Zakup i dostawa Spektrometru Ramana z otwartą biblioteką do identyfikacji substancji...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Zakup i dostawa Spektrometru Ramana z otwartą biblioteką do identyfikacji substancji technicznych i mieszanin, wyposażonego na stałe w sondę światłowodową dla projektu „Nie dla narkotyków – zwiększenie skuteczności policji w zakresie przeciwdziałania przestępczości narkotykowej na terenie przygranicznym polsko-niemieckim”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoGorzów Wielkopolski
 • WojewództwoLubuskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja rządowa terenowa
 • Termin składania wniosków2018-03-19
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyKomenda Wojewódzka Policji
 • Data publikacji ogłoszenia2018-03-09
 • Numer ogłoszenia528926-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 528926-N-2018 z dnia 2018-03-09 r.

Komenda Wojewódzka Policji: zakup i dostawa Spektrometru Ramana z otwartą biblioteką do identyfikacji substancji technicznych i mieszanin, wyposażonego na stałe w sondę światłowodową dla projektu „Nie dla narkotyków – zwiększenie skuteczności policji w zakresie przeciwdziałania przestępczości narkotykowej na terenie przygranicznym polsko-niemieckim”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
„Nie dla narkotyków – zwiększenie skuteczności policji w zakresie przeciwdziałania przestępczości narkotykowej na terenie przygranicznym polsko-niemieckim”.nr PLSN.04.01.00-02-0001/15 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PW Interreg Polska – Saksonia 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji, krajowy numer identyfikacyjny 21022150800000, ul. ul. Kwiatowa  10 , 66400   Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 95 738 14 91, e-mail zamowieniapubliczne@go.policja.gov.pl, faks 95 738 14 95.
Adres strony internetowej (URL): www.lubuska.policja.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.lubuska.policja.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.lubuska.policja.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferty należy składać wyłacznie w formie pisemnej
Adres:
Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. ul. Kwiatowa 10, 66-400 Gorzów Wlkp. Sekcja ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zakup i dostawa Spektrometru Ramana z otwartą biblioteką do identyfikacji substancji technicznych i mieszanin, wyposażonego na stałe w sondę światłowodową dla projektu „Nie dla narkotyków – zwiększenie skuteczności policji w zakresie przeciwdziałania przestępczości narkotykowej na terenie przygranicznym polsko-niemieckim”
Numer referencyjny: ZP-6/18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa Spektrometru Ramana z otwartą biblioteką do identyfikacji substancji technicznych i mieszanin, wyposażonego na stałe w sondę światłowodową dla projektu „Nie dla narkotyków – zwiększenie skuteczności policji w zakresie przeciwdziałania przestępczości narkotykowej na terenie przygranicznym polsko-niemieckim”. 2.ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: - dostawa fabrycznie nowego Spektrometru Ramana z otwartą biblioteką do identyfikacji substancji chemicznych i mieszanin, wyposażonego na stałe w sondę światłowodową, do Zamawiającego na koszt i ryzyko własne Wykonawcy (dalej sprzęt); - przeprowadzenie instruktażu do 7 dni kalendarzowych od daty dostawy sprzętu, w wymiarze nie mniejszym niż 8 godzin zegarowych z zakresu obsługi sprzętu w siedzibie docelowego użytkownika – Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Gorzowie Wlkp. Szkolenie dla 5 osób, pracowników Laboratorium. Przeszkolony personel otrzyma imienne certyfikaty potwierdzające odbycie szkolenia. 3.Załącznik nr 1 do SIWZ pn. „Opis minimalnych parametrów technicznych dla Spektrometru Ramana z otwartą biblioteką do identyfikacji substancji technicznych i mieszanin, wyposażonego na stałe w sondę światłowodową” - określa minimalne wymagania techniczne Zamawiającego jakie musi spełniać oferowany Spektrometr Ramana. 4.Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe i kompletne a po instalacji gotowe do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem. 5.Szczegółowe wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia, odbioru, serwisu i gwarancji oraz zasady płatności zawiera Załącznik nr 8 do SIWZ - Projekt umowy; 6.W swojej ofercie, w Formularzu Ofertowym, Wykonawca musi określić rodzaj (nazwę) oferowanego sprzętu i typ/model jednoznacznie określający produkt oraz pozostałe kryteria oceny ofert. 7.Zamawiający wymaga aby do dostarczonego sprzętu Wykonawca dołączył kartę gwarancyjną zawierającą m. in. numer seryjny, termin i warunki ważności gwarancji, nazwę producenta oraz instrukcje obsługi w języku polskim. 8.Miejsce dostawy: Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. ul. Zygalskiego 2; 66-400 Gorzów Wlkp. 9.Wymagania w zakresie gwarancji i serwisu: -Zamawiający wymaga zaoferowania minimum 24 m-cy okresu gwarancji na oferowany sprzęt. Okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert. Ostateczna długość okresu gwarancji zostanie zaoferowana przez Wykonawcę w złożonej ofercie. 10.Producent zaoferowanego sprzętu musi posiadać przedstawicielstwo w Polsce. 11.Termin płatności – przelewem, 30 dni kalendarzowych od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego faktury VAT, wystawionej na podstawie podpisanego przez Strony protokołu odbioru sprzętu, po jego dostawie, zainstalowaniu i uruchomieniu. 12.Ilekroć w SIWZ i załącznikach do SIWZ przedmiot zamówienia został określony poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, intencją Zamawiającego było przedstawienie typu materiału bądź technologii. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, ale jedynie takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać w formie opisowej, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ i jej załącznikach (zgodnie z art. 30 ust. 5) ustawy P.z.p.).

II.5) Główny kod CPV: 38433000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 60
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: dostawa do 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Przeprowadzenie instruktażu w wymiarze nie mniejszym niż 8 godzin zegarowych z zakresu obsługi sprzętu, w siedzibie docelowego użytkownika – Laboratorium kryminalistyczne KWP w Gorzowie Wlkp., ul. Zygalskiego 2, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia dostawy sprzętu.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1.OKREŚLENIE WARUNKÓW: a)Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca, poprzez informacje zawarte w złożonych, wymaganych w tym celu oświadczeniach lub dokumentach, wykaże, że: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert należycie wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonuje (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) - minimum 3 dostawy, odpowiadające swoim rodzajem i zakresem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia (tj. dostawie Spektrometru RAMANA z otwartą biblioteką do identyfikacji substancji chemicznych i mieszanin, wyposażonego na stałe w sondę światłowodową) z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, załączy dowody potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum/Spółka cywilna) powyższy warunek może być spełniony wspólnie przez członków Konsorcjum/Spółki cywilnej. 2.Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej będą traktowani jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (wyrok ZA UZP/ZO/0-1089/05). 3.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie odbywała się w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w pkt XIII SIWZ. Z treści dokumentów i oświadczeń złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu musi jednoznacznie wynikać, ze Wykonawca spełnia wyżej postawione warunki. Ocena będzie dokonana na zasadzie spełnia/ nie spełnia – zgodnie z drukami własnymi Zamawiającego, które będą stanowiły załącznik do protokołu z postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2016r. poz. 1128).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Dokumenty wymagane zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia. Niżej wymienione dokumenty, na wezwanie zamawiającego będą musieli złożyć - wykonawca, podwykonawcy (jeśli dotyczy) oraz inny podmiot (jeśli dotyczy): 1)informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.; Uwaga: „Zgodnie z treścią art. 26 ust. 6 ustawy Pzp, wykonawca, biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz braku podstaw do wykluczenia, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).[…] Możliwość pozyskania bezpłatnych dokumentów w postaci elektronicznej, na potrzeby postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w polskim porządku prawnym, dotyczy informacji z Krajowego Rejestru Sądowego (art. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. - o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 687) oraz informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. – o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r, poz. 584 ze zm.). Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) wykonawca powinien wskazać zamawiającemu na ogólnie dostępne, i elektronicznie prowadzone bazy z których zamawiający bezpłatnie może pozyskać określone dokumenty potwierdzające sytuację podmiotową wykonawcy. Powyższe w szczególności dotyczy wykonawców zagranicznych”. UWAGA: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (Konsorcjum/ Spółka cywilna), w/w w pkt 3 1) – 2) dokumenty składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wspólnie występujących Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. W przypadku złożenia kopii dokumentu poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonują odpowiednio Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego), w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a)Dokumenty wymagane zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a.1) dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca na wezwanie Zamawiającego będzie zobowiązany złożyć: - wykaz dostaw (wzór – zał. nr 7 do SIWZ) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Uwaga: - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum/Spółka cywilna) warunek może być spełniony wspólnie przez wszystkich członków Konsorcjum/ wspólników Spółki cywilnej. - W przypadku złożenia kopii dokumentu poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonują odpowiednio Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. - Ze złożonych dokumentów musi wynikać spełnianie warunku opisanego w pkt XI ppkt 2 lit. a) SIWZ. - Jeśli Wykonawca przy wykazywaniu spełniania warunków powołuje się na zasoby podmiotów trzecich, zgodnie z treścią § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający wymaga złożenia wraz z w/w wykazem również dokumentów, które określają w szczególności: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wykazane zdolności dotyczą.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań, określonych przez zamawiającego (art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.) Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert na wezwanie Zamawiającego będzie musiał złożyć następujące dokumenty: 1) dokument potwierdzający, że serwis posiada autoryzację (dokument wystawiony przez producenta Wykonawcy); 2) dokument potwierdzający przedstawicielstwo producenta na terenie Polski – dokument wystawiony przez producenta Wykonawcy.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a)prawidłowo wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz Ofertowy (zał. nr 2 do SIWZ); b)przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone stosowne upoważnienie lub pełnomocnictwo, określające zakres czynności, do których jest umocowany; Uwaga: Dokument Wykonawca musi przedłożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. c)w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum) - oświadczenie o woli współpracy Wykonawców wspólnie przystępujących do postępowania podpisane przez wszystkich Wykonawców. Oświadczenie musi zawierać następujące informacje: - nazwy i adresy Wykonawców, którzy wspólnie przystępują do postępowania przetargowego; - wyznaczenie Lidera do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wraz z nazwą zadania - tytułem postępowania. - Osoba upoważniona przez Lidera do reprezentowania musi posiadać stosowne upoważnienie (zgodne z pkt XIII ppkt 1 lit. b) SIWZ); Uwaga: - Dokument Wykonawca musi przedłożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. d)w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Spółka cywilna) - upoważnienie lub pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania s.c. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Uwaga: - Dokument Wykonawca musi przedłożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. e)zobowiązanie innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zobowiązanie jest wymagane tylko jeśli dotyczy; f)w celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 oraz 24 ust. 5 pkt 1,5,6,8 ustawy P.z.p., Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ; UWAGA: w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna), wymóg złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt. f) dotyczy każdego partnera konsorcjum/wspólnika spółki cywilnej. g)w celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 3 ustawy P.z.p. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ; UWAGA: w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna), wymóg złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt. g) dotyczy każdego partnera konsorcjum/wspólnika spółki cywilnej, w takim zakresie, w jakim wykazuje on spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1.Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert. 2.Wymagana kwota wadium wynosi: 2.600,00 zł (dwa tysiące sześćset zł 00/100) 3.Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy P.z.p. 4.Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 5.Wadium uważa się za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed upływem terminu do złożenia ofert nastąpi uznanie rachunku Zamawiającego, zaś dowód wniesienia wadium zostanie dołączony do oferty. 6.Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacać na rachunek: NBP O/O Zielona Góra 96 1010 1704 0037 1113 9120 0000 - DO OFERTY ZALECA SIĘ ZAŁĄCZYĆ KSEROKOPIĘ PRZELEWU, KTÓRA MUSI BYĆ POTWIERDZONA PRZEZ BANK Z WYJĄTKIEM DOKUMENTÓW WYGENEROWANYCH AUTOMATYCZNIE PRZEZ BANK I NIE WYMAGAJĄCYCH DODATKOWYCH POTWIERDZEŃ BANKU. 7.Wadium wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji - oryginał dokumentu należy złożyć w kasie KWP, ul. Kwiatowa 10, 66-400 Gorzów Wlkp., za pośrednictwem Sekcji ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych. - KSEROKOPIĘ DOKUMENTU WADIUM ZALECA SIĘ DOŁĄCZYĆ DO SKŁADANEJ OFERTY, POTWIERDZONĄ ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM WRAZ Z PODPISEM LUB PARAFKĄ WYKONAWCY. 8.Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczeń muszą zawierać w swojej treści oznaczenie Wykonawcy, oznaczenie postępowania oraz zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela, w okresie związania ofertą, do nieodwołalnej, bezwarunkowej, płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego wpłaty wadium w przypadkach określonych a art. 46 ust. 4a i ust. 5 pkt 1-3 ustawy Pzp. Brak w treści gwarancji przesłanek lub odniesienia się do ustawy Pzp w zakresie tych przesłanek spowoduje odrzucenie oferty na skutek okoliczności, o których mowa w art. 89 ust. 7b ustawy Pzp. 9.Zwrot wadium następuje zgodnie z art. 46 ustawy P.z.p. 10.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana (art. 46 ust. 5 pkt 1 - 3 ustawy P.z.p.): a)odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli dotyczy); c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia , o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. (art. 46 ust. 4a ustawy P.z.p.)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
masa urządzenia 15,00
gwarancja 15,00
okres bezpłatnej aktualizacji bibliotek widm RAMANA 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: a)istotne zmiany w treści umowy wynikające z błędów pisarskich i rachunkowych (np. w opisie przedmiotu umowy, w wysokości wynagrodzenia kwotowo lub słownie); b)zmiana zakresu realizacji zamówienia przez podwykonawcę na pisemny wniosek Wykonawcy; c)zmiana miejsca dostawy, jeśli dostawa w miejscu wskazanym jest utrudniona lub niemożliwa na pisemny wniosek jednej ze Stron; d)zachodzi konieczność zmiany terminu realizacji umowy, w przypadku przedłużającej się procedury udzielania zamówienia publicznego na skutek korzystania przez Wykonawców ze środków ochrony prawnej, niezakończenia prowadzonego postępowania wyborem najkorzystniejszej oferty, w takim przypadku Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy o czas procedury odwoławczej; e)nastąpiła zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa podatkowego, w takim przypadku Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ceny o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek tego podatku obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy. f)zmiana terminu usuwania wad w ramach rękojmi lub gwarancji, w przypadku gdy z przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie dotrzymać terminu umownego o okres niezbędny na usunięcie wad w przypadkach wskazanych w umowie; g)zmiany związane z zaistnieniem siły wyższej w rozumieniu kodeksu cywilnego, klęski żywiołowej, powodujących konieczność zmiany terminu realizacji umowy, o czas trwania tych przyczyn; 2.Ponadto dopuszczalne są zmiany określone w art. 144 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp. 3.Wymienione powyżej warunki zmiany umowy wymagają zgody obu Stron i formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. 4.Jeżeli występują zmiany dotyczące określonych w umowie danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, danych teleadresowych, danych rejestrowych, rachunków bankowych, będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron umowy, Strony niezwłocznie informują pisemnie o tych zmianach. Zmiany takie nie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-03-19, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wykonawca jest zobowiązany po złożeniu oferty, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp., przedstawić Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór stanowi zał. nr 5 do SIWZ) o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. lub oświadczenie Wykonawcy braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, (wzór stanowi zał. nr 6 do SIWZ) W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz z oświadczeniem, może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające (dowody), że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Uwaga: - Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (Konsorcjum/ Spółka cywilna), w/w oświadczenia (tj. zał. nr 5 lub 6 do SIWZ - w zależności od zaistniałej sytuacji) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. - Oświadczenia Wykonawcy składane są w oryginale. - Wykonawca nie będzie zobowiązany do złożenia w/w oświadczenia jeżeli zostanie złożona tylko jedna oferta.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję posadzkarza - Niemcy
 • Lokalizacja zlecenia
 • Data dodania22-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zatrudnię posadzkarza do pracy w Niemczech. Firma budowlana zatrudni pilnie 3 posadzkarzy do wylewek. Praca na dużych obiektach : szkoły, szpitale itd. Wymagane: doświadczenie, własne auto + komunikatywna znajomość języka niemieckiego (minimum u jednej z osób). Oferujemy: stawkę godzinową 11 euro na rękę, bezpłatne zakwaterowanie, ubezpieczenie, możliwość dłuższej współpracy
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI