Udzielenie i obsługa długoterminowego złotowego kredytu bankowego do kwoty 2.350.000,00...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Udzielenie i obsługa długoterminowego złotowego kredytu bankowego do kwoty 2.350.000,00 PLN (słownie złotych: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy 00/100)
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoTrzebielino
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-04-04
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Trzebielino
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-22
 • Numer ogłoszenia528585-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 528585-N-2019 z dnia 2019-03-22 r.

Gmina Trzebielino: Udzielenie i obsługa długoterminowego złotowego kredytu bankowego do kwoty 2.350.000,00 PLN (słownie złotych: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy 00/100)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzebielino, krajowy numer identyfikacyjny 77097956500000, ul. Wiejska  15 , 77-235  Trzebielino, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 580 253, e-mail sekretariat@trzebielino.pl, faks 598 580 167.
Adres strony internetowej (URL): bip.trzebielino.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
bip.trzebielino.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.trzebielino.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015r. poz.1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca pod adres: Urząd Gminy Trzebielino, ul. Wiejska 15, 77-235 Trzebielino (sekretariat Urzędu).
Adres:
Urząd Gminy w Trzebielinie, ul. Wiejska 15, 77-235 Trzebielino

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa długoterminowego złotowego kredytu bankowego do kwoty 2.350.000,00 PLN (słownie złotych: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy 00/100)
Numer referencyjny: PNOŚ.271.11.2019.2
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielnie przez podmiot działający na podstawie polskiego prawa bankowego kredytu długoterminowego złotowego w kwocie do 2.350.000,00 PLN (słownie złotych: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy 00/100). 2. Kredyt zostanie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Trzebielino – uzupełnienie wkładu własnego do przedsięwzięcia inwestycyjnego - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Poborowo, Cetyń gmina Trzebielino oraz przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino, złożonego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, typ operacji: „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialną i w oszczędzania energii” 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje udzielenie kredytu do wysokości 2.350.000,00 zł wypłaconego w dwóch transzach:  Pierwsza transza w kwocie 700.000,00 zł , w terminie II kwartale 2019 r.( 10 maj 2019 r)  Druga transza w kwocie 1.650.000,00 zł, w III kwartale 2019 r.( 10 wrzesień 2019 r.) 5. Zaciągniecie i spłata kredytu nastąpi w złotych polskich (PLN), a w przypadku wejścia Polski do strefy EURO, przewalutowanie kredytu nastąpi bez dodatkowych opłat. 6. Spłata kredytu nastąpi w latach 2020-2025 7. Planowany okres karencji w spłacie kapitału do dnia 29.03.2020 r. 8. Spłata kredytu będzie następować kwartalnie, począwszy od marca 2020 roku, w 23 ratach w kwocie 100.000,00 zł oraz ostatniej racie, płatnej 31.12.2025 roku, w kwocie 50.000,00 zł. 9. Spłata kredytu nastąpi w latach 2020-2025 według harmonogramu znajdującego się w rozdziale IV SIWZ; 10. Spłata odsetek następować będzie miesięcznie, z uwzględnieniem następujących warunków: a) karencja w spłacie kapitału do 29.03.2020 r., pierwsza spłata raty kapitałowej nastąpi 30.03.2020 r. b) termin spłaty odsetek:  płatne miesięcznie, w terminie do ostatniego dnia danego miesiąca, na podstawie zawiadomienia przesłanego przez bank, w przypadku, gdy termin spłaty odsetek przypadnie na dzień wolny od pracy, Zamawiający dokona wpłaty odsetek w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty. 11. Stopa oprocentowania kredytu ustalona jest w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 3M ( w czasie trwania kredytu proszę przyjąć średniomiesięczny WIBOR) i powiększona, w całym okresie obowiązywania umowy, o stałą marżę Banku (do dwóch miejsc po przecinku). Dla przygotowania ofert Wykonawca zobowiązany jest przyjąć stopę procentową (bazową) – WIBOR 3M z dnia 01.03.2019 r. – 1,72 % 12. Oprocentowanie naliczane będzie wyłącznie od kwoty wykorzystanego kredytu, przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni. 13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania prowizji za udzielenie kredytu, prowizji od wcześniejszej spłaty kredytu, prowizji za aneksowanie umowy oraz innych stosowanych przez Bank prowizji i opłat związanych z obsługą kredytu. 14. Dysponowanie kredytem: kredyt będzie pobierany transzami na pisemny wniosek Zamawiającego kierowany drogą elektroniczną na adres Wykonawcy w terminie: maksymalnie do 72 godzin od otrzymania wniosku ( dotyczy zarówno pierwszej jak i drugiej transzy). Podany czas uruchomienia kredytu będzie podstawa oceny ofert. Przewiduje się uruchomienie dwóch transz 15. Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części w terminie uzgodnionym z kredytodawcą bez dodatkowych opłat i prowizji z tego tytułu. 16. Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową kontrasygnowaną przez Skarbnika Gminy. 17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej wysokości kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat i prowizji. 18. Zmawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia spłat poszczególnych rat kapitałowych oraz ich wysokości bez dodatkowych kosztów z zastrzeżeniem, że zmiany te nie wpłyną na przekroczenie ustawowych wskaźników zadłużenia i obsługi zadłużenia zgodnie z obowiązującymi w okresie kredytowania przepisami ustawy o finansach publicznych. 19. Ostateczny termin spłaty nastąpi: do dnia 31.12.2025 r.

II.5) Główny kod CPV: 66113000-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2025-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2025-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał: Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o której mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1876 z późn. zm.) lub inne dokumenty potwierdzające działalność w zakresie przedmiotu zamówienia, o których mowa w art. 178 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. W przypadku banku państwowego należy przedłożyć pisemne oświadczenie, że bank prowadzi działalność na podstawie stosownego Rozporządzenia Rady Ministrów. W przypadku rozpoczęcia działalności przed dniem wejścia w życie ustawy należy przedłożyć właściwy dokument na podstawie, którego bank rozpoczął działalność. W stosunku do instytucji kredytujących i banków zagranicznych – dokumenty potwierdzające zezwolenie na rozpoczęcie działalności bankowej, której mowa w art. 36 ustawy Prawo bankowe, lub inny dokument równoważny potwierdzający prawo działania na terenie Polski
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu braku podstaw do wykluczenia z postepowania Wykonawca przedłoży, o ile dokumenty te nie będą dostępne z bezpłatnych baz danych wskazanych przez Wykonawcę w oświadczeniu z rozdz. VIII pkt. 1) SIWZ: 2.1. Informacji z Krajowego rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14, 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2.2. Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 2.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.1 W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczącym kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Zamawiający żąda dokumentów potwierdzających posiadanie takich kompetencji lub uprawnień, o ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów, w szczególności:  Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o której mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1876) lub inne dokumenty potwierdzające działalność w zakresie przedmiotu zamówienia, o których mowa w art. 178 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. W przypadku banku państwowego należy przedłożyć pisemne oświadczenie, że bank prowadzi działalność na podstawie stosownego Rozporządzenia Rady Ministrów. W przypadku rozpoczęcia działalności przed dniem wejścia w życie ustawy należy przedłożyć właściwy dokument na podstawie, którego bank rozpoczął działalność. W stosunku do instytucji kredytujących i banków zagranicznych – dokumenty potwierdzające zezwolenie na rozpoczęcie działalności bankowej, której mowa w art. 36 ustawy Prawo bankowe, lub inny dokument równoważny potwierdzający prawo działania na terenie Polski.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
N/D
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
N/D
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
7) Zawartość oferty: 1. Oferta winna zawierać następujące dokumenty:  Wypełniony formularz oferty, wg załącznika nr 1 do SIWZ wraz z kosztorysem ofertowym sporządzonym przez Wykonawcę;  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg załącznika nr 2 do SIWZ;  Pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów, (jeśli dotyczy) 2. Oferta składana przez konsorcjum lub spółkę cywilną winna zawierać następujące dokumenty:  Wypełniony formularz oferty, wg załącznika nr 1 do SIWZ, podpisany przez pełnomocnika konsorcjum/spółki cywilnej, wraz z kosztorysem ofertowym;  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg załącznika nr 2 do SIWZ;  Pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 3) ppkt 1-4 specyfikacji;  Pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów, (jeśli dotyczy)  W przypadku wniesienia wadium przelewem zaleca się, aby Wykonawca dołączył do oferty kserokopię dokonania przelewu. W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, Wykonawca winien złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia. Uwaga: Każdy z Wykonawców, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacje z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg załącznika nr 3 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
czas uruchomienia kredytu, licząc od dnia złożenia dyspozycji przez Zamawiającego 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz danych zawartych w ofercie. Projekt umowy zostanie przygotowany przez Wykonawcę, jednak jej numer zostanie nadany przez Zamawiającego. 2) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w oparciu o katalog okoliczności, których zaistnienie może oznaczać konieczność zmiany postanowień umowy. Katalog okoliczności obejmuje zmianę terminu przewidzianego na zakończenie umowy:  Zmiany w obowiązujących przepisach prawa krajowego i wspólnotowego, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,  zmianę terminu przewidzianego na zakończenie usługi spowodowaną utratą zdolności do terminowego regulowania swoich zobowiązań oraz utratą zdolności do pozyskiwania funduszy na sfinansowanie nieoczekiwanego wycofania depozytów,  możliwość zmniejszenia kwoty kredytu określonej w Rozdziale IV SIWZ, na wniosek Zamawiającego,  zmiany okresu spłaty kapitału i odsetek,  zmianę wysokości kwot i terminów uruchamiania transzy kredytu na wniosek Zamawiającego,  zmianę wysokości spłat kredytu oraz terminów spłat, 3) Poza przypadkami określonymi powyżej, na podstawie art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia wskazanego wykonawcy jedynie w przypadku:  zmiany stawki podatku od towarów i usług, o ile przedmiot zamówienia jest opodatkowany tym podatkiem – cena brutto należna z tytułu wykonania zamówienia ulega odpowiedniej zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku od towarów i usług; cena netto pozostanie bez zmian,  zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, a koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę wzrosną o więcej niż 50% w stosunku do kosztów sprzed ww. zmian co Wykonawca jest zobowiązany wykazać jeżeli zmiany te nastąpią nie wcześniej niż po 36 miesiącach od podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego; 4) Zmiana może być inicjowana na wniosek Banku bądź Kredytobiorcy, strona wnioskująca zobowiązana jest do jej szczegółowego uzasadnienia oraz wskazania podstawy prawnej i umownej  zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron umowy,  zmiana musi być wprowadzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności,  zmiana nie może spowodować wykroczenia usługi poza przedmiot zamówienia opisany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-04, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję pożyczki - Reda
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania08-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję pożyczki, 2000 zł. Proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI