d) w innych uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności dotyczących : wystąpienia siły wyższej, nałożenia na Zamawiającego dodatkowych zadań lub zmiany jego struktury organizacyjnej; pojawienia się nowych produktów bankowych lub rozwiązań organizacyjnych, których wykorzystanie będzie korzystne dla Zamawiającego, wprowadzenia modyfikacji bądź wymiany systemów informatycznych Zamawiającego, w tym systemu finansowo-księgowego zmiany przepisów prawa, na podstawie których realizowana jest umowa. W takim przypadku, Zamawiający za zgodą Banku wprowadzi zmiany w formie aneksu do zawartej umowy lub zawrze dodatkową umowę. 2. Jeżeli będzie to wymagane procedurami lub regulaminami Banku, Zamawiający podpisze z Bankiem dodatkowe umowy dotyczące usług bankowych. 3. Po zakończeniu realizacji umowy Bank zobowiązany będzie przekazać Zamawia¬jącemu, w terminie 14 dni, bazę danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słowniki z danymi wprowadzonymi przez Zamawiającego ( w tym m.in. rachunki kontrahentów i dane teleadresowe), w formacie uzgodnionym z Zamawiającym. 4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-20, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia, zawartym w SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia jest na tyle szczegółowy, że bez względu na fakt, kto będzie wykonawcą przedmiotu zamówienia jedyną różnicą będą zaoferowane ceny (tzn. przedmiot zamówienia jest zestandaryzowany - identyczny, niezależnie od tego, który z wykonawców go wykona). W przedmiotowym postępowaniu nie są wytwarzane żadne produkty, a więc nie są ponoszone koszty cyklu życia, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp. W związku z powyższym zamawiający jest upoważniony do zastosowania ceny jako jedynego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę pomoc w pozyskaniu dotacji - Wartkowice
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania15-05-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę pomoc w pozyskaniu dotacji. Cel - założenie firmy. Miejsce inwestycji - obszar wiejski powyżej 5 tysięcy ludności dysponujemy wkładem własnym chcemy pozyskać - 2000000 utworzymy 10 miejsc pracy jestem osobą bezrobotną zarejestrowaną w Urzędzie Pracy Nie prowadzę własnej działalności Chcemy pozyskać dotację na: -zakup maszyn i urządzeń -nowe miejsca pracy -budowa nieruchomości -promocja firmy.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI