Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Przecław w 2019 r.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPrzecław
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-11-30
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Przecław
 • Data publikacji ogłoszenia2018-11-22
 • Numer ogłoszenia651747-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 651747-N-2018 z dnia 2018-11-22 r.

Gmina Przecław: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Przecław w 2019 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przecław, krajowy numer identyfikacyjny 54412500000, ul. ul. Jana Kilińskiego  7 , 39320   Przecław, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 175 813 119, e-mail dpas@przeclaw.org, faks 175 813 116.
Adres strony internetowej (URL): www.bipgminaprzeclaw.pl
Adres profilu nabywcy: REGON 690581927
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bipgminaprzeclaw.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wymagane jest dostarczenie lub przesyłanie ofert pisemnie
Adres:
Urząd Miejski w Przecławiu ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław w pokoju nr 10 – Sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Przecław w 2019 r.
Numer referencyjny: UIOŚiGG.271.23.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Opis przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług polegających na odbieraniu każdej ilości odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Przecław oraz ich zagospodarowanie w okresie od 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. 2) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy; b) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno –wypoczynkowe; c) organizację co najmniej jednego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Przecław, w tym odbiór i zagospodarowanie dostarczonych do PSZOK-u selektywnie zebranych odpadów komunalnych. Wykonawca zobowiązany będzie najpóźniej do 10.01.2019 r. do zorganizowania i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). PSZOK musi być wyposażony w kontenery do selektywnej zbiórki odpadów W PSZOK Wykonawca będzie przyjmował odpady wymienione w §13 Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Przecław, przyjętym uchwałą nr XXVII/250/2017 z dnia 25 maja 2017 r. Rady Miejskiej w Przecławiu (Dz. U. Woj. Podkarp. z 2017 r. poz. 2188). Odbiór odpadów wskazanych w niniejszym punkcie następował będzie bez pobierania dodatkowej opłaty w wyznaczonym limicie. PSZOK Wykonawca obsługuje co najmniej od poniedziałku do piątku w godz. 13:00 -17:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. d) organizację odbioru mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w formie wystawek od właścicieli nieruchomości zamieszkałych; e) Wykonawca zobowiązany będzie do zaoferowania, a na wniosek właściciela nieruchomości dostarczenia i przekazania właścicielowi nieruchomości -bez dodatkowej opłaty od właściciela nieruchomości -pojemników na odpady zmieszane oraz worków do zbiórki selektywnej na czas realizacji przedmiotowego zamówienia. Wykonawca dostarczy pojemniki nie później niż do 10.01.2019 r. Urządzenia do gromadzenia odpadów (pojemniki) przekazane przez Wykonawcę właścicielom nieruchomości zamieszkałych; f) w trakcie realizacji umowy Wykonawca na własny koszt zobowiązany będzie do wyposażenia nieruchomości w odpowiednie pojemniki oraz worki oznaczone odpowiednią kolorystyką i nadrukiem informującym o rodzaju gromadzonych odpadów w sposób selektywny, zgodnie z ww. Regulaminem oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19), zgodnie ze zgłoszeniem Zamawiającego. Dostarczenie i przekazanie właścicielom nieruchomości pojemników na odpady zmieszane na adres wskazanych nieruchomości nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego. Dotyczy to sytuacji zmiany ilości lub pojemności pojemników na danej nieruchomości, bądź nowych nieruchomości, jeżeli pojawią się w trakcie realizacji zamówienia; g) na każdej nieruchomości zamieszkałej powinny znajdować się pojemniki na odpady komunalne zmieszane, z zachowaniem następujących norm:  dla nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, ilość i wielkość pojemników na odpady komunalne winna odpowiadać co najmniej następującym normom:  pojemnik o pojemności 0,08 m3 –w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkuje 1 osoba,  pojemnik o pojemności 0,12 m3–w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkuje od 2 do 3 osób włącznie,  jeden pojemnik o pojemności 0,24 m3 lub dwa pojemniki o pojemności 0,12 m3 –w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkuje co najmniej 4 osoby,  dla nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, których zarządcą nie jest wspólnota lub spółdzielnia mieszkaniowa należy stosować pojemniki o pojemności dostosowanej do ilości osób zamieszkujących dany lokal,  dla nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, których zarządcą jest wspólnota lub spółdzielnia mieszkaniowa należy stosować pojemniki na odpady zmieszane i gromadzone selektywnie o pojemności co najmniej 1,1 m3,  dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno –wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku należy stosować pojemniki o pojemności 0,12 m3, h) w dniu podpisania umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego szczegółowy wykaz właścicieli nieruchomości, z których odbierane będą stałe odpady komunalne; i) Wykonawca będzie dysponował co najmniej następującą ilością i rodzajami pojemników do gromadzenia odpadów na terenie nieruchomości zamieszkałych:  pojemniki o pojemności 1,1 m3 do zbierania odpadów zmieszanych -minimalnie 20 sztuk,  pojemniki o pojemności 0,08 m3 do zbierania odpadów zmieszanych -minimalnie 350 sztuk,  pojemniki o pojemności 0,12 m3 do zbierania odpadów zmieszanych -minimalnie 960 sztuk,  pojemniki o pojemności 0,24 m3 do zbierania odpadów zmieszanych -minimalnie 1 350 sztuk,  kontenery KP – 7 m3 -minimum 5 sztuk,  kontenery KP – 10 m3 -minimum 5 sztuk. j) transport odebranych odpadów do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, bądź instalacji zastępczej; k) osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167), w roku 2019 co najmniej 40%; l) osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167), tj. w roku 2019 co najmniej 60%; m) ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412), w roku 2019 dopuszczalny poziom 40%. 2. Charakterystyka gminy 1) Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Przecław, w której skład wchodzi miasto Przecław oraz 10 sołectw: Biały Bór, Błonie, Dobrynin, Kiełków, Łączki Brzeskie, Podole, Rzemień, Tuszyma, Wylów i Zaborcze. 2) Powierzchnia Gminy Przecław wynosi 134 429 ha. 3) Liczba stale zameldowanych mieszkańców Gminy Przecław wynosi ok 11 896 osób. W zabudowie wielolokalowej, gdzie zarządcą jest wspólnota lub spółdzielnia mieszkaniowa zamieszkuje ok. 140 osób, a w zabudowie wielolokalowej, gdzie zarządcą nieruchomości nie jest wspólnota lub spółdzielnia mieszkaniowa zamieszkuje ok. 164 osób. 4) Na terenie Gminy Przecław zlokalizowanych jest na dzień ogłoszenia niniejszego przetargu 2 771 nieruchomości zamieszkałych (w tym spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe budynki wielo- i jednorodzinne). Zmiana ilości nieruchomości nie będzie mieć wpływu na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. 5) Struktura gromadzenia odpadów komunalnych w nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Przecław wskazuje, iż zbiórka selektywna prowadzona jest przez 88,62% gospodarstw domowych, natomiast zbiórka nieselektywna stanowi 11,41 %. 3. Rodzaj odpadów komunalnych obejmujących przedmiot zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Odbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (o kodzie 20 03 01); 2) Odbieranie selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, a w szczególności: a) Opakowania z papieru i tektury (o kodzie 15 01 01), b) Opakowania ze szkła (o kodzie 15 01 07), c) Opakowania z tworzyw sztucznych (o kodzie 15 01 02), d) Opakowania z metali (o kodzie 15 01 04), e) Opakowania wielomateriałowe (o kodzie 15 01 05), f) Odpady wielkogabarytowe (20 03 07), g) Odpady ulegające biodegradacji (o kodzie 20 02 01), h) Leki inne niż wymienione w 20 01 31 (o kodzie 20 01 32), i) Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 (o kodzie 20 01 36), j) Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 zwierające niebezpieczne składniki (o kodzie 20 01 35), k) Zużyte opony (o kodzie 16 01 03), l) Odpady niebezpieczne stanowiące odpady komunalne:  rozpuszczalniki (o kodzie 20 01 13*),  kwasy (o kodzie 20 01 14*),  alkalia (o kodzie 20 01 15*),  lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (o kodzie 20 01 21*),  urządzenia zawierające freony (o kodzie 20 01 23*),  oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 (o kodzie 20 01 26*),  farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne (o kodzie 20 01 27*),  detergenty zawierające substancje niebezpieczne (20 01 29*),  baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie (o kodzie 20 01 33*),  zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (o kodzie 20 01 35*),  drewno zawierające substancje niebezpieczne (o kodzie 20 01 37*). m) odpady budowlane oraz rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne z grupy o kodzie 17 –roczny limit dla gospodarstwa domowego to 0,12 m3. W razie przekroczenia limitu kosztem odbioru nadwyżki obciążony zostaje właściciel nieruchomości, n) inne nie wymienione frakcje zebrane w sposób selektywny (20 01 99). Wszystkie odpady zebrane w sposób selektywny właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Przecław mogą oddać bez ograniczeń zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów lub w PSZOK, za wyjątkiem lit. m. Odpady selektywne wymienione w lit. „h”, „l” i „m” będą odbierane wyłącznie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Ilość odebranych odpadów komunalnych (zarówno z nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz w PSZOK-u ) z terenu Gminy Przecław w latach 2013 -2017 Kod odpadu Nazwa odpadu Ilość odebranych odpadów w Mg 2013 2014 2015 2016 2017 15 01 01 opakowania z papieru i tektury 1,30 10,00 19,00 20,48 27,32 15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych 17,24 49,60 65,50 68,39 97,142 15 01 03 opakowanie z metali 0,70 0,60 3,40 0,01 0 15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe 0,00 0,00 1,80 - - 15 01 07 opakowanie ze szkła 70,96 92,10 84,50 72,12 99,58 16 01 03 zużyte opony 0,00 19,50 27,90 9,42 38,81 16 06 04 baterie 0,00 0,00 0,00 0,02 0,747 17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 0,90 2,30 10,80 7,18 11,46 17 03 80 opakowaniowa papa 0,00 0,00 0,80 - 0,00 20 01 23 urządzenia zawierające freony 0,20 0,10 0,00 - 0,51 20 01 35 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 1,70 1,50 1,80 - 1,495 20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35 0,60 0,30 6,30 1,19 0,141 20 02 01 opakowania ulegające biodegradacji 0,00 0,00 1,10 1,38 4,18 20 02 03 inne odpady nie ulegające biodegradacji 0,00 0,00 26,20 21,18 26,58 20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 833,96 1 094,60 1 176,60 1 230,08 1283,94 20 03 07 odpady wielkogabarytowe 8,70 17,20 30,20 34,70 69,8 + PSZOK 5,40 (w tym PSZOK) 17,10 24,87 36,822 RAZEM 936,26 1 293,20 1 455,90 1 466,15 1 661,705 Natomiast ilość odpadów odebranych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przecław w latach 2015 -2017 przedstawiała się następująco: Rodzaj powstałych odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych i oddanych do PSZOK 2015 (Mg) 2016 (Mg) 2017 (Mg) Zmieszane odpady komunalne 1025,220 1082,660 1131,900 Inne odpady nie ulegające biodegradacji 0,000 0,000 0,000 Odpady wielkogabarytowe 29,580 34,580 65,600 Zmieszane odpady z betonu, gruzu 10,800 7,180 11,460 Elektrośmieci 8,100 1,190 2,146 Zużyte opony 27,900 9,420 38,810 Papier i tektura 17,910 20,410 16,490 Szkło 74,120 57,180 81,410 Metal 0,000 0,000 0,000 Tworzywa sztuczne 58,280 67,170 93,622 Baterie i akumulatory 0,000 0,020 0,000 Odpady ulegające biodegradacji 1,100 1,380 4,180 odpadowa papa 0,800 0,000 0,000 zmieszane odpady opakowaniowe 1,800 0,000 0,000 Razem 1 255,610 1 281,190 1 445,618 4. Wyposażenie nieruchomości w urządzenia do nieselektywnego i selektywnego zbierania odpadów komunalnych i ustawienie pojemników do segregacji Wykonawca w czasie trwania przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w urządzenia do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz w urządzenia do selektywnej zbiórki odpadów (tj. pojemniki, kontenery, worki), które muszą spełniać wymagania określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przecław. 1) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia szczelnych pojemników i kontenerów dostosowanych do ilości osób tworzących gospodarstwo domowe, zamieszkujących daną nieruchomość oraz do rodzaju zabudowy oraz worków polietylenowych o odpowiedniej wytrzymałości i o minimalnej pojemności 0,08 m3, posiadających odpowiedni kolor i nadruk informujący o rodzaju gromadzonego odpadu w taki sposób, że:  odpady z papieru, w tym tektury i odpady opakowaniowe z papieru oraz tektury zbiera się w pojemnikach lub workach koloru niebieskiego, oznaczonych napisem „Papier ",  odpady ze szkła (bezbarwnego i kolorowego) w tym odpady opakowaniowe ze szkła zbiera się w pojemnikach lub workach koloru zielonego, oznaczonych napisem „Szkło",  odpady i odpady opakowaniowe z metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych zbiera się w pojemnikach lub workach koloru żółtego, oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”,  odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów zbiera się w pojemnikach lub workach koloru brązowego, oznaczonych napisem „BIO”,  odpady zmieszane (niesegregowane) zbiera się w pojemnikach lub workach koloru czarnego (opcjonalnie w innym kolorze) nie oznaczonych żadnym napisem. Worki powinny być oznaczone danymi Wykonawcy usługi, tj. nazwą, adresem i numerem telefonu. 2) Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości co najmniej w taką ilość i rodzaj worków, jaka została odebrana lub według zgłoszonego przez właściciela nieruchomości lub Zamawiającego zapotrzebowania. 3) Na początku realizacji przedmiotu zamówienia (tj. do 10.01.2019 r.) Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia zgłoszonych przez Zamawiającego nieruchomości w komplet worków 8 worków, po 2 worki dla każdej frakcji odpadów zbieranych w sposób selektywny (2 szt. na papier, 2 szt. na szkło, 2 szt. na metale i tworzywa sztuczne, 2 szt. na odpady biodegradowalne). W kolejnych miesiącach realizacji zamówienia Wykonawca dostarczy właścicielom nieruchomości co najmniej taką ilość worków dla poszczególnych frakcji odpadów, jaka zostanie odebrana podczas wywozu (z uwzględnieniem ich rodzaju). Ponadto należy zapewnić właścicielom nieruchomości oraz Zamawiającemu ilość worków dostosowaną do zgłoszonego przez nich zapotrzebowania. Wykonawca winien posiadać w każdym miesiącu gotowość do wydania 3 000 szt. worków do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych dla każdej frakcji wymienionej w pkt 1). 4) W terminie do 10.01.2019 r. Wykonawca zobowiązany jest -na wskazanych przez Zamawiającego nieruchomościach zabudowanych budynkami wielolokalowymi -do ustawienia pojemników i kontenerów do zbiórki odpadów zmieszanych i segregowanych, co najmniej po jednym pojemniku na daną frakcję, tj.:  zmieszane odpady komunalne,  papier,  szkło,  metale i tworzywa sztuczne,  bio. 5) Pojemniki muszą spełniać następujące wymagania:  powinny być zabezpieczone przed wypadaniem z nich odpadów (pełne ścianki, dno i wieko);  pojemności przedmiotowych pojemników nie może być mniejsza niż 1,1 m3 i musi być dostosowana do potrzeb;  powinny być wykonane z trwałego materiału zapewniającego wytrzymałość mechaniczną oraz odporność na warunki atmosferyczne;  powinny być oznaczone kolorystyką i nadrukiem informującym o rodzaju gromadzonych w nich odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. i Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przecław dnia 25 maja 2017 r., jak również winny być oznaczone nazwą, adresem i numerem telefonu Wykonawcy;  pojemniki na kółkach muszą umożliwić opróżnianie mechanizmem załadowczym pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów oraz powinny posiadać system jezdny wyposażony w 4 skrętne pełne gumowe kółka, z możliwością pełnego obrotu oraz pokrywę umożliwiającą zamknięcie; 6) W przypadku zniszczenia lub utraty pojemnika do segregacji, Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia nowego pojemnika w miejsce zniszczonego lub utraconego. Pojemniki pozostają własnością Wykonawcy, Zamawiający nie ponosi za nie odpowiedzialności. 7) Odpowiedzialność za właściwie ustawienie pojemników do segregacji spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do właściwego ustawienia pojemników zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.). 5. Wymagania w zakresie odbierania odpadów komunalnych 1) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, które zgodnie z przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przecław (stanowiącym załącznik do uchwały nr XXVIII.250.2017 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie podjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przecław) winny być wyposażone w pojemniki na odpady zmieszane oraz pojemniki lub worki na odpady segregowane. W przypadku stwierdzenia braku pojemników na odpady zmieszane lub pojemników bądź worków na odpady segregowane Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego podając adres nieruchomości, której ten przypadek dotyczy w terminie do 2 dni roboczych. Informacja ta ma być sporządzona w formie protokołu i zawierać w miarę możliwości dokumentację fotograficzną (z datą, godziną oraz lokalizacją miejsca). 2) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów z granicy nieruchomości, a po opróżnieniu do odstawienia pojemników na miejsca, z których zostały zabrane do opróżnienia. 3) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania należytej czystości i porządku podczas odbierania odpadów komunalnych, a także do zebrania odpadów leżących luzem obok worków, pojemników, czy kontenerów oraz zanieczyszczeń powstałych wskutek przepełnienia wymienionych urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych. 4) Odbieranie odpadów komunalnych powinno się odbywać w dni powszednie od godziny 7:00. 5) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania oraz transportu odpadów komunalnych, również w przypadkach, kiedy dojazd do miejsc zbierania odpadów będzie utrudniony, w tym także z powodu prowadzonych remontów dróg, dojazdów itp. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu zamówienia. 6) Wykonawca zobowiązany jest do trwałego i czytelnego oznakowania pojazdów w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerami telefonów Wykonawcy. 7) Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania, co najmniej dwa razy w roku (min. raz na półrocze) zbiórki mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wystawionych przez mieszkańców przed posesję lub w miejscach wyznaczonych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego. 8) Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług dodatkowych w zakresie odbioru odpadów. Usługi dodatkowe to dostarczenie dodatkowego urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych o wskazanej pojemności oraz odbiór odpadów komunalnych poza ustalonym harmonogramem na zgłoszenie właściciela nieruchomości lub Zamawiającego z terenu nieruchomości zamieszkałej, dotyczący dodatkowych ilości odpadów komunalnych, w tym odpadów segregowanych, zmieszanych, budowlanych, wielkogabarytowych, elektrośmieci, opon. Za wywóz tych odpadów zapłaci właściciel nieruchomości, z której odbierane będą odpady. Cena ofertowa za realizację przedmiotu zamówienia nie obejmuje świadczenia usług dodatkowych. 9) Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia odpadów w trakcie transportu. W przypadku wysypywania odpadów Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego ich uprzątnięcia. 10) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego rozpatrzenia i załatwienia zgłoszonych reklamacji przez właścicieli nieruchomości. Kopię /informację o zgłaszanych reklamacjach oraz opis sposobu ich rozpatrzenia należy przesłać Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia załatwienia sprawy. 11) Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia wszystkich pojazdów wykorzystywanych do realizacji przedmiotu zamówienia w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów. 12) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania oprogramowania komputerowego zapewniającego integrację z systemem GPS. Oprogramowanie powinno umożliwić w szczególności: a) jednoznaczne identyfikowanie pojazdów Wykonawcy, którymi świadczy usługę (nr rejestracyjny), b) bieżący monitoring oraz generowanie raportów o czasie i miejscu pracy pojazdów odbierających odpady, c) w przypadku awarii oprogramowania uruchomienia systemu zastępczego w ciągu 24 godzin, d) archiwizowania na swoim serwerze lub innym nośniku cyfrowym wszystkich zarejestrowanych przez urządzenia pokładowe danych, przez okres nie krótszy niż 24 miesiące i udostępnienia ich Zamawiającemu, w formie elektronicznej, na każde żądanie. 13) Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją usługi odbierania i transportu odpadów komunalnych na terenie Gminy Przecław, w tym szkody osobowe i rzeczowe dotyczące m. in. uszkodzeń lub zniszczeń mienia oraz pojazdów, budynków i wyposażenia nieruchomości, w tym pojemników lub kontenerów do zbierania odpadów, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 14) Wykonawca zobowiązany jest do okazywania na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów potwierdzających wykonywanie przedmiotu zamówienia z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami i przepisami prawa. 15) Wykonawca zobowiązany jest do ważenia wszystkich odebranych odpadów z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Przecław na legalizowanej wadze najazdowej o nośności co najmniej 25 ton i ważenia ich na terenie gminy lub w punkcie odbioru odpadów (RIPOK). Ilość odpadów odebranych i zważonych ma być równa z ilością odpadów przekazanych do instalacji oraz potwierdzona kwitami wagowymi i kartami przekazania odpadów. 6. Harmonogram i częstotliwość odbierania odpadów komunalnych 1) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramu odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Przecław, przy czym częstotliwość odbioru odpadów nie powinna być rzadsza od częstotliwość określonej w obowiązujących aktach prawa miejscowego, tj.: a) dla obszarów miejskich Gminy Przecław w okresie od kwietnia do października:  niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady stanowiące odpady komunalne:  z budynków wielolokalowych –raz na tydzień,  z zabudowy jednorodzinnej –raz na dwa tygodnie (dwa razy w miesiącu),  papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe  z budynków wielolokalowych –raz na dwa tygodnie (dwa razy w miesiącu),  z zabudowy jednorodzinnej –raz na dwa miesiące, b) dla obszarów miejskich Gminy Przecław w okresie od listopada do marca :  niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady stanowiące odpady komunalne:  z budynków wielolokalowych – raz na dwa tygodnie (dwa razy w miesiącu),  z zabudowy jednorodzinnej –raz w miesiącu,  papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe  z budynków wielolokalowych –raz na dwa tygodnie (dwa razy w miesiącu),  z zabudowy jednorodzinnej –raz na dwa miesiące, c) dla obszarów wiejskich Gminy Przecław:  niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady stanowiące odpady komunalne:  z budynków wielolokalowych – raz na dwa tygodnie (dwa razy w miesiącu),  z zabudowy jednorodzinnej –raz w miesiącu,  papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe  z budynków wielolokalowych –raz na dwa tygodnie (dwa razy w miesiącu),  z zabudowy jednorodzinnej –raz na dwa miesiące, d) dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości rekreacyjno –wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku –odbiór odpadów odbywać się będzie po zgłoszeniu właściciela nieruchomości, nie częściej niż raz w miesiącu. e) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia co najmniej dwóch zbiórek w roku kalendarzowym (po jednej w danym półroczu) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z terminu nieruchomości zamieszkałych lub wyznaczonych miejsc zaakceptowanych przez Zamawiającego. Szczegółowe terminy zostaną ustalone pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu terminy do akceptacji. Zamawiający zaakceptuje terminy lub zgłosi do nich uwagi. f) Odbiór odpadów komunalnych musi być wykonany w terminach wynikających z przyjętego harmonogramu. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności, za zgodą Zamawiającego dopuszcza się zmianę terminu odbioru. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania właścicieli nieruchomości o zmianie. g) Projekt pierwszego harmonogramu odbioru opadów komunalnych w pierwszym półroczu 2019 r. powinien zostać przedłożony do zaakceptowania Zamawiającemu najpóźniej w terminie do 20 dni przed początkiem nowego roku kalendarzowego. Zamawiający w terminie do 3 dni (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych o pracy) od otrzymania projektu harmonogramu zweryfikuje go. W przypadku uwag Wykonawca w terminie do 3 dni (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych o pracy) przedstawi harmonogram do kolejnej akceptacji, uwzględniając uwagi Zamawiającego. Harmonogram zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego, a ponadto Wykonawca doręcza harmonogram właścicielom nieruchomości w terminie do 7 dni przed pierwszym wywozem odpadów komunalnych. h) Kolejny harmonogram Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie do 30 dni przed początkiem II półrocza 2019 r. Procedura akceptacji będzie analogiczna do akceptacji pierwszego harmonogramu. Harmonogram zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego, a Wykonawca doręcza go w formie papierowej właścicielom nieruchomości w terminie do 10 dni przed pierwszym wywozem w II półroczu 2019 r. i) W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się (za zgodą Zamawiającego) wprowadzanie zmian w harmonogramie. Procedura akceptacji będzie analogiczna do akceptacji pierwszego harmonogramu. Po każdej zmianie harmonogramu Wykonawca ma obowiązek dostarczyć mieszkańcom aktualny harmonogram w terminie do 10 dni przed planowanym terminem odbierania odpadów. 7. Zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych. 1) Wykonawca zobowiązany jest do: a) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów biodegradowalnych do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych wskazanej w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami lub instalacji zastępczej przewidzianej do obsługi regionu, jeżeli instalacja regionalna ulegnie awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn, przy zachowaniu hierarchii postępowania określonej w art. 17 i art. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.); b) przekazywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 i art. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.). 2) Zakazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych różnych rodzajów ze sobą. 8. Sprawozdawczość 1) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania sprawozdań podmiotu odbierającego odpady komunalne zgodnie z art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) i przekazywania ich Burmistrzowi Przecławia. 2) Na wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki informacyjne i sprawozdawcze, wynikające z przepisów obowiązującego prawa wraz z koniecznością niezwłocznego dostosowania się do wszelkich zmian prawnych. 3) Do faktur miesięcznych za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Wykonawca winien załączyć informacje o masie i rodzajach odebranych odpadów komunalnych (kwity wagowe) oraz karty przekazania odpadów sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 9. Inne wymagania 1) Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wszystkich wymagań określonych przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122), w szczególności dotyczących: a) utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i urządzeń do odbierania odpadów, w taki sposób, że pojazdy i urządzenia musza być poddawane myciu i dezynfekcji nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania dokumentów potwierdzających wykonywanie tych czynności i przedłożyć je Zlecającemu na każde wezwanie. Pojazdy muszą na koniec dnia roboczego być opróżnione z odpadów i zaparkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo –transportowej Wykonawcy, b) spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów, c) zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo -transportowej. 2) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości, również trudno dostępnych, ze względu na specyfikę terenu i jego infrastrukturę. 3) Wykonawca zobowiązany jest podczas wykonywania przedmiotu zamówienia do przestrzegania wszelkich przepisów prawa, w tym prawa miejscowego, oraz bieżącego dostosowywania swoich działań do wszelkich nowelizacji i zmian prawnych. 10. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust.3a – obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy osoby wykonujące czynności opisane poniżej w ppkt 3 przy realizacji zamówienia. 1) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp: a) Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy dostarczy Zamawiającemu kompletną listę pracowników przeznaczonych do realizacji zamówienia wraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te będą wykonywać oraz informacją o sposobie zatrudnienia tych osób. b) Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku zmiany osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia lub zmiany sposobu zatrudnienia tych osób, nie później niż w terminie 3 dni od dokonania takiej zmiany. c) Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący przedmiot umowy wskazani w liście pracowników przeznaczonych do realizacji zamówienia będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.). 2) Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania wypełniania przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w szczególności poprzez zlecenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy lub żądanie przedłożenia do wglądu dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy pracę osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia. b) W celu kontroli przestrzegania postanowień umowy przez Wykonawcę przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji tożsamości Personelu Wykonawcy uczestniczącego w realizacji przedmiotu umowy. c) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, przy pomocy, których Wykonawca świadczyć będzie przedmiot umowy, na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje opisane w SIWZ z zachowaniem wymogów dotyczących zatrudniania na podstawie umowy o pracę. d) Za niedopełnienie wymogu obowiązku zatrudniania Pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień roboczy, w którym osoba niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wykonywała czynności przy realizacji zamówienia. Rodzaje czynności, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zostały wymienione poniżej w ppkt 3. e) Wykonawca, w trakcie jej realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego zobowiązuje się przedstawić bieżące dokumenty potwierdzające, że Przedmiot Umowy jest wykonywany przez osoby będące zatrudnione na podstawie umowy o pracę. f) Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności wymienione w poniżej w ppkt 3 oraz umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku. 3) Rodzaje czynności niezbędne do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: dyspozytor –osoba, która będzie koordynowała sprawy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, kierowcy pojazdów przeznaczonych do realizacji przedmiotowej usługi, osoby zajmujące się załadunkiem odpadów do pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 90000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90500000-2
90510000-5
90511000-2
90511200-4
90511300-5
90511400-6
90512000-9
90513100-7
90514000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-01-01   lub zakończenia: 2019-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-01-01 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż: - posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w Gminie Przecław w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) - posiada indywidualny dla danego przedsiębiorcy numer rejestrowy w Rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w Ustawie o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2018 poz. 992 z późn. zm.).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż: a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –wykonał w tym okresie minimum jedną usługę polegającą na odbiorze odpadów komunalnych o wartości zamówienia nie mniejszej niż 600 000 PLN brutto. UWAGA: 1. Zamawiający zastrzega, iż na potwierdzenie spełnienia warunku doświadczenia Wykonawca zobowiązany jest wykazać wykonanie minimum jednej odrębnej usługi o zakresie opisanym powyżej. 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub korzystania z zasobów podmiotów trzecich na podstawie art. 22a PZP minimum jeden wykonawca albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie powinni spełniać warunek doświadczenia minimum jednej odrębnej usługi o zakresie opisanym powyżej. Konieczność ich spełniania odnosi się do konsorcjum jako całości, nie do jego poszczególnych członków. 3. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przelicza wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów o ich wykonanie. b) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – wykonał w tym okresie co najmniej 3 usługi odbioru zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01) na rzecz właścicieli nieruchomości nie mniejszych niż –500,00 Mg każdej z tych usług. UWAGA: 1. Zamawiający zastrzega, iż na potwierdzenie spełnienia warunku doświadczenia Wykonawca zobowiązany jest wykazać wykonanie minimum trzy odrębne usługi o zakresie opisanym powyżej. 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub korzystania z zasobów podmiotów trzecich na podstawie art. 22a PZP minimum jeden wykonawca albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie powinni spełniać warunek doświadczenia minimum trzech odrębnych usług o zakresie opisanym powyżej. Konieczność ich spełniania odnosi się do konsorcjum jako całości, nie do jego poszczególnych członków. 3. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przelicza wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów o ich wykonanie. c) będzie dysponował bazą magazynowo –transportową usytuowaną na terenie Gminy Przecław lub w odległości nie większej niż 60 km od granic tej gminy. Baza powinna być usytuowana na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny. Teren bazy musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym. Miejsce do parkowania pojazdów na bazie powinno być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu. Na terenie bazy muszą być zabezpieczone miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, które będą zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Teren bazy magazynowo –transportowej musi być wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach ustawy Prawo wodne. Baza magazynowo –transportowa musi być wyposażona w: miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające ilości zatrudnionych osób, miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, legalizowaną samochodową wagę najazdową –w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów. Na terenie bazy powinny znajdować się także: punkt bieżącej konserwacji i naprawy pojazdów, miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów (o ile czynności te nie będą wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy). Na terenie bazy muszą znajdować się urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania. d) będzie dysponował co najmniej: 3 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych o minimalnej kubaturze 34m3 z funkcją kompaktującą, 3 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, 2 pojazdami do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej. Pojazdy te muszą być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi teleadresowymi podmiotu odbierającego odpady komunale od właścicieli nieruchomości. Pojazdy muszą posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizującą oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady. Pojazdy muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiające trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiających weryfikację tych danych przez Zamawiającego. Pojazdy muszą być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników. Dopuszcza się wyposażenie pojazdów w urządzenie do ważenia odpadów komunalnych. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 3, 4, 8 Pzp. 2. Warunki udziału w postepowaniu dla wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) warunek udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a) dotyczący posiadania odpowiednich kompetencji lub uprawnień winni spełniać ci członkowie konsorcjum, którzy będą faktycznie realizować część zamówienia do której wykonania wymagane jest posiadanie kompetencji lub uprawnień ustawowych. 2) warunek udziału w postępowaniu, o których mowa w ustępie w ust. 1 pkt 2 lit. b) winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. Konieczność ich spełniania odnosi się do konsorcjum jako całości, nie do jego poszczególnych członków. 3) warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w ustępie w ust. 1 pkt 2 lit. c) winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. Konieczność ich spełniania odnosi się do konsorcjum jako całości, nie do jego poszczególnych członków. 4) brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp powinien spełnić każdy z wykonawców samodzielnie. 5) brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 3, 4, 8 ustawy Pzp powinien spełnić każdy z wykonawców samodzielnie. 6) oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - wg wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3. Poleganie na potencjale innych podmiotów. 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 2, 3, 4, 8 Pzp. 4) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1. 6) Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: a) Jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) W jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) Jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) Czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 7) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych powyżej, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, wymienione w rozdziale VI SIWZ. 8) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 rozdziału VI SIWZ. 4. Wykonawca, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 3, 4, 8. ustawy Pzp zostanie wykluczony. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 4) aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej w Gminie Przecław w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) 5) przedstawi indywidualny dla danego przedsiębiorcy numer rejestrowy w Rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w Ustawie o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2018 poz. 992 z późn. zm.).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
6) wykaz usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –wykonał w tym okresie minimum jedną usługę polegającą na odbiorze odpadów komunalnych o wartości zamówienia nie mniejszej niż 600 000 PLN brutto. Wykaz usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – wykonał w tym okresie co najmniej 3 usługi odbioru zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01) na rzecz właścicieli nieruchomości nie mniejszych niż –500,00 Mg każdej z tych usług. Wykaz wykonanych usług należy przedstawić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. 7) będzie dysponował bazą magazynowo –transportową usytuowaną na terenie Gminy Przecław lub w odległości nie większej niż 60 km od granic tej gminy. Baza powinna być usytuowana na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny. Teren bazy musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym. Miejsce do parkowania pojazdów na bazie powinno być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu. Na terenie bazy muszą być zabezpieczone miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, które będą zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Teren bazy magazynowo –transportowej musi być wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach ustawy Prawo wodne. Baza magazynowo –transportowa musi być wyposażona w: miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające ilości zatrudnionych osób, miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, legalizowaną samochodową wagę najazdową –w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów. Na terenie bazy powinny znajdować się także: punkt bieżącej konserwacji i naprawy pojazdów, miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów (o ile czynności te nie będą wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy). Na terenie bazy muszą znajdować się urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania. Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu bazy magazynowo –transportowej usytuowanej na terenie Gminy Przecław lub w odległości nie większej niż 60 km od granic Gminy Przecław należy przedstawić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. 8) będzie dysponował co najmniej: 3 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych o minimalnej kubaturze 34m3 z funkcją kompaktującą, 3 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, 2 pojazdami do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej. Pojazdy te muszą być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi teleadresowymi podmiotu odbierającego odpady komunale od właścicieli nieruchomości. Pojazdy muszą posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizującą oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady. Pojazdy muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiające trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiających weryfikację tych danych przez Zamawiającego. Pojazdy muszą być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników. Dopuszcza się wyposażenie pojazdów w urządzenie do ważenia odpadów komunalnych. Wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych należy przedstawić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o którym mowa wyżej, lub oświadczenia są niekompletne, zawiera błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Etap I - Oświadczenia składane wraz z ofertą. 1. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu do oferty należy przedłożyć: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp w zakresie wskazanym przez zamawiającego potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - wg wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ, 2) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa powyżej w punkcie 1. 3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w w/w oświadczeniu. 4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Etap II - Oświadczenia składane po otwarciu ofert. 2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.bipgminaprzeclaw.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekazał Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Zamawiający dla zachowania terminu 3 dni dopuszcza przesłanie oświadczenia najpierw w formie elektronicznej, a później niezwłoczne dostarczenie Zamawiającemu w formie pisemnej w oryginale. Etap III - Oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego. 3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego należy przedłożyć następujące dokumenty (tylko Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona i oferta nie została odrzucona): 1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 4) aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej w Gminie Przecław w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) 5) przedstawi indywidualny dla danego przedsiębiorcy numer rejestrowy w Rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w Ustawie o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2018 poz. 992 z późn. zm.). 6) wykaz usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –wykonał w tym okresie minimum jedną usługę polegającą na odbiorze odpadów komunalnych o wartości zamówienia nie mniejszej niż 600 000 PLN brutto. Wykaz usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – wykonał w tym okresie co najmniej 3 usługi odbioru zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01) na rzecz właścicieli nieruchomości nie mniejszych niż –500,00 Mg każdej z tych usług. Wykaz wykonanych usług należy przedstawić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. 7) będzie dysponował bazą magazynowo –transportową usytuowaną na terenie Gminy Przecław lub w odległości nie większej niż 60 km od granic tej gminy. Baza powinna być usytuowana na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny. Teren bazy musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym. Miejsce do parkowania pojazdów na bazie powinno być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu. Na terenie bazy muszą być zabezpieczone miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, które będą zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Teren bazy magazynowo –transportowej musi być wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach ustawy Prawo wodne. Baza magazynowo –transportowa musi być wyposażona w: miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające ilości zatrudnionych osób, miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, legalizowaną samochodową wagę najazdową –w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów. Na terenie bazy powinny znajdować się także: punkt bieżącej konserwacji i naprawy pojazdów, miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów (o ile czynności te nie będą wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy). Na terenie bazy muszą znajdować się urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania. Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu bazy magazynowo –transportowej usytuowanej na terenie Gminy Przecław lub w odległości nie większej niż 60 km od granic Gminy Przecław należy przedstawić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. 8) będzie dysponował co najmniej: 3 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych o minimalnej kubaturze 34m3 z funkcją kompaktującą, 3 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, 2 pojazdami do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej. Pojazdy te muszą być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi teleadresowymi podmiotu odbierającego odpady komunale od właścicieli nieruchomości. Pojazdy muszą posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizującą oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady. Pojazdy muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiające trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiających weryfikację tych danych przez Zamawiającego. Pojazdy muszą być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników. Dopuszcza się wyposażenie pojazdów w urządzenie do ważenia odpadów komunalnych. Wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych należy przedstawić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 4. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o którym mowa wyżej, lub oświadczenia są niekompletne, zawiera błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 5. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1–3 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 1 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 6. Inne dokumenty: 1) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ; 2) pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza); 3) pełnomocnictwo ustanawiającego Pełnomocnika - gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego - w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj uprawnień, do których upoważniony jest Pełnomocnik, tj. np. podpisanie oferty, potwierdzenie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, składanie oświadczeń woli i wiedzy itp. 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia - jeżeli wykonawca dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby innych podmiotów. 7. Forma złożonych dokumentów: 1) Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 2) Dokumenty i inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 3) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 4) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 5) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 6) Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1 lub dokumentów, o których mowa w ust 2, 3, 4, 5 lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 7) Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być aktualne na dzień ich złożenia. 8) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy. 9) W przypadku posiadania oświadczenia lub dokumentu dotyczącego wykonawcy przez zamawiającego lub jego uzyskania za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych bazy danej, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów. 10) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń i dokumentów.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wysokość wadium. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 2. Forma wadium. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2) gwarancjach bankowych, 3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ze zm.), 3. Elementy składowe gwarancji lub poręczenia. 1) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, gwarancja musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności: a) Gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych; b) Okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2) Gwarancja powinna zawierać następujące elementy: a) Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) Kwotę gwarancji, c) Termin ważności gwarancji, d) Zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. e) Zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust. 3 i 3a z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o którym mowa w art 25a ust 1 pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. f) Gwarancja winna być nieodwołalna i bezwarunkowa. g) Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego, Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności wniesionego wadium nie był krótszy niż okres związania ofertą. Postanowienia wskazane powyżej stosuje się odpowiednio do poręczeń. 4. Miejsce i sposób wniesienia wadium. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Przecławiu 62 9184 0004 2001 0000 0286 0003 z dopiskiem: Wadium – Znak sprawy UIOŚiGG.271.23.2018. Wadium wnoszone w innych dopuszczalnych przez Zamawiającego formach w oryginale dołączyć do oferty, w przypadku Konsorcjum wadium może być wniesione przez jednego z wykonawców / pełnomocnika Wykonawców. Uwaga! Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca powinien podać nr konta, na który ma być dokonany zwrot wadium (najlepiej to uczynić podczas operacji przelewu i na formularzu ofertowym). 5. Termin wniesienia wadium. 1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, 2) Wadium musi być wniesione na cały okres związania ofertą wymagany treścią SIWZ lub wezwania, 3) Wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz poprzez dołączenie go do oferty jest równoznaczne z wniesieniem go przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem złożenia oferty przed terminem składania ofert, 4) Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli jego oferta do upływu terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i formie. 6. Zwrot wadium. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy Pzp. Zamawiający może żądać ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza. W takim przypadku Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7. Zatrzymanie wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, w odpowiedzi na którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art 25a ust 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Dodatkowa usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na zlecenie Zamawiającego 30,00
Termin płatności faktur 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Zamawiający dopuszcza zmiany umowy: 1) w zakresie wynagrodzenia : a) w przypadku zmiany stawki opłaty z tytułu umieszczenia odpadów na składowisku określonej w art. 290 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. Prawo ochrony środowiska - nie więcej niż o 8 % kwoty wynagrodzenia brutto pozostałego do końca realizacji umowy za każde 50 % wzrostu stawki opłaty w stosunku do obowiązującej w dniu zawarcia umowy; b) w przypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie brutto pozostałe do końca realizacji umowy - może wzrosnąć o zwiększoną wartość tego podatku. d) w przypadku zmiany częstotliwości odbioru odpadów, rodzaju i ilości frakcji odbieranych odpadów 2) w zakresie zmiany częstotliwości odbioru odpadów, rodzaju i ilości frakcji odbieranych odpadów oraz ilości pojemników odebranych odpadów od właścicieli nieruchomości w przypadku zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przecław.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-30, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu; dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego UIOŚiGG.271.23.2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest: spiecuch@przeclaw.org, 3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 7) Wykonawca posiada: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO; 8) Wykonawcy nie przysługuje: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję niani dla rocznego dziecka - Rzeszów
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania14-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję niani dla rocznego dziecka. Opieka co drugi tydzień w wymiarze 6-7 godzin. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.