Udzielenie Gminie Pakość kredytu długoterminowego w wysokości 3 764 549,33 zł (słownie:...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Udzielenie Gminie Pakość kredytu długoterminowego w wysokości 3 764 549,33 zł (słownie: trzy miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści dziewięć złotych 33/100), z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pakość na 2018 rok
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPakość
 • WojewództwoKujawsko-pomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-02-26
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Pakość
 • Data publikacji ogłoszenia2018-02-13
 • Numer ogłoszenia517559-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 517559-N-2018 z dnia 2018-02-13 r.

Gmina Pakość: Udzielenie Gminie Pakość kredytu długoterminowego w wysokości 3 764 549,33 zł (słownie: trzy miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści dziewięć złotych 33/100), z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pakość na 2018 rok
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pakość, krajowy numer identyfikacyjny 9235078300000, ul. ul. Rynek  4 , 88170   Pakość, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 052 5666073 (74), 5666089, e-mail asiaz@pakosc.pl, faks 525 666 075.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.pakosc.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami proponuje się umieścić w dwóch kopertach, oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego by umożliwić zwrot nieotwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.
Adres:
ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, sekretariat- pok. nr 5.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie Gminie Pakość kredytu długoterminowego w wysokości 3 764 549,33 zł (słownie: trzy miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści dziewięć złotych 33/100), z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pakość na 2018 rok
Numer referencyjny: KIO.271.1.5.2018.MG
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Pakość kredytu długoterminowego w wysokości 3 764 549,33 zł (słownie: trzy miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści dziewięć złotych 33/100), z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pakość na 2018 rok, wynikającego z konieczności realizacji inwestycji: a) „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości” kredyt w wysokości 2 005 322,00 zł, b) „Odbudowa nawierzchni drogi gminnej przy ul. Różanej w Pakości” kredyt w wysokości 1 430 000,00 zł, c) „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość-Aleksandrowo gm. Barcin” kredyt w wysokości 329 227,33 zł. 2) Planowana data uruchomienia transz kredytu na podstawie dyspozycji złożonej przez Zamawiającego: a) pierwsza transza kredytu w wysokości 1 232 661,00 zł wypłacona w dniu 21 maja 2018r. b) druga transza kredytu w wysokości 2 531 888,33 zł wypłacona w dniu 20 lipca 2018r. 3) Spłata kredytu: a) zakłada się karencję w spłacie od dnia udzielenia kredytu do dnia 31 grudnia 2020r. b) spłata rat należności głównej następować będzie kwartalnie, na ostatni dzień kwartału. W przypadku, gdy ostatni dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy, należy przyjąć dzień poprzedzający dzień wolny. Należy przyjąć spłatę rat kapitałowych w następujący sposób: 1 31.03.2021 85 900,00 zł 21 31.03.2026 102 361,25 zł 2 30.06.2021 85 900,00 zł 22 30.06.2026 102 361,25 zł 3 30.09.2021 85 900,00 zł 23 30.09.2026 102 361,25 zł 4 31.12.2021 85 900,00 zł 24 31.12.2026 102 361,25 zł 5 31.03.2022 85 900,00 zł 25 31.03.2027 102 361,00 zł 6 30.06.2022 85 900,00 zł 26 30.06.2027 102 361,00 zł 7 30.09.2022 85 900,00 zł 27 30.09.2027 102 361,00 zł 8 30.12.2022 85 900,00 zł 28 31.12.2027 102 364,33 zł 9 31.03.2023 102 361,25 zł 29 31.03.2028 85 900,00 zł 10 30.06.2023 102 361,25 zł 30 30.06.2028 85 900,00 zł 11 29.09.2023 102 361,25 zł 31 29.09.2028 85 900,00 zł 12 29.12.2023 102 361,25 zł 32 29.12.2028 85 900,00 zł 13 29.03.2024 102 361,25 zł 33 30.03.2029 85 900,00 zł 14 28.06.2024 102 361,25 zł 34 29.06.2029 85 900,00 zł 15 30.09.2024 102 361,25 zł 35 28.09.2029 85 900,00 zł 16 31.12.2024 102 361,25 zł 36 31.12.2029 85 900,00 zł 17 31.03.2025 102 361,25 zł 37 29.03.2030 85 730,50 zł 18 30.06.2025 102 361,25 zł 38 28.06.2030 85 730,50 zł 19 30.09.2025 102 361,25 zł 39 30.09.2030 85 730,50 zł 20 31.12.2025 102 361,25 zł 40 31.12.2030 85 730,50 zł 4) Spłata odsetek od zaciągniętego kredytu następować będzie miesięcznie, na ostatni dzień każdego miesiąca, począwszy od miesiąca, w którym kredyt zostanie uruchomiony. W przypadku, gdy ostatni dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy, należy przyjąć dzień poprzedzający dzień wolny. 5) Na cenę kredytu składa się: a) oprocentowanie kredytu wg zmiennej stopy WIBOR 3M powiększonej o marżę Banku kredytodawcy, która jest wiążąca w całym okresie kredytowania, b) prowizja przygotowawcza banku, którą należy rozumieć jako sumę wszystkich opłat związanych z uruchomieniem kredytu. 6) Dla obliczenia odsetek od kredytu należy przyjąć stawkę WIBOR 3M na dzień 12 lutego 2018r. Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie sposobie aktualizowania stawki WIBOR 3M. 7) Przy obliczaniu odsetek należy przyjąć kalendarz odsetkowy, zgodnie z którym odsetki z tytułu kredytu liczone są według rzeczywistej liczby dni 365/366. 8) Źródłem spłat będą dochody własne. 9) Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco. 10) Skarbnik może kontrasygnować weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, jednakże kontrasygnatę należy potraktować jedynie jako potwierdzenie ważności zobowiązania wystawcy weksla. 11) Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia przez Gminę Pakość w 2018 r. zostanie dostarczona najpóźniej do dnia podpisania umowy o udzielenie kredytu.

II.5) Główny kod CPV: 66113000-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2030-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2030-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a także na podstawie dostarczonych na późniejsze wezwanie następujących dokumentów: aktualne uprawnienia do wykonywania czynności bankowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r., Prawo bankowe (Dz.U. z 2017r., poz. 1876 z późn. zm.), tj. aktualne zezwolenie uprawniającego do wykonywania czynności bankowych lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest uprawniony do wykonywania czynności bankowych, wydany przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Na potwierdzenie warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, Zamawiający, o ile wynika to z odrębnych przepisów, nie stawia szczegółowych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Na potwierdzenie warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
stosowne uprawnienia do wykonywania czynności bankowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r., Prawo bankowe (Dz.U. z 2017r., poz. 1876 z późn. zm.), tj. aktualne zezwolenie uprawniającego do wykonywania czynności bankowych lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest uprawniony do wykonywania czynności bankowych, wydany przez Komisję Nadzoru Finansowego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4.1. 1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 5.1. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 5.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 5.1. stosuje się. 5.3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin postawienia do dyspozycji środków finansowych pochodzących z transz kredytu 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę. 2. Zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. 3. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem wymagań i warunków Zamawiającego zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ofercie. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i przedłożenia projektu umowy Zamawiającemu. 4. Zamawiający wymaga, aby w umowie zagwarantować następujące warunki: 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych prowizji i opłat, w szczególności zmiany wysokości kwoty kredytu, poszczególnych transz kredytu, zmiany okresu kredytowania oraz okresu karencji, w przypadku uzyskania oszczędności w procedurze przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadań, nieuzyskania lub wstrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych oraz w przypadku zmiany sytuacji finansowej Zamawiającego i uwarunkowań prawnych, mających wpływ na możliwości obsługi zadłużenia przez Zamawiającego. Zmiany te nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ustawy Pzp, 2) możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat (odsetki naliczane do dnia spłaty kredytu), po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, nie później niż 7 dni przed datą dokonania wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu, 3) zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, 4) sposób płatności kredytu: przelew bankowy, 5) termin postawienia do dyspozycji środków finansowych pochodzących z transz kredytu: w terminie maksymalnym 5 dni roboczych od dnia wystąpienia Zamawiającego z wnioskiem o uruchomienie środków finansowych, 6) spłata rat należności głównej następować będzie kwartalnie, na ostatni dzień kwartału. W przypadku, gdy ostatni dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy, należy przyjąć dzień poprzedzający dzień wolny, 7) spłata odsetek od zaciągniętego kredytu następować będzie miesięcznie, na ostatni dzień każdego miesiąca, począwszy od miesiąca, w którym kredyt zostanie uruchomiony. W przypadku, gdy ostatni dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy, należy przyjąć dzień poprzedzający dzień wolny, 8) Wykonawca będzie informował Zamawiającego o wysokości spłaty odsetek na co najmniej 2 dni przed terminem ich zapłaty, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres l.ostrowska@pakosc.pl lub faksem na numer 52 566 60 75. 9) W przypadku wpłaty odsetek w wyższej wysokości niż wynika to z harmonogramu spłaty odsetek, nadpłacona wartość pomniejszy odsetki w następnym okresie rozliczeniowym, 10) Wykonawca zapłaci karę umowną w przypadku braku przedstawienia Zamawiającemu w terminie 5 dni od dnia każdorazowego wezwania Wykonawcy wymogu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę czynności określonych w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp- w wysokości 50,00 zł za każdy dzień opóźnienia, 5. Jakiekolwiek zmiany, wynikające z postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu. 6. Zamawiający nie dopuszcza zamieszczenia w treści umowy kredytowej klauzuli stawiających Zamawiającego w sytuacji mniej korzystnej niż te, które są określone w SIWZ. 7. Umowa może być rozwiązana jednostronnie tylko w następujących przypadkach: a) gdy jedna ze stron nie wywiązuje się z postanowień umowy oraz postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ofercie, b) gdy nie leży to w interesie publicznym Zamawiającego, zgodnie z art. 145 ustawy Pzp. 8. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawne, a w szczególności ustawa Prawo zamówień publicznych, Prawo bankowe, Kodeks cywilny oraz wymogi określone w SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-26, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę pomoc w przygotowaniu wniosku o środki unijne - Nakło nad Notecią
 • Lokalizacja zleceniakujawsko-pomorskie
 • Data dodania25-05-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Jestem zainteresowany pozyskaniem środków unijnych na utworzenie nowego miejsca pracy. Szukam osoby która pomoże mi w profesjonalnym przygotowaniu całej potrzebnej dokumentacji. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI