Dostawa odwróconego mikroskopu naukowo-badawczego do pracy w jasnym polu, kontraście...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa odwróconego mikroskopu naukowo-badawczego do pracy w jasnym polu, kontraście modulacyjnym i fluorescencji z kamerą cyfrową i oprogramowaniem oraz modułu do spektralnej analizy obrazów fluorescencyjnych dedykowanego do współpracy z mikroskopami odwróconymi dla Wydziału Biotechnologii UWr wraz z instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi z podziałem na 2 zadania: Zadanie 1: Dostawa odwróconego mikroskopu naukowo-badawczego do pracy w jasnym polu, kontraście modulacyjnym i fluorescencji z kamerą cyfrową i oprogramowaniem dla Wydziału Biotechnologii Zadanie 2: Dostawa modułu do spektralnej analizy obrazów fluorescencyjnych dedykowanego do współpracy z mikroskopami odwróconymi dla Wydziału Biotechnologii
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWrocław
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-03-20
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyUniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii
 • Data publikacji ogłoszenia2018-03-09
 • Numer ogłoszenia529130-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 529130-N-2018 z dnia 2018-03-09 r.

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii: Dostawa odwróconego mikroskopu naukowo-badawczego do pracy w jasnym polu, kontraście modulacyjnym i fluorescencji z kamerą cyfrową i oprogramowaniem oraz modułu do spektralnej analizy obrazów fluorescencyjnych dedykowanego do współpracy z mikroskopami odwróconymi dla Wydziału Biotechnologii UWr wraz z instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi z podziałem na 2 zadania: Zadanie 1: Dostawa odwróconego mikroskopu naukowo-badawczego do pracy w jasnym polu, kontraście modulacyjnym i fluorescencji z kamerą cyfrową i oprogramowaniem dla Wydziału Biotechnologii Zadanie 2: Dostawa modułu do spektralnej analizy obrazów fluorescencyjnych dedykowanego do współpracy z mikroskopami odwróconymi dla Wydziału Biotechnologii
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii, krajowy numer identyfikacyjny 000001301, ul. F. Joliot-Curie  14a , 50-383  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 375 2732, e-mail renata.michalowska@uwr.edu.pl, faks 71 375 7661.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.uni.wroc.pl.
Adres profilu nabywcy: www.bip.uni.wroc.pl.
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Wyższa uczelnia publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.bip.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.bip.uni.wroc.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wymagana jest forma pisemna, zgodna z SIWZ
Adres:
Wydział Biotechnologii Uniwersytet Wrocławski ul. F. Joliot-Curie 14a, 50-383 Wrocław,POKÓJ 0.29

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odwróconego mikroskopu naukowo-badawczego do pracy w jasnym polu, kontraście modulacyjnym i fluorescencji z kamerą cyfrową i oprogramowaniem oraz modułu do spektralnej analizy obrazów fluorescencyjnych dedykowanego do współpracy z mikroskopami odwróconymi dla Wydziału Biotechnologii UWr wraz z instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi z podziałem na 2 zadania: Zadanie 1: Dostawa odwróconego mikroskopu naukowo-badawczego do pracy w jasnym polu, kontraście modulacyjnym i fluorescencji z kamerą cyfrową i oprogramowaniem dla Wydziału Biotechnologii Zadanie 2: Dostawa modułu do spektralnej analizy obrazów fluorescencyjnych dedykowanego do współpracy z mikroskopami odwróconymi dla Wydziału Biotechnologii
Numer referencyjny: WB.2410.2 .2018.RM
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Termin wykonania zamówienia maksymalnie 14 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenia posiadały Certyfikat CE tzn. spełniały wszystkie obowiązujące normy prawne bezpieczeństwa Unii Europejskiej 2. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 2 zadania. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub dwa zadania. Oferta musi być kompletna w zakresie danego zadania. 3. Zamawiający wymaga zaoferowania sprzętów sprawnych, nieuszkodzonych, o bardzo dobrej jakości oraz o parametrach określonych w SIWZ. Dopuszcza się urządzenia używane, z gwarancją Wykonawcy na co najmniej 12 miesięcy. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5) stanowią minimalne parametry techniczne i jakościowe, oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych. Przez równoważny należy rozumieć urządzenie o parametrach, jakości wykonania, technologii wykonania nie gorszej niż w opisie przedmiotu określonym w Załączniku nr 5 do SIWZ. 4. Wymagany okres gwarancji to minimum 12 miesięcy. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia/minimalne parametry techniczne ”, podzielonego na załączniki: 5.1 dotyczący Zadania 1 oraz załącznik 5.2. dotyczący zadania 2. Zaoferowane produkty powinny spełniać minimalne wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia lub posiadać lepsze parametry. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie parametrów potwierdzających spełnianie wszystkich minimalnych wymagań oraz wpisanie nazwy producenta. 6. Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ (wzór umowy) z terminem płatności 21 dni od daty przekazania faktury wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym.

II.5) Główny kod CPV: 38516000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
38519300-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 14
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 dostawę Urządzenia o wartości brutto nie mniejszej niż 350 000 złotych dla zadania 1 . • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 dostawę Urządzenia o wartości brutto nie mniejszej niż 100 000 złotych dla zadania 2 .
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 uPzp (jeżeli Wykonawca jest podmiotem krajowym Zamawiający samodzielnie pobierze dokument za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych) .Wykonawca powinien wskazać w formularzu oferty na ogólnie dostępne bazy danych, z których Zamawiający bezpłatnie może pozyskać określone dokumenty. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5a. niniejszego rozdziału, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
3. Wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składani a ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:Dokumentów potwierdzających parametry i jakość produktów tzn.: specyfikacji technicznej, wydruku ze strony internetowej producenta lub innego równoważnego dokumentu w celu potwierdzenia, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu, bez dodatkowego wezwania, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Ofertę należy przygotować na druku stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku sporządzenia oferty przez Wykonawcę na własnym formularzu wymaga się, aby Wykonawca uwzględnił w nim wszystkie oświadczenia i elementy zawarte w załączniku nr 1 do SIWZ. Formularz ofertowy złożony przez Wykonawcę stanowi treść oferty, w związku z powyższym nie będzie podlegał uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy PZP. Niezłożenie dokumentu lub jego części skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. b. oświadczenia wymienione w pkt. 1a, VIII SIWZ ( Załącznik nr 3 do SIWZ). c. uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy d. Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną załącznik nr 5 do SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
• Cena ofertowa brutto 60,00
Termin Realizacji dostawy 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. - Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian przez wprowadzenie do zawartej umowy aneksów: a. Zamawiający dopuszcza zmianę modelu oferowanego sprzętu z zastrzeżeniem, że zmiana ta nastąpi wyłącznie w przypadku, gdy model został wycofany z dystrybucji i został zastąpiony modelem należącym do tej samej linii produktowej, o parametrach co najmniej takich jak model oferowany lub który został udoskonalony lub dodatkowo wyposażony za cenę taką jak ustalona w niniejszej umowie. b. Zamawiający dopuszcza zmianę stawki VAT obowiązującej na oferowane urządzenia pod warunkiem zmiany stawek obowiązujących na terenie Polski potwierdzonych odpowiednią ustawą lub rozporządzeniem Ministra Finansów c. Zamawiający dopuszcza poprawienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 2. Zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-03-20, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> jezyk polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Dostawa odwróconego mikroskopu naukowo-badawczego do pracy w jasnym polu, kontraście modulacyjnym i fluorescencji z kamerą cyfrową i oprogramowaniem dla Wydziału Biotechnologii
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Termin wykonania zamówienia maksymalnie 14 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenia posiadały Certyfikat CE tzn. spełniały wszystkie obowiązujące normy prawne bezpieczeństwa Unii Europejskiej 2. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 2 zadania. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub dwa zadania. Oferta musi być kompletna w zakresie danego zadania. 3. Zamawiający wymaga zaoferowania sprzętów sprawnych, nieuszkodzonych, o bardzo dobrej jakości oraz o parametrach określonych w SIWZ. Dopuszcza się urządzenia używane, z gwarancją Wykonawcy na co najmniej 12 miesięcy. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5) stanowią minimalne parametry techniczne i jakościowe, oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych. Przez równoważny należy rozumieć urządzenie o parametrach, jakości wykonania, technologii wykonania nie gorszej niż w opisie przedmiotu określonym w Załączniku nr 5 do SIWZ. 4. Wymagany okres gwarancji to minimum 12 miesięcy. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia/minimalne parametry techniczne ”, podzielonego na załączniki: 5.1 dotyczący Zadania 1. Zaoferowane produkty powinny spełniać minimalne wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia lub posiadać lepsze parametry. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie parametrów potwierdzających spełnianie wszystkich minimalnych wymagań oraz wpisanie nazwy producenta. 6. Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ (wzór umowy) z terminem płatności 21 dni od daty przekazania faktury wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38516000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
• Cena ofertowa brutto 60,00
• Termin realizacji dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Dostawa modułu do spektralnej analizy obrazów fluorescencyjnych dedykowanego do współpracy z mikroskopami odwróconymi dla Wydziału Biotechnologii
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Termin wykonania zamówienia maksymalnie 14 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenia posiadały Certyfikat CE tzn. spełniały wszystkie obowiązujące normy prawne bezpieczeństwa Unii Europejskiej 2. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 2 zadania. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub dwa zadania. Oferta musi być kompletna w zakresie danego zadania. 3. Zamawiający wymaga zaoferowania sprzętów sprawnych, nieuszkodzonych, o bardzo dobrej jakości oraz o parametrach określonych w SIWZ. Dopuszcza się urządzenia używane, z gwarancją Wykonawcy na co najmniej 12 miesięcy. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5) stanowią minimalne parametry techniczne i jakościowe, oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych. Przez równoważny należy rozumieć urządzenie o parametrach, jakości wykonania, technologii wykonania nie gorszej niż w opisie przedmiotu określonym w Załączniku nr 5 do SIWZ. 4. Wymagany okres gwarancji to minimum 12 miesięcy. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia/minimalne parametry techniczne ”, podzielonego na załączniki: 5.1 dotyczący Zadania 1 oraz załącznik 5.2. dotyczący zadania 2. Zaoferowane produkty powinny spełniać minimalne wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia lub posiadać lepsze parametry. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie parametrów potwierdzających spełnianie wszystkich minimalnych wymagań oraz wpisanie nazwy producenta. 6. Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ (wzór umowy) z terminem płatności 21 dni od daty przekazania faktury wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38519300-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
• Cena ofertowa brutto 60,00
• Termin realizacji dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę naprawę pralki - Wrocław
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania22-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę naprawę pralki AEG ÓKO LAVAMAT 72600 Update. Zainteresowanych proszę o kontakt.
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Wrocław: Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w budynku A i C we Wrocławiu
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Elektronika, foto, wideo: Zakup i dostawa wyposażenia informatycznego – pracownia matematyczna.
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Elektronika, foto, wideo: dostawa lekkiej kamery przemysłowej dla WGGiIŚ
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI