Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Otwocka od 1 stycznia

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Otwocka od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 r.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOtwock
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-03-25
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Otwock
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-15
 • Numer ogłoszenia526190-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 526190-N-2019 z dnia 2019-03-15 r.

Gmina Otwock: Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Otwocka od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otwock, krajowy numer identyfikacyjny 13268770000000, ul. ul. Armii Krajowej  5 , 05-400  Otwock, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 792 001, e-mail umotwock@otwock.pl, faks 227 794 225.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.otwock.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.otwock.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.otwock.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
ul. Armii Krajowej 5, Otwock kod 05-400, budynek B, pok. nr 1.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Otwocka od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 r.
Numer referencyjny: WZP.271.03.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zadanie 1: Zakres zamówienia obejmuje utrzymanie czystości na terenie gminy o powierzchni 47,31 km² 1) prace porządkowe, takie jak: zbieranie śmieci z terenów ciągów pieszych, obszarów zielonych, parku miejskiego i innych miejsc mających charakter publiczny, sprzątanie przystanków, zamiatanie przy ławkach, zamiatanie chodników i placów, usuwanie ogłoszeń i plakatów z tablic oraz słupów ogłoszeniowych, 2) eksploatację koszy ulicznych, 3) usuwanie z ulic gminnych rozlewisk ścieków opadowych, 4) likwidację dzikich wysypisk, tj. załadunek odpadów do kontenera, również tych zebranych w promieniu 5 m od wysypiska i wywóz odpadów komunalnych zmieszanych do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, 5) utrzymanie w czystości wiat przystankowych, tj. oczyszczenie szyb, dachów, ławek, elementów z blachy, usunięcie zanieczyszczeń z rynien, 6) wywóz odpadów komunalnych zmieszanych do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych - dotyczy prac porządkowych, o których mowa w pkt.1. 2. Wyżej wymienione prace będą realizowane w oparciu o zlecenia jednostkowe zawierające zakres i termin wykonania, przekazywane przez Zamawiającego. 3. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Zamawiającym podczas realizacji przedmiotu zamówienia, w tym zorganizowania środków transportu w celu wspólnej kontroli i odbioru wykonanych prac. 4. Rozliczenie wykonanych prac następować będzie w oparciu o zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie przetargowej ceny brutto: 1) za 1 roboczogodzinę, 2) za eksploatację 1 kosza ulicznego, 3) za usunięcie z ulicy 1 m3 ścieków opadowych, 4) za likwidację dzikiego wysypiska - za 1 tonę, 5) za umycie 1 wiaty przystankowej 6) za wywóz 1 tony odpadów komunalnych zmieszanych do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. 5. Ceny wymienione w ust. 4 skalkulowane przez Wykonawcę winny uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, tj. koszty robocizny, sprzętu i materiałów, koszty wywozu i przekazania odpadów do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych i ich unieszkodliwienie, koszty wywozu ścieków opadowych z ulic do oczyszczalni ścieków lub do zakładu unieszkodliwiania nieczystości ciekłych i ich unieszkodliwienie oraz należny podatek VAT. 6. Cena za wywóz 1 tony odpadów komunalnych zmieszanych skalkulowana przez Wykonawcę winna uwzględniać koszty załadunku, koszty transportu na terenie miasta oraz koszty wywozu i przekazania odpadów do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych i ich unieszkodliwienie oraz należny podatek VAT. 7. Zakres przedmiotu zamówienia przewidywany do wykonania w okresie obowiązywania umowy tj. II kwartał 2019 roku. Termin obowiązywania umowy: od dnia podpisania do dnia 30 czerwca 2019 roku (część 1 i 2), (planowane podpisanie umowy 01.04.2019 r.), lub do wyczerpania środków jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 266 000,00 zł brutto. ZADANIE 2 „Mechaniczne oczyszczenie utwardzonych ciągów komunikacyjnych. Przedmiotem zadania 2 jest świadczenie usług polegających na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Miasta Otwocka z wykorzystaniem sprzętu Zamawiającego- zamiatarki chodnikowej HAKO model Citymaster 600 Comfort nr fabryczny 147002608944 w ilości 100 roboczogodzin w I kwartale 2019r. oraz 100 roboczogodzin w kwartale II 2019r. 8. Zamawiający zastrzega, że przewidywany do wykonania zakres ( ilość ) prac, o którym mowa w ust. 7 nie jest obligatoryjny i może ulec zmianie w zależności od potrzeb. 9. Całkowite wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie uzależnione od rzeczywistej ilości prac wykonanych w okresie obowiązywania umowy. 10. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, w części dotyczącej usług, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 do obowiązków Wykonawcy należy: 1) opróżnianie koszy ulicznych o określonych lokalizacjach na terenie miasta w ilości około 520 szt., 2) zbieranie odpadów znajdujących się w promieniu 1 metra od opróżnianego kosza, a także odpadów znajdujących się w promieniu do 5 metrów od kosza jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo, że zostały one z kosza wyjęte, 3) utrzymywanie w czystości koszy ulicznych, a w szczególności mycie koszy plastikowych i metalowych (wszystkie powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne) oraz utrzymywanie w czystości miejsc pod wkładami w koszach betonowych, 4) bieżąca konserwacja i naprawa koszy, słupków, uchwytów itp., 5) demontaż koszy uszkodzonych oraz ich przechowywanie, 6) przemieszczanie koszy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, 7) ustawianie i montaż nowych koszy zakupionych przez Zamawiającego w ilości do 30 szt. oraz uzupełnianie wkładów metalowych zakupionych przez Zamawiającego, 8) informowanie Zamawiającego o nieprawidłowościach i okolicznościach takich jak: zaginięcia, zniszczenia, przemieszczenia koszy itp., wpływających na realizację zamówienia, 11. Wykonanie czynności, o których mowa w ust. 10 pkt 1, 2 i 3 powinno być zorganizowane w taki sposób, aby było ono każdego dnia, z wyjątkiem sobót, zakończone do godziny 15:00. W soboty opróżnianie koszy w centrum miasta, wskazanych przez Zamawiającego, powinno nastąpić po zakończeniu pracy placówek handlowych. 12. Zamawiający zastrzega prawo do zmiany ilości - zmniejszenia lub zwiększenia liczby eksploatowanych koszy, a także do zmiany częstotliwości opróżniania koszy ulicznych w zależności od potrzeb. 13. Cena za opróżnienie 1 kosza ulicznego skalkulowana przez Wykonawcę winna uwzględniać koszty robocizny, materiałów i sprzętu, koszty związane z wykonaniem czynności, o których mowa w ust. 10 i 11, a także koszty wywozu i przekazania odpadów z koszy i bezpośrednich okolic do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych i ich unieszkodliwienie oraz należny podatek VAT. 14. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, w części dotyczącej usług, o których mowa w ust.1 pkt 3 do obowiązków Wykonawcy należy przystąpienie do wybierania ścieków opadowych z pasów drogowych ulic gminnych po otrzymaniu informacji od Zamawiającego, przy użyciu niezbędnej ilości sprzętu pozwalającej na realizację zleconych prac w ciągu 6 godzin, a w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego najpóźniej w ciągu 2 godzin. 15. Ilość wywiezionych i unieszkodliwionych ścieków opadowych z ulic, Wykonawca powinien udokumentować potwierdzeniami wystawionymi przez oczyszczalnię ścieków lub zakład unieszkodliwiania nieczystości ciekłych. 16. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających ilość odpadów przyjętych przez regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach.

II.5) Główny kod CPV: 90000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90430000-0
90511000-2
90511300-5
90512000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-04-01   lub zakończenia: 2019-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności faktury 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem zapisów w ust. 2. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w następujących przypadkach: 1) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 2) wystąpienia okoliczności, których Strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. 3. Zmiany umowy wymagają pisemnej formy w postaci aneksu podpisanego przez Strony pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-25, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję niani do rocznego dziecka, na 2-3 dni w tygodniu - Garwolin
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania23-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję niani do rocznego dziecka, na 2-3 dni w tygodniu. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI