Usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji i naprawy aparatury...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji i naprawy aparatury i sprzętu medycznego
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKutno
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-03-29
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • Zamawiający"Kutnowski Szpital Samorządowy" Spółka z o.o.
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-18
 • Numer ogłoszenia524740-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 524740-N-2019 z dnia 2019-03-18 r.

"Kutnowski Szpital Samorządowy" Spółka z o.o.: usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji i naprawy aparatury i sprzętu medycznego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: "Kutnowski Szpital Samorządowy" Spółka z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 10097478500000, ul. Kościuszki  52 , 99-300  Kutno, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. +48(24)3880202, , e-mail a.tomalak@szpital.kutno.pl, , faks +48(24)3880201.
Adres strony internetowej (URL): www.szpital.kutno.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Sp. z o.o.
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.szpital.kutno.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.szpital.kutno.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
W formie pisemnej
Adres:
"Kutnowski Szpital Samorządowy" Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji i naprawy aparatury i sprzętu medycznego
Numer referencyjny: ZP/10/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa serwisowa okresowych przeglądów technicznych, konserwacji aparatury i sprzętu medycznego, takiego jak: aparat do badania słuchu, aparat do leczenia nerkozastępczego, aparaty do znieczulenia, aparaty EKG, aparaty USG, defibrylatory, detektory tętna płodu, inhalatory, inkubatory, kardiomonitory, kardiotokografy, lampy, lancetrony, łóżka, piły do gipsu, platforma elektrochirurgiczna, zestaw laparoskopowy, pompy, pulsoksymetry, respiratory, sprzęt endoskopowy, sprzęt rehabilitacyjny, ssaki, urządzenia do sterylizacji, stoły operacyjne, fotel ginekologiczny, platforma elektrochirurgiczna z kompatybilnym oprzyrządowaniem, stacja przeglądania cyfrowych obrazów RTG, zestaw do rehabilitacji kardiologicznej, napędy ortopedyczne, stacja uzdatniania wody, kolposkop, dermatom, maceratory, podgrzewacz płynów infuzyjnych i krwi, inny sprzęt medyczny.

II.5) Główny kod CPV: 50420000-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  24   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca na wezwanie Zamawiającego złoży następujące dokumenty: 1)wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik Nr 7 do SIWZ; 2)oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają kwalifikacje do konserwacji urządzeń medycznych oraz posiadają kwalifikacje do dozoru nad eksploatacją urządzeń i są przeszkolone u producenta w zakresie przeglądów urządzeń i posiadające zaświadczenie producenta potwierdzające uprawnienia do wykonywania usług konserwacyjnych (jeśli są wymagane przez producenta danego urządzenia medycznego).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w Oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust.1 pkt. 12-23
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 4 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1)wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik Nr 7 do SIWZ; 2)oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają kwalifikacje do konserwacji urządzeń medycznych oraz posiadają kwalifikacje do dozoru nad eksploatacją urządzeń i są przeszkolone u producenta w zakresie przeglądów urządzeń i posiadające zaświadczenie producenta potwierdzające uprawnienia do wykonywania usług konserwacyjnych (jeśli są wymagane przez producenta danego urządzenia medycznego
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1)Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi. 2)Kserokopia dowodu wpłacenia/wniesienia wadium. 3)Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów (Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ). 4)Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także Oświadczenie wg wzoru – Załącznik nr 3 do SIWZ - dotyczące podwykonawców. 5)W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenia wg wzorów – Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 6)Oświadczenie, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp – Załącznik nr 5 do SIWZ. 7)W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ. 8) Oświadczenie dotyczące pozyskania przez Wykonawcę danych osobowych od osób trzecich w celu ubiegania się o udzielenia zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu - Załącznik Nr 9 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wadium dla całości zamówienia wynosi: 13 926,00 PLN (słownie: trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć 00/100 Wadia cząstkowe wynoszą odpowiednio: Nr pakietu /Wadium PLN 1 - 15, 2 - 120, 3a - 960, 3b - 600, 4 - 24, 4a - 54, 4b - 102, 5 - 120, 5a - 66, 5b - 180, 5c - 66, 6 - 480, 6a - 240, 6b - 24, 7 - 30, 8 - 75, 9 - 144, 9a - 180, 9b - 120, 9c - 120, 9d - 96, 10 - 300, 10a - 180, 10b - 90, 10c - 30, 10d - 60, 11 - 48, 11a - 30, 12 - 150, 13 - 90, 13a - 150, 13b - 120, 14 - 65, 14a - 7, 15 - 18, 16 - 120, 17 - 180, 18 - 300, 18a - 90, 18b - 36, 18c - 60, 18d - 60, 18e - 60, 18f - 30, 19 - 120, 19a - 24, 20 - 900, 20a - 1200, 20b - 1200, 21 - 480, 21a - 126, 21b - 840, 21c - 72, 22 - 300, 23 - 150, 24 - 120, 24a - 600, 25 - 111, 25a - 9, 26 - 120, 26a - 300, 27 - 72, 28 - 300, 29 - 240, 30 - 180, 31 - 18, 32 - 90, 33 - 72, 34 - 120, 35 - 18, 36 - 18, 37 - 36.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Wartośc roboczogodziny 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zamawiający na podstawie art. 144 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmiany w treści zawartej umowy w następujących okolicznościach i na następujących zasadach: 1)wzrost ustawowej stawki podatku VAT następuje automatycznie, przy czym zmianie ulega jedynie cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian. Nowe stawki będą obowiązywać strony wraz z wejściem w życie przepisów je regulujących. Każdorazowa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej, ewentualnie strony mogą zawrzeć aneks porządkujący na wniosek Zamawiającego, 2)obniżenia stawki podatku VAT następuje automatycznie, przy czym zmianie ulega jedynie cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian. Nowe stawki będą obowiązywać strony wraz z wejściem w życie przepisów je regulujących. Każdorazowa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej, ewentualnie strony mogą zawrzeć aneks porządkujący na wniosek Zamawiającego, 3)Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości urządzeń podlegających konserwacji i przeglądom technicznym i naprawom w ramach przeprowadzonych postępowań kasacyjnych lub zmiany związane ze zwiększeniem zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku wygaśnięcia gwarancji w okresie trwania umowy, 4)w przypadku niewyczerpania wartości umowy w okresie, na jaki umowa została zawarta, okres ten może ulec przedłużeniu na wniosek Zamawiającego. 2.Zamawiający na podstawie art. 144 ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmiany w treści zawartej umowy, jeżeli zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art.144 ust.1e. 3.Zamawiający na podstawie art. 144 ust.1 pkt.6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmiany w treści zawartej umowy, jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-29, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Pakiet 1 Aparat do badania słuchu.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:190 Aparat do badania słuchu OtoRead Oticon Polska 9109311 2009 Neonatologia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50420000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wartość roboczogodziny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Pakiet 2 Aparat do Leczenia Nerkozastępczego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:279 Aparat do leczenia nerkozastępczego Prismaflex Gambro AB PA 10404 2012 OAi IT
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50420000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wartość roboczogodziny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Pakiet 3a Aparaty do zniczulenia
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:36 Aparat do znieczulenia Leon Heinen+Loewenstein 0200020HUL00301823 2010 OAi IT 275 Aparat do znieczulenia Leon Heinen+Loewenstein 0200020HUL00303899 2012 OAi IT 276 Aparat do znieczulenia Leon Heinen+Loewenstein 0200020HUL00303900 2012 OAi IT 286 Aparat do znieczulenia Leon Heinen+Loewenstein 0200020HUL00303898 2012 SOR
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50420000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wartość roboczogodziny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Pakiet 3b Aparaty do zniczulenia
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:41 Aparat do znieczulenia Exel 210SE DATEX OHMEDA AMAA05947 1998 Ginekol-Położn. 42 Aparat do znieczulenia TITUS DRAGER ARLM0028 1996 Ortopedia 43 Aparat do znieczulenia FLEXI MA 2 Falkon 99951 1998 SOR 134 Aparat do znieczulenia Odcinkowych ręczny Birra VBM MEDIZINTECHNIK GMBH 2012 OAi IT
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50420000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wartość roboczogodziny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Pakiet 4 Aparaty EKG
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:475 Kardiostymulator pracy serca MIP801/pracy serca ITAM 594 2000 Wew.I 73 Kardiostymulator EDP20 Biotronic 26501001 1992 OAi IT 74 Kardiostymulator SC810 Hellige 13817 1992 OAi IT 186 Spirometr 2001Easy one AERO medika 107006/2012 2012 Prac. EKG
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50420000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wartość roboczogodziny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: Pakiet 4a Aparaty EKG
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:5 Aparat EKG M-TRACE M4 Medical 2563 2014 SOR 6 Aparat EKG M-TRACE M4 Medical 1791 2013 SOR 25 Aparat EKG M-TRACE M4 Medical 1819 2013 SOR 104 Aparat EKG M-TRACE M4Medical 1190 2012 Rehabilitacja 128 Aparat EKG M-TRACE M4 Medical 1319 2012 Ortopedia 152 Aparat EKG M-TRACE M4 Medical 1163 2011 Oddz. chirurgiczny 205 Aparat EKG M-TRACE M4Medical 1087 2011 Wew.I 342 Aparat EKG M-TRACE M4 Medical 1177 2012 ZOL 318 Aparat EKG M-TRACE M-4 Medical 1801 2013 Ginekol-Położn.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50420000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wartość roboczogodziny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7 Nazwa: Pakiet 4b Aparaty EKG
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:353 Aparat EKG AsCard MrGrey Aspel Zabierzów 1664/S 2012 Wew.I 23 Aparat EKG AsCard MrGrey Aspel Zabierzów 5092 2011 SOR 59 Aparat EKG AsCard MrGrey Aspel Zabierzów 36005 2005 Dermatologia 88 Aparat EKG AsCard MrGrey Aspel Zabierzów 1665/s 2012 Oddz. Pediatryczny 167 Aparat EKG AsCard MrGrey Aspel Zabierzów 1666S 2012 Wew.II 8 Aparat EKG Askard B-56 Aspel Zabierzów 379 2000 SOR 146 Aparat EKG Ascard B-56 Aspel Zabierzów 209/02 2002 SOR 178 Aparat EKG AsCard BLUE Aspel Zabierzów 1108/AL 2007 Prac. EKG 433 Aparat EKG ASC B5 Aspel Zabierzów 968/01/R 2001 Neurologia 53 Rejestrator Aspekt 702 Aspel Zabierzów 15/03 2003 Prac. EKG 67 Rejestrator Aspekt 702 Aspel Zabierzów 193/05 2005 Prac. EKG 181 Rejestrator Holter EKG AsPekt 812 Aspel Zabierzów .0101 2012 Prac. EKG 182 Rejestrator AsPEKT 702 Aspel Zabierzów 16/03 2003 Neurologia 183 Rejestrator Holcard CR-07 Aspel Zabierzów 305/11 2011 Neurologia 184 Rejestrator Holcard CR-07 ciśnieniowy ABPM Aspel Zabierzów .0480 2012 Prac. EKG 346 Rejestrator AsPekt 812 Aspel Zabierzów .0147 2012 Prac. EKG 352 Rejestrator Holcard CR-07 ciśnieniowy ABPM Aspel Zabierzów .0477 2012 Prac. EKG
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50420000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wartość roboczogodziny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8 Nazwa: Pakiet 5 Aparaty USG
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:10 Aparat USG TS 1000 EXD ECHOSON Puławy 991129 1999 SOR 64 Aparat USG TS 1000 EXD ECHOSON Puławy 980313 1998 Wew.II 90 Aparat USG HDI4000 PHILIPS A42000960 2002 Oddz. Pediatryczny 348 Aparat USG TESON 220SLC TESSON Puławy 1040998 1998 Por. Ginekologiczno Poł
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50420000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wartość roboczogodziny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9 Nazwa: Pakiet 5a Aparaty USG
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:582 Aparat USG VIVID 7 GE 2843 2010 Wew.I
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50420000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wartość roboczogodziny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 10 Nazwa: Pakiet 5b Aparaty USG
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:397 Aparat USG S8exp SanoScape 4311724 2016 Neurologia 476 Aparat USG S 6 SonoScape 2738013 2015 Ginekol-Położn. 477 Aparat USG S 22 SonoScape .0448212710 2016 Ginekol-Położn.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50420000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wartość roboczogodziny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 11 Nazwa: Pakiet 5c Aparaty USG
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:39 Aparat USG OPUS D Dramiński Dramiński 25042 2015 OAi IT
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50420000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wartość roboczogodziny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 12 Nazwa: Pakiet 6 Defibrylatory
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:95 Defibrylator DefiMax biphasic EMTEL Zabrze 12110398 2011 SOR 96 Defibrylator DefiMax biphasic EMTEL Zabrze 12110394 2011 SOR 97 Defibrylator DefiiMax biphasic EMTEL Zabrze 12110397 2011 SOR 98 Defibrylator DefiMax biphasic EMTEL Zabrze 12110395 2011 SOR 144 Defibrylator DefiMax biphasic EMTEL Zabrze 12110392 2011 Neurologia 187 Defibrylator Defi Max biphasic EMTEL Zabrze 12110393 2011 Wew.II 221 Defibrylator DefiMax biphasic/kardiowerter EMTEL Zabrze 12110396 2011 Wew.I
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50420000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wartość roboczogodziny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 13 Nazwa: Pakiet 6 a Defibrylatory
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3 Defibrylator LIFEPAK 12 PHYSIO CONTROL 12135038 1998 SOR 4 Defibrylator LIFEPAK 20 PHYSIO CONTROL 34688246 2006 SOR 280 Defibrylator LIFEPAK 20 MEDTRONIC POLAND 34457020 2006 OAi IT 395 Defibrylator LIFEPAK 20 Medtronic 34457026 2006 Ginekol-Położn.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50420000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wartość roboczogodziny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 14 Nazwa: Pakiet 6 b - Defibrylatory
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:316 Defibrylator RESCUE SAM Medical Equipment Solutions 1310311 2013 ZOL
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50420000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wartość roboczogodziny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 15 Nazwa: Pakiet 7 Detektor tętna płodu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:18 Detektor Tętna Płodu UDT=20D BRAEL 2009-E0429 2009 Por. Ginekologiczno Poł 193 Detektor Tętna Płodu SRF 618E SUNRAY 2113.22-060328-036 2006 Ginekol-Położn. 243 Detektor Tętna Płodu FD -400D TOITU 7815N13 1997 Ginekol-Położn. 490 Detektor Tętna Płodu Sonicaid One Sonicaid 740XA0217156-13 2014 Ginekol-Położn.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50420000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wartość roboczogodziny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 16 Nazwa: Pakiet 8 Inhalator
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:63 Inhalator VOYAGE SECURA NOVA O4294 2015 Wew.II 65 Inhalator VOYAGE SECURA NOVA O4295 2015 Wew.II 106 Inhalator MAGIC CARE MR BEETLE FLAEM NUOVA 10AB 750999 2010 Oddz. Pediatryczny 107 Inhalator MAGIC CARE MR BEETLE FLAEM NUOVA 10AB751044 2010 Oddz. Pediatryczny 241 Inhalator F400 FLAEM NUOVA 08A769AO100 2012 Oddz. chirurgiczny 242 Inhalator F400 FLAEM NUOVA 08A769AO141 2012 Oddz. chirurgiczny 311 Inhalator GHIBLI NOVA MED SN 14A1390871 2014 Oddz. Pediatryczny 312 Inhalator GHIBLI NOVA MED SN 14A1400117 2014 Oddz. Pediatryczny 360 Inhalator TMDoc-neb FLAEM NUOVA 10A1400056 2010 Wew.II 361 Inhalator Ghibli F400 FLAEM NUOVA 12A9250861 2011 Wew.II 367 Inhalator Voyage MARKOS MEFAR 06F0107965 1996 Wew.II 399 Inhalator AiR F400 RF5 PLUS FLAEM NUOVA 08A769A0164 2013 ZOL 400 Inhalator AiR F400 RF5 PLUS FLAEM NUOVA 08A769A0165 2013 ZOL 401 Inhalator AiR F400 RF5 PLUS FLAEM NUOVA 08A769A0168 2013 ZOL 402 Inhalator elektryczny BABI NEB SYSTEM FLAEM NUOVA 08A6580086 2013 ZOL 403 Inhalator elektryczny BABI NEB SYSTEM FLAEM NUOVA 08A6580090 2013 ZOL 583 Inhalator MONSUN1 MP1 MEDBRYT 00196 2015 Oddz. Pediatryczny 481 Inhalator elektryczny BABI NEB SYSTEM FLAEM NUOVA 08A248A0002 2017 Oddz. Pediatryczny 482 Inhalator elektryczny BABI NEB SYSTEM FLAEM NUOVA 08A248A0004 2017 Oddz. Pediatryczny
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50420000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wartość roboczogodziny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 17 Nazwa: Pakiet 9 inkubatory
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:27 Inkubator BLF 2001 MEDICOR-POL ZTM .00026 2008 Neonatologia 29 Inkubator Variotherm M.WEYER 1014-6426 2000 Neonatologia 52 Inkubator RN-3M otwarty ZTM Bydgoszcz 1995 Neonatologia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50420000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wartość roboczogodziny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 18 Nazwa: Pakiet 9a inkubatory
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:26 Inkubator 8000IC DRAGER ARKK 0010 1996 Neonatologia 370 Inkubator otwarty Babytherm 8000 DRAGER ARHN -0030 2000 Neonatologia 28 Cieplarka dla wcześniaków „isolette” typC 450 DRAGER RZ05294 2001 Neonatologia 521 Miernik bilirubiny JM 103 DRAGER 3206124 2014 Neonatologia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50420000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wartość roboczogodziny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 19 Nazwa: Pakiet 9b inkubatory
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:390 aparat do wspomagania oddechu u noworodka cpap3X Fisher Paykel 92000174 1992 Neonatologia 391 aparat do wspomagania oddechu u noworodka cpap3X Fisher Paykel 95RDAEG00150 1995 Neonatologia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50420000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wartość roboczogodziny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 20 Nazwa: Pakiet 9c inkubatory
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:94 Inkubator ATOM V-2100G ATOM MEDICAL 13Z8009 2003 Oddz. Pediatryczny 384 stanowisko resuscytacyjno SUNFLOWERWARMER 61565 ATOM MEDICAL CORPORATION 2320320 2013 Neonatologia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50420000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wartość roboczogodziny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 21 Nazwa: Pakiet 9d inkubatory
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:394 Inkubator IWS DATEX OHMEDA AANT00678 1990 Neonatologia 386 Inkubator zamknięty do opieki intensywnej wraz z lampą do fototerapii Giraffe zamkniety do opieki intensywnej/Lullaby Led PT DATEX OHMEDA HDHS 50423/SGT13182607PA 2013 Neonatologia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50420000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wartość roboczogodziny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 22 Nazwa: Pakiet 10 -Kardiomonitory
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:20A Kardiomonitor Fx2000 EMTEL Zabrze .0620 2000 Dermatologia 264 Kardiomonitor FX3000MD EMTEL Zabrze 6120210 2012 OAi IT 265 Kardiomonitor FX3000MD EMTEL Zabrze 6120211 2012 OAi IT 266 Kardiomonitor FX3000MD EMTEL Zabrze 6120212 2012 OAi IT 267 Kardiomonitor FX3000MD EMTEL Zabrze 6120813 2012 OAi IT 268 Kardiomonitor FX3000MD EMTEL Zabrze 6120214 2012 OAi IT 269 Kardiomonitor FX3000MD EMTEL Zabrze 6120215 2012 OAi IT 270 Kardiomonitor FX3000MD EMTEL Zabrze 6120216 2012 OAi IT 271 Kardiomonitor FX3000MD EMTEL Zabrze 6120217 2012 OAi IT 272 Kardiomonitor FX3000MD EMTEL Zabrze 6120218 2012 OAi IT
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50420000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wartość roboczogodziny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 23 Nazwa: Pakiet 10a Kardiomonitory
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:127 Kardiomonitor Cardio M 9500 Guangdong Biolight Meditech MO14E001011 2011 Ortopedia 156 Kardiomonitor Cardio M9500 Guangdong Biolight Meditech MO14E001020 2011 Oddz. chirurgiczny 157 Kardiomonitor Cardio 9500 Guangdong Biolight Meditech MO14E001021 2011 Oddz. chirurgiczny 158 Kardiomonitor Cardio 9500 Guangdong Biolight Meditech MO14E001024 2011 Oddz. chirurgiczny 168 Kardiomonitor Cardio M 9500 Guangdong Biolight Meditech MO14E001009 2011 Wew.II 294 Kardiomonitor Cardio 9500 Guangdong Biolight Meditech MO14E001012 2011 SOR 297 Kardiomonitor Cardio 9500 Guangdong Biolight Meditech MO14E001018 2011 SOR 298 Kardiomonitor Cardio 9500 Guangdong Biolight Meditech MO14E001019 2011 SOR 299 System centralnego monitorowania M6000C Guangdong Biolight Meditech MO11A000300 2011 SOR 300 Kardiomonitor Cardio 9500 Guangdong Biolight Meditech M014E005632 2015 Neurologia 322 Kardiomonitor Cordio M 9500 Guangdong Biolight Meditech MO14E001010 2011 Neurologia 323 Kardiomonitor Cordio M9500 Guangdong Biolight Meditech MO14E001022 2011 Neurologia 324 Kardiomonitor Cordio M9500 Guangdong Biolight Meditech MO14E001023 2011 Neurologia 325 Kardiomonitor Cordio M9500 Guangdong Biolight Meditech MO14E001025 2011 Neurologia 326 System centralnego monitorowania M 6000C Guangdong Biolight Meditech MO11A000301 2011 Neurologia 385 Kardiomonitor Cardio9500 Guangdong Biolight Meditech MO14E001014 2011 SOR 444 Kardiomonitor Cardio 9500 Guangdong Biolight Meditech M014E001017 2011 Wew.I 445 Kardiomonitor Cardio 9500 Guangdong Biolight Meditech MO14E001016 2011 Ginekol-Położn. 464 System centralnego monitorowania M 6000C Guangdong Biolight Meditech MO11A000302 2011 Wew.I 465 Kardiomonitor Cardio 9500 Guangdong Biolight Meditech MO14E001026 2011 Oddz. Pediatryczny 466 Kardiomonitor Cardio 9500 Guangdong Biolight Meditech MO14E001027 2011 Ortopedia 467 Kardiomonitor Cardio 9500 Guangdong Biolight Meditech MO14E001028 2011 Wew.I
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50420000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wartość roboczogodziny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 24 Nazwa: Pakiet 10b Kardiomonitory
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:37 Monitor Pacjenta Mec- 1200 MINDRAY CC-08114343 2010 OAi IT 209 Monitor Pacjenta Mec-1200 MINDRAY CC08114346 2010 OAi IT 210 Monitor Pacjenta Mec-1200 MINDRAY CC08114347 2010 OAi IT 211 Monitor Pacjenta Mec-1200 MINDRAY CC08114348 2010 OAi IT 54 Kardiomonitor Mec-1200 MINDRAY CC-26122686 OAi IT 212 Monitor Pacjenta Beneview T5 MINDRAY CM86103169 2008 OAi IT 213 Monitor Pacjenta Beneview T8 MINDRAY CEP 78101313 2008 OAi IT 489 Kardiomonitor iMEC10 AGS MINDRAY EX-55025349/2015 2015 Ginekol-Położn. 383 Monitor Compact 9 Parametrów Życiowych ECONET Medical Econet GmbH DEN0800051 2013 Neonatologia 584 Monitor Funkcji Zyciowych-Monitor Pacjenta PC-900 Shenzhen Creative Industry J0100LF01172 2015 Oddz. Pediatryczny
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50420000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wartość roboczogodziny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 25 Nazwa: Pakiet 10c Kardiomonitory
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:89 Kardiomonitor C3 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS USC3001961 2004 Oddz. Pediatryczny 520 Kardiomonitor Space Labs 90309 Space Labs Medical 309-033151 1998 Endokrynologia 165 Kardiomonitor 90309 Specel Labs 309-037658 1998 ZOL
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50420000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wartość roboczogodziny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 26 Nazwa: Pakiet 10d Kardiomonitory
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:587 Kardiomonitor C50 Comen KD161023088 2016 Oddz. Pediatryczny 590 Kardiomonitor C80 Comen KE160304006 2016 Oddz. chirurgiczny 591 Kardiomonitor C80 Comen KE160304002 2016 Ginekol-Położn.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50420000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wartość roboczogodziny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 27 Nazwa: Pakiet 11 Kardiotokograf
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:191 Kardiotokograf BFM-10 TWIN BRAEL 2009-K0040 2008 Ginekol-Położn. 197 Kardiotokograf Sonicaid Team Duo Huntleigh Healthcore L.T.D 738XB0132074-10 2010 Ginekol-Położn. 320 Kardiotokograf SRF 618B SUMRAY MEDICAL 021082-040518-020 2005 Por. Ginekologiczno Poł 446A Kardiotokograf Sonicaid Team Duo Huntleigh Healthcore L.T.D Sonicaid 738XB0241400-14 2014 Ginekol-Położn.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50420000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wartość roboczogodziny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 28 Nazwa: Pakiet 11a Kapnometr
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:301 Kapnometr EMMA PHASEIN 118691 2012 SOR 302 Kapnometr EMMA PHASEIN 118693 2012 SOR 303 Kapnometr EMMA PHASEIN 118729 2012 SOR 304 Kapnometr EMMA PHASEIN 118730 2012 SOR
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50420000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wartość roboczogodziny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 29 Nazwa: Pakiet 12 Lampy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2 Lampa diagnostyczna BH-132 Famed Łódż 20081146 2008 Oddz. chirurgiczny 81 Lampa BLC475p/375p bezcieniowa 9 ogniskowa Famed Łódż 20140036 2014 Blok Operacyjny 130 Lampa fototerapii I Oddz. Pediatryczny 177 Lampa fototerapii OFN-02 Trialptek 2573 2012 Neonatologia 354 Lampa 9-ognisk B910 Famed Łódz 1980 SOR 355 Lampa Bezcieniowa 2-ogniskowa SOR 356 Lampa bezcieniowa BHC-175 Famed Łódz 020474 MediLux 2002 SOR 357 Lampa bezcieniowa BHC-175 Famed Łódz 020305MediLux 2002 SOR 358 Lampa Bezcieniowa 2-ogniskowa Ortopedia 359 Lampa bezcieniowa9-ogniskowa B910 Famed Łódż 79199 1980 Ortopedia 366 Lampa bezcieniowa4-ogniskowa B-400 Famed Łódż Blok Operacyjny 372 Lampa fototerapii OFN-02 Trialptek 2572 2012 Neonatologia 382 Lampa Fototerapii IV Neonatologia 407 Lampa Solux LS-K Zelimp 033/01 2001 ZOL 427 Lampa 2 ognisk.B-200 Famed Łódż 792593 Przych.Wielos. Opiek. Amb.-Por Chirurg. 428 Lampa 2 ognisk.B-200 Famed Łódż 792333 Przych.Wielos. Opiek. Amb.-Por.Onkologiczna 429 Lampa operacyjna PH1211 Bakmed Łódż 90122 2009 Przych.Wielos. Opiek. Amb.-Por Chirurg. 448 Lampa SUNLAMP 70UVA/B Jelosil Technomex 13011 2012 Rehabilitacja-poradnia 511 Lampa kwarcowa RO2 Chirana 8026 1997 Rehabilitacja 513 Lampa SOLUX typ LS nr I Zalimp W-wa Nr I 2001 Rehabilitacja 514 Lampa SOLUX typ LS nr II Zalimp W-wa Nr II 2001 Rehabilitacja-poradnia 565 Lampa SOLUX LS-3 Pracownia Elektroniki Medycznej 048 2002 Rehabilitacja-poradnia 568 Lampa do leczenia światlem Bionic1 Zepter 1G-25603 2009 Rehabilitacja-poradnia 581 Lampa Sollux Lumina Astar ABRA SL-10/N1/AN 2013 Rehabilitacja
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50420000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wartość roboczogodziny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 30 Nazwa: Pakiet 13 Lancentrony
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:60 Lancetron GTF-400 Famed Łódż 930017 1993 Por.Onkologiczna 453 Lancetron GTF 400 Famed Łódż 940003 1994 Blok Operacyjny 454 Lancetron GTF 400 Famed Łódż 940009 1994 Por. Ginekologiczno Poł
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50420000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wartość roboczogodziny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 31 Nazwa: Pakiet 13a Lancentrony
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:452 Lancetron Sabre 2400 CONMED 9,50609E+11 1995 Blok Operacyjny 459 Lancetron SABRE180 CONMED 9505CE022 1995 Blok Operacyjny 203 Lancetron ARC250 BOWA 25000216 2013 Ginekol-Położn. 66 Aparat Elektrochirurgiczny Surtron 80 LED SPA 3620114650 2011 Dermatologia 176 Aparat do elektrochirurgii ELTRON 160 Bechtold/LED 4280202671 2016 Prac. Endoskopii
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50420000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wartość roboczogodziny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 32 Nazwa: Pakiet 13b Lancentrony
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:69 Lancetron ERBE T400C ERBE 01/M-030/88 F-2512 1988 Oddz. chirurgiczny 369 Lancetron T400C ERBE F2511 przych.Wielos. Opiek. Amb.-Por onkolog 458 Lancetron Erbe Erbotom VIO -300D ERBE 11305670 2009 Blok Operacyjny 456 Lancetron Erbe Erbotom ICC 200 ERBE D-4015 2009 Blok Operacyjny
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50420000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wartość roboczogodziny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 33 Nazwa: Pakiet 14 Łóżka
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:15 Łóżko CENTURIS Hill-Rom Services Q074CC0547 2015 OAi IT 207 Łóżko elektryczne NOVERA 5A222413 Stolter S.A 002-1784453 2012 OAi IT 208 Łóżko elektryczne NOVERA 5A222413 Stolter S.A 001-1784453 2012 OAi IT 313 Łóżko elektryczne Stalo Medico 1996 Oddz. Pediatryczny 526 Łóżko elektryczne CB12 LINAK DENMARK CB1200003001301 1996 Oddz. chirurgiczny 530 Łóżko elektryczne Villa 228242 Stolter 008-1822285 2012 Neurologia 531 Łóżko elektryczne Villa 228242 Stolter 007-1822285 2012 Neurologia 532 Łóżko elektryczne Villa 228242 Stolter 006-1822285 2012 Neurologia 533 Łóżko elektryczne Villa 228242 Stolter 005-1822285 2012 OAi IT 534 Łóżko elektryczne Villa 228242 Stolter 004-1822285 2012 Wew.II 535 Łóżko elektryczne Villa 228242 Stolter 001-1822285 2012 Wew.II 536 Łóżko elektryczne Villa 228242 Stolter 002-1822285 2012 Wew.II 537 Łóżko elektryczne Modena 213211 Stolter 002-1775906 2011 OAi IT 538 Łóżko elektryczne Modena 213211 Stolter 001-1775906 2011 Neurologia 539 Łóżko elektryczne Modena 213211 Stolter 003-1775906 2011 OAi IT 540 Łóżko elektryczne Modena 213211 Stolter 004-1775906 2011 OAi IT 541 Łóżko elektryczne Villa 228242 Stolter 003-1822285 2012 Wew.II 542 Łóżko elektryczne Villa 220989 Stolter 001-1775968 2011 Neurologia 543 Łóżko elektryczne Villa 220989 Stolter 002-1775968 2011 Neurologia 544 Łóżko elektryczne Villa 220989 Stolter 003-1775968 2011 Neurologia 545 Łóżko elektryczne Villa 220989 Stolter 004-1775968 2011 Neurologia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50420000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wartość roboczogodziny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 34 Nazwa: Pakiet 14 a Łóżka
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:17 Łóżko Latera Acute LINET 20150039463 2015 OAi IT 319 Łóżko porodowe AVE Borcad 2736 2016 Ginekol-Położn.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50420000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wartość roboczogodziny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 35 Nazwa: Pakiet 15 Piła do Gipsu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:99 Piła do gipsu G6100-05 Aesculap 733861 Ortopedia 102 Piła do gipsu Gipssage Elektronik Power 9044 Ortopedia 100 Wiertarka ortopedyczna G-3004 Aesculap 309033 1967 Ortopedia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50420000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wartość roboczogodziny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 36 Nazwa: Pakiet 16 Platforma elektrochirurgiczna
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:76 Platforma elektrochirurgiczna FORCE TRIAD Covidien Polska T2A26827EX 2014 Blok Operacyjny
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50420000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wartość roboczogodziny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 37 Nazwa: Pakiet 17 zestaw laparoskopowy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:463 Zestaw Laparoskopowy Stryker 2009 Blok Operacyjny
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50420000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wartość roboczogodziny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 38 Nazwa: Pakiet 18 - Pompy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:125 Pompa strzykawkowa /infuzyjna S2 Medima 0115470/12 2012 Ortopedia 129 Pompa strzykawkowa /infuzyjna S1 Medima 0100885/06 2006 OAi IT 136 Pompa strzykawkowa /infuzyjna S2 Medima 0112220/11 2011 Neurologia 137 Pompa strzykawkowa /infuzyjna S2 Medima 0112221/11 2011 Neurologia 138 Pompa strzykawkowa /infuzyjna S2 Medima 0112222/11 2011 Neurologia 139 Pompa strzykawkowa /infuzyjna S2 Medima 0112223/11 2011 Neurologia 140 Pompa strzykawkowa /infuzyjna S2 Medima 0112226/11 2011 Neurologia 141 Pompa strzykawkowa /infuzyjna S2 Medima 0112228/11 2011 Neurologia 142 Pompa strzykawkowa /infuzyjna S2 Medima 0112229/11 2011 Neurologia 143 Pompa strzykawkowa /infuzyjna S2 Medima 0112230/11 2011 Neurologia 198 Pompa strzykawkowa /infuzyjna S2 Medima 0115473/12 2012 Ginekol-Położn. 206 Pompa strzykawkowa /infuzyjna S1 Medima 0100884/06 2006 OAi IT 215 Pompa strzykawkowa /infuzyjna S1 Medima 0100881/06 2006 OAi IT 216 Pompa strzykawkowa /infuzyjna S1 Medima 0100882/06 2006 OAi IT 217 Pompa strzykawkowa /infuzyjna S1 Medima 0100883/06 2006 OAi IT 218 Pompa strzykawkowa /infuzyjna S1 Medima 0100886/06 2006 OAi IT 219 Pompa strzykawkowa /infuzyjna S1 Medima 0100887/06 2006 OAi IT 220 Pompa strzykawkowa /infuzyjna S1 Medima 0100888/06 2006 OAi IT 222 Pompa strzykawkowa /infuzyjna S2 Medima 0115454/12 2012 OAi IT 223 Pompa strzykawkowa /infuzyjna S2 Medima 0115455/12 2012 OAi IT 224 Pompa strzykawkowa /infuzyjna S2 Medima 0115456/12 2012 OAi IT 225 Pompa strzykawkowa /infuzyjna S2 Medima 0115457/12 2012 OAi IT 226 Pompa strzykawkowa /infuzyjna S2 Medima 0115458/12 2012 OAi IT 227 Pompa strzykawkowa /infuzyjna S2 Medima 0115459/12 2012 OAi IT 228 Pompa strzykawkowa /infuzyjna S2 Medima 0115460/12 2012 OAi IT 229 Pompa strzykawkowa /infuzyjna S2 Medima 0115461/12 2012 OAi IT 230 Pompa strzykawkowa /infuzyjna S2 Medima 0115463/12 2012 OAi IT 231 Pompa strzykawkowa /infuzyjna S2 Medima 0115464/12 2012 OAi IT 232 Pompa strzykawkowa /infuzyjna S2 Medima 0115465/12 2012 OAi IT 233 Pompa strzykawkowa /infuzyjna S2 Medima 0115467/12 2012 OAi IT 244 Pompa strzykawkowa /infuzyjna S2 Medima 0115468/12 2012 OAi IT 245 Pompa strzykawkowa /infuzyjna S2 Medima 0115472/12 2012 OAi IT 246 Pompa strzykawkowa /infuzyjna S2 Medima 0115475/12 2012 OAi IT 247 Pompa strzykawkowa /infuzyjna S2 Medima 0115477/12 2012 Wew.II 248 Pompa strzykawkowa /infuzyjna S2 Medima 0115479/12 2012 OAi IT 253 Pompa strzykawkowa /infuzyjna S2 Medima 0112218/11 2011 Neurologia 254 Pompa strzykawkowa /infuzyjna S2 Medima 0112219/11 2011 Neurologia 255 Pompa strzykawkowa /infuzyjna S2 Medima 0112224/11 2011 OAi IT 256 Pompa strzykawkowa /infuzyjna S2 Medima 0112225/11 2011 OAi IT 257 Pompa strzykawkowa /infuzyjna P2 Medima 0200847/11 2011 OAi IT 287 Pompa strzykawkowa /infuzyjna S2 Medima 0112227/11 2011 SOR 292 Pompa strzykawkowa /infuzyjna S2 Medima 0112217/11 2011 SOR 345 Pompa strzykawkowa /infuzyjna S2 Medima 0115471/12 2012 Ginekol-Położn. 388 Pompa strzykawkowa /infuzyjna S2 Medima 0115462/12 2012 Neonatologia 389 Pompa strzykawkowa /infuzyjna S2 Medima 0115469/12 2012 Neonatologia 468 Pompa strzykawkowa /infuzyjna S2 Medima 0115466/12 2012 OAi IT 469 Pompa strzykawkowa /infuzyjna S2 Medima 0115474/12 2012 OAi IT 471 Pompa strzykawkowa /infuzyjna S2 Medima 0115478/12 2012 Wew.II 289 Pompa wolumetryczna P2 Medima 0200848/11 2011 SOR 290 Pompa wolumetryczna P2 Medima 0200849/11 2011 SOR 155 Pompa przeciwbólowa S-PCA Medima 0400405/11 2011 Oddz. chirurgiczny 288 Pompa przeciwbólowa S-PCA Medima 0400404/11 2011 SOR 45 Stacja dokująca DS6 Medima 03011151/11 2011 OAi IT 199 Stacja dokująca DS6 Medima 0301118/12 2012 OAi IT 251 Stacja dokująca DS6 Medima 0301120/12 2012 OAi IT 252 Stacja dokująca DS6 Medima 0301265/12 2012 OAi IT 291 Stacja dokująca DS6 Medima 03011141/11 2011 SOR/OAiIT 327 Stacja dokująca DS6 Medima 0301266/12 2012 Neurologia 472 Stacja dokująca DS6 Medima 0301344/12 2012 Wew.I/Neurologia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50420000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wartość roboczogodziny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 39 Nazwa: Pakiet 18 a - Pompy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:9 Pompa strzykawkowa /infuzyjna Ap22 ASCOR .0255/02 2002 SOR 259 Pompa strzykawkowa /infuzyjna AP23 ASCOR 1013/09 2009 OAi IT 260 Pompa strzykawkowa /infuzyjna AP23 ASCOR 1015/09 2009 OAi IT 261 Pompa strzykawkowa /infuzyjna AP31 ASCOR 0779/09 2009 OAi IT 262 Pompa strzykawkowa /infuzyjna AP31 ASCOR 0780/09 2009 OAi IT 57 Pompa strzykawkowa /infuzyjna AP-23 ASCOR 1012 2009 OAi IT 58 Pompa strzykawkowa /infuzyjna AP-23 ASCOR 1014 2009 OAi IT 200 Pompa strzykawkowa /infuzyjna AP14 ASCOR 2871/09 2009 Ginekol-Położn. 393 Pompa strzykawkowa /infuzyjna Ap22 ASCOR 4841/09 2009 Neonatologia 331A Pompa strzykawkowa /infuzyjna AP14 ASCOR 14-06657/2013 2013 ZOL 332 Pompa strzykawkowa /infuzyjna AP14 ASCOR 14-06658/2013 2013 ZOL 333 Pompa strzykawkowa /infuzyjna AP14 ASCOR 14-06659/2013 2013 ZOL 334 Pompa strzykawkowa /infuzyjna AP14 ASCOR 14-06660/2013 2013 ZOL 335 Pompa strzykawkowa /infuzyjna AP14 ASCOR 14-06661/2013 2013 ZOL 347 Pompa strzykawkowa /infuzyjna Ap22 ASCOR 2205722 2011 Oddz. chirurgiczny
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50420000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wartość roboczogodziny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 40 Nazwa: Pakiet 18 b Pompy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:21 Pompa strzykawkowa /infuzyjna DUET NOWA 20/50 Kwapisz 13013 2001 Oddz. Pediatryczny 22 Pompa strzykawkowa /infuzyjna DUET NOWA 20/50 Kwapisz 13038 2002 Oddz. Pediatryczny 47 Pompa strzykawkowa /infuzyjna 1020 Kwapisz 681 1998 Wew.I 62 Pompa strzykawkowa /infuzyjna MONO20/50 Kwapisz 4054 2001 Wew.I 68 Pompa strzykawkowa /infuzyjna MONO20/50 Kwapisz 4290 2004 Oddz. chirurgiczny 368 Pompa strzykawkowa /infuzyjna Mono1020 Kwapisz 692 1998 Wew.I
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50420000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wartość roboczogodziny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 41 Nazwa: Pakiet 18 c Pompy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:546 Pompa żywieniowa Amika(PL)dojelitowego Fresenius Kabi 22444089 2014 ZOL 547 Pompa żywieniowa Amika(PL)dojelitowego Fresenius Kabi 22444090 2014 ZOL 548 Pompa żywieniowa Amika(PL)dojelitowego Fresenius Kabi 22444091 2014 ZOL 549 Pompa żywieniowa Amika(PL)dojelitowego Fresenius Kabi 22444092 2014 ZOL 550 Pompa żywieniowa Amika(PL)dojelitowego Fresenius Kabi 22444093 2014 ZOL 551 Pompa żywieniowa Amika(PL)dojelitowego Fresenius Kabi 22444094 2014 ZOL 552 Pompa żywieniowa Amika(PL)dojelitowego Fresenius Kabi 22444095 2014 ZOL 553 Pompa żywieniowa Amika(PL)dojelitowego Fresenius Kabi 22444096 2014 ZOL 48 Pompa strzykawkowa /infuzyjna PilotA2 Fresenius Vial 18485315 2003 Oddz. Pediatryczny 49 Pompa strzykawkowa /infuzyjna PilotA2 Fresenius Vial 18485384 2003 Oddz. Pediatryczny 91 Pompa strzykawkowa /infuzyjna PilotA2 Fresenius Vial 18485364 2003 Oddz. Pediatryczny
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50420000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wartość roboczogodziny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 42 Nazwa: Pakiet 18 d Pompy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:159 Pompa żywieniowa Flocare 800 V2 NUTRICIA 59850084 2008 OAi IT 160 Pompa żywieniowa Flocare 800 V2 NUTRICIA 59850083 2008 OAi IT 161 Pompa żywieniowa Flocare 800 V2 NUTRICIA 59950289 2008 OAi IT 162 Pompa żywieniowa Flocare 800 NUTRICIA 98-02497 2001 OAi IT 701 Pompa żywieniowa 93928 CE01 NutrIcia 82676369 2016 Wew.II 702 Pompa żywieniowa 93928 CE01 NutrIcia 82575456 2016 Wew.II 703 Pompa żywieniowa Flocare Infinity NutrIcia 82575455 2016 OAiIT 704 Pompa żywieniowa Flocare Infinity NutrIcia 82575458 2016 OAiIT 705 Pompa żywieniowa Flocare Infinity NutrIcia 82575934 2016 OAiIT
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50420000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wartość roboczogodziny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 43 Nazwa: Pakiet 18 e Pompy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:373 Pompa strzykawkowa /infuzyjna STC521 TERUMO 95120081 1995 Neonatologia 375 Pompa strzykawkowa /infuzyjna STC521 TERUMO 94110024 1994 Neonatologia 376 Pompa strzykawkowa /infuzyjna STC521 TERUMO 9512007 1995 Neonatologia 377 Pompa strzykawkowa /infuzyjna STC521 TERUMO 94040029 1994 Neonatologia 378 Pompa strzykawkowa /infuzyjna STC521 TERUMO 94110014 1994 Neonatologia 379 Pompa strzykawkowa /infuzyjna STC521 TERUMO 95120080 1995 Neonatologia 374 Pompa strzykawkowa /infuzyjna IP-4 VICKERS MEDICAL 118-004680 2002 Neonatologia 380 Pompa strzykawkowa /infuzyjna Secura Perfusor SECURA M-1213 1995 Neonatologia 381 Pompa strzykawkowa /infuzyjna Secura Perfusor SECURA M-1215 1995 Neonatologia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50420000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wartość roboczogodziny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 44 Nazwa: Pakiet 18 f Pompy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:124 Pompa strzykawkowa /infuzyjna Perfusor compact 8714927 Bbraun 22180 Ortopedia 164 Pompa strzykawkowa /infuzyjna Perfusor compact Bbraun 11193 1998 Wew.II 263 Pompa strzykawkowa /infuzyjna Perfusor compact Bbraun 21902 1999 OAi IT
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50420000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wartość roboczogodziny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 45 Nazwa: Pakiet 19 Pulsoksymetry
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:30 Pulsoksymetr NPB-295 Nellcor G00800435 2000 Neonatologia 31 Pulsoksymetr 515C Novametrix Medical System 97-3136BBSP 1982 Neonatologia 32 Pulsoksymetr 515C Novametrix Medical System 97-3137BBSP 1997 Neonatologia 55 Pulsoksymetr K520 Novametrix Medical System 77-6168LPRX 1994 OAi IT 56 Pulsoksymetr K520 Novaametrix Medical System 77-6167 LPRX 1994 OAi IT 92 Pulsoksymetr CAT No 3304 BCI INTERNATIONAL 470344773 2000 Oddz. Pediatryczny 93 Pulsoksymetr AUTOCORR+BCI BCI INTERNATIONAL 702323020 2001 Oddz. Pediatryczny 126 Pulsoksymetr Oxypleth 520A Novametrix 77-13519 LPRXWMZZI 1999 Ortopedia 163 Pulsoksymetr Oxypleth 520A Novametrix 77-11754LPRXWNZZ 1998 Wew.II 188 Pulsoksymetr Oxypleth 520A Novametrix Medical System 77-8450MRXW 1997 Ginekol-Położn. 278 Kapnograf 1265 Novometrix 75-2044AAPWW 1996 OAi IT 214 Pulsoksymetr BF-1T160 NELLCOR PB02758091E 1991 Ginekol-Położn. 273 Pulsoksymetr OXIMAX N65 NELLCOR G 08822561 2008 OAi IT 274 Pulsoksymetr 520A Novametrix Medical System 77-6166LPRX 1994 OAi IT 277 Pulsoksymetr 520A Novometrix Medical System 77-149981Lp22Q 2006 OAi IT 336 Pulsoksymetr CMS-50D Contec Medical Systems CO DQ1307109202 2013 ZOL 337 Pulsoksymetr CMS-50D Contec Medical Systems CO DQ1307109232 2013 ZOL 338 Pulsoksymetr CMS-50D Contec Medical Systems CO DQ1307109265 2013 ZOL 415 Pulsoksymetr CMS -50 D Contec Medical Systems CO DQ1401703326 2013 ZOL 416 Pulsoksymetr CMS -50 D Contec Medical Systems CO DQ1401703391 2013 ZOL 417 Pulsoksymetr CMS -50 D Contec Medical Systems CO DQ1401703603 2013 ZOL 418 Pulsoksymetr CMS -50 D Contec Medical Systems CO DQ1401703646 2013 ZOL 419 Pulsoksymetr CMS -50 D Contec Medical Systems CO DQ1401703679 2013 ZOL 420 Pulsoksymetr CMS -50 D Contec Medical Systems CO DQ1401703776 2013 ZOL 421 Pulsoksymetr CMS -50 D Contec Medical Systems CO DQ1401703816 2013 ZOL
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50420000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wartość roboczogodziny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 46 Nazwa: Pakiet 19 a Pulsoksymetry
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:586 Pulsoksymetr Accuro Charmcare OA116A0242 2016 Oddz. Pediatryczny 589 Pulsoksymetr Accuro Charmcare OA116A0243 2016 Oddz. chirurgiczny 592 Pulsoksymetr Accuro Charmcare OA116A0240 2016 Neonatologia 593 Pulsoksymetr Accuro Charmcare OA116A0231 2016 Wew.II
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50420000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wartość roboczogodziny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 47 Nazwa: Pakiet 20 Respiratory
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:40 Respirator Bennett 740 Bennett 3501000212 1999 OAi IT .05.2019 .05.2020 46 Respirator Infant Flow /Aparat do wentylacji noworodka FISHER&PAYKEL LES 00399 2004 Neonatologia .01.2020 . .01.2021 . 392 Respirator IV100B Sechrist 7192/88 1988 Neonatologia .01.2020 . .01.2021 .
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50420000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wartość roboczogodziny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 48 Nazwa: Pakiet 20 a Respiratory
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:33 Respirator Vella VIASYS AHT 07742 2008 OAi IT 35 Respirator Vella VIASYS AHT 07690 2008 OAi IT 308 Respirator Vela Care Fusion BAT 04263 2012 SOR 309 Respirator Vela Care Fusion BAT 04309 2012 SOR
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50420000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wartość roboczogodziny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 49 Nazwa: Pakiet 20 b Respiratory
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:147 Respirator Engstrom Pro Datex-Ohmeda 1505-9003-000 CBCQ01782 2011 OAi IT 148 Respirator Engstrom Pro Datex-Ohmeda 1505-9003-000 CBCQ01787 2011 OAi IT 149 Respirator Engstrom Pro Datex-Ohmeda 1505-9003-000 CBCQ01794 2011 OAi IT 44 Respirator Engstrom Pro Datex-Ohmeda CBCN 01819 2010 OAi IT
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50420000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wartość roboczogodziny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 50 Nazwa: Pakiet 21 sprzęt endoskopowy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:171 Video Bronchoskop BF-1T160 Olympus 2512886 2005 Wew.II 173 Videoprocesor CV 140 Olympus 7712652 2005 Wew.II 174 Żródło światła CLV-U40 Olympus 7703309 2005 Wew.II 175 Wózek WM-30 Olympus 7706816 2005 Wew.II 172 Monitor OEV-202 Olympus 1600390 2005 Wew.II
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50420000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wartość roboczogodziny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 51 Nazwa: Pakiet 21a sprzęt endoskopowy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:171 Video Bronchoskop BF-1T160 Olympus 2512886 2005 Wew.II 173 Videoprocesor CV 140 Olympus 7712652 2005 Wew.II 174 Żródło światła CLV-U40 Olympus 7703309 2005 Wew.II 175 Wózek WM-30 Olympus 7706816 2005 Wew.II 172 Monitor OEV-202 Olympus 1600390 2005 Wew.II
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50420000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wartość roboczogodziny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 52 Nazwa: Pakiet 21b sprzęt endoskopowy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:528 myjnia automatyczna miniETD2 GA Olympus .09726092 2009 Prac. Endoskopii 529 myjnia automatyczna miniETD2 GA Olympus .09726096 2009 Prac. Endoskopii
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50420000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wartość roboczogodziny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 53 Nazwa: Pakiet 21c sprzęt endoskopowy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:169 Żródło światła LH -150 Pentax EA01837 1996 Wew.II 170 Endoskop FB 18X Pentax B011560 1996 Wew.II
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50420000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wartość roboczogodziny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 54 Nazwa: Pakiet 22 sprzęt rehabilitacyjny
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:12 MagnetoBox BH EMILDUE Technomex 05/bh900243 2005 Rehabilitacja-poradnia 350 Aparat Rehabilit. urzadzenie do masżu wirowego kończyn górnych WKG MEDEN-INMED 0047-2013 2013 Rehabilitacja-poradnia 351 Aparat Rehabilit. Urządzenie do masażu wirowego kończyn dolnych i kręgosłupa MEDEN-INMED 0021-2013 2013 Rehabilitacja-poradnia 435 Laser Biostymulacyjny Polaris 2 Astar ABRA 26.09.2012 2012 Rehabilitacja-poradnia 436 Aparat Rehabilit. Sekwencyjnego masażu uciskowego BOA Mini + CRYOFLEX PTC-505-KI 2012 Rehabilitacja-poradnia 438 Aparat Rehabilit. BTL 6000 SHORT Wave400 BTL Polska 013-B-00533 2013 Rehabilitacja-poradnia 441 Kuchnia parafinowa KP 22 RESMED .08/2013 2013 Rehabilitacja-poradnia 449 Aparat Rehabilit. urzadzenie do krioterapii ze zb 30l Promocja FROOZER PHU Technomax C/1308/0066 2013 Rehabilitacja-poradnia 557 Aparat Rehabilit. do terapii polem magnetycznym Magnetronik MF-20 Elektronika i Elektromedycyna 169 2008 Rehabilitacja-poradnia 558 Laser terapeutyczny CTL -1106 MX Doris Centrum Techniki Laserowej 01669 2005 Rehabilitacja-poradnia 559 Laser terapeutyczny CTL1106MX Doris Duo Centrum Techniki Laserowej M1311006MXL 2012 Rehabilitacja-poradnia 560 Aparat Rehabilit. do magnetoterapii CTL1109-1 Centrum Techniki Laserowej 01739 2005 Rehabilitacja-poradnia 561 Aparat Rehabilit. do terapii polem magnetycznym Viofor JPS System Med.&Life DA 010057 2001 Rehabilitacja-poradnia 562 Aparat Rehabilit. do elektroterapii Interdynamic ID-8C Elektronika i Elektromedycyna Otwock 286 2001 Rehabilitacja-poradnia 563 Aparat Rehabilit. do elektroterapii Stymat S-210 FAMED 910138 1991 Rehabilitacja-poradnia 564 Aparat Rehabilit. do elektroterapii Multitronic MT-7P Elektronika iElektromedycyna Otwock 132 2008 Rehabilitacja-poradnia 566 Aparat Rehabilit. do eletroterapii Diatronic DT-7B Elektronika i Elektromedycyna Otwock 1423 2001 Rehabilitacja-poradnia 567 Aparat Rehabilit. do terapii ultradżwiękami PTC2100 InnoKas Medical 2386 2001 Rehabilitacja-poradnia 569 Ergometr RX-1 Kettler 8201/7512-02 2009 Rehabilitacja-poradnia 570 Bieznia elektryczna Lautband Olyympic Kettler 8201/7512-01 2003 Rehabilitacja-poradnia 132 PULSOTRONIC ST-5D Elektronika i Elektromedycyna Otwock 501 1996 Rehabilitacja 133 Aparat Rehabilit. Do sekwencyjnego masażu uciskowego BOA MED METRUMW-wa 115062002 2002 Rehabilitacja 365 Aparat Rehabilit. Fisiotek 2000TS doćwiczeń biernych stawu kolanowego RIMEC .02687 2008 Rehabilitacja 434 Aparat Rehabilit. Do magnoterapii Magner Plus Astar ABRA 26.09.2012 2012 Rehabilitacja 437 Aparat Rehabilit. do masażu uciskoweg BTL-6000 BTL Polska 011-B-00617 2013 Rehabilitacja 439 Zestaw do magnetoterapii Mgneto BTL 4920 Topline BTL Polska 028T-B-02845 2013 Rehabilitacja 440 Zestaw do terapii ultradżwiękami BTL 4710 Topline BTL Polska 028T-B-02967 2013 Rehabilitacja 446 Aparat Rehabilit. do elektroterapii ETIUS LM Aster ELECPOL 25.11.2012 2013 Rehabilitacja 447 Aparat Rehabilit. do terapii podciśnieniowej AVACO Aster ELECPOL .01/04/2013 2013 Rehabilitacja 450 Aparat Rehabilit. #FIRING dwukanałowy stymulator EVO Emildue Technomex F7874 2013 Rehabilitacja 451 Aparat Rehabilit. do Krioterapii CO2 CryoT DUO CTD METRUM CRYOFLEX Technomex CTD 2201EJ 2013 Rehabilitacja 505 INTERDYNAMIC JD-4C Elektronika i Elektromedycyna Otwock 1174 1997 Rehabilitacja 506 GALWATRONIK GT- 1C Elektronika i Elektromedycyna Otwock 270 Rehabilitacja 507 DIATRONIK DT 7B Elektronika i Elektromedycyna Otwock 700 1997 Rehabilitacja 508 SONICATOR 940PLUS Mettler Electronics 200711XCJ 148S 2008 Rehabilitacja 509 SONICATOR-Aparat do terapii ultradzwiękowej 730 -Aparat do terapii ultradzwiękowej METLER Elektronics 27XU882 1997 Rehabilitacja 510 Laser CTL -1106 MX Laser Instruments 70/Mx/97 1997 Rehabilitacja 512 Aparat Rehabilit. do magnetoterapi VIOFOR JPS VIOFOR DA091654 2000 Rehabilitacja 515 Aparat Rehabilit. do wyciądu TU100 MEDUE T-30149 1997 Rehabilitacja 518 Wanna terapeutyczna Orion POOL-SPA 153699 2007 Rehabilitacja 519 Podgrzewacz do odkładów cieplnych Thermelator T-8-s Whitetehall 2492 1996 Rehabilitacja 577 Laser TERAPUS 2 ACCURO 3658 2013 Rehabilitacja 406 Aparat do elektroterapii ME2261EK Sys*Stim226 Mettler Electronic 100XMW606 2000 ZOL 425 Pionizator SP-1/E Tech-Med Opole 05/MZ 2000 ZOL 101 Szyna ortopedyczna Kinetec 4070/maszyna cwiczebna Cogemo France 1412 brak Ortopedia 101A Szyna ortopedyczna Kinetec F08540 Ortopedia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50420000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wartość roboczogodziny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 55 Nazwa: Pakiet 23 ssaki
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:13 Ssak przenośny P4020 Medap 718 SOR 77 Ssak elektryczny SU-2 AGA-LABOR W-wa 1998/79 1998 Blok Operacyjny 105 Ssak elektryczny New Askir 30 CA-MI Włochy 36763-1142/SP/08/2012 2012 Rehabilitacja 123 Ssak elektryczny New Askir30 CA -MI Włochy Nr47941-691/SP/04/2014 2014 Ortopedia 151 Ssak elektryczny New Askir 30 CA -MI Włochy 32042 2011 Oddz. chirurgiczny 204 Ssak elektryczny New Askir 30 CA.MI. 57665-947/SP/06/2016 2016 Ginekol-Położn. 305 Ssak elektryczny New Askir 30 CA -MI Włochy 320351696/SP/12/211 2011 SOR 306 Ssak elektryczny New Hospivac 350 CA -MI Włochy 4173-1696/SP/12/2012 2011 SOR 314 Ssak elektryczny New Hospivac 350 CA -MI Włochy 4157-1696/SP/12/2011 2011 Neurologia 315 Ssak elektryczny New Hospivac 350 CA -MI Włochy 4165-1696/SP/12/2011 2011 Neurologia 339 Ssak elektryczny New Askir30 CA-MI Włochy 42671-1872/SP/11/2013 2013 ZOL 343 Ssak elektryczny New Askir30 CA -MI Włochy 39165-483/SP/03/2013 2013 ZOL 344 Ssak elektryczny New Askir30 CA -MI Włochy 39121-784/SP/05/2013 2013 ZOL 404 Ssak elektryczny SU1 AGA SU1 2001 ZOL 408 Ssak elektryczny New Askir 30 CA -MI Włochy 4399 2014 ZOL 410 Ssak elektryczny New Askir 30 CA -MI Włochy 46401 2014 ZOL 411 Ssak elektryczny New Askir 30 CA -MI Włochy 46402 2014 ZOL 412 Ssak elektryczny New Askir 30 CA -MI Włochy 47940 2014 ZOL 413 Ssak elektryczny New Askir 30 CA -MI Włochy 47942 2014 ZOL 414 Ssak elektryczny New Askir 30 CA -MI Włochy 47943 2014 ZOL 422 Ssak elektryczny Seven 7E-C Novama 2,0144E+12 ZOL 423 Ssak elektryczny New Askir30 CA-MI Włochy 46455 ZOL 424 Ssak elektryczny New Askir30 CA-MI Włochy 46456 ZOL 556 Ssak elektryczny New Askir 30 CA-MI Włochy 49362 2014 Wew.II
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50420000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wartość roboczogodziny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 56 Nazwa: Pakiet 24 Sterylizacja
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:235 Autoklaw A6 92222 1979 Apteka 236 Sterylizator SPW275 1 1979 Apteka 237 Sterylizator SPW273 2 1980 Apteka 238 Sterylizator SPW25 442 1979 Apteka 239 Dejonizator D200 1981111 2011 Apteka 240 Pasteryzator APW 120 Zakład Elektromech Byd 151 1999 Apteka
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50420000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wartość roboczogodziny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 57 Nazwa: Pakiet 24a Sterylizacja
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:110 Myjka ultradzwiękowa Ultramatik 550 MMM 243038036 1997 Sterylizatornia 112 Sterylizator parowy Securex-VY45 MMM 97094 1997 Sterylizatornia 113 Sterylizator parowy Securex-VY45 MMM 97093 1997 Sterylizatornia 115 Myjnia Dezynf HO2 MMM 13192 1997 Sterylizatornia 116 Myjnia Dezynf HO2 MMM 13191 1997 Sterylizatornia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50420000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wartość roboczogodziny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 58 Nazwa: Pakiet 25 stoły operacyjne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:50 Stół operacyjny SN 030 FAMED Żywiec 120100088 2001 Blok Operacyjny 75 Stół operacyjny SU 040 FAMED Żywiec #N/D! 2006 Blok Operacyjny 154 Stół operacyjny elektryczny WS1 Oddz. chirurgiczny 196 Stół operacyjny Brumaba-L Brumaba A368/2/0104/1976 2007 Ginekol-Położn. 321 Stół operacyjny SEA ASCHMAN WXL 500 1998 SOR 426 Stół operacyjny 1011 Medicor 65/81 1981 Przych.Wielos. Opiek. Amb.-Por.Onkologiczna 430 Stół operacyjny FAMED Żywiec przych.Wielos. Opiek. Amb.-Por Chirurg. 442 Stół Rehabilitacyjny rehabilitacyjny SR-R2 KINESIS 23/2013/SR-R2 2013 Rehabilitacja 443 Stół Rehabilitacyjny rehabilitacyjny SR-R2 KINESIS 24/2013/SR-R2 2013 Rehabilitacja 122 Stół zabiegowy SJ2 Żywiecka Fabryka Sprzętu Szpitalnego 464 1974 Ortopedia 522 Stół zabiegowy Golem 4S RQL 005220/s 2012 SOR 523 Stół zabiegowy Golem 4S RQL 005216/3 2012 SOR
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50420000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wartość roboczogodziny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 59 Nazwa: Pakiet 25 a stoły operacyjne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:150 Stół operacyjny S8 MAQUET 1997 Por. chirurgiczna
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50420000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wartość roboczogodziny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 60 Nazwa: Pakiet 26 Platforma elektrochirurgiczna kompatybilnym oprzyrządowaniem
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:460a Platforma elektrochirurgiczna z kompatybilnym oprzyrządowaniem Aparat do Elektrochirurgii z kompatybilnym oprzyrządowaniem SPECTRUM EMED 500146 2011 Blok Operacyjny
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50420000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wartość roboczogodziny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 61 Nazwa: Pakiet 26a Platforma elektrochirurgiczna kompatybilnym oprzyrządowaniem
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:460b Platforma elektrochirurgiczna z kompatybilnym oprzyrządowaniem Generator GEN 11 Johnson Johnson 1111227038 2011 Blok Operacyjny
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50420000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wartość roboczogodziny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 62 Nazwa: Pakiet 27 Stacja przeglądania cyfrowych obrazów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:462 Stacja przegladania cyfr. Obrazów RTG Dico 1M 27 ULTRA VIOL DICO 1M 27 20124012 2012 Blok Operacyjny
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50420000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wartość roboczogodziny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 63 Nazwa: Pakiet 28 zestaw do rehabilitacji kardiologicznej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:491 Zestaw do rehabilitacji kardiologicznej -bieżnia TMX 425 Full Vision Inc. FV 11799 2013 Prac. EKG 492 Cykloergometr Sana Bike 350F Ergosana GmbH 1,3071E+11 2013 Rehabilitacja 493 Cykloergometr Sana Bike 350F Ergosana GmbH 1,3071E+11 2013 Rehabilitacja 494 Cykloergometr Sana Bike 350F Ergosana GmbH 1,3071E+11 2013 Rehabilitacja 495 Cykloergometr Sana Bike 350F Ergosana GmbH 1,3071E+11 2013 Rehabilitacja 496 Cykloergometr Sana Bike 350F Ergosana GmbH 1,3071E+11 2013 Rehabilitacja 234 Cykloergometr CR G3 Aspel 21/93 1994 Wew.I 341 Cykloergometr Roger Black Sticker TEL -MAR 8546000464 2013 ZOL 497 Rejestrator pracy serca SmartScript BT pracy serca Dr Gerhard Schmidt GmbH .00204 2013 Prac. EKG 498 Rejestrator pracy serca SFC pracy serca Dr Gerhard Schmidt GmbH .00702 2013 Prac. EKG 499 Rejestrator pracy serca SFC pracy serca Dr Gerhard Schmidt GmbH .00703 2013 Prac. EKG 500 Rejestrator pracy serca SFC pracy serca Dr Gerhard Schmidt GmbH .00704 2013 Prac. EKG 501 Rejestrator pracy serca SFC pracy serca Dr Gerhard Schmidt GmbH .00705 2013 Prac. EKG 502 Rejestrator pracy serca SFC pracy serca Dr Gerhard Schmidt GmbH .00706 2013 Prac. EKG 51 Bieżnia diagnostyczna TMX 425 Reynolds Medical FV-8323 2010 Prac. EKG
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50420000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wartość roboczogodziny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 64 Nazwa: Pakiet 29 Napęd ortopedyczny
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:571 Napęd ortopedyczny -zestaw I System 5 Stryker 1.wiertarka nr 0425100373 szt.1 2.piła oscylacyjna nr 0425901933 szt.1 2004 Blok Operacyjny 572 Napęd ortopedyczny -zestaw II System 5 Stryker 1.wiertarka nr 0425100393 szt.1 2.piła oscylacyjna nr 0425901963 szt.1 2004 Blok Operacyjny 573 Napęd ortopedyczny -zestaw III System 5 Stryker 1.wiertarka nr 0425203973 szt.1 2.piła oscylacyjna nr 0425901943 szt.1 2004 Blok Operacyjny 574 Napęd ortopedyczny -zestaw IV System 5 Stryker 1.wiertarka nr 0425100413 szt.1 2.piła oscylacyjna nr 0425902033 szt.1 2004 Blok Operacyjny 575 Napęd ortopedyczny -zestaw V System 5 Stryker 1.wiertarka nr 0425100403 szt.1 2.piła oscylacyjna nr 0425901953 szt.1 2004 Blok Operacyjny 576 Napęd ortopedyczny -zestaw VI System 5 Stryker 1.wiertarka nr 0425100 387 szt.1 2.piła oscylacyjna nr 0425901973 szt.1 2004 Blok Operacyjny 517 Napęd TPS MICRO DRAVER typ 5100088000 Stryker 98120113 Blok Operacyjny 524 Wiertarka ortopedyczna System 6 Stryker 2008 Blok Operacyjny 524a Ładowarka do akumulatorów System 6 Stryker 2008 Blok Operacyjny
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50420000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wartość roboczogodziny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 65 Nazwa: Pakiet 30 Stacja Uzdatniania wody
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:117 Stacja Uzdatniania wody B-12A-PT AMED 1211-970508 1997 Sterylizatornia .12.2019 .12.2020
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50420000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wartość roboczogodziny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 66 Nazwa: Pakiet 31 Kolposkop
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:331 Kolposkop KLP21 PZO Warszawa 4603 1998 Ginekol-Położn.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50420000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wartość roboczogodziny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 67 Nazwa: Pakiet 32 Dermaton
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:461 Dermatom Zimmer 8821-01 200-568 Blok Operacyjny
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50420000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wartość roboczogodziny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 68 Nazwa: Pakiet 33 Macerator
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:405 Macerator Vortex Vernacare 5218 2011 Neurologia 554 Macerator Vernacare V 750 Vernacare 2559 1992 OAi IT 555 Macerator Vernacare V 750 Vernacare 5696 1999 Wew.I
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50420000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wartość roboczogodziny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 69 Nazwa: Pakiet 34 Inny sprzęt medyczny
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:118 Zgrzewarka pedałowa 546/82 ZI 500B 1982 Sterylizatornia 119 Zgrzewarka rotacyjna 960226 500DL 1997 Sterylizatornia 120 Zgrzewarka pedałowa 1882/88 500C 1988 Sterylizatornia 121 Zgrzewarka rotacyjna 960197 1997 Sterylizatornia 1 Rektoskop diagnostyczny 20113320 Storz 01/3/2/167 FM178 1998 Oddz. chirurgiczny 145 Szafa termostatyczna ST 1+ Pol Eko S01AC10498 2012 SOR 202 Aminoskop BOB OM BOB Technika 10109 2008 Ginekol-Położn. 285 Urządzenie do podgrzewania pacjenta JM180B EMPIREUM W-500d 500B1201005 2012 SOR 362 Aparat do Kriochirurgi Kriopol K26 M1 KRIOPOL 1997 Dermatologia 371 Laktator 016.2018 Medela Polska 864468 1997 Neonatologia 398 Podgrzewacz płynów ANIMEC AM-23 ELLTEC " 11330535" 2012 SOR 516 Opaska "Esmerka' Bbraun FH 001 Blok Operacyjny
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50420000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wartość roboczogodziny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 70 Nazwa: Pakiet 35 Podgrzewacz płynów infuzyjnych i krwi
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:108 Podgrzewacz płynów infuzyjnych i krwi ANIMEC AM-301-5AF ASCOR MED 2016D0426 2016. OAi IT 109 Podgrzewacz płynów infuzyjnych i krwi ANIMEC AM-301-5AF ASCOR MED 2016D0427 2016. OAi IT
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50420000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wartość roboczogodziny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 71 Nazwa: Pakiet 36 Fotel ginekologiczny
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:478 Fotel ginekologiczny FG-07 FAMED Żywiec 0916-00540 2016 Ginekol-Położn.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50420000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wartość roboczogodziny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 72 Nazwa: Pakiet 37
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:479 Laktator elektryczny Symphony Medela Polska 1588487 2016 Ginekol-Położn. 480 Ssak elektryczny Basic Medela Polska 1635124 2016. Ginekol-Położn.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50420000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wartość roboczogodziny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę regulację i naprawę prostownika - Stryków
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania17-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę regulację i naprawę prostownika ZTR 80 lub 120, nie jest w pełni sprawny. Proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI