Modernizacja sieci teleinformatycznej i telewizji przemysłowej w Stołecznym Ośrodku...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Modernizacja sieci teleinformatycznej i telewizji przemysłowej w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2017-12-01
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyStołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych
 • Data publikacji ogłoszenia2017-11-20
 • Numer ogłoszenia618354-N-2017
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 618354-N-2017 z dnia 2017-11-20 r.

Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych: Modernizacja sieci teleinformatycznej i telewizji przemysłowej w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych, krajowy numer identyfikacyjny 1731908500000, ul. Kolska  2/4 , 01-045   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 8388407, 6355595, e-mail m.lesicki@poczta.internetdsl.pl, faks 226 365 597.
Adres strony internetowej (URL): https://sodon.bip.um.warszawa.pl/
Adres profilu nabywcy: https://sodon.bip.um.warszawa.pl/menu_przedmiotowe/Przetargi/Profil+nabywcy/default.htm
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://sodon.bip.um.warszawa.pl/menu_przedmiotowe/Przetargi/2017/default.htm

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
https://sodon.bip.um.warszawa.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złozyć w siedzibie Zamawiającego w formie pisemnej w trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu lub za posrednictwem opertora pocztowego lub kuriera.
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja sieci teleinformatycznej i telewizji przemysłowej w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych
Numer referencyjny: DAD.3130.97.2017.KWO
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja sieci teleinformatycznej i telewizji przemysłowej w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych zgodnie z Projektem wykonawczym zadania inwestycyjnego pod tytułem Modernizacja sieci teleinformatycznej i telewizji przemysłowej w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych, będącym załącznikiem nr 1 do SIWZ – tj. oraz wzorem umowy stanowiącym załącznik numer 2 do SIWZ. 2. Zamawiający planuje maksymalnie przeznaczyć na realizację inwestycji kwotę 149 000 zł brutto (słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy złotych). 3. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ciągłości pracy systemu telewizji przemysłowej przez cały okres trwania modernizacji. 4. Przedmiot zamówienia ma być wykonany zgodnie z obowiązującymi w zakresie jego wykonania standardami, normami i przepisami tj.  ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.); – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922); – rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. – w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109 poz. 719); – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422); – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1850); 4a. Normy prawne, uwzględniane w realizacji przedmiotu zamówienia: – zestaw norm PN-EN 50132-7 „Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV”; – Norma polska PN-EN 50173-1: 2002 Drugie Wydanie: „Technika informatyczna -Systemy okablowania strukturalnego - Część 1: Wymagania ogólne i strefy biurowe”; – Norma europejska: EN 50167 "Okablowanie poziome"; – Normy międzynarodowe: – ISO/IEC 11801; – ISO/IEC 11801 2nd edition "Okablowanie strukturalne budynkowe”. 5. W celu realizacji przedmiotu postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących czynności: 6. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje pełne procesy robót budowlanych i instalacyjnych wraz z zakupem, dostawą materiałów, wbudowaniem urządzeń i materiałów (przewidzianych projektem wykonawczym) oraz usunięciem z placu budowy i utylizacją materiałów z rozbiórki, odpadów. 7. Zamawiający przekaże za pokwitowaniem w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy wybranemu Wykonawcy wszelką posiadaną dokumentację branżową i budowlaną budynku. 8 . Wykonawca, z którym zostanie zawarta Umowa, zobowiązany jest do zwrotu dokumentacji, o której mowa w ust. 6. Dokumentację należy zwrócić do Sekretariatu Zamawiającego za potwierdzeniem odbioru w terminie do 7 dni od daty odbioru końcowego. 9. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu w terminie 3 dni przed dniem odbioru końcowego robót budowlanych trzech egzemplarzy dokumentacji powykonawczej, wraz z koniecznymi protokołami pomiaru, opracowanej przez osobę odpowiedzialną za wykonanie robót budowlanych, zawierającą opracowanie ich wyników w sposób umożliwiający identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów, wszelkie niezbędne atesty i certyfikaty, deklaracje zgodności, instrukcje obsługi i inne dokumenty załączone do dokumentacji powykonawczej. 10. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych z 2-dniowym wyprzedzeniem. 11. Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe i objęte niniejszym zamówieniem, dla których istnieją normy zharmonizowane, powinny posiadać deklaracje zgodności i być oznakowane znakiem CE. 12. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania w realizacji przedmiotu zamówienia wyrobów zgodnych z obowiązującymi normami. 13. Wykonawca powinien uwzględnić, że budynek w czasie trwania robót budowlanych nie zostanie wyłączony z użytku, co może utrudniać realizację prac. 14. Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia: 1) W trakcie robót Wykonawca jest zobowiązany do zachowania czystości w budynku oraz na terenie posesji. 2) W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wyraża on zgodę i umożliwi kontynuację prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia przez innego Wykonawcę. Wykonawca, który odpowiada za zerwanie zawartej umowy zabezpieczy teren budowy oraz udzieli gwarancji na wykonane przez niego prace/ roboty. 3) Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za roboty budowlane, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia a nie zostały uwzględnione w przygotowanej przez Zamawiającego dokumentacji wykonawczej lub nie były uzgadnianie z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie roboty wskazane w przygotowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej w ramach wynagrodzenia określonego w ofercie. 4) Okres gwarancji na wykonane prace i materiały wynosi minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu końcowego odbioru inwestycji. 5) Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 6) Wykonawca w trakcie prowadzenia prac ma obowiązek każdorazowo pisemnie zgłaszać Zamawiającemu wszelkie problemy związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz współpracować z nim w zakresie ich rozwiązywania. 7) Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć teren prac przed dostępem osób trzecich.

II.5) Główny kod CPV: 51310000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45311100-1
45400000-1
34971000-4
35120000-1
35125300-2
71320000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 121138,21
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-04-01

II.9) Informacje dodatkowe: Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji: 01.04.2018 r. 1. Postępowanie będzie prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „Pzp”. 2. Wycena w euro została przeprowadzona w oparciu o Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych z dnia 28 grudnia 2015 r. (Dz. U. 2015 r. poz. 2254). 3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 ustawy Pzp). Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w języku obcym. 4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, wykorzystania aukcji elektronicznej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani udzielenia zamówień uzupełniających. 5. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców będą miały zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. 2017 poz. 459 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 6. Zgodnie z art. 90 ustawy Pzp Zamawiający wymaga od Wykonawców składania wyjaśnień dotyczących wysokości zaoferowanej ceny w formie pisemnej. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej. 9. Wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp. 10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia (art. 151a. ust. 1 ustawy Pzp.). 11. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, w trybie przewidzianym w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 12. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych (PLN). 13. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (art. 82 ustawy Pzp). Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 14. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawców w postępowaniu (z zastrzeżeniem art. 93 ust. 5 ustawy Pzp). Wszelkie koszty udziału w postępowaniu jak również koszty sporządzenia Oferty ponosi Wykonawca. 15. Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy Pzp. 16. Wykonawca (zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy Pzp) może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 17. Zamawiający (zgodnie z art. 36 b ust. 1 oraz ust.1a ustawy Pzp) żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 18. Wymogi dotyczące Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, znajdują się we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 2. 19. Niniejsze postępowanie zostało ogłoszone w dniu 17.11.2017 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych, w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego, na tablicy ogłoszeń Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują następującymi osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia tj.: 1. Kierownikiem robót posiadającym Certyfikat Instalatora Sieci Strukturalnej oraz przeszkolenie przeprowadzone przez dostawcę Systemu Telewizji Przemysłowej. 2. Instalatorami odpowiedzialnymi za montaż instalacji elektrycznej powinni posiadać uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV. 3. Wykonawca bądź kierownik robót powinien posiadać przeszkolenie w zakresie wykonywania pomiarów sieci strukturalnej. 3.1. Wykonawca, który wykaże niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w okresie prowadzenia działalności, wykonał co najmniej trzy roboty instalacyjno- budowlane polegająca na modernizacji/ wykonaniu sieci monitoringu, o wartości brutto zamówienia nie mniejszej niż 150 000,00 zł każde (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wymagane jest potwierdzenie, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 3.2. Wykonawca powinien posiadać certyfikat/autoryzację producenta na montaż i serwis oferowanego sprzętu. 3.3. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący niezbędnej wiedzy i doświadczenia, musi być spełniony przez Wykonawcę samodzielnie, lub przez minimum jeden podmiot udostępniający (podwykonawcę) wiedzę i doświadczenie samodzielnie, a w przypadku podmiotów występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego z Wykonawców występujących wspólnie. 4. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp). 1) Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia pracowników niższego szczebla technicznego odpowiedzialnych za organizowanie i realizację robót budowlanych oraz pracowników fizycznych odpowiedzialnych za bezpośrednie wykonywanie i realizację robót budowlanych. 2) Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia pracowników wykonujący czynności w zakresie określonym w pkt 1, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Wybrany Wykonawca zobowiązany jest przed zawarciem Umowy do: 1) Przedstawienia Zamawiającemu dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, które służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji. 2) Wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ustala się w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w Ofercie (zgodnie z art. 150 ust. 2 Ustawy Pzp), przy czym: a) 70% wartości zabezpieczenia, zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, b) 30% wartości zabezpieczenia, zostanie zwrócone w terminie nie później niż w 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady wykonanych robót. (zgodnie z art. 151 ust. 3 Ustawy Pzp). 3) Zabezpieczenie może być wnoszone: – przelewem – wpłacane na rachunek nr 88 1030 1508 0000 0005 5004 8043, w taki sposób, aby przed podpisaniem Umowy znajdowało się na ww. rachunku, – gotówką w kasie Ośrodka – w dni powszednie (poniedziałek – piątek) w godzinach 7:00-15:00. – w poręczeniach bankowych, poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.) – deponowane w oryginale w kasie Ośrodka za potwierdzeniem przyjęcia przed podpisaniem Umowy. 2. Przed złożeniem zabezpieczenia pracownik Zamawiającego sprawdzi zgodności zabezpieczenia. 3. Zamawiający dopuszcza złożenie zabezpieczenia w więcej niż jednej formie, a także zmianę formy wniesionego zabezpieczenia. Zmiana może być dokonywana jedynie na inną formę przewidzianą w ust.1 pkt.3, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego wysokości. 4. Weksel, zastaw na papierach wartościowych, zastaw rejestrowy, potrącenia z należności za częściowo wykonane zamówienie – nie są akceptowane, jako formy wniesienia zabezpieczenia. 5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy składane w formach gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi: a) musi być wystawione na Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych, ul. Kolska 2/4, 01 – 045 Warszawa, b) musi zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zabezpieczenie to jest mu należne, c) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie wykonują zamówienie – obejmować zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) z tytułu związanych z wykonaniem zamówienia działań lub zaniechań każdego z tych Wykonawców, d) jeżeli w zabezpieczeniu należytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji lub poręczenia zawarty będzie wymóg informowania gwaranta (poręczyciela) o zmianach umowy bądź uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca będzie zobowiązany – przed podpisaniem każdego aneksu do Umowy – przedstawić Zamawiającemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (poręczyciela) o zmianach umowy bądź jego akceptację tych zmian albo wnieść nowe zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana Umowy powoduje konieczność zmiany zabezpieczenia, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć aneks do obecnego zabezpieczenia, uzupełnić zabezpieczenie lub wnieść nowe zabezpieczenie przed terminem podpisania aneksu. W razie uchybienia temu zobowiązaniu Zamawiający uprawniony będzie do żądania wypłaty przez gwaranta (poręczyciela) kwoty zabezpieczenia, która zostanie zatrzymana przez Zamawiającego, jako zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, e) okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie może być krótszy niż okres realizacji Umowy. 4) Zabezpieczenie wniesione przelewem zwraca się wraz z odsetkami (naliczanymi przez Ośrodek) wynikającymi z Umowy rachunku pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. Zabezpieczenie wniesione w formie poręczeń lub gwarancji kasa Ośrodka wydaje Wykonawcy za potwierdzeniem zwrotu lub przesyła za potwierdzeniem odbioru. 5) Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 6) W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp przedstawienia następujących dokumentów (poza obowiązkowym oświadczeniem o braku przesłanek o wykluczeniu będącym załącznikiem nr 3 do SIWZ): 1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. b) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. c) Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. 2. Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i/lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. b) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. c) Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. 3. Zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. b) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. c) Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. 4. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy. b) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. c) Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. Ww. dokument wymagany jest jedynie w przypadku wskazanym w art. 22a ust 3 ustawy Pzp oraz na podstawie par. 9 ust 2 rozporządzenia wydanego na podstawie art. 25 ust 2 (podmioty udostepniające swoje zasoby).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów: 1.1 Oświadczenia Wykonawcy o: a) spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, b) korzystaniu przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu z zasobów podmiotów trzecich, c) korzystaniu przy wykonywaniu zamówienia z podwykonawców. 1.2 Potwierdzenie wniesienia wadium wraz ze wskazaniem rachunku bankowego, na który Zamawiający winien zwrócić wadium (w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu). 1.3 Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. a) W przypadku podpisywania oferty przez osoby niewymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia Umowy. b) W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp). 1.4 Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. a) Zgodnie z art. 25a 1 ust. 3 ustawy Pzp. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w Oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a ust. 1. Ww. dokumenty potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. UWAGA Zamawiający może (zgodnie z art. 22d ust. 2 ustawy Pzp.) na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 2. Wykonawca zobowiązany jest do: a) Złożenia oświadczenia o braku wykluczenia z postępowania na podstawie art. 22a ust 3 ustawy Pzp. b) W przypadku uznania Oferty Wykonawcy, jako najkorzystniejszej – obowiązku złożenia przez podmioty udostępniające swoje zasoby dokumentów wymienionych w treści SIWZ dotyczących braku podstaw wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 22a ust 3, par. 9 ust. 2 ustawy Pzp oraz rozporządzenia wydanego na podstawie art. 25 ust 2 ustawy Pzp). c) W przypadku udostępnienia zasobów dotyczących doświadczenia i kwalifikacji – obowiązek zrealizowania zamówienia przez ten podmiot (art. 22a ust 4 ustawy Pzp). 3. Zgodnie z art. 22 a ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp i ust. 5 pkt. 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp. W związku z tym, w przypadku gdy Wykonawca składając ofertę skorzysta z zasobów innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp wymaga się, aby w złożonej ofercie przez podmiot udostępniający swoje zasoby złożył zobowiązanie lub inny dokument, z którego będzie wynikać zakres udostępnianych zasobów. Badając ofertę Zamawiający będzie wymagał (na podstawie art. 22a ust 3 ustawy Pzp) złożenia oświadczenia, z którego będzie wynikać brak podstaw do wykluczenia podmiotu udostępniającego swoje zasoby, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz art. 24 ust 5 ustawy Pzp. Jeżeli oferta Wykonawcy po wykonaniu procedury badania i oceny ofert zostanie uznana za najkorzystniejszą, podmiot udostępniający swoje zasoby będzie także zobowiązany do wypełnienia wymagań zapisanych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 25 ust 2 ustawy Pzp. 4. Celem oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda następujących informacji: 1) zakres udostępnionych Wykonawcy przez inny podmiot zasobów służących realizacji przedmiotu zamówienia, 2) sposób, w jaki będą wykorzystywane przez Wykonawcę zasoby innego podmiotu, przy realizacji przedmiotu zamówienia, 3) zakres oraz okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, 4) informacji czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega, aby spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczących kryteriów wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w SIWZ w Rozdziale VII ust. 1.4. Dokumenty wymienione w Rozdziale VII ust.6 żądane będą jedynie od Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej (art. 26 ust 2 ustawy Pzp), w trakcie procedury badania i oceny ofert który jednocześnie w swojej ofercie, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu skorzystał z zasobów innego podmiotu zgodnie z zapisami art. 22a ust 1-2 ustawy Pzp. 6. Oświadczenia, które zobowiązany jest złożyć każdy Wykonawca w terminie do trzech dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego wykazu złożonych ofert. 6.1 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp) - załącznik nr 4 do SIWZ. Powyższe Oświadczenie znajdzie się w dokumentacji postępowania na stronie internetowej Zamawiającego tzn. sodon.bip.um.warszawa.pl. 7. Wykaz dokumentów/ oświadczeń (załączników do SIWZ) potwierdzających wymagane doświadczenie oraz uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia wymagane od Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej (zgodnie z art. 26 ust.2 ustawy): – załącznik nr 7, – załącznik nr 8. Wymienione dokumenty muszą być aktualne na dzień składania oferty i dostarczone na żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego (nie krótszym niż 5 dni). Załączniki mają potwierdzić wymagane doświadczenie i uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia. 1.4 Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. a) Zgodnie z art. 25a 1 ust. 3 ustawy Pzp. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w Oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a ust. 1. Ww. dokumenty potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. UWAGA Zamawiający może (zgodnie z art. 22d ust. 2 ustawy Pzp.) na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 2. Wykonawca zobowiązany jest do: a) Złożenia oświadczenia o braku wykluczenia z postępowania na podstawie art. 22a ust 3 ustawy Pzp. b) W przypadku uznania Oferty Wykonawcy, jako najkorzystniejszej – obowiązku złożenia przez podmioty udostępniające swoje zasoby dokumentów wymienionych w treści SIWZ dotyczących braku podstaw wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 22a ust 3, par. 9 ust. 2 ustawy Pzp oraz rozporządzenia wydanego na podstawie art. 25 ust 2 ustawy Pzp). c) W przypadku udostępnienia zasobów dotyczących doświadczenia i kwalifikacji – obowiązek zrealizowania zamówienia przez ten podmiot (art. 22a ust 4 ustawy Pzp). 3. Zgodnie z art. 22 a ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp i ust. 5 pkt. 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp. W związku z tym, w przypadku gdy Wykonawca składając ofertę skorzysta z zasobów innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp wymaga się, aby w złożonej ofercie przez podmiot udostępniający swoje zasoby złożył zobowiązanie lub inny dokument, z którego będzie wynikać zakres udostępnianych zasobów. Badając ofertę Zamawiający będzie wymagał (na podstawie art. 22a ust 3 ustawy Pzp) złożenia oświadczenia, z którego będzie wynikać brak podstaw do wykluczenia podmiotu udostępniającego swoje zasoby, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz art. 24 ust 5 ustawy Pzp. Jeżeli oferta Wykonawcy po wykonaniu procedury badania i oceny ofert zostanie uznana za najkorzystniejszą, podmiot udostępniający swoje zasoby będzie także zobowiązany do wypełnienia wymagań zapisanych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 25 ust 2 ustawy Pzp. 4. Celem oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda następujących informacji: 1) zakres udostępnionych Wykonawcy przez inny podmiot zasobów służących realizacji przedmiotu zamówienia, 2) sposób, w jaki będą wykorzystywane przez Wykonawcę zasoby innego podmiotu, przy realizacji przedmiotu zamówienia, 3) zakres oraz okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, 4) informacji czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega, aby spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczących kryteriów wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w SIWZ w Rozdziale VII ust. 1.4. Dokumenty wymienione w Rozdziale VII ust.6 żądane będą jedynie od Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej (art. 26 ust 2 ustawy Pzp), w trakcie procedury badania i oceny ofert który jednocześnie w swojej ofercie, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu skorzystał z zasobów innego podmiotu zgodnie z zapisami art. 22a ust 1-2 ustawy Pzp. 6. Oświadczenia, które zobowiązany jest złożyć każdy Wykonawca w terminie do trzech dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego wykazu złożonych ofert. 6.1 Powyższe Oświadczenie znajdzie się w dokumentacji postępowania na stronie internetowej Zamawiającego tzn. sodon.bip.um.warszawa.pl. 7. Wykaz dokumentów/ oświadczeń (załączników do SIWZ) potwierdzających wymagane doświadczenie oraz uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia wymagane od Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej (zgodnie z art. 26 ust.2 ustawy): – załącznik nr 7, – załącznik nr 8. Wymienione dokumenty muszą być aktualne na dzień składania oferty i dostarczone na żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego (nie krótszym niż 5 dni). Załączniki mają potwierdzić wymagane doświadczenie i uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp) - załącznik nr 4 do SIWZ.
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1. Dowody określające czy osoby wymagane do realizacji przedmiotu zamówienia oraz wykonawca wykonały roboty budowlane należycie. a) Wykaz zrealizowanych robót - załącznik Nr 7 do SIWZ, b) Kierownikiem robót– posiadającym Certyfikat Instalatora Sieci Strukturalnej oraz przeszkolenie przeprowadzone przez dostawcę Systemu Telewizji Przemysłowej – załącznik Nr 8 do SIWZ, c) Instalatorami posiadającymi uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV- załącznik Nr 8 do SIWZ d) Certyfikat/ autoryzację producenta na montaż i serwis zainstalowanego sprzętu. 2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) Wykazu wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlano-instalacyjnych polegających na modernizacji/ wykonaniu sieci monitoringu o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlano- instalacyjnych były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Zamawiający zaproponował sposób przedłożenia dokumentów potwierdzających doświadczenie Wykonawcy w załączniku nr 7 do SIWZ. 2) Wykazu wykonanych przez kierownika robót budowlano- instalacyjnych o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) polegających na modernizacji/ wykonaniu sieci monitoringu wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Zamawiający zaproponował sposób przedłożenia dokumentów potwierdzających doświadczenie Wykonawcy w załączniku nr 8 do SIWZ.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zgodnie z art. 45 ustawy Pzp oraz uwzględniając specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający żąda od każdego z Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia wniesienia wadium. 2. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert określonym w niniejszej SIWZ, zobowiązany jest wnieść do wpłacenia wadium w wysokości 4400,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące czterysta złotych). 3. Wadium może być wnoszone przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego tzn. 88 1030 1508 0000 0005 5004 8043 Tytuł wpłaty „Wadium – „Modernizacja sieci teleinformatycznej i telewizji przemysłowej w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych” lub w kasie Ośrodka. 4. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w postępowaniu jest wniesienie wadium przed upływem terminu składania ofert (tzn. wadium musi znajdować się na wskazanym rachunku do dnia otwarcia ofert). 5. Jeżeli wnoszącym wadium jest inny podmiot działający na rzecz Wykonawcy konieczne jest wyraźne określenie/ wskazanie na rzecz, jakiego Wykonawcy wnoszone jest wadium. 6. Dopuszczalne jest wniesienie wadium w więcej niż jednej formie, tzn: 1) poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo –kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2) gwarancja bankowa, 3) gwarancja ubezpieczeniowa, 4) poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.). 7. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi: 1) musi być wystawione na Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych, ul. Kolska 2/4, 01– 045 Warszawa, 2) musi zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, 3) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia – musi obejmować zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań opisanych art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp każdego z tych Wykonawców, 4) okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą. 8. Zgodnie z art. 46 ustawy Pzp. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 12 i 14. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu Umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę, jako najkorzystniejszej. 13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. W przypadku nie wskazania w ofercie rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium, Zamawiający uzna, że wskazanym rachunkiem bankowym jest rachunek, z którego dokonano przelewu wpłaty wadium. 14. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: – odmówił podpisania Umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, – nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, – zawarcie Umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 50,00
Przedłużenie gwarancji 20,00
Bezpłatny serwis instalacji wykonywanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie rzadziej niz 1 raz 30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza zmiany w Umowie w przypadku: 1) zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT w zakresie przedmiotu Umowy. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 Umowy. Zmiana kwoty o różnicę w kwocie podatku dotyczy wyłącznie części wynagrodzenia za roboty, których do dnia zmiany stawki podatku VAT które nie zostały wykonane, 2) gdy z przyczyn technicznych, które nie mogły być przewidziane przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności lub które ujawniły się podczas wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu Zamawiającego w zakresie w jakim korzyść może polegać na: a) zmianach mających wpływ na przyspieszenie wykonania Umowy, b) zmianach mających wpływ na obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie budynku lub instalacji, c) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa realizacji robót lub usprawnienia procesu ich realizacji, d) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowania budynku lub instalacji, e) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów technicznych budynku lub instalacji, f) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. 2. Strony przewidują możliwość pisemnego dokonania zmian i uzupełnień Umowy, które nie stanowią zmian istotnych niniejszej Umowy, a w szczególności: a) zmiana nazwy, adresu siedziby stron Umowy, numerów kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych, b) zmiana osób odpowiedzialnych ze strony Wykonawcy i Zamawiającego za kontakty i nadzór nad przedmiotem Umowy. 3. Dopuszczalna jest zmiana Kierownika robót w przypadku:  choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących Kierownika robót (za pisemną zgodą Zamawiającego),  jeżeli Kierownik robót nie wywiązuje się z obowiązków przewidzianych prawem lub Umową,  jeżeli zmiana Kierownika robót stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy np. rezygnacji z pełnionej funkcji. 4. Zmiana harmonogramu może nastąpić, jeżeli powstanie potrzebna dostosowania go do aktualnego zaawansowania realizacji przedmiotu zamówienia. W takiej sytuacji strony dopuszczają dokonanie zmiany terminu realizacji Umowy lub jej części z zastrzeżeniem, że ostateczny termin realizacji nie może być późniejszy niż do dnia ………............ 5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak o obowiązku Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. 6. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej Umowy lub wprowadzanie nowych postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeśli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-12-01, godzina: 08:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę naprawę zmywarki - Orońsko
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania31-01-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę naprawę zmywarki. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI