Zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu „Kompetencje kluczowe

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu „Kompetencje kluczowe szansą sukcesu dla uczniów szkół Gminy Góra” w ramach RPO WD 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS Priorytet: 10 Działania: 10.2 Poddziałanie 10.2.1
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoGóra
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-02-21
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Góra
 • Data publikacji ogłoszenia2018-02-13
 • Numer ogłoszenia517440-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 517440-N-2018 z dnia 2018-02-13 r.

Gmina Góra: Zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu „Kompetencje kluczowe szansą sukcesu dla uczniów szkół Gminy Góra” w ramach RPO WD 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS Priorytet: 10 Działania: 10.2 Poddziałanie 10.2.1
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt pn. „Kompetencje kluczowe szansą sukcesu dla uczniów szkół Gminy Góra” nr RPDS.10.02.01-02-0074/17 jest realizowany w ramach Priorytetu 10 Edukacja, Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Góra, krajowy numer identyfikacyjny 41105066900000, ul. ul. Mickiewicza  1 , 56200   Góra, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 655 443 644, e-mail poplawski@gora.com.pl, faks 065/543-26-58.
Adres strony internetowej (URL): www.gora.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.gora.com.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.gora.com.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Forma pisemna. Osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca, gońca, kuriera
Adres:
Urząd Miasta i Gminy w Górze, ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra, pokój nr 101 - sekretariat, I piętro budynku

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu „Kompetencje kluczowe szansą sukcesu dla uczniów szkół Gminy Góra” w ramach RPO WD 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS Priorytet: 10 Działania: 10.2 Poddziałanie 10.2.1
Numer referencyjny: BZP.271.8.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu „Kompetencje kluczowe szansą sukcesu dla uczniów szkół Gminy Góra” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet: 10 Działania: 10.2 Poddziałanie 10.2.1 do placówek oświatowych Zamawiającego, zgodnie z opisem zawartym w przedmiotowej SIWZ i wytycznymi zawartymi w załączniku nr 5 do SIWZ (Zbiorczy wykaz i parametry techniczne sprzętu i materiałów dydaktycznych). Zamówienie podzielno na 11 części. Wykonawca może złożyć ofertę w każdej z części postępowania. W sytuacji, gdy Wykonawca składa więcej niż jedną ofertę, oferty należy złożyć na odrębnych formularzach ofertowych na każdą z części, pozostałe załączniki mogą być wspólne. Zakres zamówienia: część 1 – Dostawa tablic interaktywnych dla Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślubowie, do Zespołu Szkoła Podstawowej i Przedszkole w Czerninie/Gim, do Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach, do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Glince, do Szkoły Podstawowej nr 3 w Górze, do Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Czerninie/SP - tablice interaktywne o przekątnej tablicy: min. 83” – 6 szt. Okres gwarancji udzielony przez dostawcę nie krótszy niż 60 miesięcy. część 2 – Dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Górze/klasy gimnazjalne (w ramach zadania 4 wskazanego w budżecie Projektu) 1. modele do budowy struktur chemicznych- 8 zestawów 2 .palnik spirytusowy- 2 szt. 3. palnik gazowy typu turystycznego wraz z butlą (kartuszem)- 1 szt. 4. apteczka pierwszej pomocy w szafce metalowej- 1 szt. 5. dygestorium- 1 szt. 6. odczynniki chemiczne, zestaw dla gimnazjum- 1 zestaw 7. dydaktyczny zestaw szkła laboratoryjnego oraz osprzętu do ćwiczeń z chemii i fizyki – 1 zestaw 8. mikroskop z podłączeniem do komputera - nauczycielski - 1 sztuka 9. szkiełka nakrywkowe - 3 opakowania 10. mikroskop optyczny szkolny - 8 sztuk 11. preparaty mikroskopowe tkankowe - 2 zestawy 12. preparaty mikroskopowe roślinne – 1 zestaw 13. zestaw preparacyjny wielki – 1 zestaw 14. preparaty zoologiczne – 1 zestaw 15. zasilacz prądu stałego o możliwym poborze prądu 3A z zabezpieczeniem przeciw przeciążeniowym – 6 sztuk 16. miernik uniwersalny (multimetr)- 12 sztuk 17. maszyna elektrostatyczna – 2 sztuki 18. waga elektroniczna- 10 sztuk 19. przewody izolowane z wtykami bananowymi do piętrowego łączenia- 8 sztuk 20. przewody izolowane ze złączami krokodylowymi – 8 sztuk 21. siłomierz – 14 sztuk część 3 – Dostawa pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Czerninie/szkoła podstawowa w ramach zadania 12 wskazanego w budżecie Projektu) 1. mikroskop z kamera z USB – 1 sztuka 2. mikroskop optyczny - 14 sztuk 3. termometr z sondą – 5 sztuk 4. waga elektroniczna do 5kg- 1 sztuka 5. zestaw areometrów – 2 zestawy 6. uniwersalny zestaw szkolny do badania jakości wody, gleby, powietrza – 1 zestaw 7. zestaw odczynników i chemikaliów zestawu do nauki chemii – 1 zestaw 8. zestaw szkła laboratoryjnego- 1 zestaw 9. stetoskop- 10 sztuk 10. okulary ochronne- 25 sztuk 11. statyw- 10 sztuk 12. łyżeczka do spalań- 3 sztuki 13. zestaw soczewek – 5 zestawów 14. ciśnieniomierz – 5 sztuk 15. kwasomierz glebowy- 8 sztuk 16. płyta grzewcza elektryczna- 1 sztuka 17. wiatromierz – 5 sztuk 18. zestaw skał i minerałów - 2 zestawy 19. pojemnik próżniowy z pompką – 10 sztuk 20. miernik uniwersalny – 10 sztuk 21. przenośna stacja pogodowa – 6 zestawów 22. łapki do probówek - 10 sztuk 23. globus indukcyjny – 8 sztuk 24. globus fizyczny- 10 sztuk 25. zestaw podstawowych obwodów elektrycznych – 13 zestawów 26. zestaw narzędzi preparacyjnych – 1 zestaw część 4 –Dostawa pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Czerninie/szkoła podstawowa – TIK (w ramach zadania 12 wskazanego w budżecie Projektu) 1. przenośny komputer dla nauczyciela wraz z oprogramowaniem – 1 sztuka 2. rzutnik multimedialny – 1 sztuka Okres gwarancji udzielony przez dostawcę nie krótszy niż 24 miesiące. część 5 –Dostawa pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Czerninie/klasy gimnazjalne (w ramach zadania 8 wskazanego w budżecie Projektu) 1. mikroskop z kamerą USB – 1 sztuka 2. mikroskop optyczny szkolny - 9 sztuk 3. waga elektroniczna do 5kg – 5 sztuk 4. zestaw areometrów - 4 zestawy 5. higrometr – 4 sztuki 6. zestaw do elektrochemii – 1 zestaw 7. zestaw odczynników i chemikaliów zestawu do nauki chemii – 1 zestaw 8. zestaw szkła laboratoryjnego – 1 zestaw 9. podstawowy teleskop soczewkowy – 1 sztuka 10. okulary ochronne- 30 sztuk 11. statyw- 10 sztuk 12. łyżeczka do spalań – 6 sztuk 13. parafilm – 2 sztuki 14.zestaw soczewek – 6 zestawów 15. płyta grzewcza- 1 sztuka 16. zestaw skał i minerałów – 1 zestaw 17. miernik uniwersalny – 15 sztuk 18. łapki do probówek – 15 sztuk 19. czajnik z regulacją temperatury - 1 sztuka 20. fartuchy – 30 sztuk 21. listwa zasilająca bryzgoszczelna- 6 sztuk 22. szkielet- 1 sztuka 23. atlasy- 25 sztuk 24. ekran zwykły- 1 sztuka 25. aparat fotograficzny- 1 sztuka 26. zestaw narzędzi preparacyjnych – 10 kompletów 27. szkielet królika w pleksi- 1 sztuka 28. szkielet żaby w pleksi – 1 sztuka 29. szkielet gołębia- 1 sztuka 30. szkielet ryby- 1 sztuka 31. termometr z sondą- 5 sztuk część 6 – Dostawa pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Czerninie/klasy gimnazjalne – TIK (w ramach zadania 8 wskazanego w budżecie Projektu) 1. sieciowe urządzenie drukujące wielofunkcyjne-laserowe – 1 sztuka 2. wizualizer - 1 sztuka Okres gwarancji udzielony przez dostawcę nie krótszy niż 24 miesiące. część 7 – Dostawa pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Glince (w ramach zadania 20 wskazanego w budżecie Projektu) 1. pudełko do obserwacji okazów z 2 lupami – 6 sztuk 2. lupa podświetlana – 6 sztuk 3. teleskop- 1 sztuka 4. mikroskop wersja zasilania z sieci/baterii - 6 sztuk 5. mikroskop z wejściem z okularem cyfrowym 20x1280- 1 sztuka 6. zestaw preparatów mikroskopowych-tkanki człowieka zdrowe – 1 zestaw 7. zestaw preparatów mikroskopowych - mikroorganizmy wodne- 1 zestaw 8. zestaw preparatów- tkanki człowieka zmienione chorobotwórczo- 1 zestaw 9. zestaw preparatów przyrodniczych mikroskopowych- 1 zestaw 10. zestaw preparatów mikroskopowych-skrzydła owadów- 1 zestaw 11. zestaw preparatów – bezkręgowce- 1 zestaw 12. zestaw preparatów mikroskopowych grzyby- 1 zestaw 13. zestaw preparatów-tkanki ssaków - 1 zestaw 14. taśma miernicza – 6 sztuk 15. stoper- 6 sztuk 16. termometr zaokienny – 3 sztuki 17. termometr laboratoryjny- 6 sztuk 18. termometr z sondą – 6 sztuk 19. waga elektroniczna do 5kg – 3 sztuki 20. waga szalkowa+odważniki – 3 sztuki 21. deszczomierz- 6 sztuk 22. barometr – 3 sztuki 23. Stacja meteorologiczna elektroniczna z USB- 1 sztuka 24. Termo-higrometr elektroniczny- 3 sztuki 25. zestaw areometrów – 1 sztuka 26. zestaw przewodników i izolatorów- 2 zestawy 27. zestaw żarówek 3,5 V – 6 zestawów 28. zestaw oprawek na żarówki – 6 zestawów 29. zestaw żarówek 6 V- 6 zestawów 30. silniczek na podstawce- 6 sztuk 31. zestaw oporników – 2 zestawy 32. elektroskop- 6 sztuk 33. zestaw siłomierzy- 3 zestawy 34. Zestaw optyczny, mieszanie barw – krążek Newtona- 4 zestawy 35. miernik uniwersalny wielkości elektrycznych- 2 zestawy 36. zestaw podstawowych obwodów elektrycznych – 6 zestawów 37. przewody z zakończeniami typu " krokodylek" – 6 zestawów 38. zestaw pałeczek do elektryzowania – 6 zestawów 39. zestaw magnesów sztabkowych – 2 zestawy 40. zestaw magnesów podkowiastych – 3 zestawy 41. płyta z opiłkami – 3 sztuki 42. magnes neodynamowy -2 zestawy 43. igła magnetyczna- 6 sztuk 44. zestaw soczewek – 3 zestawy 45. kieszonkowe lusterko podwójne składane – 6 sztuk 46. zestaw cylindrów – 3 zestawy 47. lusterko wklęsło-wypukłe- 6 sztuk 48. zestaw różnych sprężyn – 1 zestaw 49. klosz próżniowy z pompą ręczną – 1 zestaw 50. zestaw kostek o równych objętościach i różnych masach -bloki metali – 3 zestawy 51. zestaw skał i minerałów – 1 zestaw 52. stetoskop- 6 sztuk 53. ciśnieniomierz – 1 sztuka 54. probówka szklana – 1 zestaw 55. zlewka niska plastikowa – 6 sztuk 56. komplet szkiełek podstawowych – 2 zestawy 57. zlewka niska szklana 100 ml – 6 sztuk 58. zlewka duża szklana 250 ml – 6 sztuk 59. zlewka duża szklana 500 ml – 6 sztuk 60. komplet szkiełek nakrywkowych – 2 zestawy 61. palnik Bunsena – 6 sztuk 62. palnik spirytusowy 150 ml- 6 sztuk 63. statyw na próbówki – 6 sztuk 64. cylinder miarowy plastikowy- 6 sztuk 65. cylinder miarowy 250 ml- 6 sztuk 66. lejek plastikowy 75 ml – 6 sztuk 67. szalki Petriego – 10 zestawów 68. bagietki – 3 zestawy 69. bibuła laboratoryjna – 1 opakowanie 70. kolby stożkowe 250 ml – 3 zestawy 71. kolba okrągłodenna – 2 sztuki 72. igły preparacyjne – 2 zestawy 73. statyw laboratoryjny wersja podstawowa – 3 sztuki 74. paski wskaźnikowe ph – 1 opakowanie 75. kwas solny – 1 litr 76. jod krystaliczny – 2 opakowania po 100 g 77. Stearyna – 1kg- 1 opakowanie 78. wodorotlenek sodu- 1 kg 79. tlenek wapnia- 1 opakowanie 500 g 80. siarka- 1 opakowanie 500 g 81. gliceryna – 1 litr 82. spirytus salicylowy – 10 opakowań po 100 ml 83. kwas benzoesowy - 1 opakowanie 250 g 84. siarczan (VII) miedzi (II) – 1 opakowanie 250 g 85. Nadtlenek wodoru 3%(woda utleniona) – 10 opakowań po 100 ml 86. manganian (VII) potasu – 1 opakowanie 500 g 87. pożywka MS – 1 litr 88. metale i stopy - zestaw – 1 zestaw 89. drut miedziany – 3 metry 90. kwasomierz glebowy klasyczny – 6 sztuk 91. zestaw do badania wody – 1 zestaw 92. pipety Pasteura 5ml - 1 zestaw 93. butelka na roztwory 250 ml - 10 sztuk 94. pipety Pasteura 7 ml - 1 zestaw 95. parafilm – 2 sztuki 96. rękawiczki lateksowe – 1 opakowanie zawierające 100 sztuk 97. mata z włókniny chłonnej - 1 opakowanie 98. rękawice do gorących przedmiotów – 15 sztuk 99. krążek Secchiego z linką – 1 sztuka 100. moździerz z tłuczkiem – 6 sztuk 101. butelka z zakraplaczem 30 ml – 6 sztuk 102. okulary ochronne – 6 sztuk 103. siatka planktonowa – 1 sztuka 104. drążek teleskopowy – 1 sztuka 105. czerpak do pobierania wody – 1 sztuk 106. sita glebowe – 2 zestawy 107. globus fizyczny duży – 1 sztuka 108. globus indukcyjny – 6 sztuk 109. globus fizyczny- 6 sztuk 110. globus konturowy – 6 sztuk 111. obrotowa mapa nieba – 6 sztuk 112. Polska- mapa fizyczna/do ćwiczeń – 1 sztuka 113. Europa- mapa fizyczna, dwustronna – 1 sztuka 114. Krajobrazy świata -mapa – 1 sztuka 115. fartuch – 6 sztuk 116. szkielet człowieka na statywie- 1 sztuka 117. szkielet człowieka z ruchomymi elementami- 1 sztuka 118. plansza grzyby trujące i niejadalne – 1 sztuka 119. mały atlas anatomiczny – 12 sztuk 120. plansza rodzaje chmur – 1 sztuka 121. plansza etapy rozwoju człowieka – 1 sztuka 122. plansza budowa kwiatu, rodzaje kwiatostanów, rodzaje liści i korzeni – 1 sztuka 123. plansza porosty - budowa i skala porostowa – 1 sztuka 124. strzykawki jednorazowe o poj. 20 ml – 8 zestawów po 10 szt. 125. przewodnik – ptaki- 6 sztuk 126. plastelina – 1 opakowanie część 8 – Dostawa pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślubowie ( w ramach zadania 16 wskazanego w budżecie Projektu) 1. lornetka – 10 sztuk 2. mikroskop z kamera z USB - 1 sztuka 3. zestaw preparatów mikroskopowych - tkanki człowieka zmienione chorobowo - 2 zestawy 4. zestaw preparatów mikroskopowych - preparaty zoologiczne – 2 zestawy 5. wiatromierz – 1 sztuka 6. zestaw podstawowych obwodów elektrycznych- 5 zestawów 7. pryzmat akrylowy – 5 sztuk 8. deszczomierz- 2 sztuki 9 . statyw – 1 sztuka 10. pęseta plastikowa – 10 sztuk 11. bibuła - 1 opakowanie 12. termometr laboratoryjny- 15 sztuk 13. kompas- 5 sztuk 14. higrometr- 2 sztuki 15. palnik spirytusowy- 4 sztuki 16. zestaw soczewek – 5 zestawów 17. zestaw szalek Petriego- 2 zestawy 18. próbówka szklana- 1 zestaw 19. zlewka niska – plastikowa- 10 sztuk 20. cylinder miarowy - plastikowy – 5 sztuk 21. zestaw szkiełek podstawowych – 5 zestawów 22. zestaw szkiełek nakrywkowych – 5 zestawów 23. wskaźnik pH- 5 zestawów 24. stearyna - 1 opakowanie 5 kg 25. kwas solny - 1 litr 26. wodorotlenek sodu - 1 kg 27. tlenek wapnia – 1 opakowanie 5 kg 28. jod krystaliczny -2 opakowania po 25 g 29. siarka sublimowana - 1 kg 30. gliceryna - 1 kg 31. kwas benzoesowy lub benzoesan sodu – 1 kg 32. siarczan (VI) miedzi (II) – 1 kg 33. manganian (VII) potasu – 1 kg 34. Europa mapa fizyczna – 1 sztuka 35. Świat mapa fizyczna - 1 sztuka 36. Krajobrazy świata - mapa - 1 sztuka 37. plansza wskaźników biologicznych środowiska, skala porostowa z opisem - 1 sztuka 38. plansza obrazująca zmysły człowieka – 1 sztuka 39. plansza rodzajów dziobów, pazurów i klucze tropów – 1 sztuka 40. plansza etapy rozwoju człowieka – 1 sztuka 41. krążek Secchiego - 3 sztuki 42. metale i stopy – 5 sztuk 43. drut miedziany – 3 metry 44. lupa - 10 sztuk 45. taśma miernicza- 3 sztuki 46. zestaw pałeczek do elektryzowania – 4 zestawy 47. mikroskop - wersja zasilana z sieci i/lub baterii – 5 sztuk 48. okulary ochronne – 15 sztuk 49. przewodnik las – 5 sztuk 50. przewodnik do rozpoznawania drzew – 8 sztuk 51. przewodnik do rozpoznawania ptaków – 8 sztuk 52. przewodnik do rozpoznawania zwierząt – 8 sztuk 53. magnesy do tablicy – 1 zestaw 54. zestaw preparatów biologicznych - 1 zestaw część 9 – Dostawa pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślubowie – TIK( w ramach zadania 16 wskazanego w budżecie Projektu) 1. Laptop multimedialny wraz z możliwością podłączenia do rzutnika i mikroskopu wraz z oprogramowaniem – 2 sztuki 2. przenośny komputer (laptop) dla nauczyciela wraz z oprogramowaniem- 1 sztuka 3. sieciowe urządzenie wielofunkcyjne-urządzenie współpracujące z komputerem umożliwiające co najmniej drukowanie, kopiowanie i skanowanie – 1 sztuka 4. tablica interaktywna - 1 sztuka 5. rzutnik multimedialny – 1 sztuka Okres gwarancji udzielony przez dostawcę nie krótszy niż 24 miesiące, a na tablicę interaktywną 60 miesięcy. część 10 – Dostawa pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach ( w ramach zadania 24 wskazanego w budżecie Projektu) 1. pudełko do obserwacji – 25 szt. 2. lornetka – 15 szt. 3. mikroskop wersja zasilana z sieci, podwójne oświetlenie – 8 szt. 4. zestaw preparatów mikroskopowych – mikroorganizmy wodne – 1 zestaw 5. zestaw preparatów - tkanki człowieka – 1 zestaw 6. zestaw preparatów - tkanki człowieka zmienione chorobowo - 1 zestaw 7. zestaw preparatów biologicznych - 1 zestaw 8. taśma miernicza -2 szt. 9. laboratoryjny termometr alkoholowy – 20 szt. 10. termometr zaokienny plastikowy – 10 szt. 11. kompas – 10 szt. 12. deszczomierz – 2 szt. 13. barometr mechaniczny- 1 szt. 14. wiatromierz – 1 szt. 15. elektroskop – 7 szt. 16. zestaw siłomierzy – 1 zestaw 17. zestaw pałeczek do elektryzowania – 1 zestaw 18. zestaw podstawowych obwodów elektrycznych – 8 zestawów 19. zestaw magnesów sztabkowych- 10 zestawów 20. magnes neodymowy - 10 sztuk 21. zestaw magnesów podkowiastych - 5 zestawów 22. igła magnetyczna - 12 sztuk 23. zestaw soczewek - 3 zestawy 24. pryzmat szklany trójkątny - 10 sztuk 25. zestaw skał i minerałów - 1 zestaw 26. stetoskop - 8 sztuk 27. pojemnik/klosz próżniowy z pompką - 2 sztuki 28. globus indukcyjny - 7 sztuk 29. uczniowski globus fizyczny - 15 sztuk 30. globus konturowy podświetlany - 10 sztuk 31. Polska - mapa ścienna fizyczna - 2 sztuki 32. Europa - mapa fizyczna - 1 sztuka 33. Krajobraz świata - mapa dwustronna – 1 sztuka 34. Ochrona przyrody w Polsce – mapa – 1 sztuka 35. szkielet człowieka – 1 sztuka 36. mapa - świat, fizyczna - 1 sztuka 37. zestaw szkła laboratoryjnego- 2 zestawy 38. latarka led ze wskaźnikiem laserowym - 10 sztuk 39. atlas geograficzny – 10 sztuk 40. igły preparacyjne - 5 zestawów 41. zestaw szkiełek podstawowych - 10 zestawów 42. zestaw szkiełek nakrywkowych - 10 zestawów 43. wskaźnik pH - 5 zestawów 44. zestaw metali i stopów – 1 zestaw 45. siarka sublimowana – 1 opakowanie 500 g 46. przewodnik do rozpoznawania drzew i krzewów - 8 sztuk 47. plansza grzyby trujące i niejadalne - 1 sztuka 48. odtwarzacz CD z magnetofonem jednokasetowym i radiem analogowym - 1 sztuka 49. teleskop astronomiczny z podstawowym obiektywem – 1 sztuka 50. atmosfera i wnętrze Ziemi Plansza - 1 sztuka 51. systematyka roślin plansza - 1 sztuka 52. systematyka zwierząt plansza- 1 sztuka 53. mózg człowieka plansza - 1 sztuka 54. układ okresowy pierwiastków plansza – 1 sztuka 55. zasady dynamiki plansza – 1 sztuka 56. budowa materii plansza - 1 sztuka część 11 – Dostawa pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach – TIK ( w ramach zadania 24 wskazanego w budżecie Projektu) 1. rzutnik multimedialny - 1 szt. 2. ekran do rzutnika – 1 szt. 3. laptop dla nauczyciela – 1 szt. Okres gwarancji udzielony przez dostawcę nie krótszy niż 24 miesiące. 1.1. Wszystkie pomoce dydaktyczne (sprzęt TIK, w tym tablice interaktywne) stanowiący przedmiot zamówienia musi spełniać następujące warunki: - posiadać deklarację CE – deklaracja Conformité Européenne; - posiadać certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu; - w przypadku komputerów przenośnych - spełniają wymogi normy Energy Star 5.0; - są fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich; - posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim, - posiadać okres gwarancji udzielony przez dostawcę nie krótszy niż 2 lata, a w przypadku tablic interaktywnych i monitorów - nie krótszy niż 5 lat. [okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Jego wydłużenie będzie premiowane w ramach kryteriów oceny ofert] 1.2.Przedmiot zamówienia obejmuje również (dotyczy części zamówienia, obejmujących dostawę sprzętu TIK, w tym tablice interaktywne) - zapewnienie instalacji, uruchomienia oraz zintegrowania zakupionych urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych z infrastrukturą szkolną przez dostawców tych urządzeń i oprogramowania; Wykonawca uruchomi oraz skonfiguruje dostarczony przez siebie sprzęt w w/w placówkach oświatowych. 1.3. Pomoce dydaktyczne oraz sprzęt wskazany w poszczególnych częściach winien zostać dostarczony przez Wykonawców poszczególnych części zamówienia do wskazanych placówek oświatowych. Protokół odbioru winien potwierdzać dostawę kompletnego przedmiotu umowy dla danej części. 1.4. Pomoce dydaktyczne należy dostarczyć pod następujące adresy: a) Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Janusza Korczaka w Ślubowie, adres: Ślubów 54, 56-200 Góra; b) Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie w Czerninie (w tym klasy gimnazjalne), adres: Czernina, ul. Szkolna 2, 56-200 Góra; c) Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Władysława Reymonta w Witoszycach, adres: Witoszyce 10, 56-200 Góra; d) Zespół Szkolno - Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Glince, adres: Glinka 6, 56-200 Góra; e) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Górze, adres: ul. Poznańska 2, 56-200 Góra, 2. Wykonawca oświadcza, że dostarcza sprzęt odpowiadający wymogom określonym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz opisowi zawartemu w załączniku nr 5 SIWZ (Zbiorczy wykaz i parametry techniczne sprzętu i materiałów dydaktycznych). 2.1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia uwzględniający potrzeby Zamawiającego zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami stanowiąca integralną część niniejszej umowy. Urządzenia będące przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieuszkodzone, nieużywane, nieregenerowane, nieobciążone prawami osób lub podmiotów trzecich. Sprzęt musi posiadać instrukcję obsługi w języku polskim. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 3.Zaleca się wykonawcom bardzo dokładne zapoznanie się z warunkami wykonywania przedmiotu zamówienia w celu prawidłowego oszacowania przez Wykonawcę kosztów i ryzyka usługi, oraz uzyskania i zweryfikowania wszelkich danych jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i podpisaniu umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia. 4. Dostawa pomocy dydaktycznych będzie wykonywana zgodnie z warunkami przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz umową stanowiącą załącznik do niniejszej SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 32322000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30230000-0
39162100-6
30213000-5
30236000-2
39162000-5
39162110-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 20
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
20

II.9) Informacje dodatkowe: Gmina Góra jest Partnerem Projektu na podstawie Umowy partnerskiej zawartej na rzecz realizacji Projektu ,,Kompetencje kluczowe szansą sukcesu dla uczniów szkół Gminy Góra” w ramach Priorytetu 10 Edukacja, Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, współrealizującym Projekt z Liderem –Fundacją Pomocy Szkole im. Edwarda Machniewicza w Górze z siedzibą w Górze, ul. Szkolna 1, 56-200 Góra).
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby zagospodarowaniem terenu. 3) Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. Wszelkie okoliczności związane ze składaniem, oceną dokumentów, ich form i ważności, a także okoliczności składania dokumentów przez wykonawców, którzy mają siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zawarto w ustawie Pzp oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający nie postawił warunków udziału w postępowaniu, a zatem Wykonawca składa jedynie oświadczenie w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Dokumenty wskazane w roz. XI pkt 17 SIWZ: - wypełniony formularz ofertowy - odpowiednio dla części, dla których Wykonawca składa ofertę - wzór stanowią załączniki do SIWZ nr od 1.1. do 1.11; - wypełniona tabela rozliczeniowa zawarta w załączniku nr 5 do SIWZ– odpowiednio dla danej części zamówienia, dla której Wykonawca składa ofertę - załączniki od 1.a.do 1.k do SIWZ, - wypełnione oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do przedmiotowej SIWZ. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie – odrębne dla każdego z nich. - pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień (jeżeli dotyczy, tj. jeśli oferta nie jest podpisywana przez osobę lub osoby bezpośrednio uprawnione do składania oświadczeń woli zgodnie z KRS). Dla tego dokumentu obowiązkowa jest forma oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie dodatkowo pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp ( mającego zastosowanie do spółek cywilnych ) tj. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienie takiej funkcji – wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – winno być dołączone do oferty.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana postanowień umowy 1. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w niniejszej umowie. 2. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności. 3. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy. W szczególności postanowienia umowy mogą ulec zmianie w następującym zakresie oraz na następujących warunkach: 1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej, 2) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy. 4.Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w zakresie płatności i terminu wykonania. W szczególności postanowienia umowy mogą ulec zmianie w następującym zakresie oraz na następujących warunkach: 1) zmiany w zakresie płatności - zmiana obowiązującej stawki VAT - wartość należnego wynagrodzenia zostanie skorygowana o wartość należnego podatku poprzez dodanie do wartości netto wartości należnego podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa; 2) zmiany w zakresie terminu wykonania w przypadku zaistnienia, po zawarciu umowy siły wyższej (w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia) przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej: a) o charakterze niezależnym od Stron, b) którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, c) którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, d) której nie można przypisać drugiej Stronie; 3) zmiany zaoferowanego asortymentu – tylko w uzgodnieniu i po otrzymaniu akceptacji Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że proponowany asortyment będzie posiadać takie same lub wyższe parametry od wymaganych w SIWZ i spełniać wymagania SIWZ oraz wytycznych RPO WD dla projektu. Zmiana taka musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie (należy podać przyczyny) i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego; 4) nieprzewidzianych okoliczności formalno-prawnych; 5) innych ważnych powodów.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-21, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: część 1 – Dostawa tablic interaktywnych dla Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślubowie, do Zespołu Szkoła Podstawowej i Przedszkole w Czerninie/Gim, do Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach, do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Glince, do Szkoły Podstawowej nr 3 w Górze, do Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Czerninie/SP
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:część 1 – Dostawa tablic interaktywnych dla Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślubowie, do Zespołu Szkoła Podstawowej i Przedszkole w Czerninie/Gim, do Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach, do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Glince, do Szkoły Podstawowej nr 3 w Górze, do Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Czerninie/SP - tablice interaktywne o przekątnej tablicy: min. 83” – 6 szt. Okres gwarancji udzielony przez dostawcę nie krótszy niż 60 miesięcy.1.1. Wszystkie pomoce dydaktyczne (sprzęt TIK, w tym tablice interaktywne) stanowiący przedmiot zamówienia musi spełniać następujące warunki: - posiadać deklarację CE – deklaracja Conformité Européenne; - posiadać certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu; - w przypadku komputerów przenośnych - spełniają wymogi normy Energy Star 5.0; - są fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich; - posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim, - posiadać okres gwarancji udzielony przez dostawcę nie krótszy niż 2 lata, a w przypadku tablic interaktywnych i monitorów - nie krótszy niż 5 lat. [okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Jego wydłużenie będzie premiowane w ramach kryteriów oceny ofert] 1.2.Przedmiot zamówienia obejmuje również (dotyczy części zamówienia, obejmujących dostawę sprzętu TIK, w tym tablice interaktywne) - zapewnienie instalacji, uruchomienia oraz zintegrowania zakupionych urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych z infrastrukturą szkolną przez dostawców tych urządzeń i oprogramowania; Wykonawca uruchomi oraz skonfiguruje dostarczony przez siebie sprzęt w w/w placówkach oświatowych. 1.3. Pomoce dydaktyczne oraz sprzęt wskazany w poszczególnych częściach winien zostać dostarczony przez Wykonawców poszczególnych części zamówienia do wskazanych placówek oświatowych. Protokół odbioru winien potwierdzać dostawę kompletnego przedmiotu umowy dla danej części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ wraz z załącznikami.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32322000-6, 30230000-0, 39162100-6, 30213000-5, 30236000-2, 39162000-5, 39162110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 20
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA 60,00
Okres gwarancji na dostarczony sprzęt 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: część 2 – Dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Górze/klasy gimnazjalne (w ramach zadania 4 wskazanego w budżecie Projektu)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:część 2 – Dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Górze/klasy gimnazjalne (w ramach zadania 4 wskazanego w budżecie Projektu) 1. modele do budowy struktur chemicznych- 8 zestawów 2 .palnik spirytusowy- 2 szt. 3. palnik gazowy typu turystycznego wraz z butlą (kartuszem)- 1 szt. 4. apteczka pierwszej pomocy w szafce metalowej- 1 szt. 5. dygestorium- 1 szt. 6. odczynniki chemiczne, zestaw dla gimnazjum- 1 zestaw 7. dydaktyczny zestaw szkła laboratoryjnego oraz osprzętu do ćwiczeń z chemii i fizyki – 1 zestaw 8. mikroskop z podłączeniem do komputera - nauczycielski - 1 sztuka 9. szkiełka nakrywkowe - 3 opakowania 10. mikroskop optyczny szkolny - 8 sztuk 11. preparaty mikroskopowe tkankowe - 2 zestawy 12. preparaty mikroskopowe roślinne – 1 zestaw 13. zestaw preparacyjny wielki – 1 zestaw 14. preparaty zoologiczne – 1 zestaw 15. zasilacz prądu stałego o możliwym poborze prądu 3A z zabezpieczeniem przeciw przeciążeniowym – 6 sztuk 16. miernik uniwersalny (multimetr)- 12 sztuk 17. maszyna elektrostatyczna – 2 sztuki 18. waga elektroniczna- 10 sztuk 19. przewody izolowane z wtykami bananowymi do piętrowego łączenia- 8 sztuk 20. przewody izolowane ze złączami krokodylowymi – 8 sztuk 21. siłomierz – 14 sztuk Pomoce dydaktyczne oraz sprzęt wskazany w poszczególnych częściach winien zostać dostarczony przez Wykonawców poszczególnych części zamówienia do wskazanych placówek oświatowych. Protokół odbioru winien potwierdzać dostawę kompletnego przedmiotu umowy dla danej części. Wykonawca oświadcza, że dostarcza sprzęt odpowiadający wymogom określonym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz opisowi zawartemu w załączniku nr 5 SIWZ (Zbiorczy wykaz i parametry techniczne sprzętu i materiałów dydaktycznych). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia uwzględniający potrzeby Zamawiającego zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami stanowiąca integralną część niniejszej umowy. Urządzenia będące przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieuszkodzone, nieużywane, nieregenerowane, nieobciążone prawami osób lub podmiotów trzecich. Sprzęt musi posiadać instrukcję obsługi w języku polskim. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32322000-6, 30230000-0, 39162100-6, 30213000-5, 30236000-2, 39162000-5, 39162110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 20
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA 60,00
Okres gwarancji i rękojmi za wady na dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: *część 3 – Dostawa pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Czerninie/szkoła podstawowa (w ramach zadania 12 wskazanego w budżecie Projektu)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:część 3 – Dostawa pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Czerninie/szkoła podstawowa w ramach zadania 12 wskazanego w budżecie Projektu) 1. mikroskop z kamera z USB – 1 sztuka 2. mikroskop optyczny - 14 sztuk 3. termometr z sondą – 5 sztuk 4. waga elektroniczna do 5kg- 1 sztuka 5. zestaw areometrów – 2 zestawy 6. uniwersalny zestaw szkolny do badania jakości wody, gleby, powietrza – 1 zestaw 7. zestaw odczynników i chemikaliów zestawu do nauki chemii – 1 zestaw 8. zestaw szkła laboratoryjnego- 1 zestaw 9. stetoskop- 10 sztuk 10. okulary ochronne- 25 sztuk 11. statyw- 10 sztuk 12. łyżeczka do spalań- 3 sztuki 13. zestaw soczewek – 5 zestawów 14. ciśnieniomierz – 5 sztuk 15. kwasomierz glebowy- 8 sztuk 16. płyta grzewcza elektryczna- 1 sztuka 17. wiatromierz – 5 sztuk 18. zestaw skał i minerałów - 2 zestawy 19. pojemnik próżniowy z pompką – 10 sztuk 20. miernik uniwersalny – 10 sztuk 21. przenośna stacja pogodowa – 6 zestawów 22. łapki do probówek - 10 sztuk 23. globus indukcyjny – 8 sztuk 24. globus fizyczny- 10 sztuk 25. zestaw podstawowych obwodów elektrycznych – 13 zestawów 26. zestaw narzędzi preparacyjnych – 1 zestaw Pomoce dydaktyczne oraz sprzęt wskazany w poszczególnych częściach winien zostać dostarczony przez Wykonawców poszczególnych części zamówienia do wskazanych placówek oświatowych. Protokół odbioru winien potwierdzać dostawę kompletnego przedmiotu umowy dla danej części. Wykonawca oświadcza, że dostarcza sprzęt odpowiadający wymogom określonym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz opisowi zawartemu w załączniku nr 5 SIWZ (Zbiorczy wykaz i parametry techniczne sprzętu i materiałów dydaktycznych). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia uwzględniający potrzeby Zamawiającego zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami stanowiąca integralną część niniejszej umowy. Urządzenia będące przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieuszkodzone, nieużywane, nieregenerowane, nieobciążone prawami osób lub podmiotów trzecich. Sprzęt musi posiadać instrukcję obsługi w języku polskim. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Zaleca się wykonawcom bardzo dokładne zapoznanie się z warunkami wykonywania przedmiotu zamówienia w celu prawidłowego oszacowania przez Wykonawcę kosztów i ryzyka usługi, oraz uzyskania i zweryfikowania wszelkich danych jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i podpisaniu umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia. Dostawa pomocy dydaktycznych będzie wykonywana zgodnie z warunkami przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz umową stanowiącą załącznik do niniejszej SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32322000-6, 30230000-0, 39162100-6, 30213000-5, 30236000-2, 39162000-5, 39162110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 20
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA 60,00
Okres gwarancji i rękojmi za wady na dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: część 4 –Dostawa pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Czerninie/szkoła podstawowa – TIK (w ramach zadania 12 wskazanego w budżecie Projektu)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:część 4 –Dostawa pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Czerninie/szkoła podstawowa – TIK (w ramach zadania 12 wskazanego w budżecie Projektu) 1. przenośny komputer dla nauczyciela wraz z oprogramowaniem – 1 sztuka 2. rzutnik multimedialny – 1 sztuka Okres gwarancji udzielony przez dostawcę nie krótszy niż 24 miesiące. 1.Wszystkie pomoce dydaktyczne (sprzęt TIK, w tym tablice interaktywne) stanowiący przedmiot zamówienia musi spełniać następujące warunki: - posiadać deklarację CE – deklaracja Conformité Européenne; - posiadać certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu; - w przypadku komputerów przenośnych - spełniają wymogi normy Energy Star 5.0; - są fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich; - posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim, - posiadać okres gwarancji udzielony przez dostawcę nie krótszy niż 2 lata, a w przypadku tablic interaktywnych i monitorów - nie krótszy niż 5 lat. [okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Jego wydłużenie będzie premiowane w ramach kryteriów oceny ofert] Przedmiot zamówienia obejmuje również (dotyczy części zamówienia, obejmujących dostawę sprzętu TIK, w tym tablice interaktywne) - zapewnienie instalacji, uruchomienia oraz zintegrowania zakupionych urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych z infrastrukturą szkolną przez dostawców tych urządzeń i oprogramowania; Wykonawca uruchomi oraz skonfiguruje dostarczony przez siebie sprzęt w w/w placówkach oświatowych. Wykonawca oświadcza, że dostarcza sprzęt odpowiadający wymogom określonym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz opisowi zawartemu w załączniku nr 5 SIWZ (Zbiorczy wykaz i parametry techniczne sprzętu i materiałów dydaktycznych). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia uwzględniający potrzeby Zamawiającego zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami stanowiąca integralną część niniejszej umowy. Urządzenia będące przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieuszkodzone, nieużywane, nieregenerowane, nieobciążone prawami osób lub podmiotów trzecich. Sprzęt musi posiadać instrukcję obsługi w języku polskim. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Zaleca się wykonawcom bardzo dokładne zapoznanie się z warunkami wykonywania przedmiotu zamówienia w celu prawidłowego oszacowania przez Wykonawcę kosztów i ryzyka usługi, oraz uzyskania i zweryfikowania wszelkich danych jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i podpisaniu umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia. Dostawa pomocy dydaktycznych będzie wykonywana zgodnie z warunkami przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz umową stanowiącą załącznik do niniejszej SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32322200-6, 30230000-0, 39162100-6, 30213000-5, 39162000-5, 30236000-2, 39162110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 20
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA 60,00
Okres gwarancji na dostarczony sprzęt – komputery przenośne 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: część 5 –Dostawa pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Czerninie/klasy gimnazjalne (w ramach zadania 8 wskazanego w budżecie Projektu)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:część 5 –Dostawa pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Czerninie/klasy gimnazjalne (w ramach zadania 8 wskazanego w budżecie Projektu) 1. mikroskop z kamerą USB – 1 sztuka 2. mikroskop optyczny szkolny - 9 sztuk 3. waga elektroniczna do 5kg – 5 sztuk 4. zestaw areometrów - 4 zestawy 5. higrometr – 4 sztuki 6. zestaw do elektrochemii – 1 zestaw 7. zestaw odczynników i chemikaliów zestawu do nauki chemii – 1 zestaw 8. zestaw szkła laboratoryjnego – 1 zestaw 9. podstawowy teleskop soczewkowy – 1 sztuka 10. okulary ochronne- 30 sztuk 11. statyw- 10 sztuk 12. łyżeczka do spalań – 6 sztuk 13. parafilm – 2 sztuki 14.zestaw soczewek – 6 zestawów 15. płyta grzewcza- 1 sztuka 16. zestaw skał i minerałów – 1 zestaw 17. miernik uniwersalny – 15 sztuk 18. łapki do probówek – 15 sztuk 19. czajnik z regulacją temperatury - 1 sztuka 20. fartuchy – 30 sztuk 21. listwa zasilająca bryzgoszczelna- 6 sztuk 22. szkielet- 1 sztuka 23. atlasy- 25 sztuk 24. ekran zwykły- 1 sztuka 25. aparat fotograficzny- 1 sztuka 26. zestaw narzędzi preparacyjnych – 10 kompletów 27. szkielet królika w pleksi- 1 sztuka 28. szkielet żaby w pleksi – 1 sztuka 29. szkielet gołębia- 1 sztuka 30. szkielet ryby- 1 sztuka 31. termometr z sondą- 5 sztuk Pomoce dydaktyczne oraz sprzęt wskazany w poszczególnych częściach winien zostać dostarczony przez Wykonawców poszczególnych części zamówienia do wskazanych placówek oświatowych. Protokół odbioru winien potwierdzać dostawę kompletnego przedmiotu umowy dla danej części. Wykonawca oświadcza, że dostarcza sprzęt odpowiadający wymogom określonym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz opisowi zawartemu w załączniku nr 5 SIWZ (Zbiorczy wykaz i parametry techniczne sprzętu i materiałów dydaktycznych). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia uwzględniający potrzeby Zamawiającego zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami stanowiąca integralną część niniejszej umowy. Urządzenia będące przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieuszkodzone, nieużywane, nieregenerowane, nieobciążone prawami osób lub podmiotów trzecich. Sprzęt musi posiadać instrukcję obsługi w języku polskim. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Zaleca się wykonawcom bardzo dokładne zapoznanie się z warunkami wykonywania przedmiotu zamówienia w celu prawidłowego oszacowania przez Wykonawcę kosztów i ryzyka usługi, oraz uzyskania i zweryfikowania wszelkich danych jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i podpisaniu umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia. Dostawa pomocy dydaktycznych będzie wykonywana zgodnie z warunkami przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz umową stanowiącą załącznik do niniejszej SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32322000-6, 30230000-0, 39162100-6, 30213000-5, 39162000-5, 30236000-2, 39162110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 20
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA 60,00
Okres gwarancji i rękojmi za wady na dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: część 6 – Dostawa pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Czerninie/klasy gimnazjalne – TIK (w ramach zadania 8 wskazanego w budżecie Projektu)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:część 6 – Dostawa pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Czerninie/klasy gimnazjalne – TIK (w ramach zadania 8 wskazanego w budżecie Projektu) 1. sieciowe urządzenie drukujące wielofunkcyjne-laserowe – 1 sztuka 2. wizualizer - 1 sztuka Okres gwarancji udzielony przez dostawcę nie krótszy niż 24 miesiące. 1.1. Wszystkie pomoce dydaktyczne (sprzęt TIK, w tym tablice interaktywne) stanowiący przedmiot zamówienia musi spełniać następujące warunki: - posiadać deklarację CE – deklaracja Conformité Européenne; - posiadać certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu; - w przypadku komputerów przenośnych - spełniają wymogi normy Energy Star 5.0; - są fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich; - posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim, - posiadać okres gwarancji udzielony przez dostawcę nie krótszy niż 2 lata, a w przypadku tablic interaktywnych i monitorów - nie krótszy niż 5 lat. [okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Jego wydłużenie będzie premiowane w ramach kryteriów oceny ofert] 1.2.Przedmiot zamówienia obejmuje również (dotyczy części zamówienia, obejmujących dostawę sprzętu TIK, w tym tablice interaktywne) - zapewnienie instalacji, uruchomienia oraz zintegrowania zakupionych urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych z infrastrukturą szkolną przez dostawców tych urządzeń i oprogramowania; Wykonawca uruchomi oraz skonfiguruje dostarczony przez siebie sprzęt w w/w placówkach oświatowych. 1.3. Pomoce dydaktyczne oraz sprzęt wskazany w poszczególnych częściach winien zostać dostarczony przez Wykonawców poszczególnych części zamówienia do wskazanych placówek oświatowych. Protokół odbioru winien potwierdzać dostawę kompletnego przedmiotu umowy dla danej części. 2. Wykonawca oświadcza, że dostarcza sprzęt odpowiadający wymogom określonym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz opisowi zawartemu w załączniku nr 5 SIWZ (Zbiorczy wykaz i parametry techniczne sprzętu i materiałów dydaktycznych). 2.1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia uwzględniający potrzeby Zamawiającego zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami stanowiąca integralną część niniejszej umowy. Urządzenia będące przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieuszkodzone, nieużywane, nieregenerowane, nieobciążone prawami osób lub podmiotów trzecich. Sprzęt musi posiadać instrukcję obsługi w języku polskim. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 3.Zaleca się wykonawcom bardzo dokładne zapoznanie się z warunkami wykonywania przedmiotu zamówienia w celu prawidłowego oszacowania przez Wykonawcę kosztów i ryzyka usługi, oraz uzyskania i zweryfikowania wszelkich danych jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i podpisaniu umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia. 4. Dostawa pomocy dydaktycznych będzie wykonywana zgodnie z warunkami przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz umową stanowiącą załącznik do niniejszej SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32322000-6, 30230000-0, 39162100-6, 30213000-5, 39162000-5, 30236000-2, 39162110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 20
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA 60,00
Okres gwarancji na dostarczony sprzęt 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7 Nazwa: część 7 – Dostawa pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Glince (w ramach zadania 20 wskazanego w budżecie Projektu)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:część 7 – Dostawa pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Glince (w ramach zadania 20 wskazanego w budżecie Projektu) 1. pudełko do obserwacji okazów z 2 lupami – 6 sztuk 2. lupa podświetlana – 6 sztuk 3. teleskop- 1 sztuka 4. mikroskop wersja zasilania z sieci/baterii - 6 sztuk 5. mikroskop z wejściem z okularem cyfrowym 20x1280- 1 sztuka 6. zestaw preparatów mikroskopowych-tkanki człowieka zdrowe – 1 zestaw 7. zestaw preparatów mikroskopowych - mikroorganizmy wodne- 1 zestaw 8. zestaw preparatów- tkanki człowieka zmienione chorobotwórczo- 1 zestaw 9. zestaw preparatów przyrodniczych mikroskopowych- 1 zestaw 10. zestaw preparatów mikroskopowych-skrzydła owadów- 1 zestaw 11. zestaw preparatów – bezkręgowce- 1 zestaw 12. zestaw preparatów mikroskopowych grzyby- 1 zestaw 13. zestaw preparatów-tkanki ssaków - 1 zestaw 14. taśma miernicza – 6 sztuk 15. stoper- 6 sztuk 16. termometr zaokienny – 3 sztuki 17. termometr laboratoryjny- 6 sztuk 18. termometr z sondą – 6 sztuk 19. waga elektroniczna do 5kg – 3 sztuki 20. waga szalkowa+odważniki – 3 sztuki 21. deszczomierz- 6 sztuk 22. barometr – 3 sztuki 23. Stacja meteorologiczna elektroniczna z USB- 1 sztuka 24. Termo-higrometr elektroniczny- 3 sztuki 25. zestaw areometrów – 1 sztuka 26. zestaw przewodników i izolatorów- 2 zestawy 27. zestaw żarówek 3,5 V – 6 zestawów 28. zestaw oprawek na żarówki – 6 zestawów 29. zestaw żarówek 6 V- 6 zestawów 30. silniczek na podstawce- 6 sztuk 31. zestaw oporników – 2 zestawy 32. elektroskop- 6 sztuk 33. zestaw siłomierzy- 3 zestawy 34. Zestaw optyczny, mieszanie barw – krążek Newtona- 4 zestawy 35. miernik uniwersalny wielkości elektrycznych- 2 zestawy 36. zestaw podstawowych obwodów elektrycznych – 6 zestawów 37. przewody z zakończeniami typu " krokodylek" – 6 zestawów 38. zestaw pałeczek do elektryzowania – 6 zestawów 39. zestaw magnesów sztabkowych – 2 zestawy 40. zestaw magnesów podkowiastych – 3 zestawy 41. płyta z opiłkami – 3 sztuki 42. magnes neodynamowy -2 zestawy 43. igła magnetyczna- 6 sztuk 44. zestaw soczewek – 3 zestawy 45. kieszonkowe lusterko podwójne składane – 6 sztuk 46. zestaw cylindrów – 3 zestawy 47. lusterko wklęsło-wypukłe- 6 sztuk 48. zestaw różnych sprężyn – 1 zestaw 49. klosz próżniowy z pompą ręczną – 1 zestaw 50. zestaw kostek o równych objętościach i różnych masach -bloki metali – 3 zestawy 51. zestaw skał i minerałów – 1 zestaw 52. stetoskop- 6 sztuk 53. ciśnieniomierz – 1 sztuka 54. probówka szklana – 1 zestaw 55. zlewka niska plastikowa – 6 sztuk 56. komplet szkiełek podstawowych – 2 zestawy 57. zlewka niska szklana 100 ml – 6 sztuk 58. zlewka duża szklana 250 ml – 6 sztuk 59. zlewka duża szklana 500 ml – 6 sztuk 60. komplet szkiełek nakrywkowych – 2 zestawy 61. palnik Bunsena – 6 sztuk 62. palnik spirytusowy 150 ml- 6 sztuk 63. statyw na próbówki – 6 sztuk 64. cylinder miarowy plastikowy- 6 sztuk 65. cylinder miarowy 250 ml- 6 sztuk 66. lejek plastikowy 75 ml – 6 sztuk 67. szalki Petriego – 10 zestawów 68. bagietki – 3 zestawy 69. bibuła laboratoryjna – 1 opakowanie 70. kolby stożkowe 250 ml – 3 zestawy 71. kolba okrągłodenna – 2 sztuki 72. igły preparacyjne – 2 zestawy 73. statyw laboratoryjny wersja podstawowa – 3 sztuki 74. paski wskaźnikowe ph – 1 opakowanie 75. kwas solny – 1 litr 76. jod krystaliczny – 2 opakowania po 100 g 77. Stearyna – 1kg- 1 opakowanie 78. wodorotlenek sodu- 1 kg 79. tlenek wapnia- 1 opakowanie 500 g 80. siarka- 1 opakowanie 500 g 81. gliceryna – 1 litr 82. spirytus salicylowy – 10 opakowań po 100 ml 83. kwas benzoesowy - 1 opakowanie 250 g 84. siarczan (VII) miedzi (II) – 1 opakowanie 250 g 85. Nadtlenek wodoru 3%(woda utleniona) – 10 opakowań po 100 ml 86. manganian (VII) potasu – 1 opakowanie 500 g 87. pożywka MS – 1 litr 88. metale i stopy - zestaw – 1 zestaw 89. drut miedziany – 3 metry 90. kwasomierz glebowy klasyczny – 6 sztuk 91. zestaw do badania wody – 1 zestaw 92. pipety Pasteura 5ml - 1 zestaw 93. butelka na roztwory 250 ml - 10 sztuk 94. pipety Pasteura 7 ml - 1 zestaw 95. parafilm – 2 sztuki 96. rękawiczki lateksowe – 1 opakowanie zawierające 100 sztuk 97. mata z włókniny chłonnej - 1 opakowanie 98. rękawice do gorących przedmiotów – 15 sztuk 99. krążek Secchiego z linką – 1 sztuka 100. moździerz z tłuczkiem – 6 sztuk 101. butelka z zakraplaczem 30 ml – 6 sztuk 102. okulary ochronne – 6 sztuk 103. siatka planktonowa – 1 sztuka 104. drążek teleskopowy – 1 sztuka 105. czerpak do pobierania wody – 1 sztuk 106. sita glebowe – 2 zestawy 107. globus fizyczny duży – 1 sztuka 108. globus indukcyjny – 6 sztuk 109. globus fizyczny- 6 sztuk 110. globus konturowy – 6 sztuk 111. obrotowa mapa nieba – 6 sztuk 112. Polska- mapa fizyczna/do ćwiczeń – 1 sztuka 113. Europa- mapa fizyczna, dwustronna – 1 sztuka 114. Krajobrazy świata -mapa – 1 sztuka 115. fartuch – 6 sztuk 116. szkielet człowieka na statywie- 1 sztuka 117. szkielet człowieka z ruchomymi elementami- 1 sztuka 118. plansza grzyby trujące i niejadalne – 1 sztuka 119. mały atlas anatomiczny – 12 sztuk 120. plansza rodzaje chmur – 1 sztuka 121. plansza etapy rozwoju człowieka – 1 sztuka 122. plansza budowa kwiatu, rodzaje kwiatostanów, rodzaje liści i korzeni – 1 sztuka 123. plansza porosty - budowa i skala porostowa – 1 sztuka 124. strzykawki jednorazowe o poj. 20 ml – 8 zestawów po 10 szt. 125. przewodnik – ptaki- 6 sztuk 126. plastelina – 1 opakowanie Pomoce dydaktyczne oraz sprzęt wskazany w poszczególnych częściach winien zostać dostarczony przez Wykonawców poszczególnych części zamówienia do wskazanych placówek oświatowych. Protokół odbioru winien potwierdzać dostawę kompletnego przedmiotu umowy dla danej części. Wykonawca oświadcza, że dostarcza sprzęt odpowiadający wymogom określonym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz opisowi zawartemu w załączniku nr 5 SIWZ (Zbiorczy wykaz i parametry techniczne sprzętu i materiałów dydaktycznych). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia uwzględniający potrzeby Zamawiającego zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami stanowiąca integralną część niniejszej umowy. Urządzenia będące przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieuszkodzone, nieużywane, nieregenerowane, nieobciążone prawami osób lub podmiotów trzecich. Sprzęt musi posiadać instrukcję obsługi w języku polskim. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Zaleca się wykonawcom bardzo dokładne zapoznanie się z warunkami wykonywania przedmiotu zamówienia w celu prawidłowego oszacowania przez Wykonawcę kosztów i ryzyka usługi, oraz uzyskania i zweryfikowania wszelkich danych jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i podpisaniu umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia. Dostawa pomocy dydaktycznych będzie wykonywana zgodnie z warunkami przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz umową stanowiącą załącznik do niniejszej SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32322000-6, 30230000-0, 39162100-6, 30213000-5, 30236000-2, 39162000-5, 39162110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 20
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA 60,00
Okres gwarancji i rękojmi za wady na dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8 Nazwa: część 8 – Dostawa pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślubowie ( w ramach zadania 16 wskazanego w budżecie Projektu)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:część 8 – Dostawa pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślubowie ( w ramach zadania 16 wskazanego w budżecie Projektu) 1. lornetka – 10 sztuk 2. mikroskop z kamera z USB - 1 sztuka 3. zestaw preparatów mikroskopowych - tkanki człowieka zmienione chorobowo - 2 zestawy 4. zestaw preparatów mikroskopowych - preparaty zoologiczne – 2 zestawy 5. wiatromierz – 1 sztuka 6. zestaw podstawowych obwodów elektrycznych- 5 zestawów 7. pryzmat akrylowy – 5 sztuk 8. deszczomierz- 2 sztuki 9 . statyw – 1 sztuka 10. pęseta plastikowa – 10 sztuk 11. bibuła - 1 opakowanie 12. termometr laboratoryjny- 15 sztuk 13. kompas- 5 sztuk 14. higrometr- 2 sztuki 15. palnik spirytusowy- 4 sztuki 16. zestaw soczewek – 5 zestawów 17. zestaw szalek Petriego- 2 zestawy 18. próbówka szklana- 1 zestaw 19. zlewka niska – plastikowa- 10 sztuk 20. cylinder miarowy - plastikowy – 5 sztuk 21. zestaw szkiełek podstawowych – 5 zestawów 22. zestaw szkiełek nakrywkowych – 5 zestawów 23. wskaźnik pH- 5 zestawów 24. stearyna - 1 opakowanie 5 kg 25. kwas solny - 1 litr 26. wodorotlenek sodu - 1 kg 27. tlenek wapnia – 1 opakowanie 5 kg 28. jod krystaliczny -2 opakowania po 25 g 29. siarka sublimowana - 1 kg 30. gliceryna - 1 kg 31. kwas benzoesowy lub benzoesan sodu – 1 kg 32. siarczan (VI) miedzi (II) – 1 kg 33. manganian (VII) potasu – 1 kg 34. Europa mapa fizyczna – 1 sztuka 35. Świat mapa fizyczna - 1 sztuka 36. Krajobrazy świata - mapa - 1 sztuka 37. plansza wskaźników biologicznych środowiska, skala porostowa z opisem - 1 sztuka 38. plansza obrazująca zmysły człowieka – 1 sztuka 39. plansza rodzajów dziobów, pazurów i klucze tropów – 1 sztuka 40. plansza etapy rozwoju człowieka – 1 sztuka 41. krążek Secchiego - 3 sztuki 42. metale i stopy – 5 sztuk 43. drut miedziany – 3 metry 44. lupa - 10 sztuk 45. taśma miernicza- 3 sztuki 46. zestaw pałeczek do elektryzowania – 4 zestawy 47. mikroskop - wersja zasilana z sieci i/lub baterii – 5 sztuk 48. okulary ochronne – 15 sztuk 49. przewodnik las – 5 sztuk 50. przewodnik do rozpoznawania drzew – 8 sztuk 51. przewodnik do rozpoznawania ptaków – 8 sztuk 52. przewodnik do rozpoznawania zwierząt – 8 sztuk 53. magnesy do tablicy – 1 zestaw 54. zestaw preparatów biologicznych - 1 zestaw Pomoce dydaktyczne oraz sprzęt wskazany w poszczególnych częściach winien zostać dostarczony przez Wykonawców poszczególnych części zamówienia do wskazanych placówek oświatowych. Protokół odbioru winien potwierdzać dostawę kompletnego przedmiotu umowy dla danej części. Wykonawca oświadcza, że dostarcza sprzęt odpowiadający wymogom określonym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz opisowi zawartemu w załączniku nr 5 SIWZ (Zbiorczy wykaz i parametry techniczne sprzętu i materiałów dydaktycznych). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia uwzględniający potrzeby Zamawiającego zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami stanowiąca integralną część niniejszej umowy. Urządzenia będące przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieuszkodzone, nieużywane, nieregenerowane, nieobciążone prawami osób lub podmiotów trzecich. Sprzęt musi posiadać instrukcję obsługi w języku polskim. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Zaleca się wykonawcom bardzo dokładne zapoznanie się z warunkami wykonywania przedmiotu zamówienia w celu prawidłowego oszacowania przez Wykonawcę kosztów i ryzyka usługi, oraz uzyskania i zweryfikowania wszelkich danych jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i podpisaniu umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia. Dostawa pomocy dydaktycznych będzie wykonywana zgodnie z warunkami przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz umową stanowiącą załącznik do niniejszej SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32322000-6, 30230000-0, 39162100-6, 30213000-5, 39162000-5, 30236000-2, 39162110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 20
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA 60,00
Okres gwarancji i rękojmi za wady na dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9 Nazwa: część 9 – Dostawa pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślubowie – TIK ( w ramach zadania 16 wskazanego w budżecie Projektu)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:część 9 – Dostawa pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślubowie – TIK( w ramach zadania 16 wskazanego w budżecie Projektu) 1. Laptop multimedialny wraz z możliwością podłączenia do rzutnika i mikroskopu wraz z oprogramowaniem – 2 sztuki 2. przenośny komputer (laptop) dla nauczyciela wraz z oprogramowaniem- 1 sztuka 3. sieciowe urządzenie wielofunkcyjne-urządzenie współpracujące z komputerem umożliwiające co najmniej drukowanie, kopiowanie i skanowanie – 1 sztuka 4. tablica interaktywna - 1 sztuka 5. rzutnik multimedialny – 1 sztuka Okres gwarancji udzielony przez dostawcę nie krótszy niż 24 miesiące, a na tablicę interaktywną 60 miesięcy. Wszystkie pomoce dydaktyczne (sprzęt TIK, w tym tablice interaktywne) stanowiący przedmiot zamówienia musi spełniać następujące warunki: - posiadać deklarację CE – deklaracja Conformité Européenne; - posiadać certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu; - w przypadku komputerów przenośnych - spełniają wymogi normy Energy Star 5.0; - są fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich; - posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim, - posiadać okres gwarancji udzielony przez dostawcę nie krótszy niż 2 lata, a w przypadku tablic interaktywnych i monitorów - nie krótszy niż 5 lat. [okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Jego wydłużenie będzie premiowane w ramach kryteriów oceny ofert] Przedmiot zamówienia obejmuje również (dotyczy części zamówienia, obejmujących dostawę sprzętu TIK, w tym tablice interaktywne) - zapewnienie instalacji, uruchomienia oraz zintegrowania zakupionych urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych z infrastrukturą szkolną przez dostawców tych urządzeń i oprogramowania; Wykonawca uruchomi oraz skonfiguruje dostarczony przez siebie sprzęt w w/w placówkach oświatowych. Pomoce dydaktyczne oraz sprzęt wskazany w poszczególnych częściach winien zostać dostarczony przez Wykonawców poszczególnych części zamówienia do wskazanych placówek oświatowych. Protokół odbioru winien potwierdzać dostawę kompletnego przedmiotu umowy dla danej części. Wykonawca oświadcza, że dostarcza sprzęt odpowiadający wymogom określonym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz opisowi zawartemu w załączniku nr 5 SIWZ (Zbiorczy wykaz i parametry techniczne sprzętu i materiałów dydaktycznych). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia uwzględniający potrzeby Zamawiającego zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami stanowiąca integralną część niniejszej umowy. Urządzenia będące przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieuszkodzone, nieużywane, nieregenerowane, nieobciążone prawami osób lub podmiotów trzecich. Sprzęt musi posiadać instrukcję obsługi w języku polskim. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Zaleca się wykonawcom bardzo dokładne zapoznanie się z warunkami wykonywania przedmiotu zamówienia w celu prawidłowego oszacowania przez Wykonawcę kosztów i ryzyka usługi, oraz uzyskania i zweryfikowania wszelkich danych jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i podpisaniu umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia. Dostawa pomocy dydaktycznych będzie wykonywana zgodnie z warunkami przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz umową stanowiącą załącznik do niniejszej SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32322000-6, 30230000-0, 30213000-5, 39162100-6, 39162000-5, 30236000-2, 39162110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 20
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA 60,00
Okres gwarancji na dostarczony sprzęt /komputery przenośne 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 10 Nazwa: część 10 – Dostawa pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach ( w ramach zadania 24 wskazanego w budżecie Projektu)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:część 10 – Dostawa pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach ( w ramach zadania 24 wskazanego w budżecie Projektu) 1. pudełko do obserwacji – 25 szt. 2. lornetka – 15 szt. 3. mikroskop wersja zasilana z sieci, podwójne oświetlenie – 8 szt. 4. zestaw preparatów mikroskopowych – mikroorganizmy wodne – 1 zestaw 5. zestaw preparatów - tkanki człowieka – 1 zestaw 6. zestaw preparatów - tkanki człowieka zmienione chorobowo - 1 zestaw 7. zestaw preparatów biologicznych - 1 zestaw 8. taśma miernicza -2 szt. 9. laboratoryjny termometr alkoholowy – 20 szt. 10. termometr zaokienny plastikowy – 10 szt. 11. kompas – 10 szt. 12. deszczomierz – 2 szt. 13. barometr mechaniczny- 1 szt. 14. wiatromierz – 1 szt. 15. elektroskop – 7 szt. 16. zestaw siłomierzy – 1 zestaw 17. zestaw pałeczek do elektryzowania – 1 zestaw 18. zestaw podstawowych obwodów elektrycznych – 8 zestawów 19. zestaw magnesów sztabkowych- 10 zestawów 20. magnes neodymowy - 10 sztuk 21. zestaw magnesów podkowiastych - 5 zestawów 22. igła magnetyczna - 12 sztuk 23. zestaw soczewek - 3 zestawy 24. pryzmat szklany trójkątny - 10 sztuk 25. zestaw skał i minerałów - 1 zestaw 26. stetoskop - 8 sztuk 27. pojemnik/klosz próżniowy z pompką - 2 sztuki 28. globus indukcyjny - 7 sztuk 29. uczniowski globus fizyczny - 15 sztuk 30. globus konturowy podświetlany - 10 sztuk 31. Polska - mapa ścienna fizyczna - 2 sztuki 32. Europa - mapa fizyczna - 1 sztuka 33. Krajobraz świata - mapa dwustronna – 1 sztuka 34. Ochrona przyrody w Polsce – mapa – 1 sztuka 35. szkielet człowieka – 1 sztuka 36. mapa - świat, fizyczna - 1 sztuka 37. zestaw szkła laboratoryjnego- 2 zestawy 38. latarka led ze wskaźnikiem laserowym - 10 sztuk 39. atlas geograficzny – 10 sztuk 40. igły preparacyjne - 5 zestawów 41. zestaw szkiełek podstawowych - 10 zestawów 42. zestaw szkiełek nakrywkowych - 10 zestawów 43. wskaźnik pH - 5 zestawów 44. zestaw metali i stopów – 1 zestaw 45. siarka sublimowana – 1 opakowanie 500 g 46. przewodnik do rozpoznawania drzew i krzewów - 8 sztuk 47. plansza grzyby trujące i niejadalne - 1 sztuka 48. odtwarzacz CD z magnetofonem jednokasetowym i radiem analogowym - 1 sztuka 49. teleskop astronomiczny z podstawowym obiektywem – 1 sztuka 50. atmosfera i wnętrze Ziemi Plansza - 1 sztuka 51. systematyka roślin plansza - 1 sztuka 52. systematyka zwierząt plansza- 1 sztuka 53. mózg człowieka plansza - 1 sztuka 54. układ okresowy pierwiastków plansza – 1 sztuka 55. zasady dynamiki plansza – 1 sztuka 56. budowa materii plansza - 1 sztuka Pomoce dydaktyczne oraz sprzęt wskazany w poszczególnych częściach winien zostać dostarczony przez Wykonawców poszczególnych części zamówienia do wskazanych placówek oświatowych. Protokół odbioru winien potwierdzać dostawę kompletnego przedmiotu umowy dla danej części. Wykonawca oświadcza, że dostarcza sprzęt odpowiadający wymogom określonym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz opisowi zawartemu w załączniku nr 5 SIWZ (Zbiorczy wykaz i parametry techniczne sprzętu i materiałów dydaktycznych). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia uwzględniający potrzeby Zamawiającego zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami stanowiąca integralną część niniejszej umowy. Urządzenia będące przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieuszkodzone, nieużywane, nieregenerowane, nieobciążone prawami osób lub podmiotów trzecich. Sprzęt musi posiadać instrukcję obsługi w języku polskim. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Zaleca się wykonawcom bardzo dokładne zapoznanie się z warunkami wykonywania przedmiotu zamówienia w celu prawidłowego oszacowania przez Wykonawcę kosztów i ryzyka usługi, oraz uzyskania i zweryfikowania wszelkich danych jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i podpisaniu umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia. Dostawa pomocy dydaktycznych będzie wykonywana zgodnie z warunkami przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz umową stanowiącą załącznik do niniejszej SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32322000-6, 30230000-0, 30213000-5, 39162100-6, 39162000-5, 30236000-2, 39162110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 20
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA 60,00
Okres gwarancji i rękojmi za wady na dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 11 Nazwa: część 11 – Dostawa pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach – TIK ( w ramach zadania 24 wskazanego w budżecie Projektu)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:część 11 – Dostawa pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach – TIK ( w ramach zadania 24 wskazanego w budżecie Projektu) 1. rzutnik multimedialny - 1 szt. 2. ekran do rzutnika – 1 szt. 3. laptop dla nauczyciela – 1 szt. Okres gwarancji udzielony przez dostawcę nie krótszy niż 24 miesiące. Wszystkie pomoce dydaktyczne (sprzęt TIK, w tym tablice interaktywne) stanowiący przedmiot zamówienia musi spełniać następujące warunki: - posiadać deklarację CE – deklaracja Conformité Européenne; - posiadać certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu; - w przypadku komputerów przenośnych - spełniają wymogi normy Energy Star 5.0; - są fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich; - posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim, - posiadać okres gwarancji udzielony przez dostawcę nie krótszy niż 2 lata, a w przypadku tablic interaktywnych i monitorów - nie krótszy niż 5 lat. [okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Jego wydłużenie będzie premiowane w ramach kryteriów oceny ofert] Przedmiot zamówienia obejmuje również (dotyczy części zamówienia, obejmujących dostawę sprzętu TIK, w tym tablice interaktywne) - zapewnienie instalacji, uruchomienia oraz zintegrowania zakupionych urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych z infrastrukturą szkolną przez dostawców tych urządzeń i oprogramowania; Wykonawca uruchomi oraz skonfiguruje dostarczony przez siebie sprzęt w w/w placówkach oświatowych. Pomoce dydaktyczne oraz sprzęt wskazany w poszczególnych częściach winien zostać dostarczony przez Wykonawców poszczególnych części zamówienia do wskazanych placówek oświatowych. Protokół odbioru winien potwierdzać dostawę kompletnego przedmiotu umowy dla danej części. Wykonawca oświadcza, że dostarcza sprzęt odpowiadający wymogom określonym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz opisowi zawartemu w załączniku nr 5 SIWZ (Zbiorczy wykaz i parametry techniczne sprzętu i materiałów dydaktycznych). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia uwzględniający potrzeby Zamawiającego zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami stanowiąca integralną część niniejszej umowy. Urządzenia będące przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieuszkodzone, nieużywane, nieregenerowane, nieobciążone prawami osób lub podmiotów trzecich. Sprzęt musi posiadać instrukcję obsługi w języku polskim. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Zaleca się wykonawcom bardzo dokładne zapoznanie się z warunkami wykonywania przedmiotu zamówienia w celu prawidłowego oszacowania przez Wykonawcę kosztów i ryzyka usługi, oraz uzyskania i zweryfikowania wszelkich danych jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i podpisaniu umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia. Dostawa pomocy dydaktycznych będzie wykonywana zgodnie z warunkami przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz umową stanowiącą załącznik do niniejszej SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32322000-6, 30230000-0, 30213000-5, 39162100-6, 39162000-5, 30236000-2, 39162110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 20
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA 60,00
Okres gwarancji na dostarczony sprzęt - komputery przenośne 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wymianę pęknietej płyty ceramicznej, Syców
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania22-05-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Dzień dobry, mam pęknięta płytę ceramiczną firmy Whirpool, konkretnie szklany element, zlecę wymianę. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI