Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Bolimów

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Bolimów
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBolimów
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-06-14
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Bolimów
 • Data publikacji ogłoszenia2019-06-04
 • Numer ogłoszenia555937-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 555937-N-2019 z dnia 2019-06-04 r.

Gmina Bolimów: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Bolimów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bolimów, krajowy numer identyfikacyjny 53538500000000, ul. ul. Łowicka  9 , 99-417  Bolimów, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 468 380 305, e-mail gminbol@poczta.onet.pl, faks 468 380 386.
Adres strony internetowej (URL): www.bolimow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.bolimow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.bolimow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Gminy w Bolimowie, ul. Łowicka 9, 99 - 417 Bolimów, pok. nr 15 (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Bolimów
Numer referencyjny: GRP.271.3.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
nie dotyczy
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
nie dotyczy


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia stanowi odbiór, transport i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych pochodzących z terenu nieruchomości: a) zamieszkanych w zabudowie: jednorodzinnej, zagrodowej, wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego na terenie gminy Bolimów b) nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Odbiorem zostaną objęte odpady komunalne zmieszane i selektywnie zbierane wprost z nieruchomości oraz odpady selektywnie zbierane w przeznaczonych do tego celu workach oraz pojemnikach rozstawionych na terenie gminy Bolimów tzw. Mobilnych Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (MPSZOK) oraz z Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów zlokalizowanego przy Gminnej Oczyszczalni Ścieków w m. Bolimowska Wieś. Zagospodarowanie odpadów winno nastąpić w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów przewidzianej do obsługi regionu bądź instalacji zastępczej (region I) wymienionej w uchwale z dnia 20 czerwca 2017 r. Uchwałą Nr XL/502/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016 - 2022 z uwzględnieniem lat 2023 - 2028. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 90510000-5 Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych musi być realizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oraz obowiązującymi uchwałami Rady Gminy Bolimów: - Uchwała Nr XXXIV/183/2017 Rady Gminy Bolimów z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bolimów, Uchwała Nr IV/24/2019 Rady Gminy Bolimów z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bolimów, - Uchwała Nr XXXIV/184/2017 Rady Gminy Bolimów z dnia 29 września 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami umożliwiającymi osiągnięcie: 1) poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. poz. 2167), 2) poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2412),

II.5) Główny kod CPV: 90000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90511300-5
90512000-9
90514000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający, w przypadku przepełnienia się pojemników z większą częstotliwością niż przewidziano w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bolimów przewiduje dodatkowy odbiór odpadów zmieszanych lub zbieranych selektywnie w miejscowości Joachimów – Mogiły. Zamawiający szacując wartość zamówienia przewidział max. trzy odbiory, ponad ilość określoną w Regulaminie, odpadów komunalnych zmieszanych oraz max po dwa odbiory odpadów zbieranych selektywnie (plastik i szkło). W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego przepełniania się pojemników z częstotliwością większą niż przewidziana w Regulaminie, Zamawiający udzieli zamówienia z wolnej ręki.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-01-01   lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.). Wymagania w tym zakresie dotyczą zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w szczególności osób zajmujących się bezpośrednio odbiorem odpadów, czyli osób odbierających odpady w zakresie przedmiotowego zamówienia oraz kierowców pojazdów, za pomocą których świadczona będzie objęta niniejszym postępowaniem usługa. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Weryfikacja tego warunku odbędzie się w odniesieniu do posiadanych przez Wykonawcę uprawnień. Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał: - aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów wydane przez właściwy organ zgodnie z ustawą o odpadach lub odpowiedni wpis do rejestru, zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach; - aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez Marszałka Województwa o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 20 18r. poz. 992 z późn. zm.) w zakresie transportu odpadów, - aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Bolimów wymagany na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy: – w tym okresie wykonał co najmniej 1 usługę odbierania i transportu odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, w sposób ciągły w zakresie zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (20 03 01) o masie min 300 Mg rocznie (warunek dotyczy części I zadania); – w tym okresie wykonał co najmniej 1 usługę odbierania i transportu odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, w ramach selektywnej zbiórki odpadów w systemie workowym (warunek dotyczy części I zadania); – w tym okresie wykonał co najmniej 1 usługę odbierania i transportu odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, w sposób ciągły w zakresie zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (20 03 01) o masie min 80 Mg rocznie (warunek dotyczy części II zadania); - w tym okresie wykonał co najmniej 1 usługę odbierania i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości, w ramach selektywnej zbiórki odpadów w systemie „gniazdowym” (warunek dotyczy części II zadania); b) spełniał wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122); a w szczególności dysponuje co najmniej: - 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, - 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, - 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy, - zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; - zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; - oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Uwaga! oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego, informacji obejmującej : 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści te informacje na stronie internetowej. Wykonawca składa oświadczenie weryfikując w szczególności dane zawarte w pkt 2). Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.2.1.- 2.2.3. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, -nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, Dokumenty o których mowa w pkt. 2.2.5 tiret pierwszy powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, natomiast dokumenty wymienione w pkt 2.2.5 tiret 2 SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu wkładania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2.2.5 SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, z odpowiednim zachowaniem terminów ich wystawienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania; - wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonywania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonywania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. - Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu z art. 25a ust. 1 ustawy , - Zamawiający żąda aby, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył informacje o tym w oświadczeniu z art. 25a ust. 1 ustawy dotyczące podwykonawców, - Wykonawca wraz z ofertą składa dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do złożenia (podpisania) oferty i jej załączników, jeżeli prawo to nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą,
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 2. Zamawiający wymaga, aby wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy, załączonym do niniejszej SIWZ. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, mających na celu prawidłową realizację przedmiotu umowy, w zakresie: a) podwykonawstwa– powierzenie podwykonawcom innej części zamówienia niż wskazana w ofercie Wykonawcy w uzasadnionym przypadku, za uprzednią zgodą Zamawiającego; b) zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulega stawka podatku VAT liczona od ceny netto podanej w ofercie Wykonawcy od niewypłaconej na dzień dokonania zmiany podatku części wynagrodzenia; c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym prawa lokalnego, d) działania siły wyższej, e) niesprzyjających warunków atmosferycznych (np. długotrwałe i intensywne opady deszczu i/lub śniegu, silny wiatr, powodzie i/lub lokalne podtopienia) f) zmiany harmonogramu wykonania usługi, z uwzględnieniem zapisów §7 ust.2. Warunkiem dokonania zmiany jest zgoda na jej dokonanie wyrażona przez obie strony oraz złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu. Zmiana osób reprezentujących którąkolwiek ze stron oraz zmiana nazwy i siedziby którejkolwiek ze stron będąca wynikiem reorganizacji lub przekształcenia nie stanowi zmiany umowy. Wykonawca nie może, dokonać żadnej cesji praw wynikających z niniejszej umowy za wyjątkiem sukcesji generalnej, w tym dziedziczenia prawa w spółkach handlowych, przekształcenia, sukcesji z mocy prawa.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-14, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Bolimów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Bolimów obejmuje: 1) zmieszane odpady komunalne - gromadzone bez segregacji w pojemnikach stanowiących wyposażenie własne nieruchomości o minimalnej pojemności 110 l. Dopuszcza się wystawienie przez Właściciela nieruchomości odpadów zmieszanych w workach koloru czarnego jako uzupełnienie prowadzonej zbiórki. Częstotliwość odbioru 1 raz/4 tygodnie, przy czym odbieranie następuje w ten sam dzień tygodnia. 2) metale i plastik, opakowania wielomateriałowe - gromadzone w workach koloru żółtego dostarczanych nieodpłatnie przez Wykonawcę. Częstotliwość odbioru: 1 raz/4 tygodnie, 3) papier – gromadzony w workach koloru niebieskiego dostarczanych nieodpłatnie przez Wykonawcę. Częstotliwość odbioru: 1 raz/4 tygodnie, 4) opakowania ze szkła kolorowego i białego - gromadzone w workach koloru zielonego dostarczanych nieodpłatnie przez Wykonawcę. Częstotliwość odbioru: 1 raz/kwartał, 5) odpady ulegające biodegradacji gromadzone: - dla mieszkańców miejscowości Bolimów w workach koloru brązowego dostarczanych nieodpłatnie przez Wykonawcę. Odbierane będą sezonowo w okresie od 01 kwietnia do 30 listopada z częstotliwością 1 raz/4 tygodnie, - w min 2 pojemnikach zbiorczych o poj. min. 1,1 m3, ustawionych w Mobilnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów zlokalizowanych przy Gminnej Oczyszczalni Ścieków w m. Bolimowska Wieś, z częstotliwością nie pozwalającą na ich przepełnienie. 6) odpady wielkogabarytowe, przeterminowane chemikalia, opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane będą: - sprzed posesji jeden raz w roku w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, - w Mobilnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów zlokalizowanym przy Gminnej Oczyszczalni Ścieków w m. Bolimowska Wieś, z ustawionych w nim pojemnikach (po jednym dla każdego rodzaju odpadów) z częstotliwością nie pozwalającą na ich przepełnienie. Przy czym dopuszcza się gromadzenie opon oraz odpadów wielkogabarytowych w wydzielonych miejscach w ramach MPSZOK i ich zbiorczy odbiór w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 7) odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót budowlanych do właściwego organu administracji, odbierane będą: - w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów zlokalizowanym przy Gminnej Oczyszczalni Ścieków w m. Bolimowska Wieś. Dopuszcza się gromadzenie gruzu i odpadów ceramicznych w wydzielonych miejscach w ramach MPSZOK i ich zbiorczy odbiór w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 8) Odbiór przeterminowanych leków - Wykonawca w ramach zamówienia dostarczy do punktu aptecznego wskazanego przez Zamawiającego jeden pojemnik, przeznaczony do zbiórki przeterminowanych leków. Zebrane leki Wykonawca odbiera z punktu aptecznego z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu pojemnika na zgłoszenie Zamawiającego. Lokalizacja punktu aptecznego: ul. Łowicka 10 a 9) Harmonogram odbioru odpadów (zmieszanych i odbieranych selektywnie) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji przed podpisaniem umowy. Po akceptacji harmonogramu i zawarciu umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć harmonogram do każdej posesji zamieszkałej z terenu gminy Bolimów, objętej systemem zbiórki w terminie min na 7 dni przed wyznaczonym pierwszym odbiorem odpadów, 10) Wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w worki do segregacji zapewnia Wykonawca w ramach zamówienia w ilości niezbędnej do realizacji zamówienia przez cały okres obowiązywania umowy oraz zapewnienie pojemników do zbiórki odpadów w systemie gniazdowym. Wykonawca dostarcza worki właścicielom nieruchomości w ten sposób, że za każdy worek zapełniony przekazuje w momencie jego odbioru worek pusty. Ponadto Wykonawca ma obowiązek zdeponować puste worki w Urzędzie Gminy Bolimów w ilości uzgodnionej każdorazowo z Zamawiającym w celu zapewnienia ciągłego dostępu dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Przewidywana ilość worków: - żółty – średnio 3/miesiąc na posesję, - niebieski – średnio 1/miesiąc na posesję, - zielony – średnio 1/kwartał na posesję, - brązowy - średnio 3 worki/miesiąc/posesję dla mieszkańców miejscowości Bolimów. Niezależnie od wskazanej wyżej średniej ilości worków obowiązkiem Wykonawcy będzie dostarczenie worków na własny koszt właścicielom nieruchomości z terenu Gminy Bolimów w ilości niezbędnej do poprawnego prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. 11) Charakterystyka worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych: a) Worek koloru zielonego – z przeznaczeniem na szkło białe i kolorowe, pojemność min 80l, wykonany z folii polietylenowej LDPE, grubości minimum 60 mikronów b) Worek koloru żółtego – z przeznaczeniem na makulaturę, drobne metale, plastik tworzywa sztuczne, pojemność min 80l, wykonany z folii polietylenowej LDPE, grubości minimum 40 mikronów, c) Worek koloru niebieskiego – z przeznaczeniem na makulaturę, pojemność min 80l, wykonany z folii polietylenowej LDPE, grubości minimum 40 mikronów, d) Worek koloru brązowego – z przeznaczeniem na odpady biodegradowalne (zielone), pojemność min 80l, wykonany z folii polietylenowej LDPE, grubości minimum 60 mikronów, e) Worki do selektywnej zbiórki odpadów muszą posiadać oznaczenia określające rodzaj odpadów, które należy w nich umieszczać oraz adres i dane kontaktowe Wykonawcy. 12) Dane ilościowe pozwalające ocenić (oszacować) wartość zamówienia, na dzień 29.05.2019 roku: - systemem zbiórki odpadów objętych jest 1323 posesji zamieszkanych/ 3683 osób, - powierzchnia Gminy Bolimów wynosi 11 117 ha, - na terenie gminy Bolimów istnieje sieć dróg gminnych powiatowych oraz droga wojewódzka. Do niektórych posesji znajdujących się na terenie gminy prowadzą drogi wewnętrzne stanowiące własność prywatną i dojazd do nich może być utrudniony, - minimalna wielkość pojemników w które wyposażone są posesje- 110 l, - ilość odpadów odebranych z terenu Gminy Bolimów w roku 2018 określa załącznik nr 7 do SIWZ. Ilości odpadów wskazane w powyższym załączniku uwzględniają ilości odpadów wskazane w pkt. 1.2. pdpk.3).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90000000-7, 90514000-3, 90512000-9, 90511300-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-01
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena ofertowa 60,00
termin realizacji reklamacji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie gminy Bolimów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie gminy Bolimów obejmuje: - odbiór, transport i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych pochodzących z terenu nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, obejmować będzie miejscowość Joachimów – Mogiły. 1) Przewiduje się lokalizacje 3 punktów zbiorczych. Wstępną lokalizację punktów zbiorczych wskazuje załącznik Nr 6 do niniejszej SIWZ. Odbiór odpadów na tym terenie realizowany będzie w okresie od 01.04.2020 roku do 30.10.2020 roku; 2) W każdym punkcie przewiduje się ustawienie od 2 do 4 pojemników (w zależności od lokalizacji punktu) na odpady zmieszane oraz min po dwa pojemniki na plastik i szkło. W dniu 1.04.2020 roku należy ustawić puste pojemniki we wskazanych przez pracownika Urzędu Gminy punktach zbiorczych a) częstotliwość odbioru odpadów z pojemników na odpady zmieszane ustala się następująco: - w miesiącu kwietniu: 2 razy na miesiąc. Zaleca się aby odbiór odpadów komunalnych dokonany był w dniu 14.04.2020 r. i 30.04.2020 r., - w miesiącu maju: 2 razy w miesiącu. Zaleca się odbiór odpadów komunalnych zmieszanych w dniu 15.05.2020 r. oraz 29.05.2020 r., - w miesiącu czerwcu: 3 razy w miesiącu. Zaleca się odbiór odpadów komunalnych zmieszanych w dniu 12.06.2020 r. oraz 19.06.2020 r. i 26.06.2020 r., - w miesiącach lipiec – sierpień: 1 raz na tydzień. Zaleca się aby odbiór odpadów dokonywany był w każdy piątek miesiąca, - w miesiącu wrześniu: 2 razy w miesiącu. Zaleca się odbiór odpadów komunalnych zmieszanych w dniu 11.09.2020 r. oraz 25.09.2020 r., - w miesiącu październiku: 1 raz na miesiąc. Zaleca się odbiór odpadów w dniu 30.10.2019 r. wraz z odebraniem pustych pojemników, b) częstotliwość odbioru odpadów z plastiku zbieranych selektywnie ustala się następująco: - w miesiącu kwietniu: 1 raz na miesiąc, - w miesiącach maj - sierpień: 1 raz na 2 tygodnie, - w miesiącach wrzesień - październik: 1 raz na miesiąc. Zaleca się aby ostatni odbiór odpadów zrealizować wraz z zabraniem pustych pojemników w dniu 30.10.2020 r., c) częstotliwość odbioru odpadów ze szkła zbieranych selektywnie ustala się następująco: - w miesiącach kwiecień - październik: 1 raz na miesiąc. Zaleca się przeprowadzać odbiór pod koniec każdego miesiąca, za wyjątkiem października, gdzie odbiór zaleca się przeprowadzić w dniu 30.10.2020 roku wraz z zabraniem pustych pojemników. Wykonawca będzie miał obowiązek odbioru odpadów zmieszanych lub zbieranych selektywnie, poza terminami wskazanymi w harmonogramie, w przypadku przepełnienia się pojemników z większą częstotliwością niż przewidziano w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bolimów. Wykonawca składając ofertę określi cenę jednorazowego odbioru każdego ze wskazanych wyżej rodzajów odpadów, 3) Dane ilościowe pozwalające ocenić (oszacować) wartość zamówienia, na dzień 29.05.2019 roku: - liczba działek z budynkiem letniskowym bądź wykorzystywanych na cele rekreacyjne 256, - ilość odpadów odebranych z terenu nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w okresie analogicznym roku 2018 wyniosła: 15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe – 74,80 m3, 15 01 07 opakowania ze szkła 17,60 m3, 20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 665 m3,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90000000-7, 90512000-9, 90514000-3, 90511300-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-01
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ofertowa odbioru jednorazowego odpadów komunalnych zmieszanych 40,00
Cena ofertowa odbioru jednorazowego odpadów zbieranych selektywnie (szkło) 10,00
Cena ofertowa odbioru jednorazowego odpadów zbieranych selektywnie (plastik) 10,00
termin realizacji reklamacji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Oddam kuchnię gazową, Łódź
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania27-02-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam. Oddam kuchnię gazową - pieca z ul.Armii Krajowej w piątek 28-02-20 po godz. 14 tej,tylko jest mały problem - 3 piętro ? Zainteresowanych proszę o kontakt.