Wykonywanie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych stanowiących jednostki organizacyjne...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonywanie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych stanowiących jednostki organizacyjne Gdańskich Nieruchomości w 2019 r
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoGdańsk
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-01-04
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGdańskie Nieruchomości - Samorządowy Zakład Budżetowy
 • Data publikacji ogłoszenia2018-12-27
 • Numer ogłoszenia664407-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 664407-N-2018 z dnia 2018-12-27 r.

Gdańskie Nieruchomości - Samorządowy Zakład Budżetowy: Wykonywanie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych stanowiących jednostki organizacyjne Gdańskich Nieruchomości w 2019 r
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
70%
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdańskie Nieruchomości - Samorządowy Zakład Budżetowy, krajowy numer identyfikacyjny 19281776900000, ul. Partyzantów  74 , 80-254   Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 3201032, 3200220, 3023282, , e-mail nz@nieruchomoscigda.pl, , faks 583 458 235.
Adres strony internetowej (URL): www.nieruchomoscigda.pl
Adres profilu nabywcy: www.nieruchomoscigda.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samorządowy Zakład Budżetowy- zarządzanie nieruchomościami
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.nieruchomoscigda.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.nieruchomoscigda.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
tak, pisemnie: poczta lub osobiście
Adres:
80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 74

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych stanowiących jednostki organizacyjne Gdańskich Nieruchomości w 2019 r
Numer referencyjny: 100/18/A
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych w 11 obiektach, we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku. Ogólna powierzchnia do sprzątania wynosi 7 444,39 m2. Wykonywanie usług sprzątania odbywać się będzie:  w obiektach dozorowanych fizycznie przez pracownika ochrony - w godzinach pracy lub w innych godzinach po uzgodnieniu z kierownikiem Działu Kadr i Administracji,  w obiektach, w których funkcjonuje elektroniczny monitoring zabezpieczający - w godzinach pracy. Świadczenie usługi w innych godzinach wymaga uzgodnienia z kierownikiem danej jednostki. 2. Szczegółowy zakres usługi sprzątania Czynności codziennego sprzątania. 1) w pomieszczeniach biurowych (także w archiwum) i salach konferencyjnych:  wycieranie na mokro i na sucho oraz usuwanie plam z mebli biurowych (także z szaf na górze) i sprzętu biurowego, właściwymi do rodzaju sprzątanej powierzchni środkami pielęgnacyjnymi,  konserwacja mebli biurowych przy użyciu środka pielęgnacyjnego (antystatycznego),  wycieranie sprzętu komputerowego, AGD i RTV środkami pielęgnacyjnymi przeznaczonymi dla sprzętu RTV (antystatyczne) i AGD,  mycie na mokro drzwi, ościeżnic wraz z klamkami,  mycie luster środkami przeznaczonymi do mycia luster,  odkurzanie na sucho wykładziny dywanowej i podłogowej oraz tapicerki meblowej oraz usuwanie na bieżąco z ich powierzchni plam,  wycieranie na mokro parapetów, listew odbojowych, przypodłogowych i instalacyjnych,  opróżnianie i mycie koszy na śmieci i wymiana worków na śmieci uwzględniając ich przystosowanie do rodzaju segregowanych odpadów (suche, mokre, papier, metale, szkło, tworzywa sztuczne) zgodnie z przyjętymi przez Zamawiającego zasadami segregacji odpadów na podstawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska - uchwała Nr VI/95/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska (tekst jednolity Dz. U. Woj. Pom. z 30 sierpnia 2018 r. poz. 3863) - worki zapewnia Wykonawca,  odkurzanie lub zamiatanie i mycie powierzchni podłogowych (terakota, gres, tarket itp.), (wybór w porozumieniu z kierownikiem danej jednostki), 2) w toaletach:  mycie terakoty, glazury, umywalek, baterii umywalkowych środkami przeznaczonymi do czyszczenia i dezynfekcji,  czyszczenie sedesów i desek sedesowych środkami przeznaczonymi do czyszczenia muszli toaletowych,  czyszczenie pisuarów środkami przeznaczonymi do czyszczenia sanitariatów,  mycie luster, półek i kloszy oświetleniowych,  bieżące uzupełnianie preparatów dezynfekująco – zapachowych w pomieszczeniach WC oraz w muszlach klozetowych (środki zapewnia Wykonawca),  bieżące uzupełnianie w toaletach papieru toaletowego, mydła i ręczników jednorazowych (materiał zapewnia Zamawiający),  opróżnianie i mycie pojemników na środki higieny osobistej, koszy na odpadki oraz wymiana worków na śmieci uwzględniając ich przystosowanie do rodzaju segregowanych odpadów (suche, mokre, papier, metale, szkło, tworzywa sztuczne) zgodnie z przyjętymi przez Zamawiającego zasadami segregacji odpadów na podstawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska - odkurzanie uchwała Nr VI/95/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska (tekst jednolity Dz. U. Woj. Pom. z 30 sierpnia 2018 r. poz. 3863) - worki zapewnia Wykonawca,  wycieranie na mokro i sucho drzwi, parapetów, rur środkami właściwymi dla rodzaju sprzątanej powierzchni,  odkurzanie, zamiatanie i mycie powierzchni podłogowych (wybór metody w porozumieniu z kierownikiem danej jednostki),  utrzymanie na bieżąco czystości w godzinach pracy Zamawiającego (w siedzibie zamawiającego), 3) w pomieszczeniach ogólnych (klatki schodowe, korytarze, wejścia do budynków, zejścia do piwnic, palarnie):  wycieranie na mokro i na sucho oraz usuwanie plam z mebli biurowych (także z szaf na górze) i sprzętu biurowego, właściwymi do rodzaju sprzątanej powierzchni środkami pielęgnacyjnymi,  wycieranie na mokro gaśnic, parapetów, tabliczek informacji wizualnej, listew odbojowych, przypodłogowych i instalacyjnych,  odkurzanie i zamiatanie podłóg,  mycie lamperii i drewnianej obudowy,  mycie powierzchni podłogowych twardych,  mycie środkami pielęgnacyjnymi do mycia szyb powierzchni szklanych znajdujących się wewnątrz budynku,  czyszczenie zieleni naturalnej i sztucznej,  zmywanie na mokro schodów, podestów i barierek odpowiednimi środkami pielęgnacyjnymi,  opróżnianie popielniczek znajdujących się w miejscach wyznaczonych do palenia,  mycie drzwi wejściowych (drewnianych i PCW – przeszklonych),  opróżnianie ziemi, piasku, ewentualnie śniegu spod wycieraczek metalowych znajdujących się przy wejściach do obiektów,  zamiatanie i mycie wejść od budynków, schodów zewnętrznych (w okresie zimowym odśnieżanie i usuwanie gołoledzi) – codziennie w godzinach pracy Zamawiającego (wg potrzeb),  odkurzanie, zamiatanie i mycie powierzchni podłogowych (wybór metody w porozumieniu z kierownikiem danej jednostki),  utrzymanie na bieżąco czystości w godzinach pracy Zamawiającego (w siedzibie zamawiającego), Czynności okresowego sprzątania.  mycie kaloryferów – 1 raz w miesiącu (w pierwszym tygodniu miesiąca),  sprzątanie, mycie na mokro daszków nad wejściami do budynków i wind przy wejściach do budynków – jeden raz w miesiącu,  mycie poręczy przy wejściach do budynków 1 raz w tygodniu (w drugim tygodniu miesiąca),  odkurzanie ścian (farba emulsyjna) pomieszczeń serwerowni w obiektach – 1 raz w miesiącu w porozumieniu z kierownikiem danej jednostki (w pierwszym tygodniu miesiąca),  czyszczenie mechaniczne i froterowanie 2 razy w miesiącu (w uzgodnieniu z kierownikiem jednostki)  woskowanie podłóg kamiennych i schodów w celu uzyskania wymaganego połysku – kwiecień i październik,  odkurzanie na mokro wykładzin dywanowych i podłogowych oraz tapicerki meblowej – 1 raz w tygodniu,  odmrażanie i mycie lodówek – marzec i grudzień,  mycie wszystkich okien (ramy oraz szyby) w budynkach, luksferów okien trudno dostępnych (klatki schodowe) wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi, kratami okiennymi technologią zaproponowaną przez Wykonawcę – 2 razy: w miesiącach kwiecień i październik (wykaz ilości okien stanowi załącznik nr 2 do SIWZ), w sekretariacie Zarządu 4 razy w roku: w miesiącach marzec, czerwiec, sierpień, październik),  mycie nawiewów okiennych (archiwum) dwa razy (kwiecień i październik),  odkurzanie i mycie kratek wentylacyjnych 2 razy (marzec i wrzesień),  w okresie zimowym odśnieżanie schodów, daszków nad wejściami do budynków na bieżąco wg potrzeb,  sprzątanie generalne z odsuwaniem mebli 1 raz –– czerwiec,  usuniecie powstałych zabrudzeń ze ścian na bieżąco wg potrzeb,  inne prace porządkowe w budynku i wokół budynku. 4) Pomieszczenia archiwum, magazynowe  sprzątanie bezkurzowo i mycie posadzek – raz w tygodniu (środa* część Gdańskich Nieruchomości),  sprzątanie bezkurzowo i mycie posadzek – trzy razy w tygodniu (poniedziałek*, środa*, piątek* część Urzędu Miejskiego),  mycie regałów -1 raz w miesiącu, w Urzędzie Miejskim 2 razy w miesiącu,  sprzątanie bezkurzowo i mycie posadzek – raz w tygodniu pomieszczenia techniczne (środa*). 5) Pomieszczenia pomocnicze (magazynowe) sprzątanie raz w tygodniu. Powierzchnia pomieszczeń pomocniczych nie jest uwzględniona w powierzchni ogółem do sprzątania określonej w załączniku nr 1 do SIWZ. 6) Sprzątanie będzie realizowane również podczas wykonywania robót konserwacyjnych i robót remontowych wg zakresu określonego w czynnościach codziennego i okresowego sprzątania. UWAGA ! *Jeżeli dzień sprzątania przypada w dzień świąteczny lub jest ustawowo dniem wolnym od pracy, Wykonawca zrealizuje usługę sprzątania w kolejnym dniu roboczym. 3. Wymagania dotyczące zatrudnienia zgodnie z art. 29 ust 3a. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dotyczy także dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę lub umowy równoważnej (tj. umowy, której treść lub sposób realizacji odpowiada cechom stosunku pracy) osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. w zakresie sprzątania pomieszczeń biurowych i pozostałych związanych z przedmiotem zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany przez cały okres realizacji danych robót (czynności) zatrudniać na podstawie umów o pracę lub umów równoważnych pracowników wykonujących dane czynności. Osoby te muszą brać czynny udział w realizacji zamówienia oraz być niekaralne, fizycznie pełnosprawne i mogące wykonywać prace na wysokości. 4. Wymagania dotyczące aspektów społecznych zgodnie z art. 29 ust. 4 1) Zamawiający, na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, u których: a) co najmniej 30% zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę lub umów równoważnych stanowią osoby niepełnosprawne, tj. osoby spełniające przesłanki statusu niepełnosprawności, określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018 r poz. 511 z późn. zm.) lub z właściwymi przepisami państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, b) co najmniej 20% zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę lub umów równoważnych stanowią osoby bezrobotne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r poz. 1265 z późn. zm.) lub z właściwymi przepisami państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, c) co najmniej 20% zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę lub umów równoważnych stanowią osoby do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia, posiadające status osoby poszukującej pracę, bez zatrudnienia. 2) Zamawiający zastrzega, że liczba osób przy wykonaniu zamówienia powinna wynosić, co najmniej: a) 1 osobę niepełnosprawną, zgodnie z pkt 1a), b) 1 osobę bezrobotną, zgodnie z pkt 1b), c) 2 osoby do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia, posiadające status osoby poszukującej pracę, bez zatrudnienia, zgodnie z pkt 1c). 5. Opis przedmiotu zamówienia stanowią  Wykaz obiektów i rodzaje powierzchni do sprzątania – załącznik nr 1 do SIWZ,  Wykaz ilości okien w poszczególnych jednostkach Zamawiającego – załącznik nr 2 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 90910000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90919200-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: 1. Wykonawca spełni warunki w zakresie zdolności zawodowej, jeżeli: a) wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 2 usługi polegające na zapewnieniu czystości i porządku w budynkach biurowych, obiektach użyteczności publicznej, itp. o łącznej powierzchni sprzątania minimum 4 000 m2 każda. Konkretna wykazana usługa ma być wykonana dla jednego Zamawiającego i w tym samym okresie czasu. b) skieruje do realizacji zamówienia co najmniej:  1 osobę na stanowisku kierowniczym  1 osobę niepełnosprawną, tj. osobę spełniającą przesłanki statusu niepełnosprawności, określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018 r poz. 511 z późn. zm.) lub właściwymi przepisami państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,  1 osobę bezrobotną, w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.) lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,  2 osoby do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia posiadające status osoby poszukującej pracę, bez zatrudnienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Ad. a) W przypadku Wykonawców, którzy będą wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia ww. warunek nie będzie podlegał sumowaniu. Realizacją wymaganych usług winien wykazać się Wykonawca składający ofertę albo, co najmniej jeden z uczestników konsorcjum. Warunek doświadczenia nie będzie spełniony, jeżeli uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą zrealizowanie dwóch ww. usług, ale żaden z nich nie wykona ich w wymaganej liczbie, tzn., że w przypadku wykazania przez każdego uczestnika konsorcjum po jednej usłudze, warunek dotyczący posiadania doświadczenia nie zostanie spełniony. Podmiot, na którego zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawca polega będzie musiał wykazać zrealizowanie 2 usług w zakresie określonym przez Zamawiającego w SIWZ. W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolności innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane. Ad. b) Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie. W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie osób, Wykonawcy mogą polegać na zdolności innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane. Ad. a) i b) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Złożyć Druk “OFERTA”, który należy sporządzić wg wzoru druku Zamawiającego. 2. Podać w złożonej ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i nazwy podwykonawców. W przypadku nie wskazania podwykonawców, Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę osobiście. 3. Podać w ofercie, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 4. Podać w ofercie ilość osób niepełnosprawnych skierowanych do realizacji zamówienia, wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. Minimalna ilość osób niepełnosprawnych wynosi 1. Nie spełnienie tego wymogu spowoduje odrzucenie oferty. 5. Podać w ofercie ilość osób bezrobotnych skierowanych do realizacji zamówienia, wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. Minimalna ilość osób bezrobotnych wynosi 1. Nie spełnienie tego wymogu spowoduje odrzucenie oferty. 6. Podać w ofercie ilość osób do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia posiadających status osoby poszukującej pracę, bez zatrudnienia skierowanych do realizacji zamówienia, wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. Minimalna ilość osób do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia wynosi 2. Nie spełnienie tego wymogu spowoduje odrzucenie oferty. 7. Podać w złożonej ofercie czas przyjazdu, na miejsce wykonania usługi w okresie zimowym i w przypadku wystąpienia awarii, od zgłoszenia. 8. Złożyć “Formularz cenowy”, który należy sporządzić wg wzoru druku Zamawiającego. 9. Do oferty należy załączyć oryginalne formy wadium wniesione w jednej z form określonych w punkcie 14 ppkt. 2-5 SIWZ. 10. Zaleca się załączyć do oferty kopię dowodu wpłaty wadium wpłaconego w pieniądzu. 11. Wykazać, że oferta została podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do występowania w imieniu i na rzecz Wykonawcy. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000,00 zł.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 0,60
Ilość osób niepełnosprawnych 0,10
Ilość osób bezrobotnych 0,10
Ilość osób do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku, posiadające status osoby poszukującej pracę, bez zatrudnienia 0,10
Czas przyjazdu, na miejsce wykonania usługi w okresie zimowym i w przypadku wystąpienia awarii, od zgłoszenia 0,10

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Następujące postanowienia umowy mogą ulec zmianie : 1. Zmiany w umowie mogą nastąpić, jeżeli: a) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:  zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,  zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,  wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, b) zostały spełnione łącznie następujące warunki:  konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,  wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, c) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:  w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,  w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców; d) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 2, e) łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, f) zmianie może ulec ilość obiektów i powierzchni do sprzątania:  w przypadku przekazania obiektów innemu zarządcy, likwidacji placówek lub w związku z przemieszczeniami oraz okresowo wyłączanymi pomieszczeniami z użytkowania np.: podczas remontów,  w każdym miesiącu kalendarzowym zmniejszeniu może ulec ilość obiektów do 50% lub powierzchni do sprzątania do 50%, g) zmianie może ulec termin wykonania czynności określonych w pkt 1 SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” ppkt. 2, w przypadku zaistnienia okoliczności, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie w szczególności:  wstrzymania realizacji czynności, ich przesunięcia przez Zamawiającego lub przerwy w wykonywaniu tych czynności powstałych na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, h) w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w pkt g) termin może ulec odpowiedniemu przesunięciu o ilość dni wynikających z działań określonych w pkt g). i) zmianie może ulec podwykonawca lub może nastąpić rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych w przypadku, gdy:  proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełni dany warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. j) realizacja umowy przez podwykonawców (zawarcie umów o podwykonawstwo) na etapie jej realizacji, może nastąpić w przypadku braku zadeklarowania realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców na etapie składania ofert, jeżeli:  w stosunku do części zamówienia, na którą ma być zawarta umowa o podwykonawstwo nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa. 2. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli: a) zmienia ogólny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu, b) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi, co najmniej jedna z następujących okoliczności:  zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,  zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie,  zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikających z umowy,  polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 1 pkt c. 3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisu pkt 1 i 2 jest nieważna.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-04, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2019-02-02 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
I. Zamawiający, na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, u których: a) co najmniej 30% zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę lub umów równoważnych stanowią osoby niepełnosprawne, b) co najmniej 20% zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę lub umów równoważnych stanowią osoby bezrobotne, c) co najmniej 20% zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę lub umów równoważnych stanowią osoby do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia, posiadające status osoby poszukującej pracę, bez zatrudnienia. 3) Zamawiający zastrzega, że liczba osób przy wykonaniu zamówienia powinna wynosić, co najmniej: a) 1 osobę niepełnosprawną, b) 1 osobę bezrobotną, c) 2 osoby do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia, posiadające status osoby poszukującej pracę, bez zatrudnienia. II. Punkty do oceny ofert będą przyznawane według następujących zasad: a) Kryterium – Cena - waga 60% (0,60)- odpowiada maksymalnej wartości 60 pkt. Cena zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: (Cena oferowana minimalna brutto/ Cena badanej oferty brutto) x 100 pkt. x 60 % b) Kryterium – ilość osób niepełnosprawnych- waga 10% (0,10)- odpowiada maksymalnej wartości 10 pkt. Ilość osób niepełnosprawnych zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: (Ilość osób niepełnosprawnych/ Ilość osób niepełnosprawnych badanej oferty) x 100 pkt x 10% c) Kryterium – ilość osób bezrobotnych- waga 10% (0,10)- odpowiada maksymalnej wartości 10 pkt. Ilość osób bezrobotnych zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: (Ilość osób bezrobotnych/ Ilość osób bezrobotnych badanej oferty) x 100 pkt x 10% d) Kryterium – ilość osób do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia posiadające status osoby poszukującej pracę, bez zatrudnienia- waga 10% (0,10)- odpowiada maksymalnej wartości 10 pkt. Ilość osób do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia posiadające status osoby poszukującej pracę, bez zatrudnienia zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: (Ilość osób do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia posiadające status osoby poszukującej pracę, bez zatrudnienia / Ilość osób do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia posiadające status osoby poszukującej pracę, bez zatrudnienia badanej oferty) x 100 pkt x 10% e) e) KRYTERIUM – czas przyjazdu, na miejsce wykonania usługi w okresie zimowym i w przypadku wystąpienia awarii, od zgłoszenia. ≤ 30 minut - 10 pkt > 30 minut do ≤ 45 minut - 6 pkt > 45 minut do ≤ 60 minut - 2 pkt > 60 minut - 0 pkt III. DATA, GODZINA I MIEJSCE OTWARCIA OFERT: 4.01.2019 r. godzina 10:30, Miejsce: siedziba Zamawiającego, 80-254 Gdańsk ul. Partyzantów 74, w pokoju nr 204. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Daria Paprocka-Fabisiak stanowisko służbowe inspektor ds. zamówień publicznych, 80-254 Gdańsk ul. Partyzantów 74, nr pok. 4, tel. 58 320 12 95 Adres poczty elektronicznej: nz@nieruchomoscigda.pl.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę likwidację mieszkania i utylizację jego wyposażenia - Sopot
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania03-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę likwidację starego domu, wszystkich pomieszczeń "do zera", utylizację mebli i innych starych przedmiotów (AGD) oraz dezynfekcję pomieszczeń. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI