Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Reszel

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Reszel
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoReszel
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-01-08
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Reszel
 • Data publikacji ogłoszenia2018-12-28
 • Numer ogłoszenia664689-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 664689-N-2018 z dnia 2018-12-28 r.

Gmina Reszel: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Reszel
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Reszel, krajowy numer identyfikacyjny 51074361100000, ul. Rynek  24 , 11440   Reszel, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 755 00 31, e-mail przetarg@ugreszel.pl, faks 897 550 031.
Adres strony internetowej (URL): www.ugreszel.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
bip.reszel.warmia.mazury.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.reszel.warmia.mazury.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Gminy w Reszlu, ul. Rynek nr 24, 11-440 Reszel, pokój z napisem SEKRETARIAT

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Reszel
Numer referencyjny: TB.271.28.2018.ZP
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług polegających na : Odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Gminy Reszel. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 1) Wielkość odpadów komunalnych stałych niesegregowanych w ilości 1455 Mg 2) Wielkość odpadów komunalnych stałych segregowanych w ilości 256,00 Mg (z tego: pet - 60,0 Mg, papier - 43 Mg, szkło - 63 Mg, bio - 90,0 Mg) 3) Ilość wytwarzanych odpadów nie jest zależna od Zamawiającego. Wyliczona ilość jest szacunkowa i może ulegać zmianie. Podaną ilość należy traktować jako orientacyjną. 4) Zamawiający nie gwarantuje podanych w ppkt 1 i 2 wielkości i z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie. 2. Zorganizowanie minimum 1 akcji edukacyjnej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi na terenie Gminy Reszel podczas Dożynek Gminnych. 3.Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych selektywnie bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone stanowiące odpady komunalne - dwa razy w trakcie trwania umowy – akcje zbiórki dla ogółu mieszkańców. 4. Odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie - przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne z punktu wskazanego przez zamawiającego zlokalizowanego na terenie Gminy Reszel - raz w trakcie trwania umowy. 5. Przeprowadzania akcji mycia i dezynfekcji wszystkich pojemników, stanowiących własność wykonawcy i zamawiającego w których składowane są odpady komunalne do odbioru, nie rzadziej niż dwa razy w okresie obowiązywania umowy. 6. Dane dotyczące Gminy Reszel, istotne z punktu widzenia zamówienia. Obszar Gminy Reszel wynosi 17 872 ha, w skład Gminy Reszel wchodzi 40 miejscowości z tego miasto Reszel i 39 miejscowości w 20 sołectwach W Gminie Reszel, średnia ilość osób objętych systemem wg złożonych deklaracji na dzień 31.10.2018r., wynosi 5662 mieszkańców Ilość osób, jaką należy przyjąć przy obliczaniu ceny oferty, to 5 662 osób - miasto Reszel – 3 423 osoby - teren gminy – 2 239 osób Szacunkowa ilość budynków – 1 023 z tego: - miasto Reszel – 442 budynki, z tego 190 w zabudowie jednorodzinnej i 252 budynki w zabudowie wielorodzinnej, - teren wiejski – 581 budynków, z tego 472 w zabudowie zagrodowej i 109 w zabudowie wielorodzinnej Wykaz, zawierający szacunkową ilość i numerację budynków zamieszkałych z podziałem na budynki wielorodzinne i jednorodzinne oraz szacunkową ilość osób zamieszkałych w tych budynkach przedstawia załącznik nr 11 i 11a do SIWZ Powyższe dane o ilości osób zamieszkałych mogą ulec zmianie na skutek ruchu ludności. Liczba nieruchomości zamieszkałych może w niewielkim stopniu ulec zmianie w wyniku oddania do użytku nowych budynków mieszkalnych lub opuszczenia budynków/lokali przez mieszkańców. 7. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia. 7.1. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) odbioru i zagospodarowania całej ilości odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w tym : a) zmieszanych odpadów komunalnych i pozostałości z segregacji odpadów, b) papieru i tektury, opakowania z papieru i tektury c) szkła, d) tworzyw sztucznych, metali, opakowania z metalu, opakowań wielomateriałowych, e) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone f) mebli i odpadów wielkogabarytowych, g) zużytych opon, h) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, i) odpadów niebezpiecznych (m. in. leki, akumulatory, świetlówki itp.) 2) Zorganizowania odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych za pomocą środków transportu, które umożliwią odbiór tych odpadów z punktów adresowych o problematycznej lokalizacji – zabudowa rozproszona, kolonijna, szczególnie zimą i w okresie wzmożonych opadów deszczu i śniegu. 3) Odbierania i zagospodarowania odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd do punktów zbiórki odpadów komunalnych, bloków, domów wielorodzinnych, oraz posesji indywidualnych, w tym zabudowy kolonijnej, będzie znacznie utrudniony z powodu prowadzonych remontów dróg, dojazdów, warunków atmosferycznych. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za gospodarowanie odebranymi odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności w zakresie ich transportu, dostarczenia uprawnionemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 7.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktycznie wywiezione ilości odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych. 7.3. Do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych przeznaczone są pojemniki o pojemności: 110 L, 120 L, 240 L, 1100 L. 7.4. Do zbierania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej przeznaczone są worki z folii polietylenowej LDPE o poj. 60 L lub 120 L w następujących kolorach : 1) niebieski, z przeznaczeniem na papier, 2) żółty, z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, 3) zielony, z przeznaczeniem na szkło 4)brązowy, z przeznaczeniem na odpady biodegradowalne, 8. Do zbierania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w systemie pojemnikowym w zbiorczych punktach odbioru odpadów przeznaczone są pojemniki o poj. min 1100 L, 9. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych należy do obowiązków właściciela nieruchomości. 10. Wyposażenie nieruchomości w worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy do obowiązków Wykonawcy. 11.Worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych muszą być oznaczone informacją o rodzaju gromadzonych odpadów, nazwą, adresem i nr telefonu Wykonawcy. 12. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania umowy do skutecznego wyposażania nieruchomości w worki (o grubości zapewniającej ich wytrzymałość) do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych o rodzaju, pojemności i kolorach określonych w pkt 7.4. 13. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do nieruchomości worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych po podpisaniu umowy nie później niż na 3 dni przed dniem jej realizacji. 14. Wykonawca, przez cały okres obowiązywania umowy zobowiązany jest do posiadania w ciągłej sprzedaży worków ulegających biodegradacji, przeznaczonych do zbiórki odpadów organicznych. 15. Rodzaj i częstotliwość odbioru stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Reszel. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania: 1) bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych następujących frakcji odpadów komunalnych z częstotliwością : a) odpady komunalne zmieszane - w zabudowie jednorodzinnej - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, przy czym odbiór następować będzie w ten sam dzień tygodnia; - w zabudowie wielorodzinnej – nie rzadziej niż raz w tygodniu; - w zabudowie zagrodowej - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; b) odpady zbierane selektywnie: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe - w zabudowie jednorodzinnej - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; - w zabudowie zagrodowej - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, przy czym w sezonie zimowym tj. od m-ca listopada do m-ca marca dopuszcza się odbiór nie rzadziej niż raz w miesiącu, - w zabudowie wielorodzinnej - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, Dopuszczalna zmiana częstotliwości odbioru odpadów zbieranych selektywnie dla zabudowy zagrodowej w sezonie zimowym tj. od m-ca listopada do m-ca marca- nie rzadziej niż raz w miesiącu, może nastąpić wyłącznie z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych (duże opady śniegu itp.) pod warunkiem uzyskania każdorazowo pisemnej zgody Zamawiającego. Wniosek o wyrażenie zgody na nieodebranie odpadów w danym tygodniu winien być złożony do Zamawiającego na 3 dni przed terminem wywozu ustalonym w harmonogramie. Wyrażenie zgody jest jednorazowe i nie ma zastosowania do całego sezonu zimowego. W przypadku złożenia przez właściciela nieruchomości korekty deklaracji w zakresie zmiany zasad postępowania z odpadami (deklarowana segregacja odpadów lub deklaracja o braku segregacji) lub zmiany ilości osób Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę. Wykonawca w ramach obowiązującej umowy zobowiązany jest odebrać odpady z nieruchomości z uwzględnieniem zmian wynikających ze zgłoszenia Zamawiającego. 2) odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w pojemnikach posadowionych na terenach zamieszkałych z tzw. gniazd – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Wykaz lokalizacji dotychczasowych punktów do selektywnej zbiórki odpadów stanowi załącznik nr 12 i 12a do SIWZ 3) odpadów komunalnych zbieranych selektywnie - przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne z punktu wskazanego przez zamawiającego zlokalizowanego na terenie Gminy Reszel - raz w trakcie trwania umowy. 4) odpadów komunalnych zbieranych selektywnie bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone stanowiące odpady komunalne - dwa razy w trakcie trwania umowy – akcje zbiórki dla ogółu mieszkańców. 5) odpadów komunalnych biodegradowalnych – w terminach jak dla odpadów zbieranych selektywnie wymienionych w ppkt 1. b) 6) przeterminowanych leków i innych medykamentów ze specjalnych pojemników przeznaczonych do zbiórki – z punktu zlokalizowanego w budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Kolejowej 2, Centrum Zdrowia ul. Słowackiego 4, „Apteka Zamkowa” przy ul. Sienkiewicza 1 i „Apteka pod Orłem Nowa Farmacja” przy ul. Rynek 23 – nie rzadziej niż 1 raz na kwartał. 7) gospodarka odpadami budowlanymi nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia i odbywać się będzie w oparciu o indywidualne umowy cywilno-prawne zawierane pomiędzy podmiotami wykonującymi prace remontowo-budowlane i właścicielami nieruchomości lub między właścicielami, a uprawnionymi do odbioru odpadów przedsiębiorcami. 16. Kontrola obowiązku segregowania odpadów: 1) Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania ciążącego na właścicielu nieruchomości, który to zadeklarował, obowiązku segregowania odpadów komunalnych. 2) Wykonawca zobowiązany jest przed wykonaniem usługi sprawdzać zawartość pojemników i worków w trakcie odbioru odpadów, a w przypadku stwierdzenia, że znajdują się w nich odpady niezgodne ze złożoną deklaracją: a) udokumentować ten fakt (dokumentacja fotograficzna) b) powiadomić skutecznie właściciela nieruchomości o zaistniałej nieprawidłowości, c) odebrać odpady jako zmieszane, d) niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji Zamawiającego, e) przekazać Zamawiającemu niezwłocznie – maksymalnie w terminie 3 dni roboczych od dnia zaistnienia zdarzenia, wykaz nieruchomości wraz z dokumentacją poświadczającą nieprawidłową segregację odpadów (protokół określający: dzień wywozu i godzinę ustalenia w/w zdarzenia, miejscowość, ulicę i numer posesji oraz krótki opis uzasadniający podstawę udzielenia ostrzeżenia właścicielowi nieruchomości). f) Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia wykonania czynności kontrolnych wspólnie z Zamawiającym. 17. Wykonawca dodatkowo ma obowiązek: 1) odebrać odpady komunalne leżące w i obok altanek śmietnikowych (tzw. gniazd) i pojemników maksymalnie do 3 m, 2) odebrać odpady komunalne pozostawione przy pojemnikach na odpady: odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony samochodowe, itp. 3) uprzątnąć teren wokół pojemników z odpadów powstałych w wyniku działalności wykonawcy 4) odstawiać, po opróżnieniu, pojemniki na odpady w miejsca ich ustawienia, 5) niezwłocznie informować Zamawiającego o innych nieprawidłowościach związanych z postępowaniem z odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości stwierdzonych podczas odbioru tych odpadów, np. brakiem wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady, niedostosowaniem wielkości pojemnika do ilości osób z niego korzystających lub ilości wytwarzanych odpadów, brakiem utrzymania pojemników na odpady we właściwym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, o niemożności odebrania z nieruchomości odpadów ze względu na brak współdziałania właściciela nieruchomości z Wykonawcą. 18. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości i porządku w miejscach odbioru odpadów komunalnych, w tym zebrania odpadów komunalnych leżących w i obok altanek śmietnikowych i pojemników. 19. Mycie pojemników - Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania właściwego stanu sanitarnego i technicznego urządzeń oraz przeprowadzania akcji mycia i dezynfekcji wszystkich pojemników, stanowiących własność wykonawcy i zamawiającego w których składowane są odpady komunalne do odbioru, nie rzadziej niż dwa razy w okresie obowiązywania umowy i przekazywania informacji z wykonania tych czynności. 18. Instalacja do jakiej mają trafić odpady - Wykonawca zobowiązany jest wykazać w ofercie regionalne instalacje do przetwarzania odpadów, do których przekazywane będą odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości. 19. Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować, że odpady będą zagospodarowane wyłącznie przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Odpady zagospodarowane będą na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/523/16 Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2016-2022. 20. Wykonawca będzie przekazywał odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne i odpady zielone do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wskazanych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami komunalnymi. W przypadku niewielkich ilości odebranych odpadów zbieranych selektywnie możliwe jest wskazanie w ofercie podmiotu zbierającego te odpady. 21. Zakazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych różnych rodzajów ze sobą. 22. Harmonogram - Wykonawca, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego danych o których mowa w pkt 4.31 (SIWZ) przedłoży Zamawiającemu opracowany harmonogram odbioru odpadów do zatwierdzenia w wersji opisowej i graficznej w formie papierowej i elektronicznej. 23. Wykonawca uwzględni w harmonogramie, niezależnie od określonych w pkt 4.12 (SIWZ) częstotliwości odbierania poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, dodatkowe odbiory odpadów komunalnych w dniach poprzedzających Święta, a także w pierwszym dniu nie będącym dniem wolnym od pracy po tych świętach. 24. Wykonawca uwzględni w trakcie opracowywania harmonogramu rodzaj zabudowy oraz wymaganą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych w taki sposób, aby nie dochodziło do przepełnienia pojemników na odpady, szczególnie w dniach świątecznych oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy. 25. Zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć nie później niż na 3 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji zadania wszystkim właścicielom, zarządcom, administratorom nieruchomości zamieszkałych, z których odbierane będą odpady komunalne. Zamawiający ze swojej strony zamieści na stronie internetowej www.ugreszel.pl oraz w BIP otrzymany harmonogram od Wykonawcy. 26. W przypadku zmiany harmonogramu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć go zamawiającemu w terminie nie później niż 7 dni przed dniem mającej nastąpić zmiany a przedłożenie zmienionego harmonogramu dla właścicieli nieruchomości winno nastąpić nie później niż 7 dni przed dniem zmiany. 27. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów z poszczególnych nieruchomości zgodnie z ustalonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem wywozu. 28. Wykonawca zobowiązany jest również do dystrybucji innych materiałów informacyjnych przekazanych przez Zamawiającego (np. ulotki informacyjne, druki, formularze itp.) związanych z gospodarką odpadami, o ile nie wymagają one potwierdzenia odbioru. 29. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Wykonawca winien realizować w godzinach 600 – 1800, w sposób nie zakłócający odpoczynku nocnego oraz ruchu drogowego. 30. Obowiązki wykonawcy - Wykonawca jest zobowiązany do: 1) ważenia wszystkich odebranych w ramach umowy odpadów komunalnych, na legalizowanej wadze, 2) bieżącego prowadzenia ewidencji ilościowej i jakościowej odpadów, potwierdzonej dowodami wagowymi i przekazywania dokumentacji Zamawiającemu w okresach miesięcznych, oraz ewidencji odebranych z punktu PSZOK odpadów zebranych selektywnie w podziale na poszczególne frakcje. 31. Wykonawca jest zobowiązany sporządzać i przekazywać Zamawiającemu miesięczne informacje o ilości i rodzaju wydanych worków (do 10 każdego miesiąca). 32. W terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający dostarczy Wykonawcy dokładny, aktualny wykaz nieruchomości zamieszkałych z liczbą zamieszkałych osób oraz informację, czy na danej nieruchomości zadeklarowano segregowanie odpadów komunalnych (załącznik nr 1 do umowy). 33. Zagospodarowanie odpadów i poziomy recyklingu - Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować odebrane odpady w sposób zapewniający osiągnięcie na obszarze objętym przedmiotem niniejszej Umowy poziomów: 1) recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych składających się z papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła obliczonych na podstawie wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych – co najmniej 40 % w roku 2019, 2) ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania z zastrzeżeniem, że poziom będzie obliczony na podstawie wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji – co najmniej 40 % w roku 2019, Weryfikacja wykonania przez Wykonawcę obowiązku opisanego w ppkt 1 i 2 dokonana zostanie przez Zamawiającego na podstawie sprawozdań i informacji miesięcznych/raportów, o których mowa w pkt 4.34 - 4.35 według wzoru stanowiącego załącznik Nr 13 do SWIZ 34. Obowiązki dotyczące prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zamówienia - Wykonawca, zgodnie z art. 9 lit. n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.), zobowiązany jest do sporządzania półrocznych sprawozdań i przekazywania ich wraz z wymaganymi ustawą załącznikami. 35. W celu umożliwienia sporządzenia przez Zamawiającego, rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 9q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu niezbędne informacje umożliwiające sporządzenie sprawozdania. Wykonawca zobowiązany będzie również do przedkładania Zamawiającemu innych informacji nt. odbioru, unieszkodliwienia i segregacji odpadów, jeżeli w trakcie realizacji zamówienia na Zamawiającego nałożony zostanie obowiązek sporządzenia innych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Dotyczy to tylko informacji, w posiadaniu których będzie Wykonawca, a nie Zamawiający. 36. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania Zamawiającemu kopii kart przekazania odpadów do RIPOK-ów bądź innej jednostki do odbioru odpadów selektywnie zebranych zgodnie z obowiązującymi wzorami, o jakich mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. 37. Zdolności techniczne - Baza magazynowo – transportowa, o której mowa w Rozdziale V ust. 2.pkt 2.3 ppkt 2) lit. d SIWZ musi spełniać następujące warunki: 1) teren bazy magazynowo - transportowej musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym, 2) miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów musi być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu, 3) miejsce magazynowania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych musi być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, 4) teren bazy musi być wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymogami określonymi przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566), 5) baza magazynowo - transportowa musi być wyposażona w miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające ilości zatrudnionych osób, miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych oraz legalizowaną samochodową wagę najazdową - w przypadku, gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów, 6) na terenie bazy magazynowo - transportowej powinien znajdować się także punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów, o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo - transportowej. Część transportowa oraz część magazynowa bazy mogą znajdować się na oddzielnych terenach, przy jednoczesnym spełnieniu powyższych warunków, 7) posiadać na terenie bazy magazynowo - transportowej urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania - urządzenia należy utrzymywać we właściwym stanie technicznym i sanitarnym. 38. Sprzęt Techniczny - Pojazdy, wymienione w Rozdziale V ust. 2. pkt 2.3 ppkt 2) lit. a, b, c muszą spełniać następujące warunki: 1) muszą być trwale i czytelnie znakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne, 2) pojazdy muszą być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, 3) konstrukcja pojazdów ma zabezpieczać przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu, 4) poddawać pojazdy i urządzenia myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie - Wykonawca winien posiadać aktualne dokumenty potwierdzające wykonanie czynności, 5) na koniec każdego dnia roboczego określonego harmonogramem opróżniać pojazdy odpadów i parkować wyłącznie na terenie bazy magazynowo-transportowej, 6) konstrukcja pojazdów ma zabezpieczać przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizować oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady, 7) wyposażyć pojazdy w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników, 8) pojazdy mają być wyposażone w system: a) monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz, b) czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiający weryfikację tych danych, 39. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności zgodnie z przepisami prawa. W przypadku stwierdzenia, że usługi wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy z naliczeniem kary umownej. 40. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy: 1) naprawa lub ponoszenie kosztów naprawy szkód wyrządzonych podczas wykonywania usługi wywozu odpadów komunalnych w Gminie (uszkodzenia chodników osiedlowych, punktów do składania odpadów itp.), 2) wyposażenie własnych pracowników zajmujących się wywozem odpadów w odzież ochronną z widocznym logo firmy. 41. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Wykonawca (lub podwykonawca) jest zobowiązany do zatrudnienia wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia, na podstawie umów o pracę w oparciu o art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 917 z późn. zm.) : 1) czynności załadunku pojemników do pojazdów specjalistycznych przystosowanych do odbioru odpadów, 2) kierowania pojazdami specjalistycznymi służącymi do wykonania zamówienia, 3) sortowania odpadów.

II.5) Główny kod CPV: 90000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90500000-2
90512000-9
90514000-3
90533000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, udzielenie dotychczasowemu wykonawcy usług zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada : a) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu i zbierania odpadów, wydane przez właściwy organ b) wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska; c) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Reszel.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż : 200 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że : 1) realizuje lub zrealizował : a) w okresie trzech ostatnich lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej jedną usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy w ilości co najmniej 1000 Mg. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy wykonał kilka usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o łącznej ilości co najmniej 1000 Mg. Doświadczenie Wykonawcy, powinno być potwierdzone dowodami, z których wynika odpowiednio, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane z należytą starannością i rzetelnością. 2) dysponuje : a) co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, b) co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, c) co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, d) bazą magazynowo - transportową usytuowaną w Gminie Reszel, lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Reszel, na terenie, do którego posiada tytuł prawny. Wymienione pojazdy oraz baza magazynowo - transportowa muszą spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r. Poz. 122), oraz zgodnie z zapisami rozdziału III ust. 4 pkt 36 i 37 SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, zamawiający żąda złożenia oświadczenia Wykonawcy, aktualnego na dzień składania ofert, o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (załącznik nr 4 do SIWZ)
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. oświadczenie Wykonawcy, aktualnego na dzień składania ofert, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ) 2. zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu i zbierania odpadów, wydane przez właściwy organ 3. wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska; 4. wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Reszel. 5. dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w Rozdziale V ust 2 pkt 2)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu potwierdzenia, że oferowane usługi spełniają wymagania zamawiającego żąda złożenia : 1. wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego zgodnie z zapisami Rozdziału V ust. 2 pkt 2.3 ppkt 2) wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; (załącznik nr 6 do SIWZ) 2. wykaz usług wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich, wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, zgodnie z zapisami Rozdziału V ust. 2.pkt 2.3 ppkt 1); (załącznik nr 5 do SIWZ),
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości : 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Akcje promujące selektywną zbiórkę odpadów komunalnych dla mieszkańców „PROMOCJA” 15,00
Akcja edukacyjna w placówkach oświatowych „EDUKACJA” 15,00
Akcja „zbieramy wielkogabaryt” – dodatkowe odbiory odpadów wielkogabarytowych „WIELKOGABARYT” 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Istotne dla stron postanowienia umowy w tym również przewidywane przez Zamawiającego zmiany umowy dotyczące realizacji niniejszego zamówienia zawarto we wzorze umowy – załącznik nr 7 do SIWZ.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości określającej maksymalną wielkość przedmiotu zamówienia brutto.

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień niniejszej umowy zgodnie z wymogami art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności: 1) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, w tym aktów prawa miejscowego, 2) wystąpienia urzędowej zmiany stawki podatku VAT po dacie zawarcia umowy 3) zmiany zakresu usług, które wykonawca powierzył podwykonawcom, a które określone są w złożonej ofercie i niniejszej umowie, 4) zmiany formy organizacyjno -prawnej, przekształcenia lub połączenia Wykonawcy, 5) zmian korzystnych dla Zamawiającego w szczególności obniżenia kosztów realizacji usługi lub podwyższenie standardu realizowanej usługi, 6) doprecyzowania zapisów umowy, 7) wystąpienia okoliczności, których zamawiający działający z należyta starannością nie mógł przewidzieć tj. znacznego wzrostu cen o co najmniej o 15% za każdą dostarczoną tonę „na bramie” w RIPOK-u. 8. W związku z wskazanymi w ust. 1 pkt 2 i 7 okolicznościami dopuszczalne jest zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia o którym mowa w § 9 ust. 1, przy czym zwiększenie wynagrodzenia dopuszczalne jest o kwotę nie większą niż udokumentowany wzrost kosztów świadczenia usługi. 9) Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem jej nieważności. 10) W sytuacji, gdy zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez wykonawcę, koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi wykonawca.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-08, godzina: 12:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Klauzula informacyjna z art.13 RODO w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Reszla z siedzibą : 11-440 Reszel, ul. Rynek nr 24 , tel. 89 755 39 00, strona internetowa: www.ugreszel.pl , adres poczty elektronicznej : gmina@ugreszel.pl ; 2. Burmistrz Reszla, wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych - w sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji Pana/i praw z tego wynikających, może Pan/i kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) za pomocą: poczty elektronicznej na adres : iod@ugreszel.pl; telefonicznie pod nr telefonu : 602676161; lub pisemnie na adres siedziby administratora we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego; 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9. nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wynajem sal na szkolenia - Iława
 • Lokalizacja zleceniawarmińsko-mazurskie
 • Data dodania22-01-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wynajem sal na szkolenia w Iławie. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI