Usługa utrzymania czystości w budynku i na posesji KSSiP i Domu Aplikanta w Krakowie,...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługa utrzymania czystości w budynku i na posesji KSSiP i Domu Aplikanta w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKraków
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-01-30
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyKrajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
 • Data publikacji ogłoszenia2019-01-22
 • Numer ogłoszenia505774-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 505774-N-2019 z dnia 2019-01-22 r.

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury: Usługa utrzymania czystości w budynku i na posesji KSSiP i Domu Aplikanta w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, krajowy numer identyfikacyjny 140580428, ul. ul. Przy Rondzie  5 , 31-547  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 0048 12 6179655, e-mail zamowienia@kssip.gov.pl, faks 0048 12 6179653.
Adres strony internetowej (URL): https://www.kssip.gov.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Uczelnia Publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://www.kssip.gov.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://www.kssip.gov.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie, zgodnie z zasadami okreśonymi w rozdziale 11 SIWZ
Adres:
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków, Kancelaria Ogólna (na parterze bydynku)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa utrzymania czystości w budynku i na posesji KSSiP i Domu Aplikanta w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5
Numer referencyjny: BD-V.2611.9.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości pomieszczeń budynku Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (zwanej dalej „Szkołą”) oraz w Domu Aplikanta, mieszczącej się przy ulicy Przy Rondzie 5 w Krakowie o łącznej powierzchni 7274,16 m2 oraz utrzymania czystości na posesji Szkoły o powierzchni: 300,00 m2. 2. Usługa obejmuje w szczególności: a) Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem czystości w pomieszczeniach Szkoły; b) Kompleksowe sprzątanie wraz z serwisem polegającym na dyżurze jednej osoby sprzątającej w godzinach urzędowania Szkoły; c) Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem czystości posesji wokół budynku Szkoły; d) Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem czystości w Domu Aplikanta – obiektu świadczącego usługi hotelarskie. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 4. Zamawiający gwarantuje, że minimalna liczba sprzątań całych pokoi wyniesienie nie mniej niż 4 000 do 13m2 i 1000 powyżej 13m2 a częściowych sprzątań pokoi nie mniej niż 2 500 do 13m2 i 200 powyżej 13 m2. 5. Wymagania ogólne: a) oferta musi obejmować wykonanie wszystkich elementów usługi wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ; b) sposób wykonania usługi, jak również związane z nią technologie i rozwiązania organizacyjne muszą spełniać wszystkie wymogi wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego; c) Wykonawca zobowiązany jest dostarczać na bieżąco dobrej jakości środki czystości i higieniczne do toalet i innych pomieszczeń, zgodnie z warunkami i wymogami opisanymi w załączniku nr 1 do SIWZ; d) wszystkie zastosowane środki i urządzenia muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1226 z późn. zm) oraz rozporządzeń szczegółowych wydanych na mocy przywołanej ustawy; e) wszystkie środki czyszczące, dezynfekcyjne, materiały eksploatacyjne oraz stosowne urządzenia muszą posiadać atesty, certyfikaty, świadectwa jakości itp., dopuszczające do ich stosowania; f) Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego wdrożenia wszelkich, wynikających ze zmian przepisów prawa lub decyzji organów administracji publicznej, zasad dotyczących świadczonej usługi; g) przejęcie usługi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia odbędzie się w obiektach czynnych, przy przekazaniu obowiązków będzie zachowana ciągłość pracy Szkoły; h) Wykonawca będzie prowadził stały i szczegółowy monitoring czynności wykonywanych w ramach świadczonej usługi; i) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli przez upoważnionego pracownika, w zakresie wykonywania przez Wykonawcę czynności objętych przedmiotowym zamówieniem; j) Stały nadzór nad pracą wszystkich osób sprzątających pełnić będzie osoba wyznaczona przez Wykonawcę, zwana Koordynatorem. Koordynator będzie utrzymywać bezpośredni, stały kontakt z przedstawicielem Zamawiającego. k) w celu świadczenia usług objętych niniejszym zamówieniem, Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy pomieszczenie socjalne w budynku Szkoły. l) Zamawiający przewiduje umożliwienie Wykonawcom dokonania wizji lokalnej pomieszczeń i terenów objętych usługą utrzymania czystości. Wizja lokalna będzie możliwa w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godz. 9.00 – 13.00 z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego, po uprzednim ustaleniu terminu wizji. 6. Wymogi co do personelu Wykonawcy: a) Wykonawca musi dysponować personelem zapewniającym poprawne wykonanie usługi. b) personel Wykonawcy uczestniczący w świadczeniu usługi na terenie Zamawiającego zobowiązany będzie posiadać:  zunifikowaną odzież ochronną (zaleca się, aby odzież ta zawierała logo firmy Wykonawcy); Zamawiający pozostawia Wykonawcy dowolność w wyborze koloru tej odzieży,  identyfikatory imienne; c) Wykonawca do wykonania usługi dopuści osoby, które zobowiązane będą przez niego do zachowania w tajemnicy informacji powziętych w związku z wykonywaniem usługi, d) do wykonywania świadczenia usług Zamawiający dopuści jedynie osoby nie figurujące w Krajowym Rejestrze Karnym. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedłoży informację z Krajowego Rejestru Karnego. 7. Jeżeli czynności wykonywane w ramach realizacji zamówienia polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), Zamawiający stosownie do postanowień art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby czynności te wykonywane były przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 8. Za czynności, o których mowa w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy Zamawiający uważa w czynności związane z bezpośrednią usługą sprzątania pomieszczeń wewnątrz budynków (czynności sprzątania pomieszczeń Szkoły i Domu Aplikanta). W konsekwencji Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji zamówienia ww. osoby były zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 9. Na podstawie art. 36 ust. 2 punkt 8a lit. a) ustawy Pzp Zamawiający wymaga udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Wykonawca w tym celu zobowiązany będzie okazać przed podpisaniem umowy wykaz osób wg. wzoru stanowiącego załącznik numer 7 do SIWZ. Dokument należy przedłożyć Zamawiającemu nie później niż na 3 dni robocze przed podpisaniem umowy. UWAGA! W przypadku zmiany składu osobowego osób realizujących czynności objęte zamówieniem zarówno na podstawie umowy o pracę jak i zatrudnione na podstawie innych umów Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, każdorazowo dokonać aktualizacji w/w wykazu osób, nie później jednak niż przed przystąpieniem danej osoby (osób) do pracy. 10. Na podstawie art. 36 ust. 2 punkt 8a litera b) ustawy Pzp Zamawiający ma prawo kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w rozdziale 3 ust. 8 i 9 SIWZ. W przypadku niespełnienia ww. wymagań Zamawiający ma prawo stosowania sankcji, o których mowa we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 11. Zamawiający wymaga, aby osoby wyznaczone przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym. W przypadku, gdy ww. osoby nie będą posiadały znajomości języka polskiego w stopniu komunikatywnym na okres i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem. 12. Gdziekolwiek w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym w szczególności w dokumentach stanowiących opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ), opis przedmiotu zamówienia jest dokonany za pomocą wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia produktów, materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza także rozwiązania równoważne pod względem technicznym, estetycznym i funkcjonalnym, zapewniające, co najmniej takie same właściwości użytkowe, trwałość, jakość, okres gwarancji producenta. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zawarte zostały w załączniku nr 1 (OPZ) oraz w załączniku nr 3 (Wzór umowy) do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 90910000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90911200-8
90911300-9
90610000-6
90620000-9
90630000-2
90919200-4
90911000-6
90911100-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego – zakres zamówień podobnych znajduje się w załączniku nr 9 do SIWZ. Zamówienia zostaną udzielone, gdy zaistnieje potrzeba wykonania podobnych usług, na warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia oraz we wzorze umowy zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał lub wykonuje należycie  2 usługi obejmujące utrzymanie czystości w budynkach użyteczności publicznej (o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 3000 m2, w nie więcej niż w dwóch budynkach) wraz z otaczającymi je terenami (ciągami komunikacyjnymi oraz zieleńcami o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 150 m2) realizowane na rzecz podmiotu administrującego/właściciela administrującego budynku, przy czym wartość jednej usługi odnośnie jednego budynku ma być nie mniejsza niż 150 000,00 zł brutto;  1 usługę obejmującą utrzymanie czystości w obiekcie, w którym świadczone są usługi hotelarskie, posiadającym powyżej 50 pokoi hotelowych, zarejestrowanym we właściwej ewidencji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1553). Za wykonanie powyższych usług należy rozumieć usługi wykonane (wykonywane) na podstawie 3 odrębnych umów, nieprzerwanie przez okres, co najmniej 11 miesięcy. Przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć: budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie wykazu usług złożonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. b) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, w tym: I. osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, w szczególności osobami przeznaczonymi do realizacji zamówienia w Domu Aplikanta, z których każda posiada, co najmniej roczne doświadczenie w świadczeniu usługi utrzymania czystości w obiektach świadczących usługi hotelarskie w ilości osób zgodnej z Opisem Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 1 do SIWZ. II. 1 osobę, która będzie wykonywać przedmiot zamówienia w zakresie pełnienia obowiązków kierownika zmiany/koordynatora zmiany/przełożonego personelu, która będzie odpowiadała za jakościowe wykonanie usługi utrzymania czystości przez zespoły pokojowych, koordynację ich prac, która posiada, co najmniej 2-letnie doświadczenie w koordynacji prac zespołów pokojowych, w obiektach świadczących usługi hotelarskie zarejestrowanych we właściwych ewidencjach zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1553), w których znajduje się ponad 80 pokoi hotelowych. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie wykazu osób złożonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ. W celu potwierdzenia doświadczenia opisanego w rozdziale 14 ust. 2 pkt 3 wraz z wykazem należy złożyć referencje, poświadczenie lub innym dokument potwierdzający doświadczenie osób wskazanych do pełnienia funkcji kierownika zmiany/koordynatora zmiany/przełożonego personelu. Nie załączenie ww. dokumentów do oferty wraz z wykazem osób skutkować będzie nie przyznaniem punktów w kryterium oceny ofert.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 lit. a), b) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie zalega z opłacaniem, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w ust. 3 stosuje się. Dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane należycie są: - referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; - oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej. Jeśli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia. 2. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ. 3. Dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, w celu wykazania spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ. 2. Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w SIWZ w następującym układzie: a) wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną „Formularz oferty” – wg Załącznika nr 2 do SIWZ; b) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Rozdziale 7 SIWZ; c) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - do oferty musi być załączone pełnomocnictwo w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie, określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy; d) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty winno zostać załączone bądź to pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie) bądź to umowa o współpracy, z której takie pełnomocnictwo będzie wynikać. 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycja treści oświadczenia wskazana została w załączniku nr 8 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Aspekt społeczny (integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1, 2, 7 ustawy Pzp) 20,00
Doświadczenie osoby, która będzie wykonywać przedmiot zamówienia w zakresie pełnienia obowiązków kierownika zmiany/koordynatora zmiany/przełożonego personelu, która będzie odpowiadała za jakościowe wykonanie usługi utrzymania czystości przez zespoły pokojowych, koordynację ich prac 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wzór umowy zawarty jest w załączniku nr 3 do SIWZ. 2. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 3. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian i nowych postanowień do niniejszej umowy możliwe jest tylko w granicach unormowania art. 144 ustawy Pzp 4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy , w przypadkach: a) zmiany podmiotów na etapie realizacji zamówienia na zasobach, których Wykonawca opierał się wskazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, jeżeli nowy podwykonawca wykaże brak podstaw wykluczenia oraz spełniani warunki określone w SIWZ w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne jak dotychczasowy podwykonawca. b) zmiany osoby/osób biorących udział w realizacji zamówienia z powodu: śmierci, choroby, innych zdarzeń losowych oraz przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacja), niewywiązywania się osoby/osób wykonujących zamówienie z obowiązków wynikających z powierzonych im zadań, z zastrzeżeniem, że zmiana osoby/osób wykonujących zamówienie jest możliwa jedynie na osobę/osoby posiadające, co najmniej takie same kwalifikacje, o których mowa w SIWZ, lub osobę/osoby spełniające wymagania określone w rozdziale 14 ust. 2 pkt 2 SIWZ, po uzyskaniu uprzedniej akceptacji Zamawiającego. 5. Wykonawca wnioskujący o zmianę umowy, przedkłada Zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy. 6. Inicjatorem zmian w umowie mogą być obie strony umowy, z tym, że ostateczna decyzja, co do wprowadzenia zmian i ich zakresu należy do Zamawiającego. 7. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy, w zakresie terminu realizacji oraz/ lub wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w wypadku: a) wystąpienia siły wyższej; b) zmiany stawki podatku od towarów i usług. W każdym z wyżej wskazanych przypadków, Wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy. Po złożeniu wniosku, Zamawiający podda ocenie zasadność złożonego wniosku, w terminie nie krótszym niż 10 dni roboczych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-30, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę roznoszenie ulotek - Nowy Targ
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania16-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę roznoszenie ulotek. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.