Usługa wykonywania przeglądów sprzętu medycznego i testów specjalistycznych RTG

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługa wykonywania przeglądów sprzętu medycznego i testów specjalistycznych RTG
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŁódź
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2019-12-10
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyWojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji
 • Data publikacji ogłoszenia2019-12-02
 • Numer ogłoszenia630825-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 630825-N-2019 z dnia 2019-12-02 r.

Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji: Usługa wykonywania przeglądów sprzętu medycznego i testów specjalistycznych RTG
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji, krajowy numer identyfikacyjny 47321127100000, ul. Okólna  181 , 91-520  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 042 6177351, 6590412, , e-mail zamowienia@centrumpluc.com.pl, , faks 426 590 412.
Adres strony internetowej (URL): www.centrumpluc.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.centrumpluc.com.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.centrumpluc.com.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie
Adres:
91-520 Łódź, ul. Okólna 181

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa wykonywania przeglądów sprzętu medycznego i testów specjalistycznych RTG
Numer referencyjny: 67/ZP/PN/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
72


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania przeglądów sprzętu medycznego należącego do Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi, a wyszczególnionego w Załączniku nr 2 do SIWZ. Przegląd urządzeń ma na celu sprawdzenie bezpieczeństwa pracy urządzeń oraz zgodności z parametrami określonymi w dokumentacji technicznej i przepisach wydanych przez producentów urządzeń. Zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów powinien być zgodny z zaleceniami producenta i obowiązującymi przepisami prawa w tym ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. oraz Rozporządzeniem MZ z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, ze zmianami.

II.5) Główny kod CPV: 50400000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi ul. Okólna 181, 91-520 Łódź, fax 42 659 04 12, adres strony internetowej: www.centrumpluc.com.pl; 2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi odbywa się za pośrednictwem adresu e-mail: inspektorochronydanych@centrumpluc.com.pl; 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”; 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 7. Posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 8. Nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Dla części 71 i 72 /testy specjalistyczne/ Wykonawca musi posiadać akredytację PCA w dziedzinie badania właściwości fizycznych wyposażenia medycznego oraz badania promieniowania Dla pozostałych części Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Dla części 71 i 72 /testy specjalistyczne/ Wykonawca musi posiadać akredytację PCA w dziedzinie badania właściwości fizycznych wyposażenia medycznego oraz badania promieniowania
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-10, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: RESPIRATORY DRÄGER
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Respirator stacjonarny Evita XL DRAGER 2 Respirator stacjonarny Evita XL DRAGER 3 Respirator stacjonarny Evita XL DRAGER 4 Respirator stacjonarny Evita XL DRAGER 5 Respirator stacjonarny Evita XL DRAGER 6 Respirator stacjonarny Evita XL DRAGER 7 Respirator stacjonarny Evita XL DRAGER 8 Respirator transportowy Oxylog 3000 DRAGER 9 Respirator Evita XL DRAGER 10 Respirator Evita XL DRAGER 11 Respirator Evita XL DRAGER 12 Respirator transportowy Oxylog 3000 DRAGER 13 Respirator transportowy Oxylog 3000 DRAGER
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: APARATY DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO DRÄGER
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Aparat do znieczulenia ogólnego Fabius GS DRAGER 2 Kardiomonitor do aparatu do znieczulenia MS 1487E539D DRAGER 3 Aparat do znieczulenia ogólnego Fabius GS DRAGER 4 Kardiomonitor do aparatu do znieczulenia MS 1487E539D DRAGER 5 Aparat do znieczulenia ogólnego Fabius Tiro DRAGER 6 Kardiomonitor do aparatu do znieczulenia MS 1487E539D DRAGER 7 Aparat do znieczulenia ogólnego Fabius Tiro DRAGER 8 Kardiomonitor do aparatu do znieczulenia Infinity Gamma XL DRAGER
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: APARAT RTG PHILIPS
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Aparat RTG DIGITAL DIAGNOST ( ogólny) PHILIPS 2 Monitor opisowy PHILIPS
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: KAPNOGRAFY DRAGER
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Moduł kapnografii Infinity ETCO2 DRÄGER 2 Moduł kapnografii Infinity ETCO2 DRÄGER 3 Moduł kapnografii Infinity ETCO2 DRÄGER 4 Moduł kapnografii Infinity ETCO2 DRÄGER 5 Moduł kapnografii Infinity ETCO2 DRÄGER 6 Moduł kapnografii Infinity ETCO2 DRÄGER 7 Moduł kapnografii Infinity ETCO2 DRÄGER 8 Moduł kapnografii Infinity ETCO2 DRÄGER 9 Moduł kapnografii Infinity ETCO2 DRÄGER 10 Moduł kapnografii Infinity ETCO2 DRÄGER 11 Moduł kapnografii Infinity ETCO2 DRÄGER 12 Moduł kapnografii Infinity ETCO2 DRÄGER 13 Moduł kapnografii Infinity ETCO2 DRÄGER
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: KARDIOMONITORY MINDRAY
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Kardiomonitor BeneView T8 MINDRAY 2 Kardiomonitor BeneView T8 MINDRAY 3 Kardiomonitor BeneView T8 MINDRAY 4 Kardiomonitor BeneView T8 MINDRAY 5 Kardiomonitor BeneView T8 MINDRAY 6 Stacja centralnego nadzoru Hypervisor VI MINDRAY 7 Monitor funkcji życiowych VS-900 SHENZEN MINDRAY 8 Monitor funkcji życiowych VS-800 MINDRAY 9 Kardiomonitor iPM-9800 MINDRAY 10 Kardiomonitor iPM-9800 MINDRAY 11 Centrala pielęgniarska Hypervisor VI MINDRAY 12 Centrala pielęgniarska MINDRAY 13 Kardiomonitor BeneView T8 MINDRAY 14 Kardiomonitor BeneView T8 MINDRAY 15 Kardiomonitor BeneView T8 MINDRAY 16 Kardiomonitor BeneView T8 MINDRAY 17 Kardiomonitor BeneView T8 MINDRAY 18 Kardiomonitor BeneView T8 MINDRAY 19 Kardiomonitor BeneView T8 MINDRAY 20 Kardiomonitor iPM-9800 MINDRAY 21 Kardiomonitor iPM-9800 MINDRAY 22 Kardiomonitor iPM-9800 MINDRAY 23 Kardiomonitor iPM-9800 MINDRAY 24 Centrala pielęgniarska Hypervisor VI MINDRAY 25 Kardiomonitor iPM-9800 MINDRAY 26 Kardiomonitor iPM-9800 MINDRAY 27 Zestaw do pomiaru rzutu serca BeneView T5 MINDRAY 28 Kardiomonitor BeneView T8 MINDRAY
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: KARDIOMONITORY
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Kardiomonitor S.E. 7000 Siemens 2 Kardiomonitor S.C. 7000 Siemens 3 Kardiomonitor S.C. 7000 Siemens
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7 Nazwa: KARDIOSTYMULATOR
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Kardiostymulator WT-3 TEMED Zabrze 2 Kardiostymulator MIP-8 ITAM 3 Kardiostymulator MIP-8 ITAM 4 Kardiostymulator EV4543 5 Kardiostymulator EV4543
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8 Nazwa: APARATY EKG
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Aparat EKG AsCard Mr Blue ASPEL 2 Aparat EKG AsCard 3 ASPEL 3 Aparat EKG Mr. Silver ASCARD ASPEL 4 Aparat EKG Accard Aspel 5 Aparat EKG Mr. Silver ASCARD ASPEL 6 Aparat EKG Mr. Silver ASCARD ASPEL 7 Aparat EKG Aspel B56 ASPEL
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9 Nazwa: HOLTERY
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Zestaw komp. do Holtera EKG GE Cardioday GETEMED 2 Holter EKG CardioPoint H600 BTL 3 Holter EKG CardioPoint H600 BTL 4 Holter EKG CardioPoint H600 BTL 5 Holter EKG CardioPoint H600 BTL 6 Holter EKG CardioPoint H600 BTL 7 Holter EKG GE Cardioday GETEMED 8 Holter zestaw Lifecard Ce 9 Holter Lifecard Ce 10 Holter EKG z 5 rejestratorami BTL-08
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 10 Nazwa: HOLTER CIŚNIENIOWY
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Holter ciśnieniowy ABPM CardioPoint ABPM BTL 2 Holter ciśnieniowy ABPM BTL 3 Holter ciśnieniowy z 5 rejestratorami ABPM BTL
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 11 Nazwa: DEFIBRYLATORY
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Defibrylator Reanibex 700 OSATU S.COOP. 2 Defibrylator Reanibex 700 OSATU S.COOP. 3 Defibrylator Reanibex 700 OSATU S.COOP. 4 Defibrylator Reanibex 700 OSATU S.COOP. 5 Defibrylator M-S 6 Defibrylator Reanibex 700 OSATU S.COOP. 7 Defibrylator M-Series Zoll Apex 8 Defibrylator Reanibex 700 OSATU S.COOP.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 12 Nazwa: DEFIBRYLATOR Cardio-Aid
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Defibrylator Cardio Aid ARTEMA 2 Defibrylator przenośny Cardio-Aid
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 13 Nazwa: PULSOKSYMETRY
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Pulsoksymetr Biox 3700e OHMEDA 2 Pulsoksymetr Biox 3700e OHMEDA
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 14 Nazwa: POMPY INFUZYJNE KWAPISZ
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Pompa infuzyjna Duet 20/50 KWAPISZ 2 Pompa infuzyjna Duet 20/50 KWAPISZ 3 Pompa infuzyjna Duet 20/50 KWAPISZ 4 Pompa infuzyjna Duet 20/50 KWAPISZ 5 Pompa infuzyjna Duet 20/50 KWAPISZ 6 Pompa infuzyjna Duet 20/50 KWAPISZ 7 Pompa infuzyjna Duet 20/50 KWAPISZ 8 Pompa infuzyjna Duet 20/50 KWAPISZ 9 Pompa infuzyjna Duet 20/50 KWAPISZ 10 Pompa infuzyjna Duet 20/50 KWAPISZ 11 Pompa infuzyjna Duet 20/50 KWAPISZ 12 Pompa infuzyjna Duet 20/50 KWAPISZ 13 Pompa infuzyjna Duet 20/50 KWAPISZ 14 Pompa infuzyjna Duet 20/50 KWAPISZ 15 Pompa infuzyjna Duet 20/50 KWAPISZ 16 Pompa infuzyjna Duet 20/50 KWAPISZ 17 Pompa infuzyjna Duet 20/50 KWAPISZ 18 Pompa infuzyjna Duet 20/50 KWAPISZ 19 Pompa infuzyjna AP14 ASCOR 20 Pompa infuzyjna Duet 20/50 KWAPISZ 21 Pompa infuzyjna Duet 20/50 KWAPISZ 22 Pompa infuzyjna Duet 20/50 KWAPISZ 23 Pompa infuzyjna Duet 20/50 KWAPISZ 24 Pompa infuzyjna Duet 20/50 KWAPISZ 25 Pompa infuzyjna Duet 20/50 KWAPISZ 26 Pompa infuzyjna MONO20/50
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 15 Nazwa: SSAK CA-MI
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Ssak elektryczny New Askir 30 CA-MI
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 16 Nazwa: ŹRÓDŁA ŚWIATŁA
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Źródło światła BOB-OM PRECOPTIC Co. 2 Źródło światła CLE-10 OLYMPUS
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 17 Nazwa: ŹRÓDŁA ŚWIATŁA KARL STORZ
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Źródło światła Halogen 250 twin
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 18 Nazwa: LITOTRYPTOR KARL STORZ
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Litotryptor ultradźwiękowy Calcuson / Endomat LC KARL STORZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 19 Nazwa: VIDEOLARYNGOSKOP PENTAX
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Videolaryngoskop King Vision KVLKIT3 PENTAX
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 20 Nazwa: PROCESOR WIZYJNY PENTAX
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Procesor wizyjny i źródło światła EPK-100p PENTAX
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 21 Nazwa: BRONCHOFIBEROSKOPY / BRONCHOSKOPY PENTAX
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Bronchofiberoskop FB-18P PENTAX 2 Bronchoskop EB-1975K PENTAX 3 Bronchoskop EB-1975K PENTAX 4 Bronchoskop EB-1975K PENTAX 5 Bronchoskop EB-1975K PENTAX 6 Bronchoskop EB-1975K PENTAX 7 Bronchoskop EB-1975K PENTAX 8 Bronchoskop EB-1975K PENTAX 9 Bronchoskop EB-1975K PENTAX 10 Bronchoskop EB-1975K PENTAX 11 Bronchoskop EB-1575K PENTAX 12 Videoprocesor EPK-I PENTAX 13 Bronchoskop EB-1575K PENTAX 14 Gastrofiberoskop EG-290Kp PENTAX 15 Bronchoskop FB-19TV PENTAX 16 Gastroskop FG 29 W PENTAX 17 Bronchoskop EB-1970K PENTAX 18 Bronchoskop FB-18P PENTAX 19 Gastroskop EG-290KP PENTAX 20 Videoprocesor EF011592 PENTAX
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 22 Nazwa: DIATERMIE CHIRURGICZNE EMED
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Diatermia chirurgiczna ES350 Argon EMED 2 Diatermia chirurgiczna ES400 Surgilogic EMED 3 Diatermia chirurgiczna ATOM EMED
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 23 Nazwa: APARATY DO FIZYKOTERAPII
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Aparat do diatermii krótkofalowej AutoTherm 390 METTLER Electronics 2 Aparat do elektroterapii Interdynamic ID-4C EiE 3 Aparat do krioterapii Kriopol R26 KRIOMEDPOL 4 Aparat do masażu uciskowego Doctor Life DL2002B DAESUNG MAREF 5 Aparat do stymulacji porażeń wiotkich Pulsotronic ST-6D EiE 6 Aparat do terapii polem magnetycznym Magnetronic MF-10 EiE 7 Aparat do terapii polem magnetycznym Magnetronic MF-20 EiE 8 Aparat do terapii ultradźwiękowej Sonicator 715 METTLER Electronics 9 Elektrostymulator dwukanałowy Firing 7F EMILDUE 10 Elektrostymulator dwukanałowy Firing 7F EMILDUE 11 Terapuls GS-220 FAMED Łódź 12 Laser Lasertronic LT-30 EiE 13 Samodzielny skaner laserowy Terapus 2 ACCURO
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 24 Nazwa: LAMPY TERAPEUTYCZNE
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Lampa kwarcowa Emita VT-410 FAMED
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 25 Nazwa: ZESTAWY DO REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ ORAZ PRÓB WYSIŁKOWYCH ITAM
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Zestaw do prób wysiłkowych z bieżnią ERT-100 Cardiv 1.4.8 ITAM 2 Zestaw do prób wysiłkowych st. Diag 25/12 EKG -0078 Cykloergometr 12/12, 126/12 Bieżnia 75/12
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 26 Nazwa: APARAT RTG SIEMENS
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Aparat RTG z ramieniem C Siremobil Compact L SIEMENS
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 27 Nazwa: WYWOŁYWARKI DO ZDJĘĆ RTG
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Wywoływarka do zdjęć RTG Curix 60 AGFA GEVAERT 2 Wywoływarka do zdjęć RTG CP 1000 AGFA GEVAERT 3 Wywoływarka do zdjęć RTG Classic EOS AGFA GEVAERT
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 28 Nazwa: APARATY USG SIEMENS
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Aparat USG Sonoline G40 SIEMENS 2 Aparat USG Acuson X300 SIEMENS 3 Aparat USG Acuson X300 SIEMENS 4 Aparat USG Acuson S1000 SIEMENS 5 Aparat USG Acuson P50 z wyposażeniem SIEMENS 6 Aparat USG Acuson X700 z wyposażeniem SIEMENS
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 29 Nazwa: LAPAROSKOP OLYMPUS
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Laparoskop z wyposażeniem OTV-S.C. OLYMPUS OPTICAL
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 30 Nazwa: STERYLIZATOR PLAZMOWY
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Sterylizator plazmowy Sterrad NX JOHNSON & JOHNSON
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 31 Nazwa: AUTOKLAW I WYTWORNICA PARY
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Autoklaw z drukarką panelową AS-669 SMS 2 Wytwornica pary WP 66 SMS
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 32 Nazwa: SPIROMETRY - przegląd i legalizacja
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Spirometr Pneumo RS abcMED 2 Spirometr Luntest 500 MES 3 Spirometr Lungtest 500 MES 4 Spirometr Luntest Mobile MES 5 Spirometr Lungtest 500 MES 6 Spirometr Lungtest 500 MES 7 Spirometr Flovscreen Jaeger Jaeger 8 Ergospirometr Zestaw VO2maxFinder MES 9 Spirometr Lungtest 1000 MES
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 33 Nazwa: SPIROMETRY MIR - przegląd i legalizacja
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Spirometr diagnostyczny Spirolab III MIR 2 Spirometr diagnostyczny Spirodoc MIR 3 Spirometr diagnostyczny Spirolab III MIR
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 34 Nazwa: UROFLUOMETR
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Urofluometr Flomex PW24 P&W Gliwice
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 35 Nazwa: Pompy infuzyjne BBRAUN
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 2 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 3 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 4 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 5 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 6 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 7 Pompa infuzyjna Infusomat Space BBRAUN 8 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 9 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 10 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 11 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 12 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 13 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 14 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 15 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 16 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 17 Pompa infuzyjna Infusomat Space BBRAUN 18 Pompa infuzyjna Infusomat Space BBRAUN 19 Pompa infuzyjna Infusomat Space BBRAUN 20 Pompa infuzyjna Infusomat Space BBRAUN 21 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 22 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 23 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 24 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 25 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 26 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 27 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 28 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 29 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 30 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 31 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 32 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 33 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 34 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 35 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 36 Pompa infuzyjna Infusomat Space BBRAUN 37 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 38 Pompa infuzyjna Infusomat Space BBRAUN 39 Pompa infuzyjna Infusomat Space BBRAUN 40 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 41 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 42 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 43 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 44 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 45 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 46 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 47 Pompa infuzyjna Infusomat Space BBRAUN 48 Pompa infuzyjna Infusomat Space BBRAUN 49 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 50 Pompa infuzyjna Infusomat Space BBRAUN 51 Pompa infuzyjna Infusomat Space BBRAUN 52 Pompa infuzyjna Infusomat Space BBRAUN 53 Pompa infuzyjna Infusomat Space BBRAUN 54 Pompa infuzyjna Infusomat Space BBRAUN 55 Pompa infuzyjna Infusomat Space BBRAUN 56 Pompa infuzyjna Infusomat Space BBRAUN 57 Pompa infuzyjna Infusomat Space BBRAUN 58 Pompa infuzyjna Infusomat Space BBRAUN 59 Pompa infuzyjna Infusomat Space BBRAUN 60 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 61 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 62 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 63 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 64 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 65 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 66 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 67 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 68 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 69 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 70 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 71 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 72 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 73 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 74 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 75 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 76 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 77 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 78 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 79 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 80 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 81 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 82 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 83 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 84 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 85 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 86 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 87 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 88 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 89 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 90 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 91 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 92 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 93 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 94 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 95 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 96 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 97 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 98 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 99 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 100 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 101 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 102 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 103 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 104 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 105 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 106 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 107 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 108 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 109 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 110 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 111 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 112 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 113 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 114 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 115 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 116 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 117 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 118 Pompa infuzyjna Infusomat Space BBRAUN 119 Pompa infuzyjna Infusomat Space BBRAUN 120 Pompa infuzyjna Infusomat Space BBRAUN 121 Pompa infuzyjna Infusomat Space BBRAUN 122 Pompa infuzyjna Infusomat Space BBRAUN 123 Pompa infuzyjna Infusomat Space BBRAUN 124 Pompa infuzyjna Infusomat Space BBRAUN 125 Pompa infuzyjna Infusomat Space BBRAUN 126 Pompa infuzyjna Infusomat Space BBRAUN 127 Pompa infuzyjna Infusomat Space BBRAUN 128 Pompa infuzyjna Infusomat Space BBRAUN 129 Pompa infuzyjna Infusomat Space BBRAUN 130 Pompa infuzyjna Infusomat Space BBRAUN 131 Pompa infuzyjna Infusomat Space BBRAUN 132 Pompa infuzyjna Infusomat Space BBRAUN 133 Pompa infuzyjna Infusomat Space BBRAUN 134 Pompa infuzyjna Infusomat Space BBRAUN 135 Pompa infuzyjna Infusomat Space BBRAUN 136 Pompa infuzyjna Infusomat Space BBRAUN 137 Pompa infuzyjna Infusomat Space BBRAUN 138 Pompa infuzyjna Infusomat Space BBRAUN 139 Pompa infuzyjna Infusomat Space BBRAUN 140 Pompa infuzyjna Infusomat Space BBRAUN 141 Pompa infuzyjna Infusomat Space BBRAUN 142 Pompa infuzyjna Infusomat Space BBRAUN 143 Pompa infuzyjna Infusomat Space BBRAUN 144 Pompa infuzyjna Infusomat Space BBRAUN 145 Pompa infuzyjna Infusomat Space BBRAUN 146 Pompa infuzyjna Infusomat Space BBRAUN 147 Pompa infuzyjna Infusomat Space BBRAUN 148 Pompa infuzyjna Infusomat Space BBRAUN 149 Pompa infuzyjna Infusomat Space BBRAUN 150 Pompa infuzyjna Infusomat Space BBRAUN 151 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 152 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 153 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 154 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 155 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 156 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 157 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 158 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 159 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 160 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 161 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 162 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 163 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 164 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 165 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 166 Pompa infuzyjna Perfusor Space BBRAUN 167 Pompa infuzyjna Infusomat Space BBRAUN 168 Pompa infuzyjna Infusomat Space BBRAUN 169 Pompa infuzyjna Infusomat Space BBRAUN 170 Pompa infuzyjna Infusomat Space BBRAUN 171 Pompa infuzyjna Infusomat Space BBRAUN 172 Pompa infuzyjna Infusomat Space BBRAUN 173 Pompa infuzyjna Infusomat Space BBRAUN
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 36 Nazwa: Stacje dokujące do pomp BBRAUN
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Stacja dokująca do pomp BBRAUN 2 Stacja dokująca do pomp BBRAUN 3 Stacja dokująca do pomp BBRAUN 4 Stacja dokująca do pomp BBRAUN 5 Stacja dokująca do pomp BBRAUN 6 Stacja dokująca do pomp BBRAUN 7 Stacja dokująca do pomp BBRAUN 8 Stacja dokująca do pomp BBRAUN
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 37 Nazwa: KOMPUTER SYSTEMU INFUZYJNEGO BBRAUN
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Komputer systemu infuzyjnego BBRAUN 2 Monitor systemu infuzyjnego SAMSUNG 24
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 38 Nazwa: Aparat nerkozastępczy BBRAUN
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Aparat do leczenia nerkozastępczego Diapact CRRT BBRAUN 2 Aparat do leczenia nerkozastępczego Diapact CRRT BBRAUN 3 Aparat do leczenia nerkozastępczego Diapact CRRT BBRAUN
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 39 Nazwa: MYJKA AUTOMATYCZNA
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Myjka automatyczna INNOVA 3 BHT Disinfection 2 Myjka automatyczna INNOVA E3 Multi BHT Hygiene TECHNIK GmbH 3 Myjnia automatyczna Innova E3 Multi BHT HygieneTECHNIK GmbH 4 Myjnia automatyczna endoskopowa INNOVA E3 NEW
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 40 Nazwa: VIDEOMEDIASTINOSKOP
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. VIDEOMEDIASTINOSKOP
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 41 Nazwa: APARAT DO URODYNAMIKI
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Aparat do badań urodynamicznych Solar Blue Medical Mesurement
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 42 Nazwa: Videoprocesor wraz z wyposażeniem PENTAX
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Wideoprocesor ( źródło światła) część składowa do EBUSA EPK-i7000 PENTAX Wideobronchoskop zestaw EBUS EB 1970 UK PENTAX Wózek medyczny - zestaw EBUS ITD. Classic CART PENTAX ITD. GMBH Drukarka Laserowa - część składowa zestawu EBUS OKI C301DN PENTAX Monitor DELL - część składowa zestawu EBUS P2214H PENTAX Minitor Medyczny część składowa zestawu EBUS RADIANCE'26 PENTAX System archiwizacji danych - część składowa zestawu EBUS ENDOBOX PENTAX komputer DELL OPTIPLEX cześć składowa zestawu EBUS 9020MT PENTAX kamera endoskopowa - część składowa zestawu EBUS - PENTAX
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 43 Nazwa: Aparat USG HITACHI
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Aparat USG + monitor część zestawu EBUS AVIUS HITACHI
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 44 Nazwa: GASTROFIBEROSKOP / GASTROFIBEROSKOP i źródlo światła wraz z wyposażeniem w zestawie PENTAX
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Gastrofiberoskop EG-290Kp PENTAX 2 Gastrofiberoskop + żródło światła (Videoprocesor)+ wposażenie EG-290Kp PENTAX Wózek medyczny endokopowy - cześć składowa zestawu ITD. Classic Cart PENTAX Wideoprocesor ( żródło światła ) - część składowa EPK-P PENTAX Komputer DELL Optipex- część składowa 9020MT PENTAX System archiwizacj danych - część składowa ENDOBOX PENTAX Monitor DELL - część składowa P2214H PENTAX Monitor Medyczny - cześć składowa ENDOVUE 21' PENTAX Drukarka Laserowa - część składowa OKI C 301DN PENTAX
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 45 Nazwa: Negatoskop
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Negatoskop NGP41
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 46 Nazwa: APARATY i URZĄDZENIA DO REHABILITACJI
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Stół do pionizacji z funkcją kroczenia ERIGO PRO HOCOMA 2 Aparat do pola magnetycznego niska częstotliwość BTL-4000 Smart 2M BTL 3 Aparat do elektrostymulacji BTL - 4000 Smart E BTL 4 Aparat do masażu limfatycznego BTL-6000 LMP 12 TDP BTL 5 Szyna do ćwiczeń biernych kończyn dolnych KINETEC SAS MEDEN INMED 6 Zestaw do ćwiczeń biernych KG ARTROMOT - S3 Comfort ORMED 7 Stół do rehabilitacji neurologicznej TERAPEUTA S1.F4 MEDEN INMED 8 Platforma do ćwiczeń równoważnych Balance System BIODEX 9 Aparat treningowy WIOŚLARZ Favorit KETTLER 10 Orbitek ITB EXTRA FRAME ITB 9 aparat do elektroterapii FIRING 10 Laser terapeutyczny LP50 06/5A575 11 steper trenażer EEC1850 Proteus 12 Zestaw cykloergonometrów 4 cykloergonometry 13 Magnetronic MF-10 14 aparat do elektroterapii FIRING 15 Aparat do krioterapii CRYO-T 16 Laser biostymul L.T 17 Aparat ultradźwiękowy sonicator 18 Terapuls GS-220 19 Ergometr Metri 800S ERGO 20 Ergometr Metri 800S ERGO 21 Aparat do ultradźwięków ULTRATRON 22 Steper Orbitek ITB 23 Steper 24 Laser ze skanerem TR1 HP 25 Rotor 26 aparat do krioterapii FROOZER Technomex 27 Ergonometr treningowy Engine V6 28 Ergonometr treningowy Engine V6 29 Ergometr rowerowy Monark 30 Laser punktowy LP50 31 Pole magnetryczne MG-WAVE 32 BOA MAX 33 Rotor kończyn górnych 34 Rotor kończynowy 35 Rotor kończynowy 36 Pragma 37 BLACKBOX 38 aparat do elektroterapii FIRING 39 Magnetobox 40 Zestaw do ultradźwięków EVO US 13 41 Minitalus 42 Libra 43 Dynamiczna platforma balansowa z oprogramowaniem Gait Trianer 3 Biodex 44 Bieżnia rehabilitacyjna do nauki chodu Gait Trianer 3 Biodex 45 System dynamicznego obciążenia Ostium Ac International East/Polska 46 Przyrząd do rehabilitacji funkcjonalnej końcyny górnej Armeo Boom Hocoma AG/Szajcaria 47 Rotor di treningu pasywnego i aktywnego rąk i nóg Kinevia Duo Kinetec/Francja
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 47 Nazwa: ENDOSKOPY
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Resektoskop POL-MED. 2 Elektroresektor KARL STORZ 3 Nefrofiberoskop KARL STORZ 4 Nefroskop KARL STORZ 5 Ureterorenoskop KARL STORZ 6 Ureterorenoskop KARL STORZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 48 Nazwa: Respiratory Aura
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Respirator Aura
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 49 Nazwa: Respirator Astral
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Respirator Astral Res Med. 2 Respirator Astral Res Med.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 50 Nazwa: Respiratory SIEMENS
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Respirator Servo Ventylator Typ 300A Siemens 2 Respirator Servo Ventylator Typ 300A Siemens
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 51 Nazwa: Aparat do znieczulenia ogólnego CHIRANA
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Aparat do znieczulena ogólnego CHIRANA 2 Kardiomonitor Emtel+ oprzyrządowanie FX 3000 EMTEL
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 52 Nazwa: Analizator stężenia tlenku azotu w powietrzu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Analizator stężenia tlenku azotu w powietrzu FENO
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 53 Nazwa: Analizator chlorków w pocie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Analizator chlorków w pocie Nanoduct Neonatal Sweat
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 54 Nazwa: Stacja techników+czytnik płyt+drukarka
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Stacja techników + czytnik płyt + drukarka Fuji Film
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 55 Nazwa: Aparat USG Philips
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Aparat USG EPIQ7 Philips 2 Aparat USG EPIQ7 Philips
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 56 Nazwa: Aparat EEG
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Aparat EEG DIGI Track ELMIKO
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 57 Nazwa: Myjkodezynfektory
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Myjka Top Line Meiko 2 Myjka Top Line Meiko 3 Myjka Topic 20 4 Myjka Topic 20
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 58 Nazwa: URZĄDZENIA DO POMIARU RZUTU SERCA
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Urządzenie do pomiaru rzutu serca EV10000A EDWARDS 2 Zestaw do pomiaru rzutu serca+kardiomonitor(CM-0B114718) Vigileo MHM1E / BeneView T5 EDWARDS / MINDRAY 3 Urządzenie do pomiaru rzutu serca EV1000 EDWARDS 4 Urządzenie do pomiaru rzutu serca EV1000 EDWARDS 5 Monitor do pomiaru rzutu serca Platworma EV1000A Edwords 6 Monitor do pomiaru rzutu serca Platworma EV1000A Edwords 7 Monitor do pomiaru rzutu serca Platworma EV1000A Edwords 8 Monitor do pomiaru rzutu serca Platworma EV1000A Edwords
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 59 Nazwa: DEFIBRYLATORY LIFEPAK
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Defibrylator Lifepak 20e PHYSIO CONTROL 2 Defibrylator Lifepak 20e PHYSIO CONTROL 3 Defibrylator Lifepak 20e PHYSIO CONTROL 4 Defibrylator z zasilaczem AC Lifepak 12 MEDTRONIC 5 Defibrylator z zasilaczem AC Lifepak 12 MEDTRONIC 6 Defibrylator z zasilaczem AC Lifepak 12 MEDTRONIC 7 Defibrylator z zasilaczem AC Lifepak 12 MEDTRONIC 8 Defibrylator z zasilaczem AC Lifepak 12 MEDTRONIC 9 Defibrylator z zasilaczem AC Lifepak 12 MEDTRONIC 10 Defibrylator z zasilaczem AC Lifepak 20e PHYSIO CONTROL
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 60 Nazwa: APARATY EKG MAC
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Aparat EKG MAC 1200ST GE MEDICAL SYST. 2 Aparat EKG MAC 1200ST GE MEDICAL SYST. 3 Aparat EKG MAC 1200ST GE MEDICAL SYST. 4 Aparat EKG MAC 1200ST GE MEDICAL SYST. 5 Aparat EKG MAC 1200ST GE MEDICAL SYST. 6 Aparat EKG MAC 1200ST GE MEDICAL SYST. 7 Aparat EKG MAC 1200ST GE MEDICAL SYST. 8 Aparat EKG MAC 1200ST GE MEDICAL SYST. 9 Aparat EKG MAC 1200ST GE MEDICAL SYST. 10 Aparat EKG MAC 1600 GE MEDICAL SYST. 11 Aparat EKG MAC 1600 GE MEDICAL SYST. 12 Aparat EKG MAC 1200ST GE MEDICAL SYST. 13 Aparat EKG MAC 2000 GE MEDICAL SYST. 14 Aparat EKG MAC 1600 GE MEDICAL SYST. 15 Aparat EKG MAC 1200ST GE MEDICAL SYST. 16 Aparat EKG MAC 1200ST GE MEDICAL SYST.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 61 Nazwa: HOLTERY Seer 1000
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Holter EKG Seer 1000 GE MEDICAL SYST.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 62 Nazwa: HOLTER CIŚNIENIOWY TONOPORT V
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Holter rejestrator ciśnieniowy Tonoport V GE HEALTHCARE 2 Holter ciśnieniowy Tonoport V
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 63 Nazwa: DEFIBRYLATORY RESPONDER 2000
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Defibrylator Responder 2000 2 Defibrylator Responder 2000 3 Defibrylator Responder 2000 4 Defibrylator Responder 2000 5 Defibrylator Responder 2000 6 Defibrylator Responder 2000
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 64 Nazwa: Monitor do pomiaru ciśnienia śródczaszkowego IntelliVue MP5
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Monitor do pomiaru ciśnienia śródczaszkowego IntelliVue MP5 2 Kardiomonitor+moduł do pomiaru ciśnienia śródczaszkowego IntelliVue MP5
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 65 Nazwa: Pulsoksymetr Stacjonarny Vital Sign Monitor MD2000A
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Pulsoksymetr Stacjonarny Vital Sign Monitor MD2000A 2 Pulsoksymetr Stacjonarny Vital Sign Monitor MD2000A
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 66 Nazwa: Oscylomet impulsowy Zestaw
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Oscylometr impulsowy Vyntusi IOS Care Fusion Germany 234 GmbH
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 67 Nazwa: FIBEROBRONCHOSKOP
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Fiberobronchoskop FB-18P
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 68 Nazwa: Defibrylator DEFI-MAX
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Defibrylator DEFI-MAX
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 69 Nazwa: DENSYTOMETRY SENSYTOMETRY I DOZMETRY
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Sensytometr Model 396 X-RITE 2 Sensytometr Model 396 X-RITE 3 Sensytometr Model 396 X-RITE 4 Densytometr Model 390U X-RITE 5 Densytometr Model 390U X-RITE 6 Densytometr Model 390U X-RITE 7 Dozymetr Alpha plus Pehamed 8 Densytometr x-Rite 331 X-RITE 9 Densytometr Model 390U X-RITE 10 Sensytometr Model 396 X-RITE 11 Sensytometr Model 396 X-RITE
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 70 Nazwa: Lampy operacyjne SOLA
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Lampa operacyjna Sola 700 / Sola 500 DRÄGER 2 Lampa operacyjna Sola 700 / Sola 500 DRÄGER
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 71 Nazwa: CZĘŚĆ 71- Testy specjalistyczne sprzętów RTG
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Aparat RTG z ramieniem C Siremobil compact L SIEMENS 2 Aparat RTG - Philips Monitor opisowy - Philips 3 Negatoskop 4 Ciemnia 5 Kasety 20 szt. 6 Wywoływarka Curix 60 AGFA GEVAERT
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 72 Nazwa: CZĘŚĆ 72 - Testy specjalistyczne sprzętów RTG
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Szczelność ciemni 2 Kasety 30 szt. analogowe 3 Monitor opisowy 4 kasety cyfrowe 12 szt. 5 Wywoływarka automatyczna CP1000 AGFA 6 Wywoływarka automatyczna Classic EOS AGFA 7 Negatoskop opisowy NG1000
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę kalibrację optyki lasera CO2 - Łódź
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania19-03-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę kalibrację optyki lasera CO2. Maszyna jest nowa i znajduje się na ul. Łagiewnickiej w Łodzi. Osoba fizyczna. Oferty do 100 zł proszę przesyłać mailem bądź od razu dzwonić.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI