Zamówienie na usługi wywozu nieczystości płynnych wraz z czyszczeniem zbiorników...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Zamówienie na usługi wywozu nieczystości płynnych wraz z czyszczeniem zbiorników bezodpływowych oraz ciśnieniowym czyszczeniem zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej na zgłoszenie Zamawiającego w nieruchomościach zarządzanych przez Zamawiającego na terenie Zarządu Lokali Miejskich w Łodzi w 2019r., w podziale na 4 części.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŁódź
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-11-23
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZarząd Lokali Miejskich
 • Data publikacji ogłoszenia2018-11-15
 • Numer ogłoszenia648558-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 648558-N-2018 z dnia 2018-11-15 r.

Zarząd Lokali Miejskich: Zamówienie na usługi wywozu nieczystości płynnych wraz z czyszczeniem zbiorników bezodpływowych oraz ciśnieniowym czyszczeniem zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej na zgłoszenie Zamawiającego w nieruchomościach zarządzanych przez Zamawiającego na terenie Zarządu Lokali Miejskich w Łodzi w 2019r., w podziale na 4 części.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Lokali Miejskich, krajowy numer identyfikacyjny 36375254600000, ul. Al. Tadeusza Kościuszki  47 , 90514   Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 652 96 70, e-mail zlm@zlm.lodz.pl, faks 42 652 77 24.
Adres strony internetowej (URL): www.zlm.lodz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zlm.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zlm.lodz.pl/przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
90-615 Łódź, pl. Barlickiego 11, pokój nr 8, I piętro

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie na usługi wywozu nieczystości płynnych wraz z czyszczeniem zbiorników bezodpływowych oraz ciśnieniowym czyszczeniem zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej na zgłoszenie Zamawiającego w nieruchomościach zarządzanych przez Zamawiającego na terenie Zarządu Lokali Miejskich w Łodzi w 2019r., w podziale na 4 części.
Numer referencyjny: DZP.26.1.375.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 4.1. Część 1: Usługa wywozu nieczystości płynnych wraz z czyszczeniem zbiorników bezodpływowych oraz ciśnieniowym czyszczeniem zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej na zgłoszenie Zamawiającego w nieruchomościach zarządzanych przez Zamawiającego na terenie Zarządu Lokali Miejskich, a administrowanym przez RON 4, 5, 6, 7. Wykaz adresowy stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. Szacunkowa ilość wywożonych nieczystości płynnych na zgłoszenie Zamawiającego w okresie trwania umowy wynosi: 9 628,00 m3 . Gruntowne czyszczenie dołów kloacznych wraz z wywozem nieczystości na zgłoszenie zamawiającego. Zamawiający przewiduje czyszczenie dołów kloacznych na zgłoszenie Zamawiającego w trakcie trwania umowy w ilości: 100,00 m3 . Ciśnieniowe czyszczenie zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej pomiędzy budynkiem a studzienką na zgłoszenie zamawiającego. Zamawiający przewiduje czyszczenie zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej na zgłoszenie Zamawiającego w ilości: 100,00 mb. Usługi ciśnieniowego czyszczenia zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej winny być sklasyfikowane w PKWIU 37.00.11.0 – Usługi w zakresie gromadzenia, odprowadzania i oczyszczania ścieków. 4.2. Część 2: Usługa wywozu nieczystości płynnych wraz z czyszczeniem zbiorników bezodpływowych oraz ciśnieniowym czyszczeniem zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej na zgłoszenie Zamawiającego w nieruchomościach zarządzanych przez Zamawiającego na terenie Zarządu Lokali Miejskich, a administrowanym przez RON 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Wykaz adresowy stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. Szacunkowa ilość wywożonych nieczystości płynnych na zgłoszenie Zamawiającego w okresie trwania umowy wynosi: 4 108,00 m3 . Gruntowne czyszczenie dołów kloacznych wraz z wywozem nieczystości na zgłoszenie zamawiającego. Zamawiający przewiduje czyszczenie dołów kloacznych na zgłoszenie Zamawiającego w trakcie trwania umowy w ilości: 50,00 m3 . Ciśnieniowe czyszczenie zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej na zgłoszenie Zamawiającego pomiędzy budynkiem a studzienką na zgłoszenie zamawiającego. Zamawiający przewiduje czyszczenie zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej na zgłoszenie Zamawiającego w ilości: 500,00 mb. Usługi ciśnieniowego czyszczenia zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej winny być sklasyfikowane w PKWIU 37.00.11.0 – Usługi w zakresie gromadzenia, odprowadzania i oczyszczania ścieków. 4.3. Część 3: Usługa wywozu nieczystości płynnych wraz z czyszczeniem zbiorników bezodpływowych oraz ciśnieniowym czyszczeniem zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej na zgłoszenie Zamawiającego w nieruchomościach zarządzanych przez Zamawiającego na terenie Zarządu Lokali Miejskich, a administrowanym przez RON 2. Wykaz adresowy stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. Szacunkowa ilość wywożonych nieczystości płynnych na zgłoszenie Zamawiającego w okresie trwania umowy wynosi: 9 840,00 m3 . Gruntowne czyszczenie dołów kloacznych wraz z wywozem nieczystości na zgłoszenie zamawiającego. Zamawiający przewiduje czyszczenie dołów kloacznych na zgłoszenie Zamawiającego w trakcie trwania umowy w ilości: 50,00 m3 . Ciśnieniowe czyszczenie zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej pomiędzy budynkiem a studzienką na zgłoszenie zamawiającego. Zamawiający przewiduje czyszczenie zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej na zgłoszenie Zamawiającego w ilości: 200,00 mb. Usługi ciśnieniowego czyszczenia zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej winny być sklasyfikowane w PKWIU 37.00.11.0 – Usługi w zakresie gromadzenia, odprowadzania i oczyszczania ścieków. 4.4. Część 4: Usługa wywozu nieczystości płynnych wraz z czyszczeniem zbiorników bezodpływowych oraz ciśnieniowym czyszczeniem zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej na zgłoszenie Zamawiającego w nieruchomościach zarządzanych przez Zamawiającego na terenie Zarządu Lokali Miejskich, a administrowanym przez RON 1, 3. Wykaz adresowy stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. Szacunkowa ilość wywożonych nieczystości płynnych na zgłoszenie Zamawiającego w okresie trwania umowy wynosi: 4 104,00 m3 . Gruntowne czyszczenie dołów kloacznych wraz z wywozem nieczystości na zgłoszenie zamawiającego. Zamawiający przewiduje czyszczenie dołów kloacznych na zgłoszenie Zamawiającego w trakcie trwania umowy w ilości: 100,00 m3 . Ciśnieniowe czyszczenie zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej pomiędzy budynkiem a studzienką na zgłoszenie zamawiającego. Zamawiający przewiduje czyszczenie zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej na zgłoszenie Zamawiającego w ilości: 100,00 mb. Usługi ciśnieniowego czyszczenia zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej winny być sklasyfikowane w PKWIU 37.00.11.0 – Usługi w zakresie gromadzenia, odprowadzania i oczyszczania ścieków. Wykonawca zapewnia wszystkie materiały i sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać stwierdzone usterki szamb. Zamawiający zastrzega sobie zmiany częstotliwości wywozu wynikające z jego potrzeb oraz zmiany ilości nieruchomości objętych usługą niezależne od Zamawiającego. Wartość zamówienia (netto): 601 850,00 zł wartość zamówienia dla części Część 1 207 844,00 zł Część 2 91 699,00 zł Część 3 207 705,00 zł Część 4 94 602,00 zł Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest przedstawić aktualną umowę na odbiór nieczystości płynnych i kierowania ich do stacji zlewnych wskazanych w zawartej umowie z ZWiK na terenie miasta Łodzi. Na każdą z części zamówienia zostaną zawarte dwie umowy (na nieruchomości Gminne i Skarbu Państwa oraz odrębna na nieruchomości Prywatne i Współwłasne) oraz Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - załączniki Nr 8 i 9 do SIWZ.W przypadku umów w budynkach Prywatnych i Współwłasnych rozliczenia będą następowały na podstawie faktur wystawianych na poszczególne nieruchomości z kont tych nieruchomości .

II.5) Główny kod CPV: 90000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90410000-4
90420000-7
90470000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 601850,00
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp do wysokości 200.000,00 zł netto, w tym dla każdej części nie może przekroczyć 50% wartości umowy podstawowej. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu usług będących przedmiotem niniejszego postępowania na terenie nieruchomości znajdujących się w administrowanym zasobie. Maksymalny okres obowiązywania umowy zawartej na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 nie będzie przekraczał 12 miesięcy, a ceny jednostkowe za realizację usług nie będą wyższe o 10% od cen jednostkowych złożonych w niniejszym postępowaniu.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-01-01   lub zakończenia: 2019-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-01-01 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: W celu wykazania spełnienia warunku wymienionego w punkcie 7.2.1. Zamawiający wymaga w tym zakresie: aktualne zezwolenie Prezydenta Miasta Łodzi w zakresie usuwania ciekłych odpadów komunalnych z obszaru Miasta Łodzi zgodnie z art.7 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1289 z późn. zm.). Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego na kwotę minimum: - składając ofertę na część I zamówienia: 200 000,00 zł (dwieście tysięcy złotych), - składając ofertę na część II zamówienia: 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych), - składając ofertę na część III zamówienia: 200 000,00 zł (dwieście tysięcy złotych), - składając ofertę na część IV zamówienia: 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych), Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, to winien wykazać się sumą gwarancyjną opowiadającą tym częściom. Jeżeli w trakcie realizacji umowy polisa straci ważność, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia kserokopii nowej polisy poświadczonej za zgodność z oryginałem. Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Wykonawcy: Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem - potwierdzeniem będzie wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał usługi tożsame do przedmiotu zamówienia trwające nieprzerwanie przez okres co najmniej 10 miesięcy, o wartości w okresie 1 roku brutto minimum: - część 1: 150 000,00 zł, słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych; - część 2: 70 000,00 zł, słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych; - część 3: 150 000,00 zł, słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych; - część 4: 70 000,00 zł, słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych; Usługi mogą być świadczone w ramach 1 lub wielu umów, z tym że wykonywane w tym samym czasie. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część to winien wykazać się sumą wartości usług określonych dla tych części z zastrzeżeniem, że dana usługa może być wykazana tylko raz. W przypadku składania oferty na kilka części, Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia jednej usługi trwającej minimum 10 miesiecy odpowiadającej wartości określonej dla tych części (oświadczenie dotyczące wykazu usług stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ). b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Potwierdzeniem będzie wykaz sprzętu jakim dysponuje/będzie dysponować Wykonawca w czasie realizacji zamówienia wraz z określeniem podstawy do dysponowania sprzętem. Wykonawca musi wykazać że dysponuje: Składając ofertę na jedną część zamówienia: minimum 2 - samochodami specjalistycznymi do wywozu nieczystości płynnych. Wykonawca zobowiązany jest wywozić nieczystości płynne pojazdami specjalistycznymi, asenizacyjnymi spełniającymi wymogi określone przepisami prawa o ruchu drogowym posiadającymi aktualne badania techniczne uprawniające do wywozu nieczystości płynnych (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.11.2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych Dz.U. Nr 193 poz. 1617) - beczkowozy asenizacyjne muszą być przystosowane do wąskich i niskich wjazdów, urządzenie do czyszczenia osadu zaopatrzone w odpowiedniej długości węże (długość węża uzależniona jest od odległości usytuowania szamba od miejsca postoju pojazdu) - ze względu na specyfikę terenu w/w pojazdy winny być przystosowane do warunków zimowych – łańcuchy, opony zimowe. W przypadku awarii pojazdu asenizacyjnego Wykonawca zobowiązany jest podstawić pojazd zastępczy. minimum 1 – samochodem utylizacyjnym do wywozu nieczystości po gruntownym czyszczeniu dołów kloacznych. minimum 1 – urządzeniem specjalistycznym przystosowanym do płukania i mycia dołów kloacznych oraz ciśnieniowego czyszczenia zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej. Składając ofertę na dwie lub trzy części zamówienia: minimum 4 - samochodami specjalistycznymi do wywozu nieczystości płynnych. Wykonawca zobowiązany jest wywozić nieczystości płynne pojazdami specjalistycznymi, asenizacyjnymi spełniającymi wymogi określone przepisami prawa o ruchu drogowym posiadającymi aktualne badania techniczne uprawniające do wywozu nieczystości płynnych (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.11.2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych Dz.U. Nr 193 poz. 1617) - beczkowozy asenizacyjne muszą być przystosowane do wąskich i niskich wjazdów, urządzenie do czyszczenia osadu zaopatrzone w odpowiedniej długości węże (długość węża uzależniona jest od odległości usytuowania szamba od miejsca postoju pojazdu) - ze względu na specyfikę terenu w/w pojazdy winny być przystosowane do warunków zimowych – łańcuchy, opony zimowe. W przypadku awarii pojazdu asenizacyjnego Wykonawca zobowiązany jest podstawić pojazd zastępczy. minimum 1 – samochodem utylizacyjnym do wywozu nieczystości po gruntownym czyszczeniu dołów kloacznych. minimum 1 – urządzeniem specjalistycznym przystosowanym do płukania i mycia dołów kloacznych oraz ciśnieniowego czyszczenia zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej. Składając ofertę na cztery części zamówienia: minimum 6 - samochodami specjalistycznymi do wywozu nieczystości płynnych. Wykonawca zobowiązany jest wywozić nieczystości płynne pojazdami specjalistycznymi, asenizacyjnymi spełniającymi wymogi określone przepisami prawa o ruchu drogowym posiadającymi aktualne badania techniczne uprawniające do wywozu nieczystości płynnych (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.11.2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych Dz.U. Nr 193 poz. 1617) - beczkowozy asenizacyjne muszą być przystosowane do wąskich i niskich wjazdów, urządzenie do czyszczenia osadu zaopatrzone w odpowiedniej długości węże (długość węża uzależniona jest od odległości usytuowania szamba od miejsca postoju pojazdu) - ze względu na specyfikę terenu w/w pojazdy winny być przystosowane do warunków zimowych – łańcuchy, opony zimowe. W przypadku awarii pojazdu asenizacyjnego Wykonawca zobowiązany jest podstawić pojazd zastępczy. minimum 1 – samochodem utylizacyjnym do wywozu nieczystości po gruntownym czyszczeniu dołów kloacznych. minimum 1 – urządzeniem specjalistycznym przystosowanym do płukania i mycia dołów kloacznych oraz ciśnieniowego czyszczenia zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej. (oświadczenie dotyczące wykazu narzędzi stanowi załącznik Nr 6 SIWZ). c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnego dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Dla każdej części : - w wykazie należy wskazać minimum 2 osoby przeznaczone do wykonania usługi wywozu nieczystości płynnych. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część to winien wykazać się ilością osób odpowiadającą tym częściom, na które składa ofertę (osoby nie mogą się powtarzać, tzn. jedna osoba może wykonywać prace tylko na jednej części. (oświadczenie dotyczące wykazu osób stanowi załącznik Nr 7 SIWZ).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) aktualne zezwolenie Prezydenta Miasta Łodzi w zakresie usuwania ciekłych odpadów komunalnych z obszaru Miasta Łodzi zgodnie z art.7 ustawyz dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1289 z późn. zm.). 2) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane należycie, związanych z przedmiotem zamówienia na wartość określoną przez zamawiającego w pkt 7.2. 3). 3) referencje lub inne dokumenty określające czy usługi wykonane przez wykonawcę zostały Wykonane należycie; 4) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w pkt 7.2. 2). 5) wykaz narzędzi, urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami zgodnie z pkt 7.2. 3). 6) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnego dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z pkt 7.2. 3).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Skrócenie terminu wywozu nieczystości płynnych 20,00
Skrócenie terminu czyszczenia zbiornika bezodpływowego 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany umowy będą mogły nastąpić w następujących okolicznościach: a) zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy i Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, b) zmiany wynagrodzenia związanej ze zmianą ustawowej stawki podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, c) zmiany zakresu świadczenia i związanej z tym zmiany wynagrodzenia w przypadku zmian organizacyjnych u Zamawiającego, zmian miejsca wykonywania usług wobec : - zmniejszenia ilości usług objętych przedmiotem Zamówienia, w przypadku przekazania lub sprzedaży nieruchomości przez Zamawiającego , nowych pomiarów lub w innych przypadkach niezależnych od stron; - zwiększenia ilości usług objętych przedmiotowym zamówieniem, w przypadku przejęcia w Zarząd nieruchomości przez Zamawiającego, nowych pomiarów zbiorników lub w innych przypadkach niezależnych od stron; d) zmian ogólnie obowiązujących przepisów - zgodnie z zapisami art. 144 ust. Pzp. 2. Zamawiający, oprócz przypadków wymienionych w przepisach K.c., może odstąpić od umowy także w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 3. Ustala się, iż nie wymaga sporządzenia aneksu: - zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy lub Zamawiającego; - zmiana adresu do korespondencji; 4. Zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 3 wymaga jedynie jednostronnego niezwłocznego Zawiadomienia drugiej strony przez osobę odpowiedzialną za realizację umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-23, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 24.1 Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Zarząd Lokali Miejskich al. Kościuszki 47, 90-514 Łódź, tel. (42) 633-01-93, e-mail: zlm@zlm.lodz.pl 24.2 W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@zlm.lodz.pl. 24.3 Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zapisami § 6 ust 1 litera c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (zwane dalej RODO) tj. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji. 24.4 Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawa Prawo zamówień publicznych. 24.5 Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom, oferentom oraz wszystkim zainteresowanym, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów. 24.6 Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania a jeżeli czas trwania umowy i gwarancji oraz rękojmi przekracza 5 lat okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, gwarancji i rękojmi. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy). 24.7 Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 24.8 Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 24.9 nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam pokoju do wynajęcia na godziny, Łódź
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania06-12-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Dzień dobry. Szukam pokoju do wynajęcia na godziny w sobotę 21 grudnia, w godzinach 14 - 18. Zainteresowanych proszę o kontakt.