Wyposażenie elektrotechniczne Laboratorium Procesów Kinetycznych

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wyposażenie elektrotechniczne Laboratorium Procesów Kinetycznych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-07-29
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającySieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
 • Data publikacji ogłoszenia2019-07-16
 • Numer ogłoszenia574121-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 574121-N-2019 z dnia 2019-07-16 r.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP: Wyposażenie elektrotechniczne Laboratorium Procesów Kinetycznych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, krajowy numer identyfikacyjny 35257000000000, ul. Al. Jerozolimskie 202  202 , 02-486  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 228 740 165, , e-mail jfrontczak@piap.pl, , faks 228 740 221.
Adres strony internetowej (URL): www.piap.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
instytut badawczy
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.piap.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.piap.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Przekazanie ofert do zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub posłańca
Adres:
ŁUKASIEWICZ-Instytut PIAP, Kancelaria, Al. Jerozolimskie 202, 02 - 486 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyposażenie elektrotechniczne Laboratorium Procesów Kinetycznych
Numer referencyjny: KZP/11/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres dostawy obejmuje wyposażenie wraz z montażem i uruchomieniem: 1. elektryczne, szynowe transportery podwieszane: a. 6 sztuk dł. min. 25 m wzdłuż hali badań b. jedna sztuka w poprzek hali przed główną barierą energochłonną c. płynna regulacja prędkości poruszania się sterowana mikroprocesorowo, d. zmiana kierunku i prędkości w trakcie jazdy, e. możliwość ręcznego przesunięcia wózka bez utraty pozycji (odczyt odległości z enkodera inkrementalnego), f. osiąganie zadanej pozycji z dokładnością +/-10cm, g. sterowanie wszystkimi transporterami w trybie pojedynczym i grupowym, h. uchwyty transporterów przystosowane do montażu lekkich, płaskich obiektów w postaci przesłon i graficznych wzorów kalibracyjnych na planszach o maksymalnych wymiarach 100 x 70 cm, i. obrót uchwytu transportera sterowany cyfrowo w zakresie 720 º, przy dokładności zadawania kąta nie gorszej niż 10 º (odczyt kąta z enkodera inkrementalnego), j. podświetlenie obiektów w uchwycie, kolor RGB i wł/wył. programowalne z poziomu aplikacji, k. wózki transporterów wyposażone w kamery cyfrowe do obserwacji obiektu w uchwycie. 2. oświetlenie główne, techniczne i awaryjne hali badań, Wymagania do oświetlenia głównego: a. technologia LED, b. zapewniające natężenie światła w każdym miejscu na hali badań min. 1000 lux, c. możliwość płynnej regulacji natężenia światła z odczytem aktualnej wartości jasności, d. sterowanie z poziomu aplikacji – grupowo i każdą lampą niezależnie, e. funkcja stroboskopu w zakresie częstotliwości nie mniejszym niż 1 Hz – 25 Hz ze zmiennym wypełnieniem. Pozostałe oświetlenie zgodnie z projektem. Należy założyć, że żelbetowy sufit hali i ściany powyżej sufitu podwieszanego będą pokryte pianką PUR o grubości min. 15 cm. 3. nagłośnienie Minimum dwa głośniki ze wzmacniaczem strefowym i mikrofonem, zapewniające dobrą słyszalność komunikatów głosowych na całej hali badań. Możliwości systemu: a. odtworzenia dowolnego dźwięku w postaci cyfrowej, b. wydawania komend głosowych z pomocą mikrofonu zamontowanego w pomieszczeniu sterowni, c. odtwarzania cyfrowego dźwięków (co najmniej w formacie mp3) w sposób losowy i w losowym czasie, oraz w wyniku zdefiniowanych zdarzeń systemowych. 4. system monitoringu i rejestracji prowadzonych badań, a. wyposażony w min. 10 przenośnych kamer IP umożliwiających identyfikację osoby z odległości od 1m do 15 m przy natężeniu światła w hali równym 30% wartości maksymalnej oświetlenia głównego, b. minimum 20 punktów umożliwiających podłączenie kamer IP rozmieszczonych w całej hali umożliwiających obserwację badań w zależności od aranżacji wnętrza i przyjętego scenariusza badań, c. programowalny rejestrator IP umożliwiający zapis materiału wideo w pętli trwającej minimum 3 dni jednocześnie ze wszystkich kamer w laboratorium, d. rejestracja uruchamiana automatycznie po wykryciu ruchu w obserwowanej strefie, e. komputer wyposażony w system operacyjny Linux/Windows wraz z dwoma monitorami FullHD 24” i jednym dotykowym min. 20”, oraz oprogramowaniem niezbędnym do stacjonarnej obsługi dostarczanych systemów laboratorium, sterowania wyposażeniem i dowolnie konfigurowanego podglądu ze wszystkich kamer, f. tablet z kranem o przekątnej min. 10” do zarządzania wyposażeniem laboratorium spoza pomieszczenia sterowni. 5. system ostrzegania i kontroli dostępu do strefy badań, a. drzwi na halę badań i główne wejście do Laboratorium wyposażone w system kontroli dostępu z czujnikiem otwarcia, oraz dzwonki, b. zwalnianie elektrozamków możliwe za pomocą przycisków umieszczonych w pomieszczeniu sterowni, c. Drzwi na halę badań (2 pary) wyposażone po stronie zewnętrznej w sygnalizatory „Uwaga badania” sterowane z pomieszczenia sterowni, przełącznikiem na hali badań oraz z aplikacji. 6. zintegrowany system sterowania wyposażeniem i nastawami parametrów środowiskowych w hali badań, Sterowanie wszystkimi aktywnymi elementami wyposażenia (transportery, oświetlenie, nagłośnienie, wentylacja z klimatyzacją itp.) możliwe za pomocą urządzeń mobilnych (telefon, tablet) oraz stacjonarnego komputera zarządzającego w sterowni, z wykorzystaniem oprogramowania opartego o technologię WEB (bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania). Wymagania do aplikacji sterującej: a. możliwość tworzenia algorytmów badań w oparciu o zainstalowane urządzenia, wykonywanie z góry określonych ustawień transporterów (pozycja i obrót) w oparciu o stałe, zmienne, liczby pseudolosowe, wydarzenia systemowe, b. możliwość dowolnego tworzenia widoków ekranów (layout sterowania wyposażeniem), c. możliwość logowania się wielu użytkowników z różnymi poziomami dostępu, d. możliwość odtwarzania dźwięków poprzez system audio umieszczony na hali, e. sterowanie i zadawanie z wyprzedzeniem wymaganej temperatury na hali badań, f. włączanie, wyłączanie i zmiana trybu pracy istniejącego systemu wentylacji opartego o centralę wentylacyjną Dan-Poltherm DP 6/9 X oraz urządzenia filtrujące Klimawent UFO (dopuszcza się sterowanie centralą wentylacyjną z oddzielnej aplikacji). 7. instalacja elektryczna i informatyczna oraz podstawowe wyposażenie elektryczne laboratorium, a. rozdzielnica elektryczna wraz z niezbędnymi zabezpieczeniami obejmującymi wszystkie obwody zawarte w projekcie elektrycznym Laboratorium i niezbędny zapas przestrzeni na ewentualną rozbudowę, b. podłączenie do kabla 5 x 50mm2, c. gniazda elektryczne i włączniki wg projektu wraz z instalacją przewodową, d. gniazda sieciowe wg projektu wraz z instalacją przewodową i urządzeniami rozdzielającymi (np. switch’e, router’y itp.), 8. podstawowe wyposażenie stanowisk badawczych (przesłony, stoliki itp.) Sześć podstawowych, indywidualnych stanowisk badawczych zlokalizowanych w przedniej części hali (przy ścianie nawiewnej) wyposażonych w przesłony oddzielające, podręczne stoliki oraz sterowniki do transporterów a. przesłony między stanowiskowe i boczne (na ścianach) zbudowane z blachy stalowej i płyt z przezroczystego tworzywa odpornego na zarysowania, mocowane do podłogi i sufitu (ew. ściany), z możliwością demontażu przy użyciu podstawowych narzędzi, b. brak przesłony między dwoma ostatnimi stanowiskami zapewniający swobodny przejazd szerokości min. 2 m, c. przesłony po obu stronach stanowiska (gdy występują) wyposażone w składane półki, d. cztery pierwsze stanowiska wyposażone w stoliki w postaci blatu mocowanego między sąsiadującymi przesłonami, łatwo demontowalnego bez użycia narzędzi, e. każde stanowisko wyposażone w tablet z ekranem 7”, umożliwiający wygodną obsługę systemu i pełniący rolę sterownika do transporterów, z możliwością ładowania na półce stanowiska. Wymagane jest zintegrowanie wyposażenia i instalacji będących przedmiotem zamówienia z zabudową balistyczną tworzoną równolegle wg projektu posiadanego przez Zamawiającego. Czas wykonania : do 6 m-cy od daty podpisania umowy. Gwarancja na wykonanie: min. 36 m-cy. Płatność: etapami, wg harmonogramu ustalonego z Wykonawcą w terminie do dwóch tygodni od podpisania umowy.

II.5) Główny kod CPV: 31720000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
31520000-7
32333000-6
45311000-0
39150000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  6   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy, UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia- dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Tak
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, na podstawie art. 144 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-29, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Tak
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę naprawę wieży - Ostrołęka
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania26-03-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę naprawę wieży Denon. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Następne ogłoszenie o zamówieniu: zakup i dostaw szczepionek
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Warszawa: zakup i dostaw szczepionek
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Elektronika, foto, wideo: Świadczenie usług przeglądów aparatury medycznej i laboratoryjnej (w tym konserwacja) oraz legalizacja wag
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI