Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego, technologii informatycznych, oprogramowania...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego, technologii informatycznych, oprogramowania oraz wyposażenia sal dydaktycznych w ramach realizacji pro-jektu „ Otwarci na wiedzę”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOlsztyn
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2018-11-06
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającySzkoła Podstawowa nr 5 im. Sybiraków w Olsztynie
 • Data publikacji ogłoszenia2018-10-25
 • Numer ogłoszenia640017-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 640017-N-2018 z dnia 2018-10-25 r.

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Sybiraków w Olsztynie: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego, technologii informatycznych, oprogramowania oraz wyposażenia sal dydaktycznych w ramach realizacji pro-jektu „ Otwarci na wiedzę”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
" Otwarci na wiedzę" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Numer projektu: RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/17.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Sybiraków w Olsztynie, krajowy numer identyfikacyjny 367343690, ul. Sybiraków  3A , 10-256 Olsztyn  Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 5260331, e-mail sekretariat@sp5.olsztyn.pl, faks 89 5260331.
Adres strony internetowej (URL): www.sp5.olsztyn.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.sp5.olsztyn.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.sp5.olsztyn.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Nieprzejrzystą kopertę (opakowanie) zawierającą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie lub przesłać pocztą na niżej podany adres w terminie
Adres:
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Sybiraków w Olsztynie ul. Sybiraków 3 A 10-256 Olsztyn (sekretariat) 1 piętro pok. 112

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego, technologii informatycznych, oprogramowania oraz wyposażenia sal dydaktycznych w ramach realizacji pro-jektu „ Otwarci na wiedzę”
Numer referencyjny: SP.261.1.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego, technologii informatycznych, oprogramowania oraz wyposażenia sal dydaktycznych w ramach realizacji projektu „ Otwarci na wiedzę” w ilościach i zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 3 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (m.in. ilości w komplecie, zestawie, kolory, ilości w zestawie) w tym miejsca usytuowanie, wymagane minimalne parametry przedmio-tu zamówienia zawarte są w załącznikach nr 3 do SIWZ – szczegółowe opisy zamówienia. Zamawiający podał minimalne parametry przedmiotu zamówienia. Dopuszcza zaproponowanie przedmiotu zamówienia o parametrach nie gorszych od wymaganych spełniających wymagane przez Zamawiającego. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia pojawią się ewentualnie wskazania znaków towarowych, nazw, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny i opisu służy to do opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych od wymaganych. Oferowane materiały i urządzenia muszą być równoważne funkcjonalnie i jakościowo oraz zgodne z przyjętymi programami nauczania podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych). Opis wyposażenia, umożliwia zamawiającemu uzupełnienie dotychczasowego wyposażenia oraz możliwość połączenia z posiadanym sprzętem. Zabawki dydaktyczne z uwagi na specyfikę oraz konieczność zapewnienie właściwej i zgodnej z wymaganiami funkcji dydaktycznej opisano w sposób umożliwiający jedno-znaczne ustalenie celu do którego mają służyć. Wskazanie nazw poszczególnych przedmiotów zamówienia podyktowane jest zwartym w nich zakresem i metodyką nauczania będącą elementem programu edukacyjnego przyjętym w szkole oraz wymaganiami projektu. Zamówienie dotyczy dostawy oraz uruchomienia zakupionego sprzętu. Zamawiający w ramach dostawy wymaga przeszkolenia osób: pedagogów wskazanych przez Za-mawiającego mających obsługiwać zakupiony sprzęt.Dostawa będąca przedmiotem zamówienia wymaga wyłącznie sprzętu fabrycznie nowego, opakowanego w sposób zabezpieczający przed zniszczeniem, uszkodzeniem. Oprogramowanie i sprzęt dostarczany w ramach zamówienia musi być fabrycznie nowe, nieużywane oraz nieaktywowane nigdy wcześniej na innym urządzeniu oraz pochodzące z legalnego źródła sprzedaży. W przypadku systemu operacyjnego Zamawiający wymaga systemu preinstalowanego na dostarczonym sprzęcie. Aktywacji dokona wyznaczony pracownik Zamawiającego w trakcie lub przed procedurą odbiorową. Dla wyspecyfikowanych urządzeń podane parametry są wartościami minimalnymi, każdy sprzęt o parametrach lepszych, wyższych od wyspecyfikowanych spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Wszystkie urządzenia powinny spełniać wszelkie przepisy dotyczące prawa dopuszczenia do użytkowania w Polsce oraz posiadać stosowne dokumenty świadczące o spełnianiu wszystkich niezbędnych norm i wytycznych, które powinien spełniać w/w sprzęt przed dopuszczeniem go do użytkowania. Kopie tych dokumentów Wykonawca powinien dostarczyć razem ze sprzętem wraz z oświadczeniem o ich zgodności z oryginałem. Do każdego urządzenia muszą być dołączone wszystkie niezbędne dokumenty takie jak: instrukcja obsługi, gwarancja, oświadczenie zgodności ze wszystkimi niezbędnymi normami (np. CE) oraz wszystkie płyty/dyskietki z oprogramowaniem, sterownikami dodawanymi do sprzętu.

II.5) Główny kod CPV: 32322000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
39161000-8
30213100-6
37520000-9
39162110-9
38000000-5
22114200-4
30191200-6
48000000-8
30231300-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 205604,88
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 30
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający ustala maksymalny termin dostawy na 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Właściwy termin realizacji umowy będzie wynikał z propozycji Wykonawcy podanej w ofercie ( skrócenie terminu jest kryterium oceny ofert)
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Zamawiający nie stawia Wykonawcom warunków udziału w postępowaniu. Zaznaczenie wynika z systemu ogłoszenia
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM W celu zabezpieczenia oferty Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości: CZĘŚĆ 1 – Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych - 900,00 - zł CZĘŚĆ 2 – Dostawa wyposażenia pracowni językowej- 400,00 - zł CZĘŚĆ 3 – Dostawa wyposażenia szkoły w narzędzia TIK – 2.600,00- zł CZĘŚĆ 4 – Dostawa wyposażenia szkoły w sprzęt do programowania- 1000,00- zł CZĘŚĆ 5 i 6 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli: 2.1. wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert, 2.2. wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały złożone w budynku Szkoła Podstawowa nr 5 im. Sybiraków w Olsztynie ul. Sybiraków 3 A , 10-256 Olsztyn sekretariat p.112 przed upływem terminu do składania ofert. 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP 97 1020 3541 0000 5702 0290 9547 4. Formy wniesienia wadium: 4.1. wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 4.2. w treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, o których mowa w niniejszym rozdziale punkt 6 w jakich Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), że pisemne żądanie zapłaty musi być przedstawione za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, w celu potwierdzenia, że podpisy złożone na pisemnym żądaniu należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego. 5. Zwrot wadium. 5.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt. 6.1 niniejszego rozdziału; 5.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano; 5.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6. Zatrzymanie wadium. 6.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawianie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6.2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie, pkt. 5.1. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60,00
Skrócenie terminu dostawy 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w trakcie jej trwania w zakresie terminu jej wykonania w związku z wystąpieniem: 1) Siły wyższej, przez co Zamawiający rozumie także niedostępność lub znaczną trudność w pozyskaniu zaoferowanego przedmiotu zamówienia, 2) Zamawiający dopuszcza zmianę umowy poprzez ograniczenie ilości lub/i rezygnacji z danego artykułu, jeżeli dostawa nie mogłaby być zrealizowana w terminie umownym. 3) Zamawiający dopuszcza, zmianę umowy poprzez zmianę oferowanych przedmiotów o ile ich termin dostawy nie mógłby być zrealizowany w terminie umownym. Zamawiający może dopuścić wówczas przedmiot zamówienia w zakresie spełniającym co najmniej zgodność parametrów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, pod warunkiem że posiada on parametry równe lub wyższe niż wskazane w nazwie podanej w formularzu cenowym poprzez podanie nazwy i oznaczenia, 2. Każda zmiana umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego w formie aneksu do umowy oraz pisemnego wniosku zawierającego przyczynę oraz uzasadnienie potrzeby zmiany umowy. 3. Zamawiający na wniosek Wykonawcy może wydłużyć termin realizacji umowy o czas niezbędny do pozyskania wymaganego, proponowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia; 4. Braku możliwości udostępnienia pomieszczeń z winy Zamawiającego w wykonywaniu umowy wydłuży termin jej realizacji odpowiednio o liczbę dni wstrzymania realizacji umowy wynikającej z tych okoliczności. 5. Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów wynikających z wyrażenia zgody na zamianę przedmiotu umowy lub wydłużenia terminu jej realizacji.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-06, godzina: 14:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Ochrona danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wykonawcy jest Dyrektor SP nr 5 ul. Sybiraków 3 A, Olsztyn. 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania,a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w SP nr 5 ul. Sybiraków 3 A, Olsztyn za pomocą adresu e-mail: sekretariat@sp5.olsztyn.pl lub nr tel.: 89 523 03 31 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego, technologii informatycznych, opro-gramowania oraz wyposażenia sal dydaktycznych w ramach realizacji projektu „ Otwarci na wiedzę” Oznaczenie sprawy: SP.261.1.2018. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udo-stępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) ), dalej „ustawa Pzp”; inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpi-sanych z Szkołą Podstawową nr 5 przetwarzają dane osobowe dla których Administrato-rem jest Dyrektor Sp 5 Olsztyn; 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres do 31 grudnia 2023 r. 5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 7. Posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 8. Nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego, technologii informatycznych, oprogramowania oraz wyposażenia sal dydaktycznych w ramach realizacji projektu „ Otwarci na wiedzę” w ilościach i zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 3 do SIWZ część 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (m.in. ilości w komplecie, zestawie, kolory, ilości w zestawie) w tym miejsca usytuowanie, wymagane minimalne parametry przedmiotu zamówienia zawarte są w załącznikach nr 3 do SIWZ – szczegółowe opisy zamówienia. Zamawiający podał minimalne parametry przedmiotu zamówienia. Dopuszcza zaproponowanie przedmiotu zamówienia o parametrach nie gorszych od wymaganych spełniających wymagane przez Zamawiającego. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia pojawią się ewentualnie wskazania znaków towarowych, nazw, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny i opisu służy to do opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych od wymaganych. Oferowane materiały i urządzenia muszą być równoważne funkcjonalnie i jakościowo oraz zgodne z przyjętymi programami nauczania podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych). Opis wyposażenia, umożliwia zamawiającemu uzupełnienie dotychczasowego wyposażenia oraz możliwość połączenia z posiadanym sprzętem. Zabawki dydaktyczne z uwagi na specyfikę oraz konieczność zapewnienie właściwej i zgodnej z wymaganiami funkcji dydaktycznej opisano w sposób umożliwiający jedno-znaczne ustalenie celu do którego mają służyć. Wskazanie nazw poszczególnych przedmiotów zamówienia podyktowane jest zwartym w nich zakresem i metodyką nauczania będącą elementem programu edukacyjnego przyjętym w szkole oraz wymaganiami projektu. Zamówienie dotyczy dostawy oraz uruchomienia zakupionego sprzętu. Zamawiający w ramach dostawy wymaga przeszkolenia osób: pedagogów wskazanych przez Za-mawiającego mających obsługiwać zakupiony sprzęt.Dostawa będąca przedmiotem zamówienia wymaga wyłącznie sprzętu fabrycznie nowego, opakowanego w sposób zabezpieczający przed zniszczeniem, uszkodzeniem. Oprogramowanie i sprzęt dostarczany w ramach zamówienia musi być fabrycznie nowe, nieużywane oraz nieaktywowane nigdy wcześniej na innym urządzeniu oraz pochodzące z legalnego źródła sprzedaży. W przypadku systemu operacyjnego Zamawiający wymaga systemu preinstalowanego na dostarczonym sprzęcie. Aktywacji dokona wyznaczony pracownik Zamawiającego w trakcie lub przed procedurą odbiorową. Dla wyspecyfikowanych urządzeń podane parametry są wartościami minimalnymi, każdy sprzęt o parametrach lepszych, wyższych od wyspecyfikowanych spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Wszystkie urządzenia powinny spełniać wszelkie przepisy dotyczące prawa dopuszczenia do użytkowania w Polsce oraz posiadać stosowne dokumenty świadczące o spełnianiu wszystkich niezbędnych norm i wytycznych, które powinien spełniać w/w sprzęt przed dopuszczeniem go do użytkowania. Kopie tych dokumentów Wykonawca powinien dostarczyć razem ze sprzętem wraz z oświadczeniem o ich zgodności z oryginałem. Do każdego urządzenia muszą być dołączone wszystkie niezbędne dokumenty takie jak: instrukcja obsługi, gwarancja, oświadczenie zgodności ze wszystkimi niezbędnymi normami (np. CE) oraz wszystkie płyty/dyskietki z oprogramowaniem, sterownikami dodawanymi do sprzętu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32322000-6, 30213100-6, 39162110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 31291,87
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Skrócenie terminu dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający ustala maksymalny termin dostawy na 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Właściwy termin realizacji umowy będzie wynikał z propozycji Wykonawcy podanej w ofercie ( skrócenie terminu jest kryterium oceny ofert)


Część nr: 2 Nazwa: Dostawa wyposażenia pracowni językowej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego, technologii informatycznych, oprogramowania oraz wyposażenia sal dydaktycznych w ramach realizacji projektu „ Otwarci na wiedzę” w ilościach i zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 3 do SIWZ cz. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (m.in. ilości w komplecie, zestawie, kolory, ilości w zestawie) w tym miejsca usytuowanie, wymagane minimalne parametry przedmiotu zamówienia zawarte są w załącznikach nr 3 do SIWZ – szczegółowe opisy zamówienia. Zamawiający podał minimalne parametry przedmiotu zamówienia. Dopuszcza zaproponowanie przedmiotu zamówienia o parametrach nie gorszych od wymaganych spełniających wymagane przez Zamawiającego. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia pojawią się ewentualnie wskazania znaków towarowych, nazw, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny i opisu służy to do opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych od wymaganych. Oferowane materiały i urządzenia muszą być równoważne funkcjonalnie i jakościowo oraz zgodne z przyjętymi programami nauczania podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych). Opis wyposażenia, umożliwia zamawiającemu uzupełnienie dotychczasowego wyposażenia oraz możliwość połączenia z posiadanym sprzętem. Zabawki dydaktyczne z uwagi na specyfikę oraz konieczność zapewnienie właściwej i zgodnej z wymaganiami funkcji dydaktycznej opisano w sposób umożliwiający jedno-znaczne ustalenie celu do którego mają służyć. Wskazanie nazw poszczególnych przedmiotów zamówienia podyktowane jest zwartym w nich zakresem i metodyką nauczania będącą elementem programu edukacyjnego przyjętym w szkole oraz wymaganiami projektu. Zamówienie dotyczy dostawy oraz uruchomienia zakupionego sprzętu. Zamawiający w ramach dostawy wymaga przeszkolenia osób: pedagogów wskazanych przez Za-mawiającego mających obsługiwać zakupiony sprzęt.Dostawa będąca przedmiotem zamówienia wymaga wyłącznie sprzętu fabrycznie nowego, opakowanego w sposób zabezpieczający przed zniszczeniem, uszkodzeniem. Oprogramowanie i sprzęt dostarczany w ramach zamówienia musi być fabrycznie nowe, nieużywane oraz nieaktywowane nigdy wcześniej na innym urządzeniu oraz pochodzące z legalnego źródła sprzedaży. W przypadku systemu operacyjnego Zamawiający wymaga systemu preinstalowanego na dostarczonym sprzęcie. Aktywacji dokona wyznaczony pracownik Zamawiającego w trakcie lub przed procedurą odbiorową. Dla wyspecyfikowanych urządzeń podane parametry są wartościami minimalnymi, każdy sprzęt o parametrach lepszych, wyższych od wyspecyfikowanych spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Wszystkie urządzenia powinny spełniać wszelkie przepisy dotyczące prawa dopuszczenia do użytkowania w Polsce oraz posiadać stosowne dokumenty świadczące o spełnianiu wszystkich niezbędnych norm i wytycznych, które powinien spełniać w/w sprzęt przed dopuszczeniem go do użytkowania. Kopie tych dokumentów Wykonawca powinien dostarczyć razem ze sprzętem wraz z oświadczeniem o ich zgodności z oryginałem. Do każdego urządzenia muszą być dołączone wszystkie niezbędne dokumenty takie jak: instrukcja obsługi, gwarancja, oświadczenie zgodności ze wszystkimi niezbędnymi normami (np. CE) oraz wszystkie płyty/dyskietki z oprogramowaniem, sterownikami dodawanymi do sprzętu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39161000-8, 39162110-9, 32322000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 12357,72
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Skrócenie terminu dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający ustala maksymalny termin dostawy na 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Właściwy termin realizacji umowy będzie wynikał z propozycji Wykonawcy podanej w ofercie ( skrócenie terminu jest kryterium oceny ofert)


Część nr: 3 Nazwa: Dostawa wyposażenia szkoły w narzędzia TIK
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego, technologii informatycznych, oprogramowania oraz wyposażenia sal dydaktycznych w ramach realizacji projektu „ Otwarci na wiedzę” w ilościach i zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 3 do SIWZ część 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (m.in. ilości w komplecie, zestawie, kolory, ilości w zestawie) w tym miejsca usytuowanie, wymagane minimalne parametry przedmiotu zamówienia zawarte są w załącznikach nr 3 do SIWZ – szczegółowe opisy zamówienia. Zamawiający podał minimalne parametry przedmiotu zamówienia. Dopuszcza zaproponowanie przedmiotu zamówienia o parametrach nie gorszych od wymaganych spełniających wymagane przez Zamawiającego. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia pojawią się ewentualnie wskazania znaków towarowych, nazw, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny i opisu służy to do opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych od wymaganych. Oferowane materiały i urządzenia muszą być równoważne funkcjonalnie i jakościowo oraz zgodne z przyjętymi programami nauczania podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych). Opis wyposażenia, umożliwia zamawiającemu uzupełnienie dotychczasowego wyposażenia oraz możliwość połączenia z posiadanym sprzętem. Zabawki dydaktyczne z uwagi na specyfikę oraz konieczność zapewnienie właściwej i zgodnej z wymaganiami funkcji dydaktycznej opisano w sposób umożliwiający jedno-znaczne ustalenie celu do którego mają służyć. Wskazanie nazw poszczególnych przedmiotów zamówienia podyktowane jest zwartym w nich zakresem i metodyką nauczania będącą elementem programu edukacyjnego przyjętym w szkole oraz wymaganiami projektu. Zamówienie dotyczy dostawy oraz uruchomienia zakupionego sprzętu. Zamawiający w ramach dostawy wymaga przeszkolenia osób: pedagogów wskazanych przez Za-mawiającego mających obsługiwać zakupiony sprzęt.Dostawa będąca przedmiotem zamówienia wymaga wyłącznie sprzętu fabrycznie nowego, opakowanego w sposób zabezpieczający przed zniszczeniem, uszkodzeniem. Oprogramowanie i sprzęt dostarczany w ramach zamówienia musi być fabrycznie nowe, nieużywane oraz nieaktywowane nigdy wcześniej na innym urządzeniu oraz pochodzące z legalnego źródła sprzedaży. W przypadku systemu operacyjnego Zamawiający wymaga systemu preinstalowanego na dostarczonym sprzęcie. Aktywacji dokona wyznaczony pracownik Zamawiającego w trakcie lub przed procedurą odbiorową. Dla wyspecyfikowanych urządzeń podane parametry są wartościami minimalnymi, każdy sprzęt o parametrach lepszych, wyższych od wyspecyfikowanych spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Wszystkie urządzenia powinny spełniać wszelkie przepisy dotyczące prawa dopuszczenia do użytkowania w Polsce oraz posiadać stosowne dokumenty świadczące o spełnianiu wszystkich niezbędnych norm i wytycznych, które powinien spełniać w/w sprzęt przed dopuszczeniem go do użytkowania. Kopie tych dokumentów Wykonawca powinien dostarczyć razem ze sprzętem wraz z oświadczeniem o ich zgodności z oryginałem. Do każdego urządzenia muszą być dołączone wszystkie niezbędne dokumenty takie jak: instrukcja obsługi, gwarancja, oświadczenie zgodności ze wszystkimi niezbędnymi normami (np. CE) oraz wszystkie płyty/dyskietki z oprogramowaniem, sterownikami dodawanymi do sprzętu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213100-6, 30231300-0, 32322000-6, 48000000-8, 30191200-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 109504,93
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Skrócenie terminu dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający ustala maksymalny termin dostawy na 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Właściwy termin realizacji umowy będzie wynikał z propozycji Wykonawcy podanej w ofercie ( skrócenie terminu jest kryterium oceny ofert)


Część nr: 4 Nazwa: Dostawa wyposażenia szkoły w sprzęt do programowania
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego, technologii informatycznych, oprogramowania oraz wyposażenia sal dydaktycznych w ramach realizacji projektu „ Otwarci na wiedzę” w ilościach i zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 3 do SIWZ część 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (m.in. ilości w komplecie, zestawie, kolory, ilości w zestawie) w tym miejsca usytuowanie, wymagane minimalne parametry przedmiotu zamówienia zawarte są w załącznikach nr 3 do SIWZ – szczegółowe opisy zamówienia. Zamawiający podał minimalne parametry przedmiotu zamówienia. Dopuszcza zaproponowanie przedmiotu zamówienia o parametrach nie gorszych od wymaganych spełniających wymagane przez Zamawiającego. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia pojawią się ewentualnie wskazania znaków towarowych, nazw, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny i opisu służy to do opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych od wymaganych. Oferowane materiały i urządzenia muszą być równoważne funkcjonalnie i jakościowo oraz zgodne z przyjętymi programami nauczania podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych). Opis wyposażenia, umożliwia zamawiającemu uzupełnienie dotychczasowego wyposażenia oraz możliwość połączenia z posiadanym sprzętem. Zabawki dydaktyczne z uwagi na specyfikę oraz konieczność zapewnienie właściwej i zgodnej z wymaganiami funkcji dydaktycznej opisano w sposób umożliwiający jedno-znaczne ustalenie celu do którego mają służyć. Wskazanie nazw poszczególnych przedmiotów zamówienia podyktowane jest zwartym w nich zakresem i metodyką nauczania będącą elementem programu edukacyjnego przyjętym w szkole oraz wymaganiami projektu. Zamówienie dotyczy dostawy oraz uruchomienia zakupionego sprzętu. Zamawiający w ramach dostawy wymaga przeszkolenia osób: pedagogów wskazanych przez Za-mawiającego mających obsługiwać zakupiony sprzęt.Dostawa będąca przedmiotem zamówienia wymaga wyłącznie sprzętu fabrycznie nowego, opakowanego w sposób zabezpieczający przed zniszczeniem, uszkodzeniem. Oprogramowanie i sprzęt dostarczany w ramach zamówienia musi być fabrycznie nowe, nieużywane oraz nieaktywowane nigdy wcześniej na innym urządzeniu oraz pochodzące z legalnego źródła sprzedaży. W przypadku systemu operacyjnego Zamawiający wymaga systemu preinstalowanego na dostarczonym sprzęcie. Aktywacji dokona wyznaczony pracownik Zamawiającego w trakcie lub przed procedurą odbiorową. Dla wyspecyfikowanych urządzeń podane parametry są wartościami minimalnymi, każdy sprzęt o parametrach lepszych, wyższych od wyspecyfikowanych spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Wszystkie urządzenia powinny spełniać wszelkie przepisy dotyczące prawa dopuszczenia do użytkowania w Polsce oraz posiadać stosowne dokumenty świadczące o spełnianiu wszystkich niezbędnych norm i wytycznych, które powinien spełniać w/w sprzęt przed dopuszczeniem go do użytkowania. Kopie tych dokumentów Wykonawca powinien dostarczyć razem ze sprzętem wraz z oświadczeniem o ich zgodności z oryginałem. Do każdego urządzenia muszą być dołączone wszystkie niezbędne dokumenty takie jak: instrukcja obsługi, gwarancja, oświadczenie zgodności ze wszystkimi niezbędnymi normami (np. CE) oraz wszystkie płyty/dyskietki z oprogramowaniem, sterownikami dodawanymi do sprzętu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213100-6, 39162110-9, 32322000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 34651,22
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Skrócenie terminu dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający ustala maksymalny termin dostawy na 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Właściwy termin realizacji umowy będzie wynikał z propozycji Wykonawcy podanej w ofercie ( skrócenie terminu jest kryterium oceny ofert)


Część nr: 5 Nazwa: Dostawa wyposażenia pracowni chemicznej , fizycznej, biologicznej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego, technologii informatycznych, oprogramowania oraz wyposażenia sal dydaktycznych w ramach realizacji projektu „ Otwarci na wiedzę” w ilościach i zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 3 do SIWZ część 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (m.in. ilości w komplecie, zestawie, kolory, ilości w zestawie) w tym miejsca usytuowanie, wymagane minimalne parametry przedmiotu zamówienia zawarte są w załącznikach nr 3 do SIWZ – szczegółowe opisy zamówienia. Zamawiający podał minimalne parametry przedmiotu zamówienia. Dopuszcza zaproponowanie przedmiotu zamówienia o parametrach nie gorszych od wymaganych spełniających wymagane przez Zamawiającego. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia pojawią się ewentualnie wskazania znaków towarowych, nazw, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny i opisu służy to do opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych od wymaganych. Oferowane materiały i urządzenia muszą być równoważne funkcjonalnie i jakościowo oraz zgodne z przyjętymi programami nauczania podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych). Opis wyposażenia, umożliwia zamawiającemu uzupełnienie dotychczasowego wyposażenia oraz możliwość połączenia z posiadanym sprzętem. Zabawki dydaktyczne z uwagi na specyfikę oraz konieczność zapewnienie właściwej i zgodnej z wymaganiami funkcji dydaktycznej opisano w sposób umożliwiający jedno-znaczne ustalenie celu do którego mają służyć. Wskazanie nazw poszczególnych przedmiotów zamówienia podyktowane jest zwartym w nich zakresem i metodyką nauczania będącą elementem programu edukacyjnego przyjętym w szkole oraz wymaganiami projektu. Zamówienie dotyczy dostawy oraz uruchomienia zakupionego sprzętu. Zamawiający w ramach dostawy wymaga przeszkolenia osób: pedagogów wskazanych przez Za-mawiającego mających obsługiwać zakupiony sprzęt.Dostawa będąca przedmiotem zamówienia wymaga wyłącznie sprzętu fabrycznie nowego, opakowanego w sposób zabezpieczający przed zniszczeniem, uszkodzeniem. Oprogramowanie i sprzęt dostarczany w ramach zamówienia musi być fabrycznie nowe, nieużywane oraz nieaktywowane nigdy wcześniej na innym urządzeniu oraz pochodzące z legalnego źródła sprzedaży. W przypadku systemu operacyjnego Zamawiający wymaga systemu preinstalowanego na dostarczonym sprzęcie. Aktywacji dokona wyznaczony pracownik Zamawiającego w trakcie lub przed procedurą odbiorową. Dla wyspecyfikowanych urządzeń podane parametry są wartościami minimalnymi, każdy sprzęt o parametrach lepszych, wyższych od wyspecyfikowanych spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Wszystkie urządzenia powinny spełniać wszelkie przepisy dotyczące prawa dopuszczenia do użytkowania w Polsce oraz posiadać stosowne dokumenty świadczące o spełnianiu wszystkich niezbędnych norm i wytycznych, które powinien spełniać w/w sprzęt przed dopuszczeniem go do użytkowania. Kopie tych dokumentów Wykonawca powinien dostarczyć razem ze sprzętem wraz z oświadczeniem o ich zgodności z oryginałem. Do każdego urządzenia muszą być dołączone wszystkie niezbędne dokumenty takie jak: instrukcja obsługi, gwarancja, oświadczenie zgodności ze wszystkimi niezbędnymi normami (np. CE) oraz wszystkie płyty/dyskietki z oprogramowaniem, sterownikami dodawanymi do sprzętu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162110-9, 38000000-5, 22114200-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 16878,86
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Skrócenie terminu dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający ustala maksymalny termin dostawy na 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Właściwy termin realizacji umowy będzie wynikał z propozycji Wykonawcy podanej w ofercie ( skrócenie terminu jest kryterium oceny ofert)


Część nr: 6 Nazwa: Dostawa wyposażenia do zajęć koła szachowego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego, technologii informatycznych, oprogramowania oraz wyposażenia sal dydaktycznych w ramach realizacji projektu „ Otwarci na wiedzę” w ilościach i zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 3 do SIWZ część 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (m.in. ilości w komplecie, zestawie, kolory, ilości w zestawie) w tym miejsca usytuowanie, wymagane minimalne parametry przedmiotu zamówienia zawarte są w załącznikach nr 3 do SIWZ – szczegółowe opisy zamówienia. Zamawiający podał minimalne parametry przedmiotu zamówienia. Dopuszcza zaproponowanie przedmiotu zamówienia o parametrach nie gorszych od wymaganych spełniających wymagane przez Zamawiającego. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia pojawią się ewentualnie wskazania znaków towarowych, nazw, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny i opisu służy to do opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych od wymaganych. Oferowane materiały i urządzenia muszą być równoważne funkcjonalnie i jakościowo oraz zgodne z przyjętymi programami nauczania podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych). Opis wyposażenia, umożliwia zamawiającemu uzupełnienie dotychczasowego wyposażenia oraz możliwość połączenia z posiadanym sprzętem. Zabawki dydaktyczne z uwagi na specyfikę oraz konieczność zapewnienie właściwej i zgodnej z wymaganiami funkcji dydaktycznej opisano w sposób umożliwiający jedno-znaczne ustalenie celu do którego mają służyć. Wskazanie nazw poszczególnych przedmiotów zamówienia podyktowane jest zwartym w nich zakresem i metodyką nauczania będącą elementem programu edukacyjnego przyjętym w szkole oraz wymaganiami projektu. Zamówienie dotyczy dostawy oraz uruchomienia zakupionego sprzętu. Zamawiający w ramach dostawy wymaga przeszkolenia osób: pedagogów wskazanych przez Za-mawiającego mających obsługiwać zakupiony sprzęt.Dostawa będąca przedmiotem zamówienia wymaga wyłącznie sprzętu fabrycznie nowego, opakowanego w sposób zabezpieczający przed zniszczeniem, uszkodzeniem. Oprogramowanie i sprzęt dostarczany w ramach zamówienia musi być fabrycznie nowe, nieużywane oraz nieaktywowane nigdy wcześniej na innym urządzeniu oraz pochodzące z legalnego źródła sprzedaży. W przypadku systemu operacyjnego Zamawiający wymaga systemu preinstalowanego na dostarczonym sprzęcie. Aktywacji dokona wyznaczony pracownik Zamawiającego w trakcie lub przed procedurą odbiorową. Dla wyspecyfikowanych urządzeń podane parametry są wartościami minimalnymi, każdy sprzęt o parametrach lepszych, wyższych od wyspecyfikowanych spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Wszystkie urządzenia powinny spełniać wszelkie przepisy dotyczące prawa dopuszczenia do użytkowania w Polsce oraz posiadać stosowne dokumenty świadczące o spełnianiu wszystkich niezbędnych norm i wytycznych, które powinien spełniać w/w sprzęt przed dopuszczeniem go do użytkowania. Kopie tych dokumentów Wykonawca powinien dostarczyć razem ze sprzętem wraz z oświadczeniem o ich zgodności z oryginałem. Do każdego urządzenia muszą być dołączone wszystkie niezbędne dokumenty takie jak: instrukcja obsługi, gwarancja, oświadczenie zgodności ze wszystkimi niezbędnymi normami (np. CE) oraz wszystkie płyty/dyskietki z oprogramowaniem, sterownikami dodawanymi do sprzętu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37520000-9, 39162110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 920,33
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Skrócenie terminu dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający ustala maksymalny termin dostawy na 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Właściwy termin realizacji umowy będzie wynikał z propozycji Wykonawcy podanej w ofercie ( skrócenie terminu jest kryterium oceny ofert)


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie projektu altany z grillem i piecem wraz z pomieszczeniem WC
 • Lokalizacja zlecenia
 • Data dodania24-05-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Poszukuje firmy, która zaprojektuje i ewentualnie jeśli jest możliwość wykonania zagranicą projekt altany ze ściana z grillem/wędzarnia i piecem do mojej firmy. W altanie potrzebuje także 2 małe osobne pomieszczenia na WC i natrysk. Proszę o informacje ile kosztuje projekt takiej altany i ile czasu zabiera wykonanie, a także czy macie możliwość wykonania w Norwegii. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI