Usługa sprzątania, mycia okien w budynkach Urzędu Miasta Katowice- zamówienie w 2...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Usługa sprzątania, mycia okien w budynkach Urzędu Miasta Katowice- zamówienie w 2 częściach
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKatowice
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-01-19
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMiasto Katowice
 • Data publikacji ogłoszenia2018-01-11
 • Numer ogłoszenia504260-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 504260-N-2018 z dnia 2018-01-11 r.

Miasto Katowice: Usługa sprzątania, mycia okien w budynkach Urzędu Miasta Katowice- zamówienie w 2 częściach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Katowice, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Młyńska  4 , 40098   Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48 32 2593302, e-mail bzp@um.katowice.pl, faks 48 327 054 949.
Adres strony internetowej (URL): http://www.katowice.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
bip.katowice.eu

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.katowice.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej, na adres podany poniżej
Adres:
Urząd Miasta Katowice, Wydział Administracyjny, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, pokój 316

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa sprzątania, mycia okien w budynkach Urzędu Miasta Katowice- zamówienie w 2 częściach
Numer referencyjny: BZP.271.1.21.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia 1) Nazwa Przedmiotu zamówienia: a) sprzątanie pomieszczeń biurowych, magazynowych, ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń sanitarnych, mycie okien od wewnątrz, zewnątrz, parapetów, sprzątanie podwórza, odśnieżanie oraz dostarczanie środków higienicznych do pomieszczeń sanitarnych w budynkach Urzędu Miasta Katowice: Część I – sprzątanie w budynkach w Katowicach przy ul. Francuskiej 70, Rynek 1 oraz mycie okien w budynkach w Katowicach przy ul. Młyńska 4, 4a, 2, pl. Wolnosci 12a, Pocztowa 5, 7, Rynek 13. Część II – sprzątanie w budynkach w Katowicach przy ul. Warszawskiej4/Teatralnej 7, 3-go Maja 7 oraz w siedzibach Rad Jednostek Pomocniczych. 2) W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do wykonywania niżej wymienionych czynności sprzątania pomieszczeń: Część I - a)sprzątanie pomieszczeń w budynkach przy ul.: Francuskiej 70, Rynek 1. Powierzchnie budynków objętych usługą: Francuska 70 - 9 200,00 m2 Rynek 1 - 5 200,00 m2 Wykonawca zobowiązany będzie do sprzątania pomieszczeń biurowych, sanitarnych oraz ciągów komunikacyjnych. W ramach sprzątania wykonywane będzie - codziennie: opróżnianie i wymiana worków na śmieci w koszach na śmieci, wycieranie kurzu z mebli, parapetów i innych powierzchni, usunięcie zabrudzeń z drzwi, framug, kontaktów i wyłączników, usunięcie zabrudzeń ze szklanych drzwi i innych powierzchni szklanych, czyszczenie podłóg i listew przypodłogowych, mycie umywalek, mycie i dezynfekcja muszli klozetowych, mycie armatury w pomieszczeniach sanitarnych, mycie posadzki i ścian w windach, (3 windy - Francuska 70, 3 windy - Rynek 1), - raz w tygodniu: wycieranie kurzu z grzejników i obrazów, czyszczenie ścian i ścianek działowych, - raz w miesiącu: czyszczenie kratek wentylacyjnych, wentylatorów i listew ściennych, mycie lodówek, - raz na kwartał: mycie okien od wewnątrz ul. Francuska 70, Rynek 1, - dwa razy w roku: doczyszczanie posadzek z płytek ceramicznych, gresowych w każdym z budynków, - w zależności od doraźnych potrzeb: wymycie koszy na śmieci, wytarcie kurzu z lamp i żyrandoli, czyszczenie luster, wyczyszczenie pojemników na mydło, papier toaletowy i ręczniki papierowe, sprzątanie pomieszczeń w przypadku prac remontowych, serwis dzienny sprzątanie pomieszczeń o ograniczonym dostępie w razie potrzeby mycie toalet, wind, ciągów komunikacyjnych, nakrywanie stołów w salach narad (1 sala - Francuska 70, 2 salki - Rynek 1) z produktów Zamawiającego, sprzątanie sal po odbytych spotkaniach. Uzupełnianie na bieżąco: mydła, papieru, toaletowego, ręczników papierowych w pomieszczeniach sanitarnych przy wykorzystaniu własnych środków w ilościach wynikających z ilości zamontowanych pojemników i przeciętnego zużycia poszczególnych rodzajów środków określonych poniżej. Wykonawca zapewni na własny koszt środki higieniczne. Ilość orientacyjna zużycia środków higienicznych w miesiącu dla części I: - mydło w płynie - 200 litrów, - ręczniki do rąk gofrowane (22x25cm głębokość pojemnika 11cm) - 1200 opakowań po 150 szt. w opakowaniu, - papier toaletowy listki (bibuła toaletowa biała 12x18,6 cm - małe rolki) - 80 rolek, - papier toaletowy biały średnica 19 cm dwuwarstwowy 160 m w rolce gramatura 18 gram na 1 m2 wysokość 95 mm - 400 rolek, - środki zapachowe (do każdej toalety) i dezynfekujące do sanitariatów (nie kostki zwieszakowe) - ilość 95 oczek WC, - worki na śmieci (ilość koszy ok. 300 szt. o pojemności 10 litrów), - środki do maszyn czyszczących. - Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę do świadczenia usługi sprzątania muszą być dopuszczone do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i posiadać odpowiednie certyfikaty, wpis do rejestrów lub kartę charakterystyki, muszą być odpowiednio sklasyfikowane i oznakowane. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kartę charakterystyki danego wyrobu. - W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego wykonania usługi spowodowanego stosowaniem nieodpowiednich środków czystości/papieru toaletowego – Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy zmiany środków/papieru na wskazane przez Zamawiającego. W ramach zamówienia dla części I Wykonawca zobowiązany jest do 4-krotnego (raz na kwartał) mycia okien o powierzchni: - mycie okien od wewnątrz: Katowice ul. Francuska 70 (bez archiwum) 3 800 m2 Katowice ul. Rynek 1 1 400 m2 OGÓŁEM: 5 200 m2 - mycie okien dwustronnie - pojedynczo otwieranych: Katowice ul. Młyńska 4 1 464,40 m² Katowice ul. Młyńska 4 a 328,64 m² Katowice ul. Młyńska 2 (witryna, drzwi) 9,88 m2 Katowice pl. Wolności 12a 348,47 m² Katowice ul. Pocztowa 7 195,68 m² Katowice ul. Pocztowa 5 - kasy (witryna, drzwi) 37,55 m² Katowice Rynek 13 582,43 m² Katowice Rynek 13 - drzwi wejściowe, portiernia, szyba wystawowa 26,00 m² Katowice Rynek 13 Centrum Informacji Turystycznej (drzwi, witryny, okna) 39,48 m² Katowice ul. Francuska 70 800,00 m2 OGÓŁEM: okna pojedynczo otwierane 3 832,53 m² - okna podwójnie otwierane: Katowice pl. Wolności 12 a 852,98 m² - częstotliwość mycia okien: przez cały okres obowiązywania umowy niżej wymienione okna Wykonawca powinien umyć na zewnątrz jeden raz w tygodniu Rynek 1 (parter) 80,00 m2 Katowice ul. Młyńska 4 (parter okna na zewnątrz) 50,00 m2 Katowice ul. Młyńska 2 (witryna, drzwi) 9,88 m2 Katowice ul. Pocztowa 5 - kasy (witryna, drzwi) 37,55 m² Katowice Rynek 13 - drzwi wejściowe, portiernia, szyba wystawowa 26,00 m² Katowice Rynek 13 Centrum Informacji Turystycznej (drzwi, witryny, okna) 39,48 m² OGÓŁEM: 242,91 m2 Część II – sprzątanie oraz mycie okien w budynkach w Katowicach przy ul.: 3 Maja 7, Warszawska 4/Teatralna 7 oraz w siedzibach Rad Jednostek Pomocniczych w Katowicach. a) Wykonawca zobowiązany będzie do sprzątania pomieszczeń biurowych, sanitarnych oraz ciągów komunikacyjnych. Powierzchnie budynków i lokali objętych usługą sprzątania przy ul.: 3 Maja 7 1 652,00 m2 Warszawska 4/Teatralna 7 2 000,00 m2 Franciszkańska 25 62,73 m2 Kotlarza 10 70,24 m2 Gliwicka 150 52,56 m2 Uniczowska 36 60,00 m2 Mruczka 5 25,05 m2 Wiosny Ludów 24 105,35 m2 Słonimskiego 12 105,76 m2 W ramach sprzątania wykonywane będzie (pomieszczenia biurowe, sanitarne i ciągi komunikacyjne): - codziennie (3 Maja 7, Warszawska 4/Teatralna 7)/ 2 razy w miesiącu (Franciszkańska 25, Kotlarza 10, Gliwicka 150, Uniczowska 36, Mruczka 5, Wiosny Ludów 24, Słonimskiego 12: opróżnianie i wymiana worków na śmieci w koszach na śmieci, wycieranie kurzu z mebli, parapetów, i innych powierzchni, usunięcie zabrudzeń z drzwi, framug, kontaktów i wyłączników, usunięcie zabrudzeń ze szklanych drzwi i innych powierzchni szklanych, czyszczenie podłóg i listew przypodłogowych, mycie umywalek, mycie i dezynfekcja muszli klozetowych, mycie armatury w pomieszczeniach sanitarnych, mycie posadzki i ścian w windach, 1 winda - 3 Maja 7, 1 winda - Warszawska 4/Teatralna), - codziennie: zamiatanie terenu wokół budynku (chodników), podwórza przy ul. Warszawskiej 4/Teatralnej 7 - 650 m2, wokół pojemników na śmieci a w okresie zimowym odśnieżanie i posypywanie środkami zapobiegającymi poślizg środkami wykonawcy, - raz w tygodniu: 3 Maja 7, Warszawska 4/Teatralna 7 / raz na 2 tygodnia w pozostałych budynkach części II wycieranie kurzu z grzejników i obrazów, czyszczenie ścian i ścianek działowych, - raz w miesiącu: czyszczenie kratek wentylacyjnych, wentylatorów i listew ściennych, mycie lodówek, - dwa razy w roku: doczyszczanie posadzek z płytek ceramicznych, gresowych w każdym z budynków, - w zależności od doraźnych potrzeb: wymycie koszy na śmieci, wytarcie kurzu z lamp i żyrandoli, czyszczenie luster, wyczyszczenie pojemników na mydło, papier toaletowy i ręczniki papierowe, sprzątanie pomieszczeń w przypadku prac remontowych, serwis dzienny sprzątanie pomieszczeń o ograniczonym dostępie w razie potrzeby mycie toalet, wind, ciągów komunikacyjnych w budynkach przy ul. 3 Maja 7 i Warszawskiej 4/Teatralnej 7. Pomieszczenia magazynowe (archiwum) dla części I i II: - raz w tygodniu: mycie posadzek we wszystkich udostępnionych pomieszczeniach, usuwanie kurzu z mebli biurowych, parapetów i innych dostępnych powierzchni, usunięcie zabrudzeń z drzwi, framug, kontaktów i wyłączników świateł, wycieranie kurzu z grzejników, - w zależności od potrzeb: opróżnianie koszy na śmieci. Uzupełnianie na bieżąco: mydła, papieru, toaletowego, ręczników papierowych w pomieszczeniach sanitarnych przy wykorzystaniu własnych środków w ilościach wynikających z ilości zamontowanych pojemników i przeciętnego zużycia poszczególnych rodzajów środków określonych poniżej. Wykonawca zapewni na własny koszt środki higieniczne. Ilość orientacyjna zużycia środków higienicznych w miesiącu dla części II: - mydło w płynie - 100 litrów, - papier toaletowy listki (bibuła toaletowa biała 12 x 18,6 cm- małe rolki) - 20 rolek, - papier toaletowy biały średnica 19 cm dwuwarstwowy 160 m w rolce gramatura 18 gram na 1 m2 wysokość 95 mm - 150 rolek, - środki zapachowe (do każdej toalety) i dezynfekujące do sanitariatów (nie kostki zwieszakowe) - ilość 40 oczek WC, - worki na śmieci (ilość koszy ok. 150 szt. o pojemności 10 litrów), - środki do maszyn czyszczących. - Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę do świadczenia usługi sprzątania muszą być dopuszczone do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i posiadać odpowiednie certyfikaty, wpis do rejestrów lub kartę charakterystyki, muszą być odpowiednio sklasyfikowane i oznakowane. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kartę charakterystyki danego wyrobu. - W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego wykonania usługi spowodowanego stosowaniem nieodpowiednich środków czystości/papieru toaletowego – Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy zmiany środków/papieru na wskazane przez Zamawiającego. W ramach zamówienia dla części II Wykonawca zobowiązany jest do 4-krotnego (raz na kwartał) mycia okien o powierzchni: okna pojedynczo otwierane: Katowice ul. Warszawska 4 188,97 m² Katowice ul. 3 Maja 7 526,63 m² Katowice ul. Franciszkańska 25 16,39 m² Katowice ul. Kotlarza 10 10,34 m2 Katowice ul. Gliwicka 150 (drzwi) 13,88 m2 Katowice ul. Uniczowska 36 8,75 m2 Katowice ul. Mruczka 5 7,26 m2 Katowice ul. Słonimskiego 12 15,90 m2 OGÓŁEM: 788,12 m² okna podwójnie otwierane: Katowice ul. Warszawska 4 222,91 m2 Katowice ul. Wiosny Ludów 24 57,34 m² OGÓŁEM: 280,25 m2 3) Wymogi organizacyjno-wykonawcze: Dla części I i II a) czynności porządkowe należy wykonywać na terenie budynków Urzędu Miasta w dni powszednie od godz. 15:30 przez 6 godz. z tym że: - pomieszczenia Biura Obsługi Mieszkańców przy ul. Francuskiej 70 i Rynek 1 będą udostępnione w dniu wydłużonej pracy (jeden dzień w tygodniu) od godz. 17:00, - serwis dzienny i sprzątanie pomieszczeń o ograniczonym dostępie wykonywać należy od godz. 8.00 do 15.00 dla części I, a od 6.00 do 12.00 dla części II, b) ilość pomieszczeń o ograniczonym dostępie w budynkach przy ul.: - Francuskiej 70 - 4 pomieszczenia - Rynek 1 - 10 pomieszczeń - 3 Maja 7 - 1 pomieszczenie - Warszawskiej 4/Teatralnej 7 - 1 pomieszczenie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości i powierzchni ww. budynkach. c) osoby sprzątające dane pomieszczenia winne pobierać i zdawać klucze pracownikom ochrony. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obsługę personelu na poszczególnych kondygnacjach budynku (również w okresie urlopów, chorobowego. Wykonawca zapewni dodatkową osobę na zastępstwo za zgodą Zamawiającego, d) Zamawiający wyliczył, że do wykonania usługi sprzątania Wykonawca winien dysponować następującą ilością osób: Część I Budynek Rynek 1 - 9 osób - praca 6 godzin od poniedziałku do piątku od godz. 15.30 do 21,30, - 2 osoby - serwis dzienny od godz. 8.00 do 15.00, Budynek Francuska 70 - 14 osób - praca 6 godzin od poniedziałku do piątku od 15.30 do 21.30, - 2 osoby - serwis dzienny od godz. 8.00 do 15.00. Wykonawca winien dysponować dodatkowo min. 2 osobami, które będą myć okna przez co najmniej 4 godziny dziennie od godziny 15:30 od poniedziałku do piątku w tygodniu lub zamiennie w dni wolne od pracy od godziny 8:00. Część II Budynek Warszawska 4/Teatralna - 2 osoby - praca 6 godzin od poniedziałku do piątku od 15.30 do 21.30, - 1 osoba - serwis dzienny od godz. 6.00 do 12.00 ( w razie potrzeby obsługuje budynek przy ul. 3 Maja 7), Budynek 3 Maja 7 - 3 osoby - praca 6 godzin od poniedziałku do piątku od 15.30 do 21.30, mycie okien zewnątrz i wewnątrz budynków Wykonawca winien dysponować dodatkowo min. 1 osobą, która będzie myć okna przez co najmniej 4 godziny dziennie od godziny 15:30 od poniedziałku do piątku w tygodniu lub zamiennie w dni wolne od pracy od godziny 8:00. Pomieszczenia Rad Jednostek Pomocniczych - sprzątanie pomieszczeń Rad Jednostek Pomocniczych 2 razy w miesiącu wykonywane przez 1 osobę na ½ etatu z dojazdem wykonawcy. Pierwsze sprzątanie pomieszczeń odbywać się będzie od pierwszego dnia miesiąca do 10 dnia danego miesiąca, drugie sprzątanie od 15 do 25 dnia danego miesiąca. Zamawiający nie wyznacza godz. pracy. e) Wykonawca wyznacza stałą osobę „koordynatora” pełniącego nadzór nad pracownikami wykonującymi usługę dla części I i/lub części II (w przypadku składania oferty na obie części możliwe jest wyznaczenie jednej osoby dla obu części), f) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania kontroli wykonywania usługi sprzątania z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego w godz. 7.45 - 9.30 (w dni pracujące Urzędu) mające na celu sprawdzenie prawidłowości wykonania usługi. Częstotliwość kontroli podlega ocenie w ramach kryterium oceny ofert. Minimalna częstotliwość kontroli – jeden raz na trzy tygodnie. Kontrolę wykonuje wskazany koordynator wskazany przez Wykonawcę obiektu, (który nie może być jednocześnie osobą wykonującą obowiązki sprzątania) wraz ze wskazanym pracownikiem Zamawiającego sporządzając z tej czynności notatkę podpisana przez osoby kontrolujące, g) Wykonawca winien dysponować personelem zapewniającym poprawne wykonanie usługi przeszkolonym co do sposobu wykonywania usługi sprzątania, mycia okien, h) Pracownik wykonujący usługę nie może posiadać stopnia inwalidztwa, które uniemożliwiłoby wykonywanie obowiązków, i) Pracownicy wykonujący usługę każdorazowo potwierdzają swoje wejście i wyjście z sprzątanych budynków w rejestrze wejść/wyjść w portierni poprzez złożenie podpisu i wpisania godziny, j) Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć osoby wykonujące usługę sprzątania w jednolite, estetyczne ubrania robocze oraz imienne identyfikatory, k) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usługi w sposób sprawny, dokładny i terminowy z zastosowaniem sprzętu, materiałów i środków nieniszczących czyszczonych powierzchni, l) Pracownicy wykonujący usługę w zakresie swoich obowiązków podlegają osobie wskazanej przez Zamawiającego, ł) Zamawiający udostępni bezpłatnie pomieszczenie dla pracowników wykonujących usługę oraz pomieszczenie na sprzęty do sprzątania, m) Zamawiający w czasie obowiązywania umowy zapewnia jedno bezpłatne szkolenie pracowników Wykonawcy przed rozpoczęciem pracy tj. szkolenie z zakresu BHP, informacji niejawnej, przepisów i zasad p.poż. obowiązujących w budynkach Urzędu, n) Każda zmiana pracownika przez Wykonawcę zobowiązuje go obligatoryjnie do opłacenia szkolenia przez Firmy wskazane przez Zamawiającego (prognozowany koszt jednorazowego szkolenia ok. 150 zł z każdej dziedziny - płatności będą regulowane przez Wykonawcę na rzecz podmiotu wykonującego szkolenie), o) Wykonawca winien wskazać do wykonywania usług osoby nie karane prawomocnym wyrokiem przez cały okres obowiązywania umowy. p) Osoba wykonująca usługę mycia okien musi posiadać uprawnienia do wykonywania prac na wysokości do okazania Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonywania usługi. 5) Wymogi techniczne wykonywania umowy: a) Wykonawca zapewni: - każdej osobie sprzątającej wózki do sprzątania trzy wiaderkowe wraz z mopami, - w budynku przy ul. Francuskiej 70, Rynek 1, Warszawska4/Teatralnej 7 i 3 Maja 7 po 1 maszynie szorująco-zbierającęj do codziennego sprzątania powierzchni holi, korytarzy i po 1 odkurzaczu sucho-mokrym dla każdego budynku, - w zależności od potrzeb odkurzacze do odkurzania wykładzin dywanowych, b) zbiórka i wynoszenie odpadów komunalnych musi odbywać się z zachowaniem segregacji śmieci, przed przystąpieniem do realizacji usługi Zamawiający przeszkoli Wykonawcę w zakresie przyjętych u Zamawiającego zasad segregacji śmieci. Zamawiający zapewni pojemniki do segregacji odpadów. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy: Część I - załącznik nr 5 do SIWZ, Część II - załącznik nr 6 do SIWZ . 7) Klauzule społeczne Na podstawie art. 29 ust. 4 pkt 4 (oraz w związku z art.36 ust. 2 pkt 9 lit. d) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę: Część I - wszystkie osoby wykonujące czynności wskazane przez Zamawiającego Część II - wszystkie osoby wykonujące czynności wskazane przez Zamawiającego Sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób: ◾Na etapie postępowania Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie, iż do realizacji zamówienia skieruje osoby wykonujące czynności wskazane powyżej zatrudnione na umowę o pracę z co najmniej minimalnym miesięcznym wynagrodzeniem. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży takiego oświadczenia jego oferta zostanie odrzucona. ◾Na etapie realizacji zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedkładał oświadczenia i dokumenty w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogu zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane powyżej na umowę o pracę z co najmniej minimalnym miesięcznym wynagrodzeniem. Wykaz oświadczeń i dokumentów oraz sankcje za niespełnienie ww. wymogu na etapie wykonywania zamówienia znajdują się we wzorze umowy.

II.5) Główny kod CPV: 90910000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90919200-4
90911300-9
90610000-6
90620000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Zamówienie należy realizować przez okres 12 miesięcy nie wcześniej niż od dnia 1.02.2018r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga aby wykonawca spełnił minimalne warunki jn.:: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej - są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 1 000 000 PLN dla części I, 500 000 PLN dla części II. Wykonawcy składający ofertę na obie części winni wykazać ubezpieczenie na kwotę 1 500 000 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga aby wykonawca spełnił minimalne warunki jn.: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: Dla części I - wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 2 usługi w zakresie usług sprzątania i mycia okien w budynkach o powierzchni użytkowej min. 2000 m2 każda, której okres obowiązywania trwał nie krócej niż 1 rok . Dla części II - wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 2 usługi w zakresie usług sprzątania i mycia okien w budynkach o powierzchni użytkowej min. 2000 m2 każda, której okres obowiązywania trwał nie krócej niż 1 rok . Wykonawcy składający ofertę na obie części winni więc wykazać wykonanie 4 wyżej opisanych usług. W przypadku gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie to warunek ten winien spełnić co najmniej jeden z członków konsorcjum. Uwaga! w przypadku gdy wykonawca nabył doświadczenie przy realizacji zamówienia jako członek konsorcjum, to winien wykazać, że bezpośrednio wykonywał tę część zamówienia, która będzie odpowiadała zakresowi, który został określony przez zamawiającego na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postepowaniu b) dysponował odpowiednim potencjałem technicznym dysponuje narzędziami wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi dostępnymi w celu realizacji zamówienia tj.: Dla części I - minimum: 2 maszynami szorująco-zbierającymi i 2 odkurzaczami sucho-mokro przez cały okres obowiązywania umowy. Dla części II - minimum: 2 maszynami szorująco-zbierającymi i 2 odkurzaczami sucho-mokro przez cały okres obowiązywania umowy. Wykonawcy składający ofertę na obie części winni więc wykazać dysponowanie 4 maszynami szorująco-zbierającymi oraz 4 odkurzaczami sucho-mokro.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: 1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 2) Jeśli wykonanie zamówienia zostanie powierzone podwykonawcom Wykonawca w swojej ofercie jest zobowiązany wskazać, którą część zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom, wraz z podaniem nazwy (firmy) podwykonawców. 2a) W przypadku zamówień na usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. 3) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów kwalifikacji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby zamawiający powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku zamiaru powierzenia Podwykonawcy wykonania części prac Wykonawca jest zobowiązany poinformować o tym Zamawiającego poprzez dokonanie stosownego zapisu w poz. 11 formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego SIWZ.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona winien przedłożyć: - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp; 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 50 SIWZ, składa dokument że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 51 SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te winne być wystawione odpowiednio w terminach jak określono w pkt 51 SIWZ. 4. Zamawiający wymaga od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia. 5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017r. poz. 570). a) jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy Wykonawca winien wskazać miejsce dostępności tych dokumentów (np. podać nazwę postępowania i wydział prowadzący postępowanie), b) jeśli ww. dokumenty można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w formie elektronicznej to Wykonawca na druku oferty wskaże pod jakimi określonymi adresami są one dostępne. W takim przypadku Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty. Dotyczy to w szczególności informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art.4 ust.4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017r. poz. 700 z późn. zm.) oraz wydruków z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1829 z późn. zm.).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej oraz dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej zamawiający wymaga od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona przedłożenia: 1.Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączenia dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2.dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. 3.Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Uwaga. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wysokość i forma wadium 1) Wykonawca powinien zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium przetargowe w wysokości po 20.000 PLN dla każdej części. Wykonawca składający ofertę na obie części winien wnieść wadium w wysokości 40 000 zł.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
kryterium cenowe (łączna cena brutto) 60,00
jakość usługi 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany zostały określone we wzorze umowy załącznik nr 5 i 6
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-19, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym w pkt 41 SIWZ: 1) Ofertę na formularzu oferty, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ wraz z oświadczeniami w formach określonych w załącznikach nr 2 i 3 do SIWZ. 2) Jeśli Wykonawca będzie polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów - zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3) Dowód wniesienia wadium. 4) W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja) - wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia pełnomocnika należy udokumentować dołączeniem pełnomocnictwa podpisanego przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 1) Oświadczenie., o którym mowa w pkt 18.1 niniejszej SIWZ wykonawca składa zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 do SIWZ. 2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję psiego fryzjera - Jeleśnia
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania21-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wyczesanie, kąpiel oraz obcięcie pazurów dla dorosłej suki owczarka niemieckiego. Piesek nigdy nie był u psiego fryzjera. Proszę o oferty cenowe.