Dostawa i montaż automatycznych stacjonarnych punktów badania ilości opadów atmosferycznych...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa i montaż automatycznych stacjonarnych punktów badania ilości opadów atmosferycznych wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem oraz dostawa kompletu rejestratorów do ciągłego pomiaru poziomu i temperatury wody gruntowej.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoNowy Sącz
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2019-03-07
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającySądeckie Wodociągi Sp. z o.o.
 • Data publikacji ogłoszenia2019-02-27
 • Numer ogłoszenia518344-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 518344-N-2019 z dnia 2019-02-27 r.

Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o.: Dostawa i montaż automatycznych stacjonarnych punktów badania ilości opadów atmosferycznych wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem oraz dostawa kompletu rejestratorów do ciągłego pomiaru poziomu i temperatury wody gruntowej.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt pn.: "Rozszerzenie działalności badawczo-rozwojowej Sp. z o.o. "Sądeckie Wodociągi" poprzez rozbudowę bazy aparaturowej dla potrzeb innowacyjnego wykrywania zagrożeń oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 1 OŚ priorytetowa Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr RPMP.01.02.02-12-0031/18-00.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 49079783000000, ul. ul. Wincentego Pola  22 , 33-300  Nowy Sącz, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 184 438 643, , e-mail gabriela.sadlon@swns.pl, , faks 184 438 304.
Adres strony internetowej (URL): www.swns.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.swns.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać pod rygorem nieważnosci w formie pisemnej.
Adres:
"Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o.", ul. Winectego Pola 22, 33-300 Nowy Sącz, Dziennik Podawczy

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż automatycznych stacjonarnych punktów badania ilości opadów atmosferycznych wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem oraz dostawa kompletu rejestratorów do ciągłego pomiaru poziomu i temperatury wody gruntowej.
Numer referencyjny: Numer sprawy: IZ.26.1.22.19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część I – Dostawa i montaż automatycznych stacjonarnych punktów badania ilości opadów atmosferycznych wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem. 1) Sieć automatycznych stacjonarnych punktów badania ilości opadów atmosferycznych w wytypowanych obiektach obszaru eksploatowanej sieci kanalizacji sanitarnej z transmisją danych on-line do stacji centralnej - zestaw automatycznego pomiaru opadów z ogrzewaniem (stacji meteorologicznych) – 8 zestawów planowanych do zamontowania. 2) Specjalistyczne dedykowane oprogramowanie do sczytywania, archiwizacji, analizy, walidacji wyników pomiarów oraz tworzenia raportów, wykresów oraz zarządzania systemem zestawów automatycznego pomiaru opadów atmosferycznych- oprogramowanie na jeden komputer. Oferowana cena ma obejmować licencję bezterminową, jedno-stanowiskową. Część II - Dostawa kompletu rejestratorów do ciągłego pomiaru poziomu i temperatury wody gruntowej - 3 szt. rejestratorów o następujących cechach każdy: - do głębokości nie mniejszej niż 3 m, - obudowa z polipropylenu lub stali nierdzewnej, do stosowania w wodzie słodkiej (pod pojęciem wody słodkiej należy rozumieć wodę gruntową), - rejestrator dostosowany do współpracy z komputerem, - zestaw zaopatrzony w złącze USB z dołączonym dedykowanym oprogramowaniem, - zamówienie powinno obejmować bezterminową licencję. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się z załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 38127000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
38422000-9
31644000-2
48000000-8
38120000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-04-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał odpowiednio dla każdej z części zamówienia: Część I – co najmniej 2 dostawy stacji meteorologicznych o wartości co najmniej 14 000 zł netto każda dostawa; Część II - co najmniej 2 dostawy rejestratorów do ciągłego pomiaru poziomu i temperatury wody gruntowej o wartości co najmniej 4 000 zł netto każda dostawa. Przez dostawę należy rozumieć jedno zamówienie realizowane na podstawie odrębnej umowy, zlecenia na rzecz podmiotu innego niż Wykonawca.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, według załącznika nr 5 do SIWZ – formularz Wykaz dostaw. Dowodami określającymi, czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wartość wykonanych dostaw zostanie wyrażona w walucie obcej, Zamawiający, w celu dokonania weryfikacji spełniania przez Wykonawcę określonego warunku udziału w postępowaniu, obliczy równowartość tej kwoty w złotych polskich (PLN) według średniego kursu waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu wszczęcia postępowania. W przypadku, gdyby Narodowy Bank Polski, w dniu wszczęcia postępowania, nie ogłosił średniego kursu tej waluty, Zamawiający obliczy równowartość kwoty według pierwszego średniego kursu tej waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po dniu wszczęcia postępowania.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi on udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie to należy przedstawić na etapie składania oferty. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie niniejszego zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu niniejszego zamówienia, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu niniejszego zamówienia publicznego. Zamawiający zaleca, aby zobowiązanie, o którym tam mowa, zostało sporządzone według załącznika nr 3 do SIWZ – formularz Zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na jego stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekaże Zamawiającemu Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – formularz świadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie to będzie zobowiązany przekazać każdy z Wykonawców.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 80,00
Okres gwarancji 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy z Wykonawcą w następujących przypadkach: 1) wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, 2) zmiany w obowiązujących przepisach prawa lub wejście w życie nowych przepisów prawa w zakresie przedmiotu Umowy, 3) zmian umowy o dofinansowanie, jakie Zamawiający zawrze z Instytucją Pośredniczącą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Wszelkie zmiany treści umowy będą wymagać pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej. Każda ze stron umowy będzie mogła wystąpić z propozycją dokonania zmian postanowień zawartej umowy. Propozycja ta będzie musiała wskazywać na okoliczności uzasadniające wprowadzenie zmian, a, o ile to właściwe, zawierać także dowody na potwierdzenie rzeczywistego istnienia tych okoliczności. Zmiany postanowień zawartej umowy nie mogą doprowadzić do naruszenia art. 144 ust.1 ustawy Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-07, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Dostawa i montaż automatycznych stacjonarnych punktów badania ilości opadów atmosferycznych wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Sieć automatycznych stacjonarnych punktów badania ilości opadów atmosferycznych w wytypowanych obiektach obszaru eksploatowanej sieci kanalizacji sanitarnej z transmisją danych on-line do stacji centralnej - zestaw automatycznego pomiaru opadów z ogrzewaniem (stacji meteorologicznych) – 8 zestawów planowanych do zamontowania: - czujniki lokalizowane będą przy (na) obiektach (hydrofornia, przepompownia, zbiornik wody, budynek) będących w eksploatacji Spółki „Sądeckie Wodociągi” z o.o. i posiadających zasilanie energetyczne, - odległości miedzy czujnikami a stacją centralną: a) czujnik przy stacji centralnej, b) 3,11 km, c) 3,15 km, d) 4,03 km, e) 6,91 km, f) 7,52 km, g) 10,22 km, h) 15,12 km. Wymogi techniczne j stacji meteorologicznej (pojedynczego zestawu do badania ilości opadów atmosferycznych): - zakres pomiaru 0,1mm do 20 mm/min (bezobsługowy pomiar wagowy); - dokładność ± 2% z korekcją intensywności; - warunki pracy co najmniej: - 30 ……+ 60°C; - zaopatrzony w system rejestracji wyników i urządzenia do przesyłu wyników pomiarów drogą radiową on-line (bez limitu czasowego i bez opłat licencyjnych bądź innych opłat związanych z jego wykorzystywaniem). 2. Specjalistyczne dedykowane oprogramowanie do sczytywania, archiwizacji, analizy, walidacji wyników pomiarów oraz tworzenia raportów, wykresów oraz zarządzania systemem zestawów automatycznego pomiaru opadów atmosferycznych - oprogramowanie na jeden komputer. Oferowana cena ma obejmować licencję bezterminową, jedno-stanowiskową.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38127000-1, 38120000-2, 31644000-2, 48000000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 80,00
Okres gwrancji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Dostawa kompletu rejestratorów do ciągłego pomiaru poziomu i temperatury wody gruntowej.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Charakterystyka przedmiotu zamówienia: Komplet rejestratorów do ciągłego pomiaru poziomu i temperatury wody gruntowej, tj. 3 szt. rejestratorów o następujących cechach każdy: - do głębokości nie mniejszej niż 3 m, - obudowa z polipropylenu lub stali nierdzewnej, do stosowania w wodzie słodkiej (pod pojęciem wody słodkiej należy rozumieć wodę gruntową), - rejestrator dostosowany do współpracy z komputerem, - zestaw zaopatrzony w złącze USB z dołączonym dedykowanym oprogramowaniem, - zamówienie powinno obejmować bezterminową licencję. Pod pojęciem: Komplet rejestratorów do ciągłego pomiaru poziomu i temperatury wody gruntowej należy rozumieć 3 szt. autonomicznych urządzeń (każde urządzenie posiadające sondę pomiarową) do pomiaru temperatury i poziomu wody gruntowej w gruncie, posiadających własne zasilanie (bateria) umożliwiających ciągły (co najmniej: w odstępach co 30 minut, przez okres 31 dni) pomiar, rejestrację wyników (oraz daty i godziny) i elektroniczny zapis z możliwością eksportu do formatu Excel na PC. Komplet rejestratorów (3 oddzielne sondy pomiarowe) będzie stosowany okresowo w różnych miejscach badawczych (na ogół w miejscach nieogrodzonych) i musi służyć do wielokrotnego stosowania w terenie, w specjalnie do tego celu przygotowanych otworach (rurkach o średnicy wewnętrznej do 50 mm).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38422000-9, 31644000-2, 48000000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 80,00
Okres gwrancji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę poprawienie ustawienia anteny satelitarnej - Skawina
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania08-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę poprawienie ustawienia anteny satelitarnej w Skawinie w Galerii Skawina. Proszę o kontakt.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Nowy Sącz: Modernizacja ul.Bulwar Narwiku w Nowym Sączu
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Elektronika, foto, wideo: Dostawa układu kotroli parametrów wodoru do układu integracji reformera metanolu - KC-zp.272-110/19
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Elektronika, foto, wideo: Zakup przepływomierzy do sprawdzenia i kalibracji masowych kontrolerów przepływu
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI