Zakup, montaż i uruchomienie agregatu do Stacji Uzdatniania Wody w Liskowie i agregatu...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Zakup, montaż i uruchomienie agregatu do Stacji Uzdatniania Wody w Liskowie i agregatu do Oczyszczalni Ścieków w Liskowie
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoLisków
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-01-18
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Lisków
 • Data publikacji ogłoszenia2018-01-10
 • Numer ogłoszenia503715-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 503715-N-2018 z dnia 2018-01-10 r.

Gmina Lisków: Zakup, montaż i uruchomienie agregatu do Stacji Uzdatniania Wody w Liskowie i agregatu do Oczyszczalni Ścieków w Liskowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Tak
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lisków, krajowy numer identyfikacyjny 25085545200000, ul. ul. ks. Wacława Blizińskiego  56 , 62850   Lisków, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 0-62 7634 114, e-mail gmina@liskow.pl; inwestycje@liskow.pl, faks 0-62 7634 021.
Adres strony internetowej (URL): www.liskow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.liskow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Osobiście lub drogą pocztową
Adres:
Urząd Gminy w Liskowie ul. ks. Wacława Blizińskiego 56, 62-850 Lisków

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup, montaż i uruchomienie agregatu do Stacji Uzdatniania Wody w Liskowie i agregatu do Oczyszczalni Ścieków w Liskowie
Numer referencyjny: ROI 271.1.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 2.2. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa i montaż oraz uruchomienie agregatu prądotwórczego do Stacji Uzdatniania Wody w Liskowie oraz agregatu prądotwórczego do Oczyszczalni Ścieków w Liskowie w tym niezbędne prace adaptacyjne oraz przeszkolenie personelu Stacji i Oczyszczalni W skład dostawy powinno wchodzić : Wyposażenie i parametry techniczne: 1. Agregat do Stacji Uzdatniania Wody :  agregat prądotwórczy z silnikiem diesla o mocy znamionowej – 75 kVA/60 kW, moc maksymalna – 82 kVA/65 kW, częstotliwość 50 Hz, napięcie 400 V w obudowie zewnętrznej w wersji mobilnej na przyczepie dwuosiowej lub przystosowany do holowania po drogach publicznych oraz posiadający homologację do holowania po drogach publicznych  agregat prądotwórczy fabrycznie nowy z seryjnej produkcji z roku co najmniej 2017,  silnik wysokoprężny, chłodzony cieczą,  paliwo stosowane - olej napędowy,  zabezpieczenie agregatu z tablicą kontrolną parametrów elektrycznych oraz silnika,  zbiornik paliwa w agregacie na 6 h pracy,  krótki czas osiągania mocy,  układ podgrzewania cieczy chłodzącej umożliwiający rozruch w niskich temperaturach,  regulacja obrotów - mechaniczna,  agregat prądotwórczy powinien posiadać możliwość ręcznego uruchomienia bez obciążenia, ręcznego obciążenia oraz wyłączenia,  agregat prądotwórczy powinien charakteryzować się dużą stabilnością napięcia i częstotliwości, nie powodującą zakłóceń pracy zasilanych urządzeń,  agregat prądotwórczy powinien charakteryzować się stałą gotowością do pracy w każdych warunkach pogodowych,  agregat prądotwórczy wyposażony ma być w kompletną instalację paliwową, smarowania, chłodzenia i elektryczno - rozruchową oraz tablicę rozdzielczą z osprzętem pomiarowym i zabezpieczeniami pracy agregatu,  agregat powinien pracować przez cały czas trwania zaniku napięcia o ile w zbiorniku znajduje się paliwo,  agregat powinien posiadać wskaźnik poziomu naładowania akumulatorów,  agregat powinien być podłączony w taki sposób, aby gwarantował zasilanie awaryjne wszystkich obwodów odbiorczych rozdzielni głównej,  należy przewidzieć także możliwość rozbudowania układu o rozdzielnie SZR o prądzie znamionowym min. 160 A wraz z okablowaniem zasilająco -sterowniczym pomiędzy rozdzielnią technologiczną, a agregatem prądotwórczym,  dodatkowo należy wyposażyć układ w buforowy prostownik ładowania akumulatorów agregatu prądotwórczego,  wykonanie całości okablowania i podłączenie agregatu wraz z rozruchem do istniejącego gniazda tymczasowego zasilania, - przygotowanie utwardzonego, z kostki brukowej betonowej grub 8cm, na podbudowie betonowej (lub z tłucznia) grub. 20cm, ograniczonej obrzeżem betonowym o wym 8x30cm, zadaszonego (w formie wiaty kolorystycznie nawiązującej do istniejącej zabudowy SUW) stanowiska pod przyczepę z agregatem na terenie SUW. 2. Agregat do Oczyszczalni Ścieków - agregat prądotwórczy stacjonarny z silnikiem diesla o mocy 120 kVA/96 kW praca ciągła, 130 kVA/108 kW, częstotliwość praca rezerwowa w obudowie zewnętrznej  agregat prądotwórczy fabrycznie nowy z seryjnej produkcji z roku co najmniej 2017,  silnik wysokoprężny, chłodzony cieczą,  paliwo stosowane - olej napędowy,  agregat stacjonarny, wolnostojący do montażu na zewnątrz budynku z obudową dźwiękochłonną odporną na warunki atmosferyczne, zapewniający stałą gotowość do pracy – podgrzewany elektrycznie blok silnika z układem sterowania termostatem z możliwością ustawienia zadanej temperatury grzania,  rozruch automatyczny przy zaniku napięcia w sieci elektrycznej z automatyczną regulacją obrotów silnika, napięcia oraz częstotliwości napięcia zasilania,  przełączenie automatyczne zasilania agregat – sieć - agregat za pomocą dodatkowej rozdzielni zasilającej typu SZR zainstalowanej w rozdzielni głównej budynku i podłączonej w ten sposób, ażeby przy braku zasilania z sieci energetycznej oczyszczalnia zasilana była z agregatu prądotwórczego,  zabezpieczenie agregatu z tablicą kontrolną parametrów elektrycznych oraz silnika,  zbiornik paliwa w agregacie na 6 h pracy,  napięcie 400V,  krótki czas osiągania mocy,  układ podgrzewania cieczy chłodzącej umożliwiający rozruch w niskich temperaturach,  regulacja obrotów - mechaniczna,  agregat prądotwórczy powinien posiadać możliwość ręcznego uruchomienia bez obciążenia, ręcznego obciążenia oraz wyłączenia,  agregat prądotwórczy powinien charakteryzować się dużą stabilnością napięcia i częstotliwości, nie powodującą zakłóceń pracy zasilanych urządzeń,  agregat prądotwórczy powinien charakteryzować się stałą gotowością do pracy w każdych warunkach pogodowych,  agregat prądotwórczy wyposażony ma być w kompletną instalację paliwową, smarowania, chłodzenia i elektryczno - rozruchową oraz tablicę rozdzielczą z osprzętem pomiarowym i zabezpieczeniami pracy agregatu,  agregat powinien pracować przez cały czas trwania zaniku napięcia o ile w zbiorniku znajduje się paliwo,  agregat powinien posiadać wskaźnik poziomu naładowania akumulatorów,  agregat powinien być podłączony w taki sposób, aby gwarantował zasilanie awaryjne wszystkich obwodów odbiorczych oczyszczalni ścieków zasilanej z rozdzielni głównej,  należy przewidzieć także rozdzielnie SZR o prądzie znamionowym około 400 A wraz z okablowaniem zasilająco-sterowniczym pomiędzy rozdzielnią technologiczną, a agregatem prądotwórczym,  dodatkowo należy wyposażyć układ w buforowy prostownik ładowania akumulatorów agregatu prądotwórczego,  wykonanie całości okablowania i podłączenie agregatu wraz z rozruchem,  wykonanie płyty fundamentowej pod agregat prądotwórczy w miejscu wskazanym przez Inwestora - przygotowanie utwardzonego stanowiska do ustawienia agregatu z kostki brukowej betonowej grub 8cm, na podbudowie betonowej (lub z tłucznia) grub. 20cm, ograniczonej obrzeżem betonowym o wym 8x30cm, z wbudowanym fundamentem betonowym pod agregat - wykonanie niezbędnego okablowania wraz z układem SZR, zgodnie z przepisami dotyczącymi urządzeń elektrycznych Agregaty muszą spełniać normę STAGE 3A z gwarancją określoną limitem min. 1000 godzin pracy. Oferent wykona adaptacje pomieszczeń lub terenu niezbędne w trakcie realizacji Zamówienia . Oferent dostarczy przedmiot zamówienia na swój koszt. Zamawiający wymaga w ramach gwarancji bezpłatne zapewnienie niezbędnych przeglądów konserwacyjnych oraz materiałów eksploatacyjnych. Zamawiający wymaga przeszkolenia w ramach oferty pracowników Obsługi Stacji Uzdatniania Wody oraz Oczyszczalni Ścieków.

II.5) Główny kod CPV: 31000000-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-04-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 4.1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 4.1.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wy¬konania Zamówienia; 4.1.3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za¬pewniającej wykonanie Zamówienia; 4.1.4 nie podlegają wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy. 4.2 Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu: 4.2.1 W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.2 wymagane jest posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie dostarczania, montażu oraz uruchamiania agregatów prądotwórczych. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie 5.1.1. 4.2.2 W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.3 ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie 5.1.2. 4.2.3 W zakresie warunków wskazanych w punkcie 4.1.1 i 4.1.4 ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie 5.1.3.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Polisę lub inny dokument ubezpieczenia o wartości co najmniej 30.000 zł potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej z dowodem zapłaty składki z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia. Sposób dokonania oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców oparty będzie na zasadzie spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych przez Wykonawców do oferty
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat co najmniej dwu dostaw wraz z montażem i uruchomieniem, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie. Wykonawca musi spełniać pozostałe wymogi zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Sposób dokonania oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców oparty będzie na zasadzie spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych przez Wykonawców do oferty ( Załącznik nr 4 )
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Załącznik nr 1: Formularz oferty Załącznik nr 2: Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania. Załącznik nr 3: Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu. Załącznik nr 4: Wykaz dostaw Załącznik nr 5: Informacja o przynależności do grupy kapitałowej na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp lub o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r., poz. 1874, 1618, 1634). Załącznik nr 6: Wzór Umowy Załącznik nr 7 : Oświadczenie o gotowości zawarcia umowy na zasadach Uzupełnionego Wzoru Umowy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 80,00
Gwarancja 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-18, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę naprawę aparatu - Ostrów Wielkopolski
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania21-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę naprawę aparatu. Sprzęt Nikkor 70-300f4'5-5.6GIF-ED nie reaguje ostrość przy FM, przy potrząsaniu są odgłosy w środku słabego "przemieszczania". Przy manualu ostrość pracuje ok.