Świadczenie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania czystości w siedzibie Zespołu...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania czystości w siedzibie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie oraz na terenie przyległym i utrzymania zieleni, zlokalizowanym w Krakowie os. Centrum E nr 2 i 2a
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKraków
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-03-18
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZespół Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-08
 • Numer ogłoszenia523405-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 523405-N-2019 z dnia 2019-03-08 r.

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza: świadczenie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania czystości w siedzibie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie oraz na terenie przyległym i utrzymania zieleni, zlokalizowanym w Krakowie os. Centrum E nr 2 i 2a
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza, krajowy numer identyfikacyjny 28049400000000, ul. os. Centrum E  2 , 31-934  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126 448 835, e-mail zpsmuz@pl, faks 126 445 897.
Adres strony internetowej (URL): zpsmuz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowa Jednostka Organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
https://bip.e-cea.pl/1001/zamowienia-publiczne/sprzatanie-2019

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie papierowej w zamkniętej kopercie
Adres:
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie, os. Centrum E nr 2, 31-934 Kraków

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: świadczenie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania czystości w siedzibie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie oraz na terenie przyległym i utrzymania zieleni, zlokalizowanym w Krakowie os. Centrum E nr 2 i 2a
Numer referencyjny: 1/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Zamawiającego. Utrzymania czystości na przynależnym terenie zewnętrznym, utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych i roślinności.

II.5) Główny kod CPV: 90910000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90919000-2
90919000-8
90919200-4
90620000-9
77300000-3
77310000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień w takim samym zakresie i na takich samych zasadach w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy usług, przez okres maksymalnie 3 miesięcy, z tym że miesięczne wynagrodzenie wykonawcy może wzrosnąć nie więcej niż o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 8.1.1. W celu wykazania posiadania zdolności zawodowej wykonania zamówienia Wykonawca musi wykazać, że: a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali bądź wykonują co najmniej dwie usługi (umowy), z których każda obejmuje swoim zakresem usługi sprzątania wewnątrz obiektu lub obiektów (o łącznej powierzchni minimum 7000 m2 ) i o wartości usługi (wykonywanej w ramach jednej umowy) nie mniejszej niż 420.000,00 PLN brutto (słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy złotych brutto) oraz usługi utrzymania czystości na terenie zewnętrznym i pielęgnacji zieleni o powierzchni łącznej minimum 1 ha i o wartości usługi (wykonywanej w ramach jednej umowy) nie mniejszej niż 80.000,00 PLN brutto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych brutto). W przypadku kilku wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie przynajmniej jeden musi przedstawić poświadczenie doświadczenia utrzymania czystości powierzchni wewnętrznych o łącznej powierzchni minimum 7000 m2 i o wartości usługi (wykonywanej w ramach jednej umowy) nie mniejszej niż 420.000,00 PLN brutto (słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy złotych brutto) i przynajmniej jeden musi przedstawić poświadczenie utrzymania czystości na terenie zewnętrznym i pielęgnacji zieleni o powierzchni łącznej minimum 1 ha i o wartości usługi (wykonywanej w ramach jednej umowy) nie mniejszej niż 80.000,00 PLN brutto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych brutto). b) w zakresie środków organizacyjno-technicznych w celu zapewnienia jakości Wykonawca spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009 lub równoważnej.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był w sytuacji finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia 2)Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł, za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub powierzonego mienia, przez cały okres obowiązywania umowy.
Informacje dodatkowe 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust.1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca przedłoży „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” sporządzone na formularzu lub według formularza stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ a nadto wykaże , że dysponuje odpowiednim sprzętem do realizacji przedmiotu umowy w tym obligatoryjnie: a) Urządzeniem do czyszczenia parą o wydajności o wydajności minimum 100 g/min produkcji pary lub 100 m2/h czyszczonej powierzchni - minimum 2 szt. b) Kosiarką spalinowa z funkcją muczowania, c) Podkaszarką spalinową - minimum 2 szt., d) Dmuchawą do liści - spalinową, e) Taczkami, f) Odśnieżarką do odśnieżania chodników i ciągów pieszo-jezdnych, g) Pojazdem z pługiem do odśnieżania dróg i placów, h) Urządzeniem do mechanicznego czyszczenia podłóg o wydajności minimum 1000 m2/h. minimum 2 szt. ( urządzenie do szorowania i zbierania ), i) Odkurzaczem piorącym - minimum 1 szt. j) Odkurzaczem - minimum 2 szt. k) Myjką ciśnieniową 1 szt. l) Piłą spalinową 1 szt.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 1.8. Zamawiający określając ilość osób potrzebnych do realizacji zamówienia rozumie minimalną ilość osób pracujących w wymiarze 8 godzin dziennie ( jeśli osoby wykonujące zamówienie zatrudnione będą w innym wymiarze czasu pracy Wykonawca zapewni większą liczbę pracowników). Wykonawca zapewni także zastępstwa na czas urlopów i w przypadku innych powodów absencji pracowników.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 2) 2). Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców (np.: Konsorcjum, Spółki Cywilnej) o udzielenie niniejszego zamówienia w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty odpowiednio dla każdego z Wykonawców. 10.4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust 10.3. pkt. 1, 2, 3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; c) opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę w celu zapewnienia jakości lub aktualne zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości – certyfikat systemu jakości lub branżowy certyfikat jakości np. certyfikat ISO 9001 dot. usług sprzątania lub równoważny (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność oryginałem przez wykonawcę); d) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W tym Zamawiający wymaga przedstawienia w dniu podpisania umowy kserokopii umów o pracę z pracownikami którzy będą świadczyć usługę u Zamawiającego. W przypadku zmiany pracownika w trakcie realizacji umowy Wykonawca również jest zobligowany przedłożyć kserokopię umowy z nowym pracownikiem celem weryfikacji spełnienia kryterium 2 oceny oferty w terminie 3 dni od jego zatrudnienia. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od każdej osoby wymienionej w wykazie , o którym mowa wyżej, oświadczenia o wyrażeniu zgody na udostępnienie danych osobowych Zespołowi Państwowych Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie w celu ich przetwarzania, w związku z realizacją umowy zawartej w wyniku udzielenia niniejszego zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić zamawiającemu powyższe oświadczenia. e) informacje banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert: f) potwierdzenia, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1 000 000 słownie jeden milion złotych
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Wykonawca do oświadczenia dołączy wykaz sprzętu jakim będzie się posługiwał w trakcie realizacji zamówienia oraz powinien wykazać osoby, które będą skierowane do realizacji zamówienia.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 15.000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych) obejmujące okres związania ofertą. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: NBP 27 1010 1270 0015 5713 9120 1000 3. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na nieoprocentowanym rachunku bankowym. Wadium zostanie zwrócone po podpisaniu umowy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Tak
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 55,00
ilość osób wykonujących zamówienie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zawartej z Wykonawcą na czas nieokreślony 45,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
a) Zmiana Umowy w zakresie zmiany ceny jest dopuszczalna w przypadku znaczącej urzędowej zmiany wysokości podatku od towarów i usług, w takim przypadku Wykonawca poinformuje Zamawiającego na piśmie o takiej zmianie przepisów prawnych stanowiące podstawę zmiany ceny usługi. b) Zmiany częstotliwości sprzątania lub zmiany zakresu sprzątania pomieszczeń związanych ze zmianami organizacyjnymi Zamawiającego w tym w związku z okresem wakacyjnym. c) Okresowego wyłączenia części obiektu ze sprzątania np. w związku z remontem, awarią lub innym zdarzeniem losowym, z zastrzeżeniem, że zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie o fakcie wyłączenie części obiektu ze sprzątania na 5 dni wcześniej, a w przypadku awarii natychmiast w dniu jej powstania. Zamawiający przewiduje znaczący remont obiektu w latach 2019 i 2020, polegający na częściowej przebudowie i termomodernizacji części A tzw. starego skrzydła budynku Szkoły. d) Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia innych nie przewidzianych zdarzeń o charakterze siły wyższej, niezależnych od Stron umowy, które uniemożliwiałyby terminowe wykonanie zobowiązań. e) W przypadku ograniczenia powierzchni sprzątania zmiana wynagrodzenia nastąpi proporcjonalnie do zmniejszenia powierzchni i okresu do sprzątania. f) W przypadku ograniczenia powierzchni do sprzątania lub czasowego wyłączenia ze sprzątania obiektu lub jego części, Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia czasu trwania umowy adekwatnie do wprowadzonego ograniczenia. g) Zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia związana z urzędową zmianą wynagrodzenia minimalnego pracowników, po wykazaniu przez Wykonawcę wpływu zmiany na cenę usługi. h) Zamawiający przewiduje możliwość skrócenia okresu obowiązywania umowy do 31.12.2019 w przypadku nieotrzymania wystarczającego na realizację usługi finansowania w 2020 r.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-18, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę roznoszenie ulotek - Nowy Targ
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania16-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę roznoszenie ulotek. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.