Dzierżawa analizatora do automatyzacji badań EIA+CLIA na okres 36 miesięcy wraz z...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dzierżawa analizatora do automatyzacji badań EIA+CLIA na okres 36 miesięcy wraz z dostawą testów Elisa dla Laboratorium Mikrobiologicznego SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich przy ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie (2)
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoChorzów
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2020-01-31
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającySamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
 • Data publikacji ogłoszenia2020-01-23
 • Numer ogłoszenia505512-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 505512-N-2020 z dnia 2020-01-23 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie: Dzierżawa analizatora do automatyzacji badań EIA+CLIA na okres 36 miesięcy wraz z dostawą testów Elisa dla Laboratorium Mikrobiologicznego SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich przy ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie (2)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie, krajowy numer identyfikacyjny 27150341000000, ul. Strzelców Bytomskich  11 , 41-500  Chorzów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 499 115, e-mail zp@zsm.com.pl, faks 322 413 952.
Adres strony internetowej (URL): http://www.zsm.com.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.zsm.com.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.zsm.com.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie tradycyjnej papierowej
Adres:
ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów - Biuro Podawcze Zespołu Szpitali Miejskich

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dzierżawa analizatora do automatyzacji badań EIA+CLIA na okres 36 miesięcy wraz z dostawą testów Elisa dla Laboratorium Mikrobiologicznego SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich przy ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie (2)
Numer referencyjny: SP ZOZ ZSM/ZP/3/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: a) dzierżawa wraz z instalacją Analizatora do automatyzacji badań EIA+CLIA na okres 36 miesięcy. Parametry Analizatora zostały określone w „Opisie przedmiotu zamówienia” (dalej w treści: OPZ) stanowiącego Zał. nr 3 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej w treści: SIWZ); b) systematyczna dostawa testów Elisa (dalej w treści : testy) określonych szczegółowo w zał. nr 2 – Specyfikacja asortymentowo –cenowa do SIWZ (dalej w treści: SAC); c) przeglądy i serwis dzierżawionego urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta na zasadach ujętych w zał. nr 3 do SIWZ, d) szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia a także interpretacji wyników badań określonego w OPZ

II.5) Główny kod CPV: 38434000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
33696300-8
33696500-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  36   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie ustanawia warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie ustanawia warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie ustanawia warunku
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający nie ustanawia warunku
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający nie ustanawia warunku
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oferta powinna składać się z następujących, wypełnionych dokumentów tj.: a) Formularza ofertowego wg zał. nr 1 do SIWZ, b) Specyfikacji asortymentowo –cenowa wg zał. nr 2 do SIWZ c) Wykazu do oceny technicznej parametrów Analizatora wg zał. nr 8 do SIWZ d) Dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt. 5 SIWZ przy których umieszczono dopisek: „dołączyć do oferty”. e) Pełnomocnictwa lub upoważnienia - jeżeli dotyczy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
7.1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100). 7.2. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancji bankowych, d) gwarancji ubezpieczeniowych, e) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 310, z późn. zm.) 7.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: ING BANK ŚLĄSKI S.A. O/ CHORZÓW Nr 21 1050 1243 1000 0010 0009 7517 Wadium w pieniądzu wniesione zostaje na oprocentowany rachunek bankowy. Wadium w formie niepieniężnej należy złożyć w Kasie Głównej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11. 7.4. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcom, którzy wycofali ofertę przed upływem terminu składania ofert niezwłocznie po otrzymaniu wniosku o zwrot wadium. 7.5. Wniosek powinien zawierać nazwę postępowania przetargowego, nr sprawy, numer rachunku bankowego Wykonawcy oraz datę wpłaty i kwotę wadium jakie należy zwrócić. Wniosek należy przesłać do Działu Zamówień Publicznych pocztą elektroniczną: zp@zsm.com.pl 7.6. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: - nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 UPZP, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, - termin obowiązywania gwarancji, - miejsce i termin zwrotu gwarancji. 7.7. Zwrot oraz utrata wadium następują zgodnie z art. 46 UPZP. 7.8. Jeśli oferta Wykonawcy nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej formie i wysokości Zamawiający odrzuci ofertę. 7.9. Wniesione wadium musi zachować ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą tj. 30 dni, przy czym pierwszym dniem ważności zobowiązania jest dzień składania ofert. 7.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca: a) którego oferta została wybrana - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. b) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a UPZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 UPZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 UPZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 UPZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7.11. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a UPZP.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Ocena techniczna 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje zmianę umowy poprzez zastrzeżenie możliwości zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia ujętego w SAC (Zał. nr 2) W związku z powyższym, Zamawiający zastrzega, iż: a) Maksymalny poziom zamówienia – wynosi 100% wartości umowy i ilości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy, który może ale nie musi zostać zrealizowany w okresie realizacji umowy. b) Minimalny poziom zamówienia – wynosi 70% wartości umowy i ilości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy, który zostanie zrealizowany w okresie realizacji umowy. c) Dodatkowy zakres – wynosi 30% wartości umowy i ilości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy, którego realizacja jest uzależniona od potrzeb Zamawiającego związanych z wykonywanymi badaniami na rzecz pacjentów, z którego Zamawiający może, ale nie musi skorzystać w okresie realizacji umowy. 8. Strony ustalają, że wartości brutto wyszczególnione w zał. nr 1 i 2 mogą ulec zmianie w przypadku zmiany stawek podatku VAT. Zmiana będzie miała miejsce od momentu obowiązywania nowej stawki podatku VAT. 9. Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania zmian cen na zaoferowany przedmiot zamówienia (poza przypadkiem określonym w ust. 8 i 19 niniejszego paragrafu przez okres obowiązywania umowy. Zamawiający dopuszcza jednak zmianę postanowień umowy w zakresie ceny w innych przypadkach niż te określone w ust. 8 i 19 pod warunkiem, iż zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego tj. obniżenie ceny jednostkowej netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez zmian. 10. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji lub konieczności wycofania danego Testu, zaoferowanie przez Wykonawcę produktu zamiennego (dopuszcza się zaoferowanie produktu innego producenta), po cenie nie wyższej niż produktu będącego przedmiotem zamówienia, pod warunkiem, iż taka zmiana przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany produkt musi posiadać to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla danego produktu, przy czym Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego (dotyczy Testów). 11. Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji zamówienia zaoferowanie Analizatora o takich samych lub wyższych parametrach (który w równym lub wyższym stopniu spełnia parametry kryterium oceny technicznej), niż będącego przedmiotem przetargu przy czym czynsz dzierżawny nie może być wyższy niż za Analizator zaoferowany w przetargu. Każdorazowo Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego, przy czym zaoferowany produkt zamienny musi być kompatybilny z zaoferowanymi w przetargu Testami. 12. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie numeru katalogowego produktu oraz w przypadku zmiany nazwy handlowej produktu przy zachowaniu wszystkich wymaganych przez Zamawiającego parametrów w przypadku wprowadzenia takich zmian przez producenta danego produktu (dotyczy Testów). 13. Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu konfekcjonowania zaoferowanych Testów (dotyczy Testów). 14. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, takich jak np. firma, adres siedziby lub inne zapisy dotyczące wskazania stron. 15. Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. 16. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 15 ust. 1 umowy, w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego ilości wskazanych w zał. nr 2 do umowy jednakże na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy od terminu obowiązywania umowy. 17. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 15 ust. 1 umowy, w celu skorzystania z domówienia, o którym mowa w § 8 Umowy oraz możliwości wskazanej w art. 144 ust 1 pkt 6) ustawy Prawo Zamówień Publicznych jednakże na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy od terminu obowiązywania umowy. 18. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania aneksu wydłużającego terminy o których mowa w § 2 ust.15, 16, 17 umowy. 19. Zamawiający dopuszcza również wprowadzenie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany: a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2177), b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Zmiana taka nie może nastąpić przed upływem 12 miesiąca trwania umowy. W celu ewentualnej zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, jest on zobowiązany w terminie 7 dni roboczych od zawarcia niniejszej umowy podać Zamawiającemu pisemne informacje dotyczących szczegółowych kosztów pracy z rozbiciem na pracowników, wskazać składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, kwoty wynagrodzeń aktualne na dzień zawarcia umowy oraz wskazać procentowo jak powyższe koszty kształtują wartość umowy brutto. W przypadku nie złożenia wymaganych dokumentów Wykonawcy w trakcie realizacji zadania nie będzie przysługiwała możliwość zmiany wynagrodzenia na podstawie § 2 pkt 19 niniejszej umowy. § 8 DOMÓWIENIE 1. W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1) UPZP obejmującego prawo do zwiększenia do 30% wartości Testów wskazanych w SAC (zał. nr 2) - po cenach jednostkowych wskazanych w tym formularzu z zastrzeżeniem § 2 ust 8, 9, 10 i 19 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie. 2. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 3. Z uwzględnieniem §8 ust. 1 powyżej Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji. 4. Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Zgodnie z UPZP nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W związku z powyższym Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert ma prawo zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz jest zobowiązany wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert tj. nazwy (firmy) oraz adresów Wykonawców, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. 2019 poz. 1010 z późn. zm.) przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Wszystkie dokumenty złożone przez Wykonawcę są jawne za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, które należy odpowiednio wyodrębnić w treści złożonej oferty, poprzez umieszczenie ich w odrębnej, pisanej i trwale zaklejonej kopercie.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-31, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przegranie 8 kaset VHS na dysk - Chorzów
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania06-04-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przegranie 8 kaset VHS na dysk. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI