Wykonanie usług w zakresie sprzątania pomieszczeń biurowych Nadleśnictwa, utrzymania...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonanie usług w zakresie sprzątania pomieszczeń biurowych Nadleśnictwa, utrzymania czystości otoczenia przy siedzibie nadleśnictwa oraz pełnienia dyżurów przeciwpożarowych w Nadleśnictwie Sarbia w 2019 r.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoCzarnków
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-12-27
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyNadleśnictwo Sarbia
 • Data publikacji ogłoszenia2018-12-18
 • Numer ogłoszenia662325-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 662325-N-2018 z dnia 2018-12-18 r.

Nadleśnictwo Sarbia: Wykonanie usług w zakresie sprzątania pomieszczeń biurowych Nadleśnictwa, utrzymania czystości otoczenia przy siedzibie nadleśnictwa oraz pełnienia dyżurów przeciwpożarowych w Nadleśnictwie Sarbia w 2019 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm. – zwaną dalej „PZP”) oraz aktów wykonawczych do PZP. 2. Postępowanie o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawa zamówień publicznych. 3. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje możliwość najpierw dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 4. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – dalej „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Sarbia. 5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 93 ust. 1 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji. 6. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o art. 8 oraz 96 ust. 3 PZP. 7. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8. Niezależnie od postanowień pkt 18.4. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego. 9. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe, 10. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 11. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo: 1) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, 2) do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, 3) do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. 4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO. 12. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych określa PZP. 13. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje: 1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 14. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.
I. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Sarbia, krajowy numer identyfikacyjny 57006448700000, ul. Sarbka  46 , 64700   Czarnków, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 067 2551220, 24, 76, 2552766, e-mail marek.bardzinski@pila.lasy.gov.pl, faks 672 551 220.
Adres strony internetowej (URL): https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_pila/nadl_sarbia/zamowienia_publiczne
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_pila/nadl_sarbia/zamowienia_publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_pila/nadl_sarbia/zamowienia_publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Nadleśnictwo Sarbia, Sarbka 46, 64-700 Czarnków

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usług w zakresie sprzątania pomieszczeń biurowych Nadleśnictwa, utrzymania czystości otoczenia przy siedzibie nadleśnictwa oraz pełnienia dyżurów przeciwpożarowych w Nadleśnictwie Sarbia w 2019 r.
Numer referencyjny: SA.270.1.6.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie usług w zakresie sprzątania pomieszczeń biurowych Nadleśnictwa, utrzymania czystości otoczenia przy siedzibie nadleśnictwa oraz pełnienia dyżurów przeciwpożarowych w Nadleśnictwie Sarbia w 2019 r. 2.W zakresie części I przedmiot zamówienia obejmuje: a.Sprzątanie budynku administracyjnego Nadleśnictwa Sarbia, Sarbka 46, 64-700 Czarnków, b.Sprzątanie budynku zaplecza gospodarczego Nadleśnictwo Sarbia, Sarbka 46, 64-700 Czarnków, c.Sprzątanie budynku punktu alarmowo-dyspozycyjnego, Nadleśnictwo Sarbia, Sarbka 46, 64-700 Czarnków, d.Wykonywanie prac gospodarczych wokół budynku Nadleśnictwa Sarbka, w tym: utrzymywanie parkingów, prace gospodarcze, utrzymywanie zieleni. e.Świadczenie drobnych usług gospodarczych w zależności od potrzeb Nadleśnictwa f.Świadczenie usług przewozowych ciągnikiem i przyczepą. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. 3.W zakresie części II przedmiot zamówienia obejmuje: a.Pełnienie dyżurów w Punkcie Alarmowo – Dyspozycyjnym, b.Pełnienie patrolów i udział w akcjach gaśniczych samochodem z modułem p.poż. c.Pełnienie dyżuru ciągnika wyposażonego w pług wraz z kierowcą. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. 4.Zarówno w zakresie części I i II: a)Realizacja przedmiotu zamówienia będzie następowała sukcesywnie w ciągu 2019 r., b)Na podstawie comiesięcznych zleceń Wykonawca zobowiązany będzie świadczyć usługi zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ, c)Prace świadczone w zależności od potrzeb nadleśnictwa będą realizowane na podstawie odrębnych zleceń. d)Z uwagi na nieprzewidzianą w chwili obecnej sytuację gospodarczą — ekonomiczną, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, jak również wstrzymania wykonania czynności w poszczególnych pracach opisanych w załączniku nr 5 do SIWZ opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej czynności, kosztem zmniejszenia ilości prac w innej czynności — w ramach wartości brutto przedmiotu zamówienia. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. e)W stosunku do każdej Części Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w kwocie nie większej niż: •21 862,66 zł netto w przypadku realizacji I części zamówienia, •19 200,00 zł netto w przypadku realizacji II części zamówienia, f)Wskazana w SIWZ ilość prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy ma charakter szacunkowy. Ilość prac zleconych do wykonania w trakcie realizacji Umowy może być mniejsza od ilości przedstawionej w SIWZ, co jednak nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający może zlecić w trakcie realizacji Umowy zakres prac mniejszy niż wskazany w SIWZ, jednak nie mniej niż 70 % Wartości Przedmiotu Umowy. 5.5. W zakresie części II Wykonawca zobowiązany jest, pod rygorem natychmiastowego rozwiązania umowy z jego winy, do przestrzegania sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą oraz do stosowania obowiązujących przepisów bhp i p.poż. oraz polityką bezpieczeństwa informatycznego w nadleśnictwie w szczególności: • Obowiązujących w Lasach Państwowych przepisów przeciwpożarowych, • Unormowań określonych w certyfikacie FSC w zakresie ochrony środowiska, • Korzystać z pracowników przeszkolonych z zakresu BHP posiadających niezbędne uprawnienia oraz znajomość terenów leśnych zarządzanych przez Zamawiającego w sposób umożliwiający niezwłocznie samodzielny dojazd we wskazane miejsce, • Zarządzenia nr 38 Nadleśniczego Nadleśnictwa Sarbia z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa oraz instrukcji Zarządzania system informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Nadleśnictwie Sarbia. Wykonawca zobowiązany będzie do podpisania umowy dostępu do zasobów SILP i konta imiennego w domenie AD LP zgodnie z załącznikiem nr 13. 6.W zakresie części I prace świadczone w zależności od potrzeb nadleśnictwa będą realizowane na podstawie odrębnych zleceniem. 7.Warunki zapłaty za wykonane usługi: a. Zamawiający oświadcza, że posiada zdolność płatniczą, gwarantującą terminowe regulowanie zobowiązań wobec Wykonawcy. b.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek. c.Wierzytelności, jakie mogą powstać przy realizacji przedmiotu zamówienia w stosunku do Zamawiającego, nie mogą być przedmiotem cesji (przelewu, sprzedaży) bez pisemnej zgody Zamawiającego. d.Zapłata za wykonane usługi będzie następować na podstawie sprawdzonej i zatwierdzonej faktury za rzeczywiście wykonane usługi na podstawie stawki jednostkowej wykonania usługi określonej w ofercie Wykonawcy w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, e.Podstawą wystawienia faktury będzie potwierdzenie na piśmie ilości i jakości wykonanych usług przez Zamawiającego. f.Zapłta za wykonane usługi następować będzie w terminie do 21 dni po dostarczeniu do siedziby Zamawiającego (Sekretariat) prawidłowo wystawionej faktury VAT. g. Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia faktury, o której mowa powyżej na: Nadleśnictwo Sarbia Sarbka 46 64-700 Czarnków NIP: 763-001-16-64 8.Dostępność dokumentacji: Specyfikację istotnych warunków zamówienia zawierającą opis przedmiotu zamówienia, wraz z załącznikami, udostępnia się na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP do upływu terminu składania ofert. Dokumentację przetargową na płycie CD można pobrać nieodpłatnie u p. Magdaleny Benkowskiej, Nadleśnictwo Sarbia, Sarbka 46, 64-700 Czarnków. 9.Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie: części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na Ofercie . W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie. 10.Zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na wykonywaniu usługi sprzątania. Pozostałe wymagania w tym zakresie zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 11.Przepisy prawne regulujące podstawę wykonania zamówienia: a.Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.), b.Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018r., poz. 1025 z późn. zm.), c.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 109, poz. 719), d.Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasów wprowadzona Zarządzeniem Nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r. e.Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów z dnia 22 marca 2006 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1070 z późn. zm.). 12.Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w wykonaniu przedmiotu zamówienia, pod warunkiem że posiadać będą odpowiednie kwalifikacje, rozumiane jako doświadczenie w realizacji zakresu podobnego do przedmiotu zamówienia w zakresie im powierzonym. W przypadku wykonania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji podwykonawców na etapie realizacji przedmiotu zamówienia. 13. Wyłoniony w niniejszym postępowaniu Wykonawca przedłoży wzór umowy ze wskazanym podwykonawcą. Zamawiający może wnieść sprzeciw lub zastrzeżenia do umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą. Nie wniesienie zmian i zastrzeżeń do umowy w terminie 14 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej zawarcie. 14. Zamawiający posiada maszyny i urządzenia niezbędne do realizacji zamówienia w zakresie części II: • Pilarką spalinową — min. 1 szt. • Moduł p.poż. (poj. zbiornika na wodę min. 200 l), • Radiotelefon – szt. 1, • Urządzenie GPS z modułem „Automapa” – szt. 1, • Telefon komórkowy – szt. 1, • Odzież ochronna (hełm, bluza, spodnie, buty, rękawice strażackie) – 1 komplet 15. Zamawiający nieodpłatnie udostępni urządzenia potrzebne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia z zakresie części II zamówienia. 16. Wzór protokołu udostępnienia sprzętu stanowi załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 17. Zamawiający udostępni nieodpłatnie części nieruchomości na cele gospodarcze, zlokalizowane w budynku administracyjnym Nadleśnictwa Sarbia, Sarbka 46, 64-700 Czarnków, pomieszczenie gospodarcze w budynku gospodarczym oraz pomieszczenie Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego. 18. Wzór protokołu udostępnienia pomieszczeń gospodarczych stanowi załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 90919200-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90914000-7
75251120-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, w kwocie nie większej niż 10% zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, 2.Zamówienia, o których mowa w pkt 1. będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 1. będą prace opisane w rozdziale III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 3. Zamówienia, o których mowa w pkt 1. będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. 4.Zamówienia, o których mowa w pkt 1. będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-01-01   lub zakończenia: 2019-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-01-01 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji przedmiotu zamówienia: a.dla części I zamówienia – od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. b.dla części II zamówienia – od 1.03.2019 r. do 30.10.2019 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie): dla Części I zamówienia zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na wykonywaniu usługi sprzątania pomieszczeń biurowych i utrzymania czystości terenów zieleni na kwotę nie mniejszą niż 35.000,00 zł brutto. dla Części II zamówienia zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. wykonywaniem usług w zakresie, pełnienia dyżurów przeciwpożarowych, na kwotę nie mniejszą niż 35.000,00 zł brutto. Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dla Części I zamówienia dysponuje: o Kosiarką spalinową do koszenia trawy — min. 2 szt. o Kosą mechaniczną z wymiennymi głowicami — min. 1 szt. o Dmuchawa do liści – min 1 szt. o Nożyce do obcinania i kształtowania żywopłotów, drzew i krzewów – min 1 szt. o Areator do spulchniania trawników – min. 1 szt. o Kompletem narzędzi ogrodniczych (szpadel, łopata, grabie, motyka, pazurki, taczka, wiadro, widły) — min. 1 komplet, o Opryskiwaczem o pojemności min. 5 litrów — min. 1 szt. o Komplet podręcznych narzędzi warsztatowych (wiertarka, szlifierka, wkrętarka, młotek, kombinerki, komplet kluczy: płaskich, oczkowych, nasadowych, bitów, wkrętaków) o Ciągnik + pług do odśnieżania + przyczepa ciągnikowa — min. 1 szt dla Części II zamówienia dysponuje: • Ciągnikiem + pług rolniczy – szt. 1 • Pilarką spalinową — min. 1 szt. • Samochodem terenowym z napędem 4x4 – szt.1, • Moduł p.poż. (poj. zbiornika na wodę min. 200 l), • Radiotelefon – szt. 1, • Urządzenie GPS z modułem „Automapa” – szt. 1, • Telefon komórkowy – szt. 2, • Odzież ochronna (hełm, bluza, spodnie, buty, rękawice strażackie) – 1 komplet Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dla Części I zamówienia przewidziana przez Wykonawcę osoba/osoby, która/które będzie/będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiada/posiadają uprawnienia do: o wykonywania zabiegów środkami chemicznymi, Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dla Części II zamówienia przewidziana przez Wykonawcę osoba/osoby, która/które będzie/będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiada/posiadają uprawnienia do: o kierowania pojazdami kat. B, o uprawnień do wykonywania prac przy użyciu pilarek łańcuchowych. Jeżeli Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia, która ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoba ta musi legitymować się kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują, z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Z 2016 r., poz. 66).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: a. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, d. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, e. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne, f. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca składający ofertę zobowiązany złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a. wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane (zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ), oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie należy złożyć jeden wspólny ww. wykaz. b. wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ). W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie należy złożyć jeden wspólny ww. wykaz. c. wykaz sprzętu przeznaczonego przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich opisu tj. marka, model oraz numer seryjny urządzenia oraz podstawy dysponowania. (zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ). W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie należy złożyć jeden wspólny ww. wylaz d. oświadczenie o posiadaniu odpowiednich uprawnień przez osoby wskazane w wykazie osób (zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ). W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie należy złożyć jedno wspólne oświadczenie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które należy dołączyć do oferty: a. formularz oferty W przypadku składania przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. dokument należy złożyć w oryginale. b. oświadczenie, o którym mowa w rozdziale X ust. 2 niniejszej SIWZ (oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu); W przypadku składania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców. c. zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów. d. pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikało przedmiotowe pełnomocnictwo. Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. e. dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), względnie do podpisania innych dokumentów składanych z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1114 z późn. zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą. f. oświadczenie wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. 2.Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: a. w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; b. ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. c. w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną, 3. Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: a. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: • w ust. 9 pkt. a – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; • w ust. 9 pkt. b. i c. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów wskazanych w ust. 13 pkt. a. powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednie oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, zgodne z terminami wskazanymi w ust. 13 pkt. a. powyżej. c. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 9 pkt. a, składa dokument, o którym mowa w ust. 13 pkt. a. tiret 1 powyżej, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, zgodne z terminami wskazanymi w 13 pkt. a. tiret 1 powyżej. d. Wszystkie dokumenty dołączone do oferty, sporządzone w języku obcym, składane są wraz z tłumaczeniem na język polski. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale X ust. 2 SIWZ. 5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP, Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w Rozdziale X ust. 9 SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Samodzielna realizacja kluczowych części zamówienia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
1. Wzór umowy, która zostanie zawarta z wykonawcą, stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Wzór umowy jest wiążący i nie podlega żadnym negocjacjom. 3. Przyjęcie warunków przetargu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków umowy. 4. Zamawiający działając na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian w zawartej umowie na wykonanie niniejszego przedmiotu zamówienia. Warunki i zakres zmian umowy zostały opisane we wzorze umowy, stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. 2.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wprowadzenia w życie, po podpisaniu umowy, regulacji prawnych wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany. 3.Pozostałe zmiany: a.jeśli zmiana stawki podatku VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę, b.jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez Wykonawcę, 4.Podatek VAT naliczony będzie wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 5.Strony dopuszczają możliwość:: a.Zmiany danych związanych z obsługą admintstracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) b.Zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami. c.Zmiana podwykonawcy: •zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego dysponującego, co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym - w przypadku likwidacji bądź ogłoszenia upadłości podwykonawcy aportem do innej spółki, ustania bytu prawnego wykonawcy. Powyższa zmiana będzie wymagała pisemnego poinformowania Zamawiającego. 6. Zmiany określone w pkt. 5 nie wymagają obowiązku sporządzenia aneksu do umowy. 7. Sposób inicjowania zmian: a.Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany, b.Zamawiający wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany. c.Wniosek powinien zawierać co najmniej: •Opis propozycji zmiany, •Uzasadnienie zmiany, •Obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy. d.Sporządzony wniosek musi zostać podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego, jak również reprezentujące je osoby na budowie: kierownika budowy* i inspektora nadzoru inwestorskiego, a w sytuacji gdy wprowadzona zmiana skutkować będzie wprowadzeniem zmian do projektu, wymagane jest zatwierdzenie wniosku przez projektanta. e.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności. 8. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-27, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Miejsce i termin otwarcia ofert: Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – sali narad na I piętrze w dniu 27.12.2018 r. o godzinie 10:30
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Sprzątanie budynku administracyjnego i budynku zaplecza gospodarczego i utrzymanie czystości otoczenia przy siedzibie nadleśnictwa
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W zakresie części I przedmiot zamówienia obejmuje: a. Sprzątanie budynku administracyjnego Nadleśnictwa Sarbia, Sarbka 46, 64-700 Czarnków, b. Sprzątanie budynku zaplecza gospodarczego Nadleśnictwo Sarbia, Sarbka 46, 64-700 Czarnków, c. Sprzątanie budynku punktu alarmowo-dyspozycyjnego, Nadleśnictwo Sarbia, Sarbka 46, 64-700 Czarnków, d. Wykonywanie prac gospodarczych wokół budynku Nadleśnictwa Sarbka, w tym: utrzymywanie parkingów, prace gospodarcze, utrzymywanie zieleni. e. Świadczenie drobnych usług gospodarczych w zależności od potrzeb Nadleśnictwa f. Świadczenie usług przewozowych ciągnikiem i przyczepą.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90919200-4, 90914000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Samodzielna realizacja kluczowych części zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Pełnienie dyżurów w Punkcie Alarmowo-Dyspozycyjnym, pełnienie patrolów i udział w akcjach gaśniczych samochodem z modułem p.poż.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W zakresie części II przedmiot zamówienia obejmuje: a. Pełnienie dyżurów w Punkcie Alarmowo – Dyspozycyjnym, b. Pełnienie patrolów i udział w akcjach gaśniczych samochodem z modułem p.poż. c. Pełnienie dyżuru ciągnika wyposażonego w pług wraz z kierowcą.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 75251120-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-03-01
data zakończenia: 2019-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Samodzielna realizacja kluczowych części zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie natrysku ppoż na stropie - Poznań
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania09-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie natrysku ppoż na stropie REI 60. Inwestycja w Poznaniu. Możliwe rozpoczęcie prac od zaraz.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI