UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W KWOCIE 4 850 000 ZŁ W ZWIĄZKU Z...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W KWOCIE 4 850 000 ZŁ W ZWIĄZKU Z WYSTĘPUJĄCYM DEFICYTEM W BUDŻECIE GMINY WĄGROWIEC NA 2019 R.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWągrowiec
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-05-08
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Wągrowiec
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-12
 • Numer ogłoszenia537269-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 537269-N-2019 z dnia 2019-04-12 r.

Gmina Wągrowiec: UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W KWOCIE 4 850 000 ZŁ W ZWIĄZKU Z WYSTĘPUJĄCYM DEFICYTEM W BUDŻECIE GMINY WĄGROWIEC NA 2019 R.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Nie
Informacje dodatkowe: Nie dotyczy
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wągrowiec, krajowy numer identyfikacyjny 54805700000000, ul. ul. Cysterska  22 , 62-100  Wągrowiec, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 67 26 80 800, e-mail wagrow@wokiss.pl, faks 67 26 80 803.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.gminawagrowiec.pl
Adres profilu nabywcy: Nie dotyczy
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Nie dotyczy
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.gminawagrowiec.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.bip.gminawagrowiec.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Nie. Nie dotyczy

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Nie dotyczy

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Nie dotyczy
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Tak. Ofertę składa się pod rygorem niewazności w formie pisemnej. Ofertę należy złożyć do dnia 08.05.2019 r., do godz. 9.00, w siedzibie Zamawiającego.
Adres:
1. Ofertę należy złożyć do dnia 08.05.2019 r. do godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy Wągrowiec, ul. Cysterska 22, 62 – 100 Wągrowiec – pokój nr 100 (biuro podawcze).

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Tak
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
Nie dotyczy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W KWOCIE 4 850 000 ZŁ W ZWIĄZKU Z WYSTĘPUJĄCYM DEFICYTEM W BUDŻECIE GMINY WĄGROWIEC NA 2019 R.
Numer referencyjny: FN.271.1.2019.FS
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Nie dotyczy
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
Nie dotyczy


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Nazwa i kod zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 4 850 000 zł w związku z występującym deficytem w budżecie Gminy Wągrowiec na 2019 r. KOD GŁÓWNY ZAMÓWIENIA: CPV: 66113000-5 – Usługi udzielania kredytu 2. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 4 850 000 zł (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) w związku z występującym deficytem w budżecie Gminy Wągrowiec na 2019 r. 3. Kredyt będzie dostępny w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy. 4. Uruchomienie kredytu nastąpi w wysokości i terminie uzgodnionym z Wykonawcą zamówienia, po przedłożeniu wniosku przez Zamawiającego na 3 dni przed uruchomieniem kredytu. 5. Całkowite uruchomienie kredytu nastąpi do dnia 30 grudnia 2019 r. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania kredytu w pełnej wysokości. 7. Przelew środków nastąpi na rachunek budżetu Gminy Wągrowiec w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski o numerze 28 1020 4027 0000 1302 1214 1075. 8. Waluta kredytu: złoty polski (PLN) 9. Karencja w spłacie kredytu – do końca 2019 r. 10. Oprocentowanie kredytu: zmienne oparte o stawkę WIBOR 3M i stałą marżę banku. Wysokość stawki WIBOR dla depozytów 3M przyjmowanej do obliczenia odsetek będzie ustalana na podstawie notowania w ostatnim dniu roboczym każdego kwartału kalendarzowego poprzedzającego okres naliczenia odsetek i będzie obowiązywać od pierwszego dnia następnego kwartału. 11. Dla wyliczenia ceny oferty w PLN, Wykonawca przyjmie stawkę WIBOR 3M z dnia 29 marca 2019 r., tj. 1,72%. 12. Odsetki będą naliczane tylko od kwoty rzeczywistego zadłużenia i płatne będą przez Zamawiającego na koniec każdego kwartału kalendarzowego, na podstawie not odsetkowych wystawianych przez Wykonawcę, informujących Zamawiającego o wysokości należnych odsetek za dany okres. Wykonawca będzie wystawiał noty z 14 – dniowym wyprzedzeniem. 13. Spłata kredytu i odsetek nastąpi zgodnie z harmonogramem, ustalonym w Rozdziale III pkt 17 niniejszej SIWZ. Jeżeli termin spłaty kapitału i odsetek wymieniony w harmonogramie, o którym mowa w pkt 17 przypadałby na dzień ustawowo wolny od pracy, spłata raty kredytu i odsetek nastąpi w dniu poprzedzającym termin spłaty, czyli poprzedzającym dzień wolny od pracy. 14. Do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz w roku. 15. Wykonawca nie będzie pobierał dodatkowych opłat ani prowizji w związku z udzieleniem kredytu. 16. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z prowadzeniem rachunku bankowego za pomocą, którego będzie następowała spłata rat kredytu. 17. Spłata rat kredytu będzie następowała w okresach kwartalnych, zgodnie z harmonogramem, określonym w Rozdziale III SIWZ, pkt 17. 18. Jedyną formą zabezpieczenia kredytu będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową podpisany przez Wójta Gminy z kontrasygnatą Skarbnika Gminy. Wykonawca nie może żądać dodatkowego zabezpieczenia obok weksla. 19. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu w terminie przez niego wyznaczonym, pod warunkiem uprzedniego pisemnego powiadomienia Wykonawcy, nie później niż 30 dni przed datą wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu. Zamawiający z tytułu wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu nie poniesie dodatkowych kosztów. 20. W przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu odsetki będą naliczane tylko za okres do terminu spłaty. 21. W przypadku wcześniejszej spłaty części kredytu, Strony ustalą nowy harmonogram spłat kredytu w formie aneksu do umowy. Za powyższą czynność Zamawiający nie będzie obciążony dodatkowymi kosztami. 22. Wcześniejsza spłata całości lub części kredytu nie oznacza jego wypowiedzenia. 23. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę. 24. Zamawiający określa standardy jakościowe niniejszego zamówienia, o których mowa w art. 91 ust. 2 a ustawy Prawo zamówień publicznych: a) przedmiot zamówienia – udzielenie długoterminowego kredytu bankowego – jest to produkt finansowy o ustalonych standardach jakościowych (przede wszystkim powtarzalność i typowość) – tylko cena umożliwia odróżnienie od siebie przedmiotu zamówienia, który charakteryzuje się ustalonymi w przepisach prawa i niniejszej SIWZ standardami jakościowymi, b) udzielenie kredytu nastąpi w PLN, c) w postępowaniu mogą wziąć udział wszystkie banki, działające w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, d) warunki udzielenia kredytu, tj. zasady polityki kredytowania regulują powszechnie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, e) w niniejszej SIWZ wskazano szczegółowo przedmiot zamówienia, f) koszt kredytu zostanie wyliczony o następującą metodologię: Oprocentowanie kredytu: zmienne oparte o stawkę WIBOR 3M i stałą marżę banku, g) formą zabezpieczenia kredytu będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową podpisany przez Wójta Gminy z kontrasygnatą Skarbnika Gminy. Wykonawca nie może żądać dodatkowego zabezpieczenia obok weksla. h) spłata kredytu nastąpi zgodnie z harmonogramem, określonym w Rozdziale III, pkt 17 SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 66113000-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie dotyczy
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2029-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: WYMÓG ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ: 1. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie obsługi bankowej, związanej z udzielonym kredytem długoterminowym. 2. Zatrudnienie, o którym mowa powyżej, powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia. 3. Na potwierdzenie ww. wymagań, w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w terminie wyznaczonym w tym wezwaniu, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia tj.: a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o której mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, 2243, 2354, z 2019 r. poz. 326) lub inny dokument, z którego wynika zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
Informacje dodatkowe Nie dotyczy
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli złoży oświadczenie w zakresie posiadania odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Informacje dodatkowe Nie dotyczy
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli złoży oświadczenie w zakresie dysponowania odpowiednimi zdolnościami technicznymi lub zawodowymi niezbędnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Nie dotyczy
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Nie dotyczy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o której mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, 2243, 2354, z 2019 r. poz. 326) lub inny dokument, z którego wynika zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt VI.2; 2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1; 3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja), żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 4) Dokumenty składane przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada: 1) Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkana, potwierdzający że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się ww. dokumentów zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju lub miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów wystawienia tych dokumentów j.w.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
NIE DOTYCZY
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
NIE DOTYCZY
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Dowód wniesienia wadium. 2) Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy. W związku z powyższym Wykonawca składa wraz z ofertą dokumenty z których wynika umocowanie do podpisania oferty oraz wszelkich dokumentów/oświadczeń składanych wraz z ofertą (w przypadku pełnomocnictw - oryginał lub poświadczona notarialnie kopia) chyba, że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570, z 2018 r. poz. 1000, 1544, 1669, z 2019 r. poz. 60, 534.), a Wykonawca wskazał w ofercie odpowiedni adres internetowy na którym Zamawiający może pobrać dokument. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności ww. dokumentu w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera je samodzielnie. W przypadku braku podania w ofercie ww. adresu, Zamawiający może pobrać ww. dokumenty w formie elektronicznej, o ile te są dostępne w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych. 3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ (o ile dotyczy). Zamawiający oceni czy udostępnione Wykonawcy zasoby pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu, stosując przepisy art. 22a ustawy Pzp. 4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie powinni załączyć do oferty pełnomocnictwo udzielone jednemu z partnerów do reprezentacji w postępowaniu podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni w sposób wyraźny oznaczyć podmioty (nazwa i adres) wspólnie ubiegające się o zamówienie. 4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), Wykonawca może złożyć wraz oświadczeniem dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia - zgodnie ze wzorem wg załącznika nr 4 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca wniesie wadium w wysokości: 10 000,00 zł słownie: (dziesięć tysięcy złotych), w terminie do 08.05.2019 r., do godz. 9.00. 2. W zależności od woli Wykonawcy wadium może być wnoszone w formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniu pieniężnym spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO Bank Polski SA z dopiskiem: Wadium – udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 4 850 000 zł Nr rachunku: 59 1020 4027 0000 1302 1215 5067 Zamawiający zaleca, aby kopia przelewu (wpłaty wadium w formie pieniądza) załączona została do oferty. 4. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. Wadium w formie innej niż pieniężna należy zdeponować w Kasie Urzędu – pokój 107, a kopię dopiąć do oferty. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne jeśli w podanym terminie rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium. 6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę i adres Zamawiającego, 2) nazwę zamówienia, 3) nazwę i adres Wykonawcy, 4) z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium na każde pisemne żądanie w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 7. Zamawiający dokona zwrotu wadium, wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11. Wadium wybranego Wykonawcy zostanie zwrócone niezwłocznie po zawarciu umowy. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13. Zamawiający, żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium (na podstawie art. 46. ust. 1 ustawy Pzp) jeśli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
Nie dotyczy

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
Nie dotyczy

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Nie dotyczy
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Nie dotyczy
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Nie dotyczy
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Nie dotyczy
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Nie dotyczy
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Nie dotyczy
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Nie dotyczy
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
Nie dotyczy

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
Nie dotyczy

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Nie dotyczy
Wstępny harmonogram postępowania:
Nie dotyczy
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Nie dotyczy

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Nie dotyczy
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Nie dotyczy
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Nie dotyczy
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Nie dotyczy
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Nie dotyczy
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
1. W umowie winny zostać zawarte postanowienia wynikające z SIWZ. 2. Umowę kredytową przygotowuje Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym. 3. Spłata kredytu i odsetek nastąpi zgodnie z harmonogramem ustalonym w Rozdziale III pkt 17 niniejszej SIWZ. 4. Jeżeli termin spłaty kapitału i odsetek wymieniony w harmonogramie, o którym mowa w Rozdziale III, pkt 17 SIWZ przypadałby na dzień ustawowo wolny od pracy, spłata raty kredytu i odsetek nastąpi w dniu poprzedzającym termin spłaty, czyli poprzedzającym dzień wolny od pracy. 5. Do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz w roku. 6. Wykonawca nie będzie pobierał dodatkowych opłat ani prowizji w związku z udzieleniem kredytu. 7. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z prowadzeniem rachunku bankowego za pomocą, którego będzie następowała spłata rat kredytu. 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat lub prowizji. 9. Jedyną formą zabezpieczenia kredytu będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową podpisany przez Wójta Gminy z kontrasygnatą Skarbnika Gminy. Wykonawca nie może żądać dodatkowego zabezpieczenia obok weksla. 10. Za niepostawienie do dyspozycji Zamawiającego kwoty kredytu w umówionym terminie Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wartości wnioskowanej kwoty za każdy dzień zwłoki. 11. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% niezrealizowanej wartości kredytu.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Nie dotyczy

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku zmian w harmonogramie spłat kapitału i odsetek w zakresie kwot i terminów spłat.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
nIE DOTYCZY
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-08, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Ofertę należ sporządzić w języku polskim. W przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w języku obcym nalęzy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów na język polski.
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę ułożenie nawierzchni pod plac zabaw, Otrębusy
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania21-10-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Dzień dobry, jestem zainteresowana ułożeniem nawierzchni pod plac zabaw przy restauracji. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI