DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I MULTIMEDIALNEGO DLA POMORSKIEGO ZESPOŁU PARKOW KRAJOBRAZOWYCH...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I MULTIMEDIALNEGO DLA POMORSKIEGO ZESPOŁU PARKOW KRAJOBRAZOWYCH W SŁUPSKU
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSłupsk
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2018-06-22
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPomorski Zespół Parków Krajobrazowych
 • Data publikacji ogłoszenia2018-06-13
 • Numer ogłoszenia572030-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 572030-N-2018 z dnia 2018-06-13 r.

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I MULTIMEDIALNEGO DLA POMORSKIEGO ZESPOŁU PARKOW KRAJOBRAZOWYCH W SŁUPSKU
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
„EDUKACJA DLA PRZYRODY”, Oś Priorytetowa 11: Środowisko, Działanie: 11.4 Ochrona Różnorodności Biologicznej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, krajowy numer identyfikacyjny 22103768000000, ul. ul. Poniatowskiego  , 76200   Słupsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 59 842 98 29, e-mail b.sikora@pomorskieparki.pl, faks 59 842 98 29.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.pomorskieparki.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.pomorskieparki.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.pomorskieparki.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego
Adres:
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku (sekretariat), ul. Poniatowskiego 4a, 76- 200 Słupsk

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I MULTIMEDIALNEGO DLA POMORSKIEGO ZESPOŁU PARKOW KRAJOBRAZOWYCH W SŁUPSKU
Numer referencyjny: PZPK.DAO.251.5.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
wszystkie części, tj. 2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku w podziale na 2 części tj. 1) Część 1 – Sprzęt komputerowy i oprogramowanie, 2) Część 2 – Sprzęt multimedialny, Uwaga: Oferta powinna obejmować całość przedmiotu zamówienia w danej części. 2. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do następujących lokalizacji: 1) Nadmorski Park Krajobrazowy ul. Merkleina 1, 84-120 Władysławowo, w dalszej części nazywany NPK; 2) Park Krajobrazowy "Dolina Słupi" ul. Poniatowskiego 4a, 76-200 Słupsk, w dalszej części nazywany PKDS; 3) Trójmiejski Park Krajobrazowy oraz Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej ul. Polanki 51, 80-308 Gdańsk, w dalszej części nazywane TPK/CIEE 4) Zaborski Park Krajobrazowy ul. Turystyczna 10, 89-606 Charzykowy, w dalszej części nazywane ZPK. 3. Na przedmiot zamówienia składa się: 1) transport, rozładunek i wniesienie sprzętu do pomieszczeń w lokalizacjach wskazanych w ust. 2 - zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 7 do SIWZ/Załączniku nr 1 do Umowy, 2) montaż i ustawienie sprzętu wg. wskazań Zamawiającego w miejscu ich dostarczenia a także uruchomienie, przeszkolenie – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Załączniku nr 7 do SIWZ/ Załączniku nr 1 do Umowy, 3) Udzielenie gwarancji na przedmiot umowy przez Wykonawcę osobiście lub poprzez producenta oferowanego Sprzętu/Oprogramowania, na okres minimum 24 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru. Uwaga: okres gwarancji podlega ocenie w ramach kryteriów oceny ofert. 4) Zapewnienie Zamawiającemu licencji na oferowane programy komputerowe, zgodnie z wymaganiami wskazanymi w załączniku nr 7 do SIWZ/Załączniku nr 1 do Umowy, (zwane dalej łącznie Oprogramowaniem). 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 7 do SIWZ/Załączniku nr 1 do Umowy.

II.5) Główny kod CPV: 32322000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30213100-6
30236000-2
48000000-8
30200000-1
30210000-4
30230000-0
30236200-4
30121200-5
48813100-1
32342400-6
32351200-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 2. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia: 1) w zakresie części 1 - w terminie nie dłuższym niż do 30 lipca 2018r. 2) w zakresie części 2 - w terminie nie dłuższym niż 3 tygodnie licząc od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o gotowości do przyjęcia dostawy, jednocześnie nie dłuższym niż do 10 września 2018 r.; Uwaga: - powiadomienie Wykonawcy o gotowości do przyjęcia dostawy nastąpi nie wcześniej niż po 10 sierpnia 2018r. - w przypadku braku zgłoszenia gotowości do przyjęcia dostawy przez Zamawiającego, umowa winna być wykonana w terminie nie później niż do 10 września 2018r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Minimalny poziom zdolności: Część 1 Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie minimum jedną dostawę sprzętu komputerowego i/lub mutlimedialnego o wartości zamówienia nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto. Część 2 Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie minimum jedną dostawę sprzętu komputerowego i/lub mutlimedialnego o wartości zamówienia nie mniejszej niż 70 000,00 zł brutto. Uwaga: 1) Przez jedną dostawę Zamawiający rozumie jedną umowę. 2) W przypadku, gdy wartość zamówień wykazanych przez wykonawcę celem potwierdzenia warunku udziału w postępowaniu wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania (ogłoszenia niniejszego postępowania). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania). 3) W przypadku gdy wykonawca wykazuje się doświadczeniem nabytym przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie tj. w ramach Konsorcjum, Zamawiający będzie weryfikował rzeczywisty (faktyczny i realny) udział tego wykonawcy w realizacji dostaw objętych tym zamówieniem. 4) W przypadku składania oferty na dwie części Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem co najmniej 1 dostawy sprzętu komputerowego i/lub multimedialnego o wartości nie mniejszej 70 000,00 zł brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca (którego oferta zostanie najwyżej oceniona), na wezwanie Zamawiającego będzie zobowiązany przedłożyć w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, tj.: a) wykazu dostaw (stosownie do części na którą będzie składana oferta, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ), wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. b) dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. 2. Formularz ofertowy wypełniony stosowanie do wymagań zawartych w jego treści i oferowanej części. 3. Dokumenty z których wynika umocowanie do podpisania oferty oraz wszelkich dokumentów/oświadczeń składanych wraz z ofertą (w przypadku pełnomocnictw - oryginał lub poświadczona notarialnie kopia) chyba, że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570), a Wykonawca wskazał w ofercie odpowiedni adres internetowy na którym Zamawiający może pobrać dokument. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności ww. dokumentu w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera je samodzielnie. W przypadku braku podania w ofercie ww. adresu, Zamawiający może pobrać ww. dokumenty w formie elektronicznej, o ile te są dostępne w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców występujących wspólnie (dotyczy również spółki cywilnej) – pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia). 5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z treści zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 6. Zamawiający oceni czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zasoby pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 (rozdział V ust. 2 pkt. 2-11 SIWZ).7. Dokument potwierdzający wniesienia wadium zgodnie z sekcją IV.1.2) Ogłoszenia. 8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, których mowa w sekcji III.3. Ogłoszenia. 9. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w sekcji III.3 Ogłoszenia, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: - dla części nr 1: 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100 złotych); - dla części nr 2: 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset 00/100 złotych) 2. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018, poz. 110). 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej lub poręczeń o których mowa w ust. 2 SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp) dokument wadialny winien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać co najmniej następujące elementy: 1) wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji/poręczenia; 2) wskazanie Zamawiającego czyli beneficjenta gwarancji, tj.: Województwo Pomorskie – Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku ul. Poniatowskiego 4A 76-200 Słupsk 3) wskazanie Gwaranta (banku, instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji lub instytucji poręczeniowej) oraz wskazanie ich siedzib, 4) dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia dokumentu wadialnego tj. „Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku”, oraz wskazanie części tj. część 1 i/lub 2. 5) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona dokumentem wadialnym, 6) wskazanie sumy gwarancyjnej, 7) określenie terminu ważności gwarancji/poręczenia, 8) zobowiązanie gwaranta do: „nieodwołalnej i bezwarunkowej zapłaty pełnej sumy wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszły okoliczności wskazane w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy Pzp”. 4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – Bank PKO BP SA 66 1020 1811 0000 0202 0312 5499 z dopiskiem na przelewie: „Wadium w przetargu nieograniczonym pn. „Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku” Część nr………. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 6. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w ust. 2 pkt. 2 – 5 SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp) wykonawca składa wraz z ofertą. 7. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) z dnia wystawienia dokumentu wadialnego. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wystawieniem dokumentu wadialnego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Termin gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. 2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) jest niedopuszczalna. 3. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w następujących sytuacjach: 1) termin realizacji przedmiotu zamówienia może ulec przesunięciu: a) z powodu wystąpienia Siły wyższej rozumianej jako pożar, powódź, huragan, eksplozję, awarie energetyczne, wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a także inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich pozostające poza kontrolą Stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli możliwe były do przewidzenia nie można było im zapobiec, o ile te miały wpływ na opóźnienie; b) wystąpienia okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności opóźnień Zamawiającego w wykonaniu czynności, od których uzależniona jest możliwość wykonania obowiązków nałożonych Umową na Wykonawcę (np. brak dostępności do pomieszczeń Zamawiającego w szczególności z uwagi na trwające w obiektach Zamawiającego roboty budowlane, awarie). Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunąć termin realizacji zamówienia. - Przedłużenie terminów wykonania zamówienia z przyczyn wskazanych wyżej, może nastąpić wyłącznie o czas trwania przeszkody. 2) zmiana polegająca na: a) dopuszczeniu do wykonywania części zamówienia (zakresu zamówienia) podwykonawcy, który nie został wskazany w ofercie; b) dopuszczeniu do wykonywania przez podwykonawców tej części zamówienia (zakresu zamówienia), która nie została wskazana w ofercie do podzlecenia, - po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego (zmiana niewymagająca sporządzania aneksu), 3) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. W przypadku tej zmiany wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. W celu zmiany umowy każda ze stron może wystąpić do drugiej strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości należnego wynagrodzenia. W terminie 21 dni od dnia przekazania wniosku, strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku. 4. Żadnej ze stron Umowy nie przysługuje roszczenie o zawarcie aneksu (obie strony muszą wyrazić zgodę się na zawarcie aneksu). Zamawiający informuje ponadto, iż jego zgoda na aneks może być uzależniona od uprzedniej zgody instytucji zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego jako instytucji zarządzającej środkami w ramach projektu „Edukacja dla przyrody”. 5. Niezależnie od powyższego, Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy. 6. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, b) danych teleadresowych, c) danych rejestrowych, d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-22, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski. Zasada ta rozciąga się na składane w toku postępowania wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, itp
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Pomorskie - Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku, ul. Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk. 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Województwie Pomorskim - Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku jest Pani Marzena Osuch mail:iod@pomorskieparki.pl tel. 59 842 98 29 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I MULTIMEDIALNEGO DLA POMORSKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W SŁUPSKU, Znak sprawy: PZPK.DAO.251.5.2018, prowadzonym w trybie w trybie przetargu nieograniczonego; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Sprzęt komputerowy i oprogramowanie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia w ramach części 1 jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Uwaga: Oferta powinna obejmować całość przedmiotu zamówienia w danej części. 2. Na przedmiot zamówienia składa się: 1) transport, rozładunek i wniesienie sprzętu do pomieszczeń w lokalizacjach wskazanych w SIWZ - zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 7 do SIWZ/Załączniku nr 1 do Umowy, 2) montaż i ustawienie sprzętu wg. wskazań Zamawiającego w miejscu ich dostarczenia a także uruchomienie, przeszkolenie – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Załączniku nr 7 do SIWZ/ Załączniku nr 1 do Umowy, 3) Udzielenie gwarancji na przedmiot umowy przez Wykonawcę osobiście lub poprzez producenta oferowanego Sprzętu/Oprogramowania, na okres minimum 24 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru. Uwaga: okres gwarancji podlega ocenie w ramach kryteriów oceny ofert. 4) Zapewnienie Zamawiającemu licencji na oferowane programy komputerowe, zgodnie z wymaganiami wskazanymi w załączniku nr 7 do SIWZ/Załączniku nr 1 do Umowy, (zwane dalej łącznie Oprogramowaniem). 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 7 do SIWZ/Załączniku nr 1 do Umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30236000-2, 30213100-6, 48000000-8, 30200000-1, 30210000-4, 30230000-0, 30236200-4, 30121200-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-07-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający żąda wniesienia wadium w zakresie części 1 w wysokości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100 złotych)


Część nr: 2 Nazwa: Sprzęt multimedialny
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia w ramach części 2 jest dostawa sprzętu multimedialnego. Uwaga: Oferta powinna obejmować całość przedmiotu zamówienia w danej części. 2. Na przedmiot zamówienia składa się: 1) transport, rozładunek i wniesienie sprzętu do pomieszczeń w lokalizacjach wskazanych w SIWZ - zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 7 do SIWZ/Załączniku nr 1 do Umowy, 2) montaż i ustawienie sprzętu wg. wskazań Zamawiającego w miejscu ich dostarczenia a także uruchomienie, przeszkolenie – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Załączniku nr 7 do SIWZ/ Załączniku nr 1 do Umowy, 3) Udzielenie gwarancji na przedmiot umowy przez Wykonawcę osobiście lub poprzez producenta oferowanego Sprzętu/Oprogramowania, na okres minimum 24 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru. Uwaga: okres gwarancji podlega ocenie w ramach kryteriów oceny ofert. 4) Zapewnienie Zamawiającemu licencji na oferowane programy komputerowe, zgodnie z wymaganiami wskazanymi w załączniku nr 7 do SIWZ/Załączniku nr 1 do Umowy, (zwane dalej łącznie Oprogramowaniem). 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 7 do SIWZ/Załączniku nr 1 do Umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32322000-6, 32351200-0, 32342400-6, 48813100-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-10
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie części 2 - w terminie nie dłuższym niż 3 tygodnie licząc od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o gotowości do przyjęcia dostawy, jednocześnie nie dłuższym niż do 10 września 2018 r.; Uwaga: - powiadomienie Wykonawcy o gotowości do przyjęcia dostawy nastąpi nie wcześniej niż po 10 sierpnia 2018r. - w przypadku braku zgłoszenia gotowości do przyjęcia dostawy przez Zamawiającego, umowa winna być wykonana w terminie nie później niż do 10 września 2018r. 2. Zamawiający żąda wniesienia wadium w zakresie części 2 w wysokości 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset 00/100 złotych).


NAJNOWSZE ZLECENIE
Potrzebuję 150 000 złotych na 15 lat, Przeworsk
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania24-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam. Potrzebuję 150 tys zl na 15 lat. Rata od 1000-1500 zł miesiecznie. Posiadam stały dochód oraz dodatkowe dochody. Bardzo proszę o szybką odpowiedz.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI