Dostawę sprzętu AGD i RTV dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawę sprzętu AGD i RTV dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części.Część 1: Dostawa sprzętu AGD i RTV dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w PoznaniuCzęść 2: Dostawa ekspresów do kawy dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPoznań
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-04-18
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyUniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-04
 • Numer ogłoszenia533963-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 533963-N-2019 z dnia 2019-04-04 r.

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu: dostawę sprzętu AGD i RTV dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części.Część 1: Dostawa sprzętu AGD i RTV dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w PoznaniuCzęść 2: Dostawa ekspresów do kawy dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, krajowy numer identyfikacyjny 12933300000000, ul. ul. Wieniawskiego  1 , 61-712  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8294440, e-mail przetargisdzp@amu.edu.pl, faks 61 8294012.
Adres strony internetowej (URL): www.amu.edu.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
uczelnia publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.amu.edu.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie na adres wskazany poniżej
Adres:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Wieniawskiego 1 61-712 Poznań

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawę sprzętu AGD i RTV dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części.Część 1: Dostawa sprzętu AGD i RTV dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w PoznaniuCzęść 2: Dostawa ekspresów do kawy dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Numer referencyjny: ZP/1596/D/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu AGD i RTV dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części.Dostawa sprzętu AGD i RTV dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Dostawa ekspresów ciśnieniowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 3. Załącznikiem stanowiącym integralną część przyszłej umowy będzie wykaz przedmiotu zamówienia wskazujący pozycje i ceny jednostkowe zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku Nr 2 do SIWZ. 4. Wykonawca składający ofertę na część 1-2 na dostarczony przedmiot umowy udziela 24 miesięcznej gwarancji, licząc od dnia podpisania danego częściowego protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 5. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu zgodnie z wymogami przepisów Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1466 z późn.zm.). 6. Wszystkie wskazania z nazwy wyrobów użyte w opisie przedmiotu zamówienia należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. 7. Zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia winien spełniać wymienione i opisane szczegółowo w Załączniku A-B do SIWZ normy i parametry. 8. Wykonawca może zaproponować asortyment równoważny do określonego w opisie przedmiotu zamówienia, który musi spełniać warunek, że jest minimum tej samej klasy, jaką oczekuje Zamawiający tzn. asortyment równoważny musi spełniać wymogi techniczno-eksploatacyjne opisane przez Zamawiającego w SIWZ lub je przewyższać. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 9. W celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt spełnia parametry opisane przez zamawiającego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu opis oferowanego sprzętu (np. kartę katalogową, kartę charakterystyki itp.). Opis składany jest na wezwanie Zamawiającego. 10. Wykonawca w formularzu cenowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) w kolumnie: Producent/nr katalogowy wskaże nazwę producenta, pełną nazwę, symbol, model produktu jaki wycenia i jaki zostanie dostarczony oraz załączy do oferty opis oferowanego przedmiotu zamówienia (np. kartę katalogową, kartę charakterystyki, itp.). 11. Cena oferty musi zawierać koszty dostawy, transportu wraz z wniesieniem, rozładunkiem, przeniesieniem poziomym i pionowym do jednostki organizacyjnej UAM przedmiotu zamówienia do miejsc wskazanych w załącznikach A - B do SIWZ. 12. Wykonawca wraz z dostawą do każdego urządzenia winien dostarczyć karty gwarancyjne i instrukcje obsługi w języku polskim. 13. Dostarczone sprzęty muszą spełniać wymagania techniczne, a w szczególności: a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w opisie przedmiotu zamówienia, b) muszą być fabrycznie nowe, c) posiadać instrukcję obsługi w języku polskim. 14. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 15. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 16. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt. 6. 17. Oferta musi uwzględniać wszystkie pozycje załącznika nr A - B. Oferty niekompletne zostaną odrzucone jako nie spełniające wymogów opisu istotnych warunków zamówienia. 18. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 19. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 20. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych.

II.5) Główny kod CPV: 39700000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 21
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie - dokument winien złożyć każdy z wykonawców.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Opis oferowanego produktu, zgodnie z pkt III.9 SIWZ.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ - dla części 1-2. Jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie – dokument ten podpisuje pełnomocnik. Formularz cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ- dla część 1-2 Jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie – dokument ten podpisuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (jeżeli dotyczy)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zadanie nr 1 - 800.00 zł Zadanie nr 2 - 200.00 zł

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 0
Maksymalna liczba wykonawców   0
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty brutto 60,00
Termin realizacji zamówienia 30,00
Termin płatności faktury 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy dopuszczalna jest w następujących przypadkach: a) gdy po zawarciu umowy sprzęt wskazany w przedmiocie umowy zostanie wycofany z produkcji i sprzedaży. Warunkiem zmiany umowy jest: 1. przedłożenie Zamawiającemu przez Wykonawcę wniosku o zmianę umowy; 2. przedłożenie Zamawiającemu przez Wykonawcę oryginału oświadczenia producenta wycofanego sprzętu o zaistnieniu tej okoliczności, podpisanego przez osobę/y upoważnioną/e. Oświadczenie winno spełniać następujące wymagania:  musi określać dokładnie jaki sprzęt objęty umową został wycofany;  musi określać dokładnie jaki sprzęt jest produkowany w miejsce wycofanego tzn. jakie są jego oznaczenia oraz parametry (wymaga się wskazania parametrów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia w SIWZ);  musi być podpisane przez osobę upoważnioną. 3. sprzęt produkowany w miejsce oferowanego w przetargu musi posiadać takie same, równoważne lub lepsze parametry, co musi wykazać wykonawca; 4. przedłożenie Zamawiającemu przez Wykonawcę oświadczenia Wykonawcy, iż zaoferuje sprzęt produkowany w miejsce wycofanego po cenie nie wyższej niż wskazana w ofercie złożonej w przetargu. 5. po spełnieniu ww. warunków możliwa będzie zmiana umowy w zakresie paragrafu określającego jej przedmiot, a polegająca na wpisaniu sprzętu obecnie produkowanego w miejsce wycofanego z produkcji i sprzedaży, zgodnie z przedłożonym oświadczeniem oraz ewentualnie w zakresie odpowiedniego obniżenia ceny jeżeli Wykonawca zaoferował niższą cenę. b) gdy po zawarciu umowy sprzęt wskazany w przedmiocie umowy jest niedostępny w sprzedaży/magazynie producenta lub jedynego importera. Warunkiem zmiany umowy jest: 1. przedłożenie Zamawiającemu przez Wykonawcę wniosku o zmianę umowy; 2. przedłożenie Zamawiającemu przez Wykonawcę oryginału oświadczenia producenta lub jedynego importera niedostępnego sprzętu o zaistnieniu tej okoliczności, podpisanego przez osobę/y upoważnioną/e. Oświadczenie winno spełniać następujące wymagania:  musi określać dokładnie jaki sprzęt objęty umową jest niedostępny w sprzedaży/magazynie producenta lub jedynego importera;  musi być podpisane przez osobę upoważnioną. 3. wykonawca przedkłada nowa kartę katalogową, która musi określać dokładnie jaki sprzęt jest dostępny w miejsce niedostępnego tzn. jakie są jego oznaczenia oraz parametry (wymaga się wskazania parametrów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia w SIWZ); 4. sprzęt dostępny w miejsce oferowanego w przetargu musi posiadać takie same, równoważne lub lepsze parametry, co musi wykazać Wykonawca; 5. przedłożenie zamawiającemu przez Wykonawcę oświadczenia Wykonawcy, iż zaoferuje sprzęt dostępny w miejsce niedostępnego po cenie nie wyższej niż wskazana w ofercie złożonej w przetargu. 6. po spełnieniu ww. warunków możliwa będzie zmiana umowy w zakresie paragrafu określającego jej przedmiot, a polegająca na wpisaniu sprzętu dostępnego w miejsce niedostępnego w sprzedaży/w magazynie producenta lub jedynego importera, zgodnie z przedłożonym oświadczeniem oraz ewentualnie w zakresie odpowiedniego obniżenia ceny , jeżeli Wykonawca zaoferował niższą cenę. c) w przypadku zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, d) w przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości ceny netto powiększonej o kwotę VAT, wyliczoną zgodnie ze stawką obowiązującą w dniu wystawienia faktury, zmiana będzie dotyczyć wynagrodzenia Wykonawcy należnego od dnia wejścia w życie nowych przepisów , zmiana nie może wpłynąć na wysokość maksymalnej kwoty wskazanej w § 4 ust. 2 e) w innych przypadkach wskazanych w art. 144 ust. 1 oraz 1a-1e ustawy Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-18, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> pl
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2019-05-17 okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Dostawa sprzętu AGD i RTV dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dostawa sprzętu AGD i RTV dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr A do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39700000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności faktury 10,00
Termin realizacji zamowienia 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamówienie musi zostać realizowane w terminie: Część 1-2 – maksymalnie do 21 dni od dnia zawarcia umowy, Termin realizacji dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.


Część nr: 2 Nazwa: Dostawa ekspresów do kawy dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa ekspresów ciśnieniowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr B do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39700000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności faktury 10,00
Termin realizacji zamowienia 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamówienie musi zostać realizowane w terminie: Część 1-2 – maksymalnie do 21 dni od dnia zawarcia umowy, Termin realizacji dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę montaż anteny do odbioru telewizji naziemnej - Poznań
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania14-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę montaż anteny do odbioru telewizji naziemnej. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI