Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, kolumn chromatograficznych, zestawów okulistycznych,...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, kolumn chromatograficznych, zestawów okulistycznych, stadiometru, z podziałem na 7 części dla Zakładów i Klinik UMB do celów naukowo-badawczych.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBiałystok
 • WojewództwoPodlaskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-10-31
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyUniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Data publikacji ogłoszenia2018-10-23
 • Numer ogłoszenia639946-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 639946-N-2018 z dnia 2018-10-23 r.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku: Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, kolumn chromatograficznych, zestawów okulistycznych, stadiometru, z podziałem na 7 części dla Zakładów i Klinik UMB do celów naukowo-badawczych.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
10. Przedmiot zamówienia finansowany będzie w ramach projektu „Przedmioty przyrodnicze – kluczem do zawodów przyszłości”. Wyższa jakość kształcenia przedmiotów chemiczno-biologicznych w I LO w Białymstoku dzięki nauczaniu poprzez eksperyment i współpracy z jednostką naukowo-badawczą w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, umowa nr D/IN/WER/17/5504/01
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, krajowy numer identyfikacyjny 28860400000, ul. ul. Jana Kilińskiego  1 , 15089   Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 857 485 400, e-mail zampubl@umwb.edu.pl, faks 857 485 627.
Adres strony internetowej (URL): www.umb.edu.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
uczelnia publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.umb.edu.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.umb.edu.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w wersji papierowej
Adres:
Kancelaria Ogólna UMB , ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, kolumn chromatograficznych, zestawów okulistycznych, stadiometru, z podziałem na 7 części dla Zakładów i Klinik UMB do celów naukowo-badawczych.
Numer referencyjny: AZP/261/D/74/TZ-231/6/4/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, kolumn chromatograficznych, zestawów okulistycznych, stadiometru, z podziałem na 7 części dla Zakładów i Klinik UMB do celów naukowo-badawczych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawierają załączniki Nr 1 – FORMULARZE CENOWE, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 38000000-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-21

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin wykonania zamówienia: część 1-2, 4-7 w terminie do dnia 21.12.2018 r., część 3 w terminie do dnia 23.11.2018 r. 2. Miejsce dostawy i realizacji zamówienia: Uniwersytet Medyczny, Dział Zaopatrzenia, ul. Akademicka 3, 15-267 Białystok
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: nie dotyczy
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
nie dotyczy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
nie dotyczy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
3. ZAWARTOŚĆ OFERTY: 1) Wypełniony przez Wykonawcę Formularz ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ, 2) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA – stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ, 3) oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy lub kopia pełnomocnictwa poświadczona przez notariusza za zgodność z oryginałem; 4) wypełniony FORMULARZ CENOWY - załącznik Nr 1 do SIWZ (w zależności od części zamówienia, w której Wykonawca składa ofertę), 5) wypełniony załącznik Nr 5 do SIWZ – tylko w przypadku składania oferty równoważnej z opisem przedmiotu zamówienia. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty równoważnej dotyczącej drobnego sprzętu laboratoryjnego i kolumn chromatograficznych, wymagane jest załączenie kart katalogowych z opisem parametrów technicznych oferowanych produktów równoważnych. 6) wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i nazwy firm podwykonawców, (jeżeli są przewidywani – załączyć załącznik nr 4 do SIWZ). Stosując art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. DOKUMENTY SKŁADANE PO OTWARCIU OFERT (czynność Wykonawcy winna być dokonana w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp) Informacja o przynależności/ lub braku przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej (zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena ofertowa 60,00
Termin dostawy 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-10-31, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: drobny sprzęt laboratoryjny firmy B.Braun
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawierają załączniki Nr 1 – FORMULARZE CENOWE, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38000000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-21
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena ofertowa 60,00
termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 1.1. zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania; 1.2. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 2. 2.1. Cena ofertowa – 60%, 2.2. Termin dostawy – 40%. Ad. 2.1. Ocena ofert w zakresie przedstawionego poniżej kryterium zostanie dokonana wg następujących zasad: kryterium CENA OFERTOWA (C): C min. WP (C) = ---------- x 60 C of. gdzie: C min. - cena najniższa spośród badanych ofert, C of. - cena oferty badanej, 60 – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta wg kryterium cena 60%. Ad. 2.2. Ocena ofert w zakresie przedstawionego poniżej kryterium zostanie dokonana wg następujących zasad: kryterium TERMIN DOSTAWY (TD): • Zaoferowany termin dostawy: do dnia 21.12.2018 r. – 0 pkt; • Zaoferowany termin dostawy: do dnia 18.12.2018 r.– 20 pkt; • Zaoferowany termin dostawy: do dnia 14.12.2018 r. – 40 pkt. UWAGA: W kryterium termin dostawy (TD,) ilość punktów obliczona będzie na podstawie danych podanych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (wg załącznika nr 2 do SIWZ). W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze zaoferowanego terminu dostawy Zamawiający przyjmie termin maksymalny dopuszczony tj. do dnia 21.12.2018 r. i przyzna Wykonawcy 0 pkt. 2.3. Jako oferta najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów P obliczoną według wzoru: P = WP (C) + (TD)


Część nr: 2 Nazwa: drobny sprzęt laboratoryjny firmy Eppendorf
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawierają załączniki Nr 1 – FORMULARZE CENOWE, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38000000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-21
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ofertowa 60,00
termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 1.1. zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania; 1.2. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 2. 2.1. Cena ofertowa – 60%, 2.2. Termin dostawy – 40%. Ad. 2.1. Ocena ofert w zakresie przedstawionego poniżej kryterium zostanie dokonana wg następujących zasad: kryterium CENA OFERTOWA (C): C min. WP (C) = ---------- x 60 C of. gdzie: C min. - cena najniższa spośród badanych ofert, C of. - cena oferty badanej, 60 – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta wg kryterium cena 60%. Ad. 2.2. Ocena ofert w zakresie przedstawionego poniżej kryterium zostanie dokonana wg następujących zasad: kryterium TERMIN DOSTAWY (TD): • Zaoferowany termin dostawy: do dnia 21.12.2018 r. – 0 pkt; • Zaoferowany termin dostawy: do dnia 18.12.2018 r.– 20 pkt; • Zaoferowany termin dostawy: do dnia 14.12.2018 r. – 40 pkt. UWAGA: W kryterium termin dostawy (TD,) ilość punktów obliczona będzie na podstawie danych podanych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (wg załącznika nr 2 do SIWZ). W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze zaoferowanego terminu dostawy Zamawiający przyjmie termin maksymalny dopuszczony tj. do dnia 21.12.2018 r. i przyzna Wykonawcy 0 pkt. 2.3. Jako oferta najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów P obliczoną według wzoru: P = WP (C) + (TD)


Część nr: 3 Nazwa: filtry i kolumny chromatograficzne firmy Agilent
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawierają załączniki Nr 1 – FORMULARZE CENOWE, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38432200-0, 33190000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-23
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena ofertowa 60,00
termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:I. 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 1.1. zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania; 1.2. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 3. 3.1. Cena ofertowa – 60%, 3.2. Termin dostawy – 40%. Ad. 3.1. Ocena ofert w zakresie przedstawionego poniżej kryterium zostanie dokonana wg następujących zasad: kryterium CENA OFERTOWA (C): C min. WP (C) = ---------- x 60 C of. gdzie: C min. - cena najniższa spośród badanych ofert, C of. - cena oferty badanej, 60 – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta wg kryterium cena 60%. Ad. 3.2. Ocena ofert w zakresie przedstawionego poniżej kryterium zostanie dokonana wg następujących zasad: kryterium TERMIN DOSTAWY (TD): • Zaoferowany termin dostawy: do dnia 23.11.2018 r. – 0 pkt; • Zaoferowany termin dostawy: do dnia 20.11.2018 r.– 20 pkt; • Zaoferowany termin dostawy: do dnia 16.11.2018 r. – 40 pkt. UWAGA: W kryterium termin dostawy (TD,) ilość punktów obliczona będzie na podstawie danych podanych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (wg załącznika nr 2 do SIWZ). W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze zaoferowanego terminu dostawy Zamawiający przyjmie termin maksymalny dopuszczony tj. do dnia 23.11.2018 r. i przyzna Wykonawcy 0 pkt. 3.3 Jako oferta najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów P obliczoną według wzoru: P = WP (C) + (TD) II. Przedmiot zamówienia finansowany będzie w ramach projektu MOBIT, umowa nr STRATEGMED2/266484/2/NCBR/2015 (N/NCB/ST/15/003/1184).


Część nr: 4 Nazwa: zestawy okulistyczne firmy FCI
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawierają załączniki Nr 1 – FORMULARZE CENOWE, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-21
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena ofertowa 60,00
termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 1.1. zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania; 1.2. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 2. 2.1. Cena ofertowa – 60%, 2.2. Termin dostawy – 40%. Ad. 2.1. Ocena ofert w zakresie przedstawionego poniżej kryterium zostanie dokonana wg następujących zasad: kryterium CENA OFERTOWA (C): C min. WP (C) = ---------- x 60 C of. gdzie: C min. - cena najniższa spośród badanych ofert, C of. - cena oferty badanej, 60 – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta wg kryterium cena 60%. Ad. 2.2. Ocena ofert w zakresie przedstawionego poniżej kryterium zostanie dokonana wg następujących zasad: kryterium TERMIN DOSTAWY (TD): • Zaoferowany termin dostawy: do dnia 21.12.2018 r. – 0 pkt; • Zaoferowany termin dostawy: do dnia 18.12.2018 r.– 20 pkt; • Zaoferowany termin dostawy: do dnia 14.12.2018 r. – 40 pkt. UWAGA: W kryterium termin dostawy (TD,) ilość punktów obliczona będzie na podstawie danych podanych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (wg załącznika nr 2 do SIWZ). W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze zaoferowanego terminu dostawy Zamawiający przyjmie termin maksymalny dopuszczony tj. do dnia 21.12.2018 r. i przyzna Wykonawcy 0 pkt. 2.3. Jako oferta najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów P obliczoną według wzoru: P = WP (C) + (TD)


Część nr: 5 Nazwa: stadiometr firmy Seca
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawierają załączniki Nr 1 – FORMULARZE CENOWE, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-21
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena ofertowa 60,00
termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 1.1. zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania; 1.2. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 2. 2.1. Cena ofertowa – 60%, 2.2. Termin dostawy – 40%. Ad. 2.1. Ocena ofert w zakresie przedstawionego poniżej kryterium zostanie dokonana wg następujących zasad: kryterium CENA OFERTOWA (C): C min. WP (C) = ---------- x 60 C of. gdzie: C min. - cena najniższa spośród badanych ofert, C of. - cena oferty badanej, 60 – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta wg kryterium cena 60%. Ad. 2.2. Ocena ofert w zakresie przedstawionego poniżej kryterium zostanie dokonana wg następujących zasad: kryterium TERMIN DOSTAWY (TD): • Zaoferowany termin dostawy: do dnia 21.12.2018 r. – 0 pkt; • Zaoferowany termin dostawy: do dnia 18.12.2018 r.– 20 pkt; • Zaoferowany termin dostawy: do dnia 14.12.2018 r. – 40 pkt. UWAGA: W kryterium termin dostawy (TD,) ilość punktów obliczona będzie na podstawie danych podanych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (wg załącznika nr 2 do SIWZ). W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze zaoferowanego terminu dostawy Zamawiający przyjmie termin maksymalny dopuszczony tj. do dnia 21.12.2018 r. i przyzna Wykonawcy 0 pkt. 2.3. Jako oferta najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów P obliczoną według wzoru: P = WP (C) + (TD)


Część nr: 6 Nazwa: przepływomierz firmy Hadeco
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawierają załączniki Nr 1 – FORMULARZE CENOWE, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena ofertowa 60,00
termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:I.Przedmiot zamówienia finansowany będzie w ramach projektu „Przedmioty przyrodnicze – kluczem do zawodów przyszłości”. Wyższa jakość kształcenia przedmiotów chemiczno-biologicznych w I LO w Białymstoku dzięki nauczaniu poprzez eksperyment i współpracy z jednostką naukowo-badawczą w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, umowa nr D/IN/WER/17/5504/01 II. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 1.1. zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania; 1.2. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 2. Dotyczy części: 1-2,4-7 2.1. Cena ofertowa – 60%, 2.2. Termin dostawy – 40%. Ad. 2.1. Ocena ofert w zakresie przedstawionego poniżej kryterium zostanie dokonana wg następujących zasad: kryterium CENA OFERTOWA (C): C min. WP (C) = ---------- x 60 C of. gdzie: C min. - cena najniższa spośród badanych ofert, C of. - cena oferty badanej, 60 – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta wg kryterium cena 60%. Ad. 2.2. Ocena ofert w zakresie przedstawionego poniżej kryterium zostanie dokonana wg następujących zasad: kryterium TERMIN DOSTAWY (TD): • Zaoferowany termin dostawy: do dnia 21.12.2018 r. – 0 pkt; • Zaoferowany termin dostawy: do dnia 18.12.2018 r.– 20 pkt; • Zaoferowany termin dostawy: do dnia 14.12.2018 r. – 40 pkt. UWAGA: W kryterium termin dostawy (TD,) ilość punktów obliczona będzie na podstawie danych podanych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (wg załącznika nr 2 do SIWZ). W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze zaoferowanego terminu dostawy Zamawiający przyjmie termin maksymalny dopuszczony tj. do dnia 21.12.2018 r. i przyzna Wykonawcy 0 pkt. 2.3. Jako oferta najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów P obliczoną według wzoru: P = WP (C) + (TD)


Część nr: 7 Nazwa: drobny sprzęt laboratoryjny firmy VWR
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawierają załączniki Nr 1 – FORMULARZE CENOWE, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38000000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-21
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena ofertowa 60,00
termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 1.1. zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania; 1.2. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 2. 2.1. Cena ofertowa – 60%, 2.2. Termin dostawy – 40%. Ad. 2.1. Ocena ofert w zakresie przedstawionego poniżej kryterium zostanie dokonana wg następujących zasad: kryterium CENA OFERTOWA (C): C min. WP (C) = ---------- x 60 C of. gdzie: C min. - cena najniższa spośród badanych ofert, C of. - cena oferty badanej, 60 – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta wg kryterium cena 60%. Ad. 2.2. Ocena ofert w zakresie przedstawionego poniżej kryterium zostanie dokonana wg następujących zasad: kryterium TERMIN DOSTAWY (TD): • Zaoferowany termin dostawy: do dnia 21.12.2018 r. – 0 pkt; • Zaoferowany termin dostawy: do dnia 18.12.2018 r.– 20 pkt; • Zaoferowany termin dostawy: do dnia 14.12.2018 r. – 40 pkt. UWAGA: W kryterium termin dostawy (TD,) ilość punktów obliczona będzie na podstawie danych podanych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (wg załącznika nr 2 do SIWZ). W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze zaoferowanego terminu dostawy Zamawiający przyjmie termin maksymalny dopuszczony tj. do dnia 21.12.2018 r. i przyzna Wykonawcy 0 pkt. 2.3. Jako oferta najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów P obliczoną według wzoru: P = WP (C) + (TD)


NAJNOWSZE ZLECENIE
Pranie dywanu i tapicerki meblowej - Skierniewice
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania17-06-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, chciałbym zlecić pranie dywanu, tapicerki meblowej na kanapie, 2 szt foteli, 6 krzeseł. Proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI