Usługa czyszczenia i przeglądu przewodów kominowych w budynkach stanowiących własności...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługa czyszczenia i przeglądu przewodów kominowych w budynkach stanowiących własności Gminy Miasta Gdańska oraz budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa administrowanych przez Zamawiającego w roku 2019.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoGdańsk
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-11-26
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGdańskie Nieruchomości - Samorządowy Zakład Budżetowy
 • Data publikacji ogłoszenia2018-11-13
 • Numer ogłoszenia647296-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 647296-N-2018 z dnia 2018-11-13 r.

Gdańskie Nieruchomości - Samorządowy Zakład Budżetowy: Usługa czyszczenia i przeglądu przewodów kominowych w budynkach stanowiących własności Gminy Miasta Gdańska oraz budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa administrowanych przez Zamawiającego w roku 2019.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdańskie Nieruchomości - Samorządowy Zakład Budżetowy, krajowy numer identyfikacyjny 19281776900000, ul. Partyzantów  74 , 80-254   Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 3201032, 3200220, 3023282, , e-mail nz@nieruchomoscigda.pl, , faks 583 458 235.
Adres strony internetowej (URL): www.nieruchomoscigda.pl
Adres profilu nabywcy: www.nieruchomoscigda.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.nieruchomoscigda.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samorządowy Zakład Budżetowy - zarządzanie nieruchomościami
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.nieruchomoscigda.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.nieruchomoscigda.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie - pocztą lub osobiście
Adres:
80-254 Gdańsk, ul Partyzantów 74

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa czyszczenia i przeglądu przewodów kominowych w budynkach stanowiących własności Gminy Miasta Gdańska oraz budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa administrowanych przez Zamawiającego w roku 2019.
Numer referencyjny: 82/18/A
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kominiarskich w zakresie usuwania zanieczyszczeń przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych), przeprowadzania okresowej kontroli tych przewodów oraz sporządzania opinii kominiarskich w lokalach do zasiedlenia w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Gdańsk oraz w budynkach Skarbu Państwa administrowanych przez Zamawiającego w roku 2019. a) ilość przewodów do czyszczenia:  dymowe 5 492 (4 krotne czyszczenie),  spalinowe 1 208 (2 krotne czyszczenie),  wentylacyjne 12 413 (1 krotne czyszczenie),  nieczynne 771 (1 krotne czyszczenie), b) ilość przewodów do przeglądu - 19 884. c) ilość opinii kominiarskich – dla 65 lokali mieszkalnych. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Usługi czyszczenia przewodów kominowych w zakresie: ­ czyszczenie zgodnie z wiedzą techniczną i obowiązującymi przepisami, ­ czyszczenie przewodów dymowych tj. czyszczenie przewodów od palenisk opalanych paliwem stałym 4 razy w roku (nie rzadziej niż raz na trzy miesiące) wraz z usuwaniem wszelkich zanieczyszczeń znajdujących się w kominach (gruz, cegły, gniazda ptaków itp.), ­ czyszczenie przewodów spalinowych tj. czyszczenie przewodów od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym 2 razy w roku (nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy) wraz z usuwaniem wszelkich zanieczyszczeń znajdujących się w kominach (gruz, cegły, gniazda ptaków itp.), ­ czyszczenie przewodów wentylacyjnych oraz przewodów nieczynnych co najmniej 1 raz w roku wraz z usuwaniem wszelkich zanieczyszczeń znajdujących się w kominach (gruz, cegły, gniazda ptaków itp.), Czyszczenie musi być realizowane zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719 z późn. zm.) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 2) Kontrolę okresową przewodów dymowych, spalinowych, wentylacyjnych z wykonaniem opinii z wyników przeprowadzonych oględzin co najmniej 1 raz w roku w zakresie: a) badania drożności przewodów kominowych. b) badanie prawidłowości podłączeń, w tym: - ilości i rodzaju podłączeń (kratek wentylacyjnych, palenisk gazowych) podłączonych do jednego przewodu kominowego, - technicznych drzwiczek rewizyjnych, - technicznych łączników, rur zapiecowych, - pieców, przyborów gazowych, - zainstalowanych kratek wentylacyjnych, c) zapewnienie dostępu powietrza zewnętrznego koniecznego do prawidłowego obiegu, cyrkulacji powietrza w lokalu, normowych ilości wymiany powietrza, wentylacji pomieszczeń, w których zainstalowane są urządzenia grzewcze (trzony kuchenne, piecyki wody przepływowej, kotły c.o. itp.), tj. czy posiadają sprawnie działające urządzenia wentylacyjne w tym: nawiewne i wywiewne, d) sprawdzenie urządzeń wymuszających ciąg kominowy w przypadku gdy istnieją paleniska obsługiwanie ciągiem grawitacyjnym lub gdy urządzenia te funkcjonują w przewodach wentylacji zbiorczej, e) badanie prawidłowości ciągu kominowego, tj. czy siła ciągu gwarantuje prawidłowe działanie podłączonych do przewodów urządzeń, f) badanie stanu technicznego kominów, w tym: głowic kominowych, ścian kominowych nad dachem i na strychu, nasad kominowych, poprawności wylotów kominowych oraz innych elementów urządzeń kominowych, g) badanie prawidłowości dostępu do przeprowadzenia kontroli przewodów kominowych, w tym: stanu technicznego włazów, drabin, ław kominiarskich, a ponadto obejmować powinna sprawdzanie czy: ­ nie dokonano samowolnych zmian w podłączeniach kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, ­ są pobielone kominy na strychach, ­ są składowane materiały łatwopalne na strychach, przez które przechodzą przewody kominowe, ­ ilość przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych jest wystarczająca, ­ zachowana jest wymagana odległość łatwo zapalnych części konstrukcyjnych budynku od wewnętrznego lica przewodów i kanałów dymowych oraz spalinowych, a także od pieców, rur i otworów do czyszczenia, ­ powierzchnie ścian kominowych z cegły i prefabrykatów nie są obciążone zawieszonymi urządzeniami jak np. przybory sanitarne i gazowe jeśli nie wykonano na nich specjalnego wzmocnienia, ­ występują ewentualnie inne stwierdzone w trakcie kontroli rażące nieprawidłowości (uchybienia) mogące spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi albo mienia. Przeprowadzenie okresowych kontroli przewodów kominowych musi być realizowane zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), 3) Sporządzenie protokołu z przeprowadzonych przeglądów, w którym zostanie określony zakres kontroli, zostanie podpisany przez osobę posiadającą stosowne kwalifikacje i uprawnienia zawodowe oraz potwierdzone zostanie wykonanie przeglądu przez lokatora lub użytkownika lokalu, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości określenie sposobu ich usunięcia. Do protokołu winne być dołączone inwentaryzacje przewodów kominowych (usytuowanie, długość, przekrój i szkic). 4) Wydanie opinii kominiarskiej dla lokali do zasiedlenia na pisemne zlecenie Zamawiającego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. ( t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719 późn. zm.) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 5) Kontrolę czujników tlenku węgla pod względem prawidłowego zainstalowania w pomieszczeniach oraz określenia sprawności ich działania [źródła zasilania (bateria, akumulator)]. 6) Wskazanie lokali mieszkalnych i użytkowych, w których nie są zainstalowane czujniki tlenku węgla, a z uwagi na możliwość wystąpienia zagrożeń powstania czadu, powinny być zamontowane. 7) Przekazanie pisemnej informacji do odpowiednich BOM-ów o stwierdzeniu nieprawidłowości i określeniu sposobu ich usunięcia, w tym niesprawnych czujnikach, a także informacji o braku zainstalowanych czujek. 8) Uwarunkowania prawne w zakresie usuwania zanieczyszczeń przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych), obligują Wykonawcę do wywozu i utylizacji odpadów (śmieci, gruzu, sadzy, ptasie gniazda itp.) zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach ( t.j. Dz.U. 2018r. poz. 992 z późn. zm.) oraz Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1614) oraz udokumentowania wywozu i utylizacji tych odpadów na żądanie Zamawiającego. 3. Opis przedmiotu zamówienia stanowią:  -wykaz przewodów kominowych na 2019r. budynki mieszkalne i mieszkalno-użytkowe – Załącznik nr 1 do siwz - Zadanie 1 – BOM-1, BOM-2, BOM-4 i Załącznik nr 1 do siwz- Zadanie 2 – BOM-7, BOM-8, BOM-9,  -wykaz przewodów kominowych na 2019 r. wolnostojące budynki z lokalami użytkowymi – Załącznik nr 2 do siwz- Zadanie 1 - BOM-1, BOM-2, BOM-4 i Załącznik nr 2 do siwz - Zadanie 2– BOM-7, BOM-8, BOM-9,  -budynki Skarbu Państwa - wykaz przewodów kominowych na 2019 r. budynki mieszkalne i mieszkalno-użytkowe - Załącznik nr 1 do siwz - Zadanie 3,  -budynki Skarbu Państwa -wykaz przewodów kominowych na 2018 r. wolnostojące budynki z lokalami użytkowymi - Załącznik nr 2 do siwz - Zadanie 3,

II.5) Główny kod CPV: 90915000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71317000-3
71317100-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-01-01   lub zakończenia: 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej, jeżeli wykaże że posiada odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej: - w przypadku składania oferty na zadanie 1 – 150 000,00 zł - w przypadku składania oferty na zadanie 2 – 150 000,00 zł - w przypadku składania oferty na zadanie 3 – 10 000,00 zł. W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie do oferty musi być załączona polisa lub inny dokument ubezpieczenia w wysokości sumy ubezpieczenia poszczególnych zadań.
Informacje dodatkowe W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w warunek musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na sytuacji ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Wykonawca spełni warunki w zakresie zdolności zawodowej jeżeli: a) wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał minimum 2 usługi polegające na świadczeniu usług kominiarskich b) skieruje do realizacji zamówienia co najmniej:  1 osobą posiadającą kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim do przeprowadzania kontroli stanu technicznego przewodów kominowych,  1 osobę posiadającą kwalifikacje kominiarskie, która będzie wykonywała zamówienie lub uczestniczyła w wykonywaniu zamówienia na każde wyodrębnione zadanie, tzn. że w przypadku składania oferty na 3 zadania wymagane jest dysponowanie 3 osobami posiadającymi kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim oraz 3 osobami posiadającymi kwalifikacje kominiarskie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: ad a) W przypadku Wykonawców, którzy będą wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia w/w warunek nie będzie podlegał sumowaniu pojedynczych usług. Realizacją wymaganych usług powinien wykazać się wykonawca albo co najmniej jeden z uczestników konsorcjum. Warunek doświadczenia nie będzie spełniony, jeżeli uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą zrealizowanie dwóch w/w robót, ale żaden z nich nie wykona ich w wymaganej liczbie, tzn., że w przypadku wykazania przez każdego uczestnika konsorcjum po 1 usłudze, warunek dotyczący posiadania doświadczenia nie zostanie spełniony. Podmiot na którego zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia wykonawca polega będzie musiał wykazać zrealizowanie 2 usług w zakresie określonym przez zamawiającego w siwz. W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolności innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane ad b) Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie. W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie osób, Wykonawcy mogą polegać na zdolności innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane. ad a i b) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolności innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Złożyć Druk “OFERTA”, który należy sporządzić wg wzoru druku Zamawiającego. 2. Podać w złożonej ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i nazwy podwykonawców. W przypadku nie wskazania podwykonawców, zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę osobiście. 3. Podać w ofercie, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 4. Do oferty należy załączyć oryginalne formy wadium wniesione w jednej z form określonych w punkcie 14 ppkt. 2-5 SIWZ. 5. Zaleca się załączyć do oferty kopię dowodu wpłaty wadium wpłaconego w pieniądzu. 6. Złożyć Formularz cenowy odpowiednio na wybrane zadanie, który należy sporządzić wg wzoru druku Zamawiającego. 7. Podać w druku „zdolność zawodowa – wykaz osób” doświadczenie w pełnych miesiącach pracy, osób skierowanych do realizacji zamówienia tj. doświadczenia osoby posiadającej kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim oraz osoby posiadającej kwalifikacje kominiarskie. 8. Wykazać, że oferta została podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do występowania w imieniu i na rzecz Wykonawcy. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do siwz. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 6 600,00 zł w tym ZADANIE 1 – 3.300,00 zł ZADANIE 2 – 3.100,00 zł ZADANIE 3 – 200,00 zł W przypadku składania oferty na kilka zadań oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości sumy wadiów na poszczególne zadania.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 0,60
doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia 0,40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Następujące postanowienia umowy mogą ulec zmianie : 1. Zmiany w umowie mogą nastąpić jeżeli: a) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:  zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,  zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,  wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, b) zostały spełnione łącznie następujące warunki:  konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,  wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, c) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:  w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,  w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców; d) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 2, e) łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, f) zmianie może ulec ilość przewodów kominowych do przeglądu i czyszczenia w przypadku przekazania budynku innemu zarządcy oraz w przypadku likwidacji obiektu lub przejęcia nowych nieruchomości, g) zmianie może ulec lokalizacja budynków oraz ilość przewodów kominowych określona w wykazach przewodów kominowych na 2019 r stanowiących załącznik nr 1, 2 i 3 z zastrzeżeniem, że nie może ulec zwiększeniu ilość przewodów kominowych dla danego zadania w przypadku przejęcia nowych nieruchomości, h) zmianie może ulec osoba posiadająca kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoba posiadająca kwalifikacje kominiarskie, jako przedstawicieli Wykonawcy pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego w przypadku, gdy:  zmiana osoby posiadającej kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadającej kwalifikacje kominiarskie, nastąpi z przyczyn losowych, niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy np. śmierci, choroby lub w przypadku rozwiązania przez Wykonawcę umowy z osobą posiadającą kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osobą posiadającą kwalifikacje kominiarskie,  Zamawiający zaakceptuje zmianę osoby posiadającej kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadającej kwalifikacje kominiarskie, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz nowe osoby będą miały nie mniejsze doświadczenie niż osoby wskazane w ofercie. i) zmianie może ulec podwykonawca lub może nastąpić rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych w przypadku gdy:  proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełni dany warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. j) realizacja umowy przez podwykonawców (zawarcie umów o podwykonawstwo) na etapie jej realizacji, może nastąpić w przypadku braku zadeklarowania realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców na etapie składania ofert jeżeli:  w stosunku do części zamówienia, na którą ma być zawarta umowa o podwykonawstwo nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa. 2. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli: a) zmienia ogólny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu, b) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:  zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,  zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie,  zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikających z umowy,  polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 1 pkt c.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-26, godzina: 10:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2018-12-25 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
DATA, GODZINA I MIEJSCE OTWARCIA OFERT: 26.11.2018 r. godzina 11:00, Miejsce: siedziba zamawiającego, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 74, w pokoju nr 204 – sala konferencyjna OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Joanna Rybicka stanowisko służbowe inspektor ds. zamówień publicznych, 80- 254 Gdańsk, ul. Partyzantów 74, nr pok. 4, tel. 58 320 10 32 Adres poczty elektronicznej: nz@nieruchomoscigda.pl.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Usługa czyszczenia i przeglądu przewodów kominowych w budynkach stanowiących własności Gminy Miasta Gdańska w roku 2019- BOM 1, 2 i 4.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kominiarskich w zakresie usuwania zanieczyszczeń przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych), przeprowadzania okresowej kontroli tych przewodów oraz sporządzania opinii kominiarskich w lokalach do zasiedlenia w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Gdańsk w roku 2019. a) ilość przewodów do czyszczenia:  dymowe 3505 (4 krotne czyszczenie),  spalinowe 393 (2 krotne czyszczenie),  wentylacyjne 5188 (1 krotne czyszczenie),  nieczynne 44 (1 krotne czyszczenie), b) ilość przewodów do przeglądu 9130 c) ilość opinii kominiarskich – dla 30 lokali mieszkalnych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90915000-4, 71317000-3, 71317100-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 0,60
doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia 0,40

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Usługa czyszczenia i przeglądu przewodów kominowych w budynkach stanowiących własności Gminy Miasta Gdańska w roku 2019- BOM 7, 8 i 9.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kominiarskich w zakresie usuwania zanieczyszczeń przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych), przeprowadzania okresowej kontroli tych przewodów oraz sporządzania opinii kominiarskich w lokalach do zasiedlenia w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Gdańsk w roku 2019. a) ilość przewodów do czyszczenia:  dymowe 1960 (4 krotne czyszczenie),  spalinowe 797 (2 krotne czyszczenie),  wentylacyjne 6961 (1 krotne czyszczenie),  nieczynne 727 (1 krotne czyszczenie), b) ilość przewodów do przeglądu 10245 c) ilość opinii kominiarskich – dla 30 lokali mieszkalnych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90915000-4, 71317000-3, 71317100-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 0,60
doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia 0,40

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Usługa czyszczenia i przeglądu przewodów kominowych w budynkach stanowiących własności Skarbu Państwa administrowanych przez Zamawiającego w roku 2019.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kominiarskich w zakresie usuwania zanieczyszczeń przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych), przeprowadzania okresowej kontroli tych przewodów oraz sporządzania opinii kominiarskich w lokalach do zasiedlenia w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Gdańsk w roku 2019. a) ilość przewodów do czyszczenia:  dymowe 27 (4 krotne czyszczenie),  spalinowe 18 (2 krotne czyszczenie),  wentylacyjne 464 (1 krotne czyszczenie), b) ilość przewodów do przeglądu 509 c) ilość opinii kominiarskich – dla 5 lokali mieszkalnych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90915000-4, 71317000-3, 71317100-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 0,60
doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia 0,40

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie projektu instalacji elektrycznej - Wrocław
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania23-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie projektu instalacji elektrycznej w domu wielorodzinnym w jednym mieszkaniu. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI