Rozbudowa wystawy stałej rezerwatu archeologicznego Genius Loci na Ostrowie Tums

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Rozbudowa wystawy stałej rezerwatu archeologicznego Genius Loci na Ostrowie Tumskim
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPoznań
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-03-19
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMuzeum Archeologiczne w Poznaniu
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-08
 • Numer ogłoszenia523307-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 523307-N-2019 z dnia 2019-03-08 r.

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu: Rozbudowa wystawy stałej rezerwatu archeologicznego Genius Loci na Ostrowie Tumskim
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu pn. Tu się wszystko zaczęło – ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 w partnerstwie z Archidiecezją Poznańską i Miastem Poznań.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, krajowy numer identyfikacyjny 65497700000000, ul. ul. Wodna  27 , 61-781  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618 528 251, e-mail sniady@man.poznan.pl, faks 618 525 306.
Adres strony internetowej (URL): http://muzarp.poznan.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
samorządowa instytucja kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.poznan.pl/bip/zamowienia-publiczne/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
na piśmie (w formie papierowej) - osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera
Adres:
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, ul. Wodna 27, 61-781 Poznań

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa wystawy stałej rezerwatu archeologicznego Genius Loci na Ostrowie Tumskim
Numer referencyjny: MAP-1/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja wystawy stałej w Muzeum Genius Loci, zgodnie z projektem wykonawczym. W zakres zadania wchodzi: a) dostawa urządzeń audiowizualnych i komputerowych (projekcja, nagłośnienie, sterowanie), b) ułożenie niezbędnego okablowania zasilającego, sygnałowego i sterującego, montaż urządzeń w obiekcie, c) rozbudowa i modyfikacja istniejącego oprogramowania systemu centralnego sterowania, d) wykonanie gabloty i obudów hologramów, e) zagospodarowanie placyku przy Rezerwacie, obejmujące wykonanie placyku, zewnętrznej makiety grodu poznańskiego i ławek, f) sporządzenie dokumentacji powykonawczej, g) szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu w wymiarze co najmniej 3x3godz. Wszystkie urządzenia i elementy dostarczone w ramach wykonywania zamówienia muszą być fabrycznie nowe, z produkcji seryjnej, pochodzić z kanałów oficjalnej dystrybucji z przeznaczeniem dla użytkowników na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i spełniać wszelkie warunki dopuszczenia do obrotu określone przepisami prawa dla tego rodzaju urządzeń. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania przedmiotu Umowy w terminie i w sposób przewidziany w umowie, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, właściwymi normami i przepisami prawa, w tym prawa budowlanego oraz ustawy o ochronie osób i mienia w zakresie czynności zabezpieczenia technicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 tej ustawy. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany udzielić gwarancji jakości: a) na wykonane prace i materiały użyte do wykonania przedmiotu Umowy – na okres 60 miesięcy, b) na dostarczone i zainstalowane urządzenia, w tym system projekcji wielkoekranowej oraz elementy eksploatacyjne (lampy, filtry itp.) – na okres 60 miesięcy.

II.5) Główny kod CPV: 32320000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
32342400-6
45311000-0
45314300-0
51610000-1
32322000-6
45317000-2
45312200-9
45000000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
150

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Za spełniających ten warunek Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że: a) wykonali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 dostawy wraz z montażem i przeszkoleniem użytkowników systemów audiowizualnych i systemów centralnego sterowania, o łącznej wartości co najmniej 1.000.000,00 (jeden milion) zł brutto, w tym jedno zadanie o wartości co najmniej 500.000,00 (pięćset tysięcy) zł brutto. UWAGA: W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu będą zawierały kwoty wyrażone w walutach innych niż PLN, do oceny spełniania każdego warunku zawierającego daną kwotę lub wartość, wielkości te Wykonawca przeliczy po średnim kursie waluty obcej ogłoszonym przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub w kolejnym dniu, jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia NBP nie ogłosi średnich kursów walut. b) dysponują następującymi osobami przewidzianymi do wykonywania zamówienia: b1) co najmniej jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji koordynatora realizacji zamówienia, posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie kierowania lub koordynowania dostaw wraz z montażem i przeszkoleniem użytkowników systemów audiowizualnych z systemami centralnego sterowania, obejmujące co najmniej 3 usługi tego rodzaju o wartości koordynowanych prac co najmniej 300.000,00 zł (trzysta tysięcy zł) każda z tych usług; b2) co najmniej jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, spełniającej wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 2067) oraz posiadającej co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności; b3) co najmniej jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; b4) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia SEP kategorii E z pomiarami i SEP kategorii D z pomiarami do 1kV; b5) co najmniej jedną osobą – specjalistą ds. systemów nagłośnieniowych, posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie instalacji takich systemów oraz posiadającą certyfikat lub inny dokument wystawiony przez producenta lub dystrybutora oferowanych urządzeń, potwierdzający kwalifikacje tej osoby w zakresie programowania, strojenia i kalibracji oferowanych systemów nagłośnieniowych; b6) co najmniej jedną osobą – specjalistą ds. projektorów multimedialnych, posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie instalacji takich projektorów oraz posiadającą certyfikat lub inny dokument wystawiony przez producenta lub dystrybutora oferowanych urządzeń, potwierdzający kwalifikacje tej osoby w zakresie programowania, strojenia i kalibracji oferowanych projektorów multimedialnych; b7) co najmniej jedną osobą – specjalistą ds. systemów sterowania, posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie instalacji takich systemów oraz posiadającą certyfikat lub inny dokument wystawiony przez producenta lub dystrybutora oferowanych urządzeń, potwierdzający kwalifikacje tej osoby w zakresie programowania, strojenia i kalibracji oferowanych systemów sterowania. Zamawiający dopuszcza wykazanie spełniania ww. warunków za pomocą osób posiadających kwalifikacje spełniające wymagania więcej niż jednego z tych warunków.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Wskazanie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: zgodnie z sekcją III.1.3 ogłoszenia.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; UWAGA: Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający zażąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wskazanych pod lit. a) – c) także dla tych podmiotów. d) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów: a. o których mowa pod. lit. a) b) i c), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa pod. lit. a)-c), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) w celu potwierdzenia spełniania warunku określonego w sekcji III.1.3 lit. a) ogłoszenia – wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) w celu potwierdzenia spełniania warunku określonego w sekcji III.1.3 lit. b) ogłoszenia – wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wskazanych w sekcji III.1.3 lit. b) ogłoszenia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 2 do siwz wraz z arkuszem technicznym - zał. nr 2a do siwz; 2) jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego), wymaga się załączenia do oferty pełnomocnictwa, w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii, wskazującego osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 3) w przypadku składania oferty wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców – pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców składających ofertę wspólnie w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii; 4) zobowiązanie lub inne dokumenty potwierdzające udostępnienie zasobów przez inne podmioty (jeżeli dotyczy); 5) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy zł 00/100). Szczegółowe zasady wnoszenia wadium zostały opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Czas reakcji serwisowej 20,00
Siła światła projektorów 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje dopuszczalność zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie: 1) w przypadku braku możliwości realizacji Umowy za pomocą osoby wskazanej w §2 ust. 4 umowy – zmiany na inną osobę, pod warunkiem, iż zaproponowana przez Wykonawcę osoba posiada uprawnienia i doświadczenie wymagane dla pełnienia danej funkcji wskazane w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający wyrazi zgodę na pełnienie przez zaproponowaną osobę określonej funkcji wyłącznie w przypadku wykazania przez Wykonawcę posiadania przez tę osobę wymaganych uprawnień i doświadczeni oraz przedstawienia wyjaśnienia przyczyn proponowanej zmiany. 2) zmiany podwykonawcy, zmiany zakresu podwykonywanych prac lub rezygnacji z podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego, zgodnie z warunkami określonymi w §12 umowy. 3) zmiany rodzaju materiałów, z których będą wykonywanie prace, lub urządzeń dostarczanych w ramach zamówienia, w przypadku niedostępności materiału lub urządzenia na rynku lub zaprzestania produkcji materiału lub urządzenia, wycofania i wprowadzenia przez producenta materiału lub urządzenia o parametrach i cechach użytkowych takich samych lub lepszych lub jakościowo wyższych lub technologicznie nowszych. Zmiana rodzaju materiału lub urządzenia wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, uzyskanie której wymaga przedstawienia przez Wykonawcę szczegółowego uzasadnienia proponowanej zmiany. Zmiana materiału lub urządzenia nie powoduje podwyższenia wynagrodzenia określonego w Umowie, a zmiana materiałów może nastąpić pod warunkiem, że wynika z zasad wiedzy technicznej. Postanowienia §2 ust. 13 Umowy stosuje się odpowiednio. 4) wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy lub etapu w przypadku czasowej, niemożliwej do przewidzenia przez Wykonawcę niedostępności urządzenia na rynku – o okres nie dłuższy niż okres niedostępności, pod warunkiem, że brak jest możliwości zastosowania urządzenia zamiennego. 5) wszelkich zmian dostosowujących Umowę do zmienionych przepisów, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mających wpływ na realizację umowy, jeżeli Wykonawca wykaże, że zmiany te miały wpływ na koszty wykonania przez niego przedmiotu Umowy. Zmiana jest dopuszczalna, jeżeli Wykonawca udowodni, przedstawiając odpowiednie dokumenty, że w związku ze zmianą przepisów i z jej powodu wzrósł koszt realizacji Umowy, oraz udowodni wysokość wpływu zmian na koszty wykonania przez niego zamówienia oraz udowodni, że zmiany przepisów nie mógł, przy dochowaniu należytej staranności, przewidzieć. W takiej sytuacji dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w stopniu nie większym niż wpływ, jaki zaistniała zmiana przepisów miała na koszt realizacji niewykonanej części przedmiotu umowy. 6) Innych zmian niż wyżej wymienione, pod warunkiem, że zmiany te będą dopuszczalne w świetle art. 144 ustawy Pzp, w tym w szczególności zmian, które nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1 lit. e) ustawy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-19, godzina: 10:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę naprawę lodówki - Poznań
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania13-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę naprawę lodówki Liebherr ze strefą "0", niestety w tej strefie pojawia się woda. Dodatkowo nie rozmraża się samoczynnie, przy wentylatorze zbiera się lód. Mieszkam przy ul. Szklarniowej.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI