Obsługa bankowa budżetu Powiatu Radomskiego oraz jednostek organizacyjnych

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Obsługa bankowa budżetu Powiatu Radomskiego oraz jednostek organizacyjnych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoRadom
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-04-25
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyStarostwo Powiatowe w Radomiu
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-15
 • Numer ogłoszenia537611-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 537611-N-2019 z dnia 2019-04-15 r.

Starostwo Powiatowe w Radomiu: Obsługa bankowa budżetu Powiatu Radomskiego oraz jednostek organizacyjnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Starostwo Powiatowe w Radomiu, ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Tak

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Podmiot
CKZiU w Chwałowicach, Chwałowice 247, 27-100 Iłża
CKZiU Pionki, Aleja Jana Pawała II 7, 26-670 Pionki
DPS w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk
DPS w Krzyżanowicach, Krzyżanowice 219, 27-100 Iłża
DPS w Wierzbicy, ul. Sienkiewicza 37, 26-680 Wierzbica
LO im. M. Kopernika w Iłży, ul. J. Starszego 6, 27-100 Iłża
LO im M. Dąbrowskiej w Pionkach, Al. Lipowe 23, 26-670 Pionki
MODN w Raodmiu z siedzibą w Iłży, ul. Jakubowskiego 5 , 27-100 Iłża
MOW w Wierzbicy, ul. Sienkiewicza 55, 26-680 Wierzbica
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Iłży, ul. M. Jakubowskiego 5, 27-100 Iłża
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pionkach, ul. Sportowa 2, 26-670 Pionki
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Radomiu, ul. Kolejowa 15, 26-600 Radom
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Radomiu, ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom
Powiatowy Urząd Pracy, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu, ul. Graniczna 24, 26-600 Radom
Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Radomiu, ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom
Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk
Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach, ul. Parkowa 6, 26-670 Pionki
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Iłży, ul. Błazińska 5, 27 - 100 Iłża
Starostwo Powiatowe w Radomiu, ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom
Powiat Radomski

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Radomiu, krajowy numer identyfikacyjny -0000000000000, ul. Tadeusza Mazowieckiego   7 , 26-600  Radom, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48 48 3815059, , e-mail powiat@radompowiat.pl, , faks +48 48 3655807.
Adres strony internetowej (URL): www.radompowiat.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przez Starostwo Powiatowe w Radomiu. Umowy w sprawie zamówienia publicznego zostaną zawarte przez każdy z podmiotów objętych postępowaniem.
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.spradom.finn.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.spradom.finn.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Starostwo Powiatowe w Radomiu, ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa bankowa budżetu Powiatu Radomskiego oraz jednostek organizacyjnych
Numer referencyjny: ON.272.15.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Radomskiego, urzędów oraz jednostek organizacyjnych, ujętych niżej w tabeli: L.p. Nazwa jednostki organizacyjnej 1. Powiat Radomski – budżet powiatu /organ/ 2. Starostwo Powiatowe w Radomiu 3. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach 4. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach 5. Dom Pomocy Społecznej w Jedlance 6. Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach 7. Dom Pomocy Społecznej w Wierzbicy 8. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Iłży 9. Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Pionkach 10. Międzypowiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu z siedzibą w Iłży 11. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wierzbicy 12. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iłży 13. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pionkach 14. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu 15. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu 16. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Radomiu 17. Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu 18. Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu 19. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Radomiu 20. Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedlance 21. Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach 22. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Iłży 4. Kompleksowa obsługa bankowa, o której mowa w ust. 2, obejmuje w szczególności: - otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych w walucie polskiej, - świadczenie usług bankowości elektronicznej, obejmujące wdrożenie systemu bankowości elektronicznej we wszystkich podmiotach objętych zamówieniem (instalacja, szkolenie pracowników, wydawanie tokenów, kart procesorowych, czytników i innych elementów niezbędnych do obsługi systemu na dowolnej liczbie stanowisk), - zapewnienie zastępczej formy obsługi w przypadku braku dostępu do systemu bankowości elektronicznej, w tym udzielanie osobom upoważnionym informacji telefonicznych o stanie salda na rachunkach i o wszelkich przeprowadzonych operacjach, - realizacja przelewów na rachunki prowadzone w banku klienta oraz w innych bankach, zlecanych w formie elektronicznej oraz papierowej, - realizacja wypłat gotówkowych oraz przyjmowanie wpłat gotówkowych, w tym przyjmowania wpłat z wykorzystaniem wrzutni nocnej lub wpłatomatów, - wydawanie blankietów czekowych oraz ich realizacja, - udostępnienie dziennych wyciągów bankowych dla wszystkich rachunków bankowych w przypadku wystąpienia operacji bankowej, - wydawanie podpisanych w formie papierowej opinii bankowych, zaświadczeń oraz historii rachunków bankowych na wniosek złożony za pomocą systemu bankowości elektronicznej lub w formie papierowej, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia złożenia wniosku, - oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych obliczane według zmiennej stopy procentowej dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o średnią stopę procentową WIBID 1M z miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy i stałą marżę Wykonawcy; Wartość, ustalonej w wyniku niniejszego postępowania, marży Wykonawcy dla oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych będzie stała w całym okresie realizacji zamówienia, - odsetki na rachunkach bankowych będą naliczane na koniec każdego miesiąca i przypisywane do salda rachunku, którego dotyczą lub będą przekazywane zgodnie z dyspozycją na wskazany rachunek, - lokowanie, na zlecenie złożone za pomocą systemu bankowości elektronicznej, środków na lokatach długoterminowych i krótkoterminowych, - oprocentowanie środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych będzie obliczane według zmiennej stopy procentowej, jako iloczyn średniej stopy procentowej WIBID 1M z miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy i stałego mnożnika Wykonawcy; Odsetki naliczane na koniec okresu odsetkowego; Wartość, ustalonego w wyniku niniejszego postępowania, mnożnika Wykonawcy dla oprocentowania środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych będzie stała w całym okresie realizacji zamówienia, - zapewnienie przeksięgowania zgodnie z dyspozycją naliczonych odsetek bankowych z określonych rachunków bankowych jednostek budżetowych powiatu na wskazany rachunek, - potwierdzenie sald prowadzonych rachunków bankowych na koniec roku kalendarzowego oraz na żądanie posiadacza rachunku, - zapewnienie wsparcia doradcy bankowego oraz doradcy ds. technicznych, - zapewnienie dostępu do infolinii Banku co najmniej w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00, - przelewy wykonywane wewnątrz Banku muszą być realizowane w czasie rzeczywistym, - przelewy wychodzące do innego banku, a złożone do godz. 14:50 w dniu roboczym muszą być zrealizowane w tym samym dniu, - zapewnienie dysponowania środkami pieniężnymi w tym samym dniu, w którym wpłynęły na rachunek, - realizacja przelewów w co najmniej 3 sesjach Elixir na dobę, - dostępność Express Elixir co najmniej w dni robocze w godzinach od 8:00 do 17:00, - zamknięcie rachunków bankowych najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia dyspozycji, - otwarcie kolejnych nowych rachunków bankowych najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia dyspozycji. W ramach świadczenia usług bankowości elektronicznej Bank zapewni w szczególności: - dostęp do systemu bankowości elektronicznej przez ogólnie dostępną na rynku polskim przeglądarkę internetową, pracującą na systemie z rodziny Microsoft Windows, darmową lub dostarczaną wraz z systemem operacyjnym komputera, co najmniej w każdy dzień roboczy w godz. 7:30-15:30, - poufność i integralność transmisji danych między klientem i serwerem, w tym uwierzytelnienie klienta, przez zastosowanie protokołu https szyfrowanego protokołem TLS, - uwierzytelnianie w systemie oraz autoryzacja transakcji poprzez zastosowanie tokenów sprzętowych, kodów SMS lub podpisów cyfrowych (wykluczone jest stosowanie kart kodów jednorazowych), - uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach bankowych, w tym generowanie i pobierania wyciągów bankowych oraz potwierdzeń dla każdej transakcji w formie plików PDF, - składanie i realizacja poleceń przelewu w ramach dostępnych środków, - możliwość importu danych przelewów (paczek), - otwieranie nowych rachunków, zamykanie rachunków, - przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach według zadanych kryteriów (rodzaj operacji, nazwa kontrahenta, data, kwota i inne), - reakcję serwisu w ciągu 2 godzin w przypadku awarii systemu, - możliwość importu bazy kontrahentów, dodawania, usuwania i zmiany danych kontrahentów, - możliwość dodawania i usuwania użytkowników systemu bankowości elektronicznej, zmiany danych osobowych, zmiany uprawnień, - archiwizowanie dla każdego z podmiotów objętych niniejszym zamówieniem zbiorów danych (dane kontrahentów, operacje bankowe itd.) z całego okresu objętego obsługą z możliwością ich przekazania podmiotowi po zakończeniu świadczenia usługi.

II.5) Główny kod CPV: 66110000-4
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 318000,00
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2023-05-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. Wykonawca musi być bankiem w rozumieniu przepisów art. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2187) oraz posiadać stosowne zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy Prawo bankowe.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena ofertowa 60,00
Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych 25,00
Oprocentowanie środków na lokatach krótkoterminowych 15,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ustawy Pzp, w następujących przypadkach: 1) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 2) zmiany ilości podmiotów objętych umową, 3) na Zamawiającego zostaną nałożone nowe zadania lub zmieni się struktura organizacyjna Zamawiającego, 4) zmiany wysokości opłat i prowizji za świadczone usługi na korzystniejsze dla Zamawiającego, 5) zmiany oprocentowania środków na rachunkach bankowych oraz lokatach na korzystniejsze dla Zamawiającego, 6) pojawią się nowe produkty bankowe lub rozwiązania organizacyjne, których wykorzystanie będzie korzystne dla Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-25, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę reprezentowanie w sądzie - Radom
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania17-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę reprezentowanie w sądzie w sprawie o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu na nartach przeciwko sprawcy. Zainteresowanych proszę o kontakt.