Dostawa aparatury badawczej i urządzeń III

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa aparatury badawczej i urządzeń III
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSkierniewice
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-01-10
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyInstytut Ogrodnictwa
 • Data publikacji ogłoszenia2018-12-19
 • Numer ogłoszenia662528-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 662528-N-2018 z dnia 2018-12-19 r.

Instytut Ogrodnictwa: Dostawa aparatury badawczej i urządzeń III
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Adw. Jerzy Pieróg PIERÓG & Partnerzy Kancelaria Prawna, ul. Wspólna 50 lok. 6, 00-684 Warszawa
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ogrodnictwa, krajowy numer identyfikacyjny 101023342, ul. ul. Konstytucji 3 Maja  1/3 , 96-100  Skierniewice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. +48468332021, e-mail zamowienia.publiczne@inhort.pl, faks +48468333228.
Adres strony internetowej (URL): www.inhort.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Instytut badawczy
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.pierog.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.pierog.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wymagane jest złożenie oferty w formie pisemnej
Adres:
PIERÓG & Partnerzy Kancelaria Prawna, ul. Wspólna 50 lok. 6, 00-684 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa aparatury badawczej i urządzeń III
Numer referencyjny: 32/ZP/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Zamawiający nie zastrzega
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
Wszystkie części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury badawczej i innego sprzętu, podzielona na 2 części (pakiety). 1.1. Pakiet nr 1 - Bioreaktor z akcesoriami i innym niezbędnym wyposażeniem 1.2. Pakiet nr 2 - Bioreaktor z akcesoriami i innym niezbędnym wyposażeniem 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 do niniejszego Ogłoszenia. 3. Termin wykonania zamówienia: 3.1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (Skierniewice) w terminie nie dłuższym niż wskazany w Opisie przedmiotu zamówienia. 3.2. Przedmiot dostawy może być dostarczony w dniach roboczych, w godzinach od 8:00 do 15:00.

II.5) Główny kod CPV: 38540000-2
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 112
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do przedłożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane urządzenia wymagań określonych w SIWZ (np. karty katalogowe, karty charakterystyki lub inne równoważne dokumenty), które umożliwią porównanie materiałów oferowanych z wymaganymi określonymi przez Zamawiającego. Wskazane dokumenty muszą zawierać m.in. określenie producenta oraz numeru katalogowego oferowanej aparatury.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu wykazania braku podstaw wykluczenia, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej www.pierog.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w oryginale. Wraz z formularzem oferty, Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokument, z którego wynika zakres umocowania do dokonania czynności złożenia oferty, oświadczeń lub dokumentów w przypadku, gdy Wykonawca powierzył wykonanie tych czynności pełnomocnikowi lub w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokument musi zostać złożony w formie oryginału, kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-10, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Pakiet nr 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pakiet nr 1 - Bioreaktor z akcesoriami i innym niezbędnym wyposażeniem 1. Urządzenie powinno być dostosowane do pracy w pomieszczeniu o wymiarach [długość x szerokość x wysokość]: 490 cm x 185 cm x 200 cm, przy wymiarach drzwi prowadzących do pomieszczenia [wysokość x szerokość]: 162 x 78 cm. 2. Urządzenie powinno być zamontowane na mobilnej ramie wyposażonej w koła oraz powinno mieć możliwość do podłączenia do stacji myjącej typu CIP (Clean In Place) i być podłączone do zewnętrznego układu generującego sterylne powietrze oraz zewnętrznej wytwornicy pary. 3. Urządzenie powinno być sterowane automatycznie przez układ elektroniczny (szafa sterownicza, wyświetlająca parametry procesowe). 4. Bioreaktor: • objętość całkowita korpusu: 40-50 litrów (o objętości użytkowej minimum 25 litrów), • materiał korpusu oraz płaszcza: stal kwasoodporna AISI 316, • wykończenie powierzchni: polerowanie satynowe, • mieszanie: z regulacją obrotów za pomocą turbiny Rushtona mocowanej do demontowanej pokrywy (typ przekładni: mechaniczna, typ uszczelnienia: mechaniczne podwójne), łamacze fal (4 szt.), • układ SIP (Sterilization In Place) przystosowany do sterylizacji parą (pożywki hodowlanej i/lub urządzenia, w tym filtrów, przewodów), • przystosowany do przeponowego sterylizowania pożywki, • system napowietrzania: bełkotka umiejscowiona w pobliżu dna zbiornika (przepływ powietrza wynoszący minimum dwie objętości korpusu na minutę), • komplet króćców potrzebnych do prowadzenia procesu (spustowy, dozowanie pożywki i inokulum, wody, dozowania chemii myjącej, kwasu, zasady itp.), • wymagane czujniki do pomiaru temperatury i stężenia rozpuszczonego tlenu w przestrzeni procesowej, zawory higieniczne (przystosowane do sterylizacji) oraz zawory do poboru próbek, • układ zabezpieczeń przed niekontrolowanym wzrostem temperatury, zawory bezpieczeństwa i płytka zrywalna zabezpieczająca przestrzeń procesową. 5. Układ generowania sterylnego powietrza: • kompresor przystosowany do pracy ciągłej wraz ze zbiornikiem buforowym, • filtr wstępny oraz dokładny, • reduktor ciśnienia z filtrem , • filtr sterylizujący powietrze (obudowa filtra dostosowana do sterylizacji parą), • zawór zwrotny zapobiegający przedostaniu się cieczy z przestrzeni bioreaktora do rurociągów powietrza. 6. Układ powietrza wylotowego • chłodnica gazów wylotowych, • filtr sterylnego powietrza wylotowego (przystosowany do sterylizacji parą), • czujnik temperatury sterylizacji. 7. Układ termostatowania bioreaktora: • zakres termostatowania: 20 – 50˚C, • termostatowanie bioreaktora za pomocą zewnętrznej grzałki elektrycznej, • pompa obiegowa skracająca bezwładność cieplną układu, • funkcja szybkiego schładzania po sterylizacji np. płytowy wymiennik ciepła, • zabezpieczenie instalacji przed niekontrolowanym wzrostem temperatury. 8. System sterylizacji bioreaktora i rurociągów procesowych: • Przystosowanie korpusu bioreaktora i rurociągów do sterylizacji parą i mycia w systemie Clean In Place: o Czujniki temperatury sterylizacji o Spadki dla umożliwienia całkowitej drenowalności o Zmiana układu instalacji eliminująca istnienie miejsc trudnych do wymycia o Dodatkowy króciec na czujnik stopnia wymycia bioreaktora o Dodatkowy króciec czujnik suchobiegu • Wytwornica pary zapewniająca dostęp do pary o wymaganych parametrach • Kompletny osprzęt do prowadzenia procesu sterylizacji (odwadniacz, węże odporne na parę itp) 9. System sterylnego dozowania pożywki i inokulum: • zbiornik na pożywkę przystosowany do sterylizacji (objętość całkowita około 30l), • zawór z filtrem oddechowym, • higieniczna pompa tłocząca (przystosowana do sterylizacji w systemie CIP i SIP). 10. Do urządzenia należy dołączyć dodatkowy zestaw filtrów do układu generowania powietrza pod ciśnieniem oraz układu przygotowania sterylnego powietrza. 11. Zasilanie prądu trójfazowego - maksymalna moc urządzenia: 30 kW Gwarancja: min. 24 miesiące Termin dostawy: do 112 dni
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38540000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 112
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Pakiet nr 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pakiet nr II: Miernik potencjału wody NDVI - umożliwia pomiar potencjału wody próbek gleby i tkanek roślinnych metodą psychrometrycznych, - min. 8 kanałów wejściowych umożliwiających podłączenie sond/komór psychrometryczny, - kompatybilność z czujnikami (komorami pomiarowymi) Wescor C-52, C-30, L-51 (czujniki w posiadaniu zamawiającego, - w zestawie: dwie komory pomiarowe do potencjału wody próbek gleby i tkanek roślinnych (C-52), - wyświetlacz prezentujący aktualne odczyty, - automatyczna rejestracja wyników z podłączonych sensorów, - zakres temperatur pracy: 10oC do 30oC, - pamięć wewnętrzna umożliwiająca zapisywanie wyników pomiarów, - możliwość podłączenia do komputera, oprogramowanie do komputerów klasy PC (Windows), - zasilanie akumulatorowe z ładowarką. Gwarancja: min. 12 miesiące Termin dostawy: do 45 dni
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38540000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 45
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę regulację i naprawę prostownika - Stryków
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania17-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę regulację i naprawę prostownika ZTR 80 lub 120, nie jest w pełni sprawny. Proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.
Następne ogłoszenie o zamówieniu: ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W LUTUTOWIE
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Skierniewice: Sukcesywne dostawy środków czystości
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Skierniewice: Dostawa implantów ortopedycznych
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Elektronika, foto, wideo: Dostawa systemu sterowania siłownikami nastendowymi Instron.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI