Konserwacja zieleni na wybranych nieruchomościach stanowiących własność Gminy Kępno...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Konserwacja zieleni na wybranych nieruchomościach stanowiących własność Gminy Kępno lub będących w jej posiadaniu w 2019 r.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKępno
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-02-27
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Kępno
 • Data publikacji ogłoszenia2019-02-18
 • Numer ogłoszenia515046-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 515046-N-2019 z dnia 2019-02-18 r.

Gmina Kępno: Konserwacja zieleni na wybranych nieruchomościach stanowiących własność Gminy Kępno lub będących w jej posiadaniu w 2019 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kępno, krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Ratuszowa  1 , 63-600  Kępno, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 62 78 25 800, e-mail iwona.hendrys@um.kepno.pl, faks 62 78 25 801.
Adres strony internetowej (URL): www.um.kepno.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.kepno.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.kepno.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Pzp w związku z art. 18 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016r. poz. 1020) składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Urząd Miasta i Gminy w Kępnie - SEKRETARIAT, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja zieleni na wybranych nieruchomościach stanowiących własność Gminy Kępno lub będących w jej posiadaniu w 2019 r.
Numer referencyjny: WR.271.4.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
Wykonawca może złożyć OFERTĘ na jedną, dwie lub wszystkie z trzech przedstawionych części.


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania p.n. „Konserwacja zieleni na wybranych nieruchomościach stanowiących własność Gminy Kępno lub będących w jej posiadaniu w 2019 r.” Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotu zamówienia przez składanie ofert częściowych na: A. Część nr 1 (zadanie nr 1): Pielęgnacja wraz z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej położonych w obrębie Miasta Kępna oraz Osiedla Hanulin (z wyłączeniem skweru przy ul. Kusocińskiego w Hanulinie). 1) Zakres zamówienia obejmuje: a) Utrzymanie estetycznego wyglądu terenów zielonych. b) Koszenie trawy na terenach zielonych. c) Grabienie i usuwanie opadłych liści, gałęzi. d) Usuwanie roślinności z traktów komunikacyjnych za pomocą środków chemicznych i mechanicznie. e) Oczyszczanie ławek parkowych. f) Usuwanie gniazd gawronów i kruków z korony drzew. g) Prace porządkowe w miejscach pamięci narodowej. h) Transport zebranych odpadów do RIPOK-u, a w przypadku awarii do innej instalacji zastępczej wskazanej przez ZZO Olszowa Sp. z o.o.; II. Szczegółowy zakres umowy obejmuje wykonanie następujących prac: 1. Utrzymanie estetycznego wyglądu terenów zielonych poprzez: a) dbanie o prawidłową wegetację roślin, krzewów i drzew, trawników na terenach objętych niniejszą umową, a w tym opryskiwanie roślin, nawożenie; b) dbałość o czystość i porządek na terenach zielonych, w tym również sprzątanie błota i innych zanieczyszczeń z przechodzących przez te tereny chodników i ścieżek, c) utrzymanie czystości na trawnikach, w skupinach krzewów, żywopłotach, różankach i ścieżkach poprzez usunięcie zanieczyszczeń (gruz, beton, padlina, trawy, liście, gałęzie, olej, niedopałki, szkło, papiery, opakowania z tworzyw sztucznych, banery i inne nieczystości oraz przeszkody zagrażające bezpieczeństwu ruchu pieszego). d) bieżące odchwaszczanie, usuwanie samosiewów i odrostów korzeniowych, e) usuwanie posuszu i połamanych gałęzi z korony drzew, oraz gałęzi zwisających nad ścieżkami f) usuwanie skutków zdarzeń innych ( zdarzeń związanych z siłami przyrody oraz dewastacji terenów i urządzeń), g) usuwanie odpadów, a w szczególności szkła, niedopałków papierosów, plastików, papieru odchodów itp. z terenów objętych niniejszą umową - z wyjątkiem opróżniania koszy ulicznych na odpady, h) pielęgnacja żywopłotów i krzewów poprzez ukształtowanie pokroju naturalnego lub sztucznego polegająca na cięciu pędów niezdrewniałych wraz z odchwaszczeniem i wywozem odpadów i) odchwaszczanie, usuwanie samosiewów i odrostów korzeniowych, 1) Koszenie trawy na terenach zielonych w sposób: a) trawniki określone w załączniku nr 1 do SOPZ należy kosić w okresie od maja do października, 2 razy w miesiącu ( najlepiej w 2 i 4 tygodniu miesiąca, uwzględniając warunki pogodowe), lub raz w miesiącu (najlepiej w 4 tygodniu miesiąca, uwzględniając warunki pogodowe) zgodnie z częstotliwością wskazaną w załączniku nr 2 do SOPZ, b) aby wysokość trawy po skoszeniu wynosiła od 4 do 8 cm, za wyjątkiem terenów podanych w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji gdzie dopuszcza się wysokość trawy 15 cm, c) przy równoczesnym podkoszeniu trawy przy elementach architektonicznych i wyposażeniach, nawierzchniach, drzewach, skupinach krzewów, rabatach itp. d) przy użyciu odpowiednich środków technicznych przystosowanych do wykonywania tego rodzaju prac, e) zbieranie i wywożenie skoszonej trawy z terenów podanych w załączniku nr 1 do niniejszego SOPZ, f) pierwsze wiosenne koszenie traw należy zrealizować najpóźniej do dnia 6 maja 2019r. 2) Grabienie i usuwanie opadłych liści, gałęzi z terenów wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego SOPZ (trawniki, zieleńce, alejki, chodniki). Usługa obejmuje: 1. wiosenne wygrabienie liści i zanieczyszczeń pozimowych spod drzew, skupin krzewów i z trawników wraz z wywozem, które należy zrealizować najpóźniej do dnia 12 kwietnia 2019r. 2. jesienne systematyczne wygrabienie liści i innych zanieczyszczeń wraz z ich wywozem, które należy zrealizować najpóźniej do dnia 13 grudnia 2019r. 3) Usuwanie roślinności z traktów komunikacyjnych za pomocą środków chemicznych i mechanicznie, a także odtwarzanie ścieżek i alejek parkowych. Usługa gracowania dotyczy również usuwania roślinności na linii skrajnej z chodnikami dla pieszych, jezdnią, parkingami. 4) Oczyszczanie ławek parkowych z zanieczyszczeń wraz z demontażem i utylizacją uszkodzonych elementów konstrukcyjnych ławek. 5) Usuwanie gniazd gawronów i kruków z korony drzew rosnących na terenach wymienionych w załączniku nr do niniejszej specyfikacji przy zastosowaniu podnośnika, metody wspinaczkowej lub w inny podobny sposób, niepowodujący uszkodzenia drzew w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, ale obejmującym okres od 02 listopada 2019r. do 20 grudnia 2019r. Usuwanie gniazd gawronów i kruków wykonać na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016r., poz. 2183). 6) Prace porządkowe w następujących miejscach pamięci narodowej: a) Kępno, ulica Księdza Mariana Magnuszewskiego – miejsce pamięci osób pomordowanych przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Kępnie w latach 1945–1956, b) miejscowość Przybyszów – Korzeń; pomnik ku pamięci Powstańców Wielkopolskich. Obowiązek ten realizowany będzie poprzez sprzątanie, usuwanie chwastów, przycinanie trawy i zamiatanie w/w wymienionych miejsc z częstotliwością podaną w załączniku nr 2 do SOPZ. Usługa nie obejmuje napraw konstrukcji budowli, malowania, kosztów okolicznościowych zniczy i kwiatów. 7) Transport zebranych odpadów poprzez zebranie i wywiezienie do RIPOK-u wszelkich zanieczyszczeń i odpadów powstałych i zebranych podczas wykonywania wszystkich prac, których mowa w pkt 1-7. W przypadku awarii Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) transport odpadów nastąpi do innej instalacji zastępczej wskazanej przez ZZO Olszowa Sp. z o.o. II. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019roku. B. Część 2 (zadanie nr 2) Dostawa, nasadzenie i pielęgnacja roślin w gazonach, klombach, kwietnikach i wieżach kwiatowych na terenie Miasta Kępna I. Zakres zamówienia obejmuje: 1. Wykonawca zobowiązuje się do pielęgnowania następujących terenów zielonych : 1. tereny zielone na kępińskim Rynku, tj.: a) klomb wokół komory klimatyzacyjnej przy ratuszu o powierzchni ok. 22 m2; b) klomby na południowej pierzei rynku o powierzchni ok. 180 m2; c) klomb na północnej pierzei rynku o powierzchni ok. 100 m2; d) klomb wokół pomnika o powierzchni 50 m2; e) tereny pod drzewami na kępińskim Rynku (ograniczone obrzeżami) – wokół 53 sztuk drzew, o łącznej powierzchni terenu ok. 35 m2 ; f) klomby wokół drzew rosnących przy kępińskim ratuszu (2 jodły) o łącznej powierzchni 28 m2 ; 2. klomby przy ul. Wawrzyniaka oraz klomby na skrzyżowaniu z ul. Obrońców Pokoju (o łącznej powierzchni ok. 70m2 ); 3. klomb na rondzie Kombatantów o powierzchni 95 m2; 4. klomb na rondzie przy ul. Cichy Zaułek o powierzchni 55 m2; 5. klomb przy ul. Sportowej (obok bloku Spółdzielni Mieszkaniowej, między Alejami Marcinkowskiego i ul. Tysiąclecia) o powierzchni 105 m2 , 6. miejsce wokół tablicy pamiątkowej u zbiegu ulic Młyńskiej i Granicznej o powierzchni 20 m2; 7. klomb na terenie tzw. „małego parku” przy ulicy Ks. P. Wawrzyniaka o powierzchni 40 m2; 8. klomby przy ul. Staszica skrzyżowaniu ul. Staszica z ul. Kościelną oraz skrzyżowaniu ul. Staszica z ul. Broniewskiego (o łącznej powierzchni ok. 100 m2 ); 9. klomb przy ul. Zamkowej o łącznej powierzchni 20 m2; 10. klomb przy ul. Zachodniej (miedzy dworcem Kępno-Zachód a ul. Broniewskiego) o powierzchni 220 m2; 11. 4 szt. donic obsadzonych bukszpanem; 12. klomb przy skrzyżowaniu ul. Grabowskiej z drogą gminną w kierunku zakładu produkcji pianki poliuretanowej o powierzchni 355 m2; 2. Pielęgnowanie terenów zielonych, o których mowa w pkt. 1 obejmuje swoim zakresem: 1) sprzątanie i usuwanie odpadów dwa razy w tygodniu; 2) nawożenie nie mniej niż 2 razy o okresie obowiązywania umowy; 3) przycinanie roślin nie mniej niż 2 razy w okresie obowiązywania umowy; utrzymywanie formowanego kształtu wybranych roślin, 4) usuwanie przekwitniętych kwiatostanów z roślin wieloletnich i cebulowych, 5) jesienne przygotowanie roślin do zimy w tym: wiązanie traw, cięcie lawendy, szałwii i liliowców itp. oraz pozimowe uprzątnięcie zabezpieczeń jak i cięcie roślin; 6) utrzymanie prawidłowej wegetacji roślin poprzez bieżące podlewanie roślin w okresie od początku maja od końca września rosnących na terenach zielonych, o których mowa w ust.1 z częstotliwością średnio 2 razy w tygodniu. Termin podlewania zostanie dostosowany do panujących warunków atmosferycznych(brak deszczu, wysoka temperatura), dlatego jego częstotliwość jest ruchoma. Zamawiający szacuje, że w ww. okresie suma podlewań wyniesie nie mniej niż 40 razy; 7) Zamawiający użyczy nieodpłatnie na czas obowiązywania umowy „stojak hydrantowy” wraz z wyposażeniem, służący do podlewania terenów zieleni z punktów czerpalnych wskazanych przez Zamawiającego. Koszty zużycia wody przy korzystaniu ze stojaka hydrantowego w celu wykonywania umowy obciążają Zamawiającego; 8) koszenie i zebranie skoszonej trawy w okresie od maja do października, z terenów klombów obsianych trawą z częstotliwością dostoswaną do zachowania stałej wysokości trawy wynoszącej 8 cm; 9) poprawianie przesuniętej włókniny przeciw chwastom lub naprawa uszkodzonej włókniny w obrębie rabat z bylinami; 10) bieżące uzupełnianie kory lub kamienia ozdobnego. 3. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy, nasadzeń i pielęgnacji niżej wskazanych gazonów, klombów, kwietników i wież kwiatowych : 1) klomby do obsadzenia na terenie Kępna: a) klomb na terenie tzw. „małego parku” przy ulicy Ks. P. Wawrzyniaka o powierzchni nasadzeń 12 m2; b) klomb przy ul. Sportowej (obok bloku Spółdzielni Mieszkaniowej, między Alejami Marcinkowskiego i ul. Tysiąclecia) o powierzchni nasadzeń 16 m2 ; c) klomb na rondzie Kombatantów o powierzchni nasadzeń 30 m2; d) klomb przy tablicy pamiątkowej przy ul. Młyńskiej, o powierzchni 2 m2; e) klomb przy ul. Zachodniej (miedzy dworcem Kępno-Zachód a ul. Broniewskiego) o powierzchni nasadzeń ok. 50m²; 2) gazony, kwietniki i wieże kwiatowe: a) Rynek: - 6 szt. kaskadowych wież kwiatowych o wysokości 1,35 m, kubaturze 668l, ilości poziomów 6, ilość sadzonek 80 szt./wieżę, - 16 gazonów granitowych o pow. 0,5 m2 każdy; - 8 kwietników wiszących o wysokości 0,55 m, kubaturze 70l, ilości poziomów 3, ilość sadzonek 24 szt./kwietnik; - 40 donic o wymiarach około: wysokości 45 cm, średnicy 40cm, kubaturze 35 l; b) „mały park” przy ul. Szpitalnej - 5 szt. kaskadowych wież kwiatowych o wysokości 1,1 m, kubaturze 125l, ilości poziomów 6, ilość sadzonek 40 szt./wieżę, c) ul. Sienkiewicza: - 4 szt. kwietników wiszących o wysokości 0,29 m, kubaturze 14,5 l, ilość sadzonek 10szt./kwietnik; - 2szt. gazonów okrągłych, ilość sadzonek 31 szt./gazon kwiatów wczesnoletnich i 19 szt./gazon kwiatów letnich, - 1 szt. gazon kwadratowy, ilość sadzonek 31 szt./gazon kwiatów wczesnoletnich i 19 szt./gazon kwiatów letnich, - 4 szt. donic, wys. 1,2 m, średnica 1,2 m; ilość sadzonek 35 szt./donicę - kwiatów wczesnoletnich (1 etap nasadzeń) i 35 szt./donicę – kwiatów letnich (2 etap nasadzeń); d) ul. Krótka - 3 szt. kwietników wiszących o wysokości 0,29 m, kubaturze 14,5 l, ilość sadzonek 10szt./kwietnik; e) ul. Rzeźnicka: donica Gianto 120 o pojemności 750 l – 1 szt.l donica gianto 95 o pojemności 360 l – 12 szt., donica Gianto 55 o pojemności 110 l -1 szt., donice wymagają napełnienia ziemią urodzajną i obsadzeniem sadzonkami 35 szt./donice Gianto 120 i Gianto 95, sadzonkami 25 szt./donicę Gianto 55 kwiatów wczesnoletnich (1 etap nasadzeń) i odpowiednio kwiatów letnich (2 etap nasadzeń). 4. Przedmiot umowy, o którym mowa w pkt. 3, obejmuje następujące prace: a) przygotowanie ziemi do nasadzeń kwiatów, uzupełnienie ziemi; b) montaż i demontaż wież kwiatowych (11 szt.) i kwietników wiszących (15 szt.) wraz z ich przechowaniem w okresie zimowym; c) posadzenie kwiatów w ilości ok. 25 – 30 szt. kwiatów/m2 klombów, o których mowa w §3 ust.1; d) odchwaszczanie i nawożenie kwiatów; e) uzupełnianie na bieżąco brakujących kwiatów; f) usuwanie na bieżąco zwiędłych kwiatów; g) jednorazowe obfite podlanie roślin przy nasadzeniu; h) utrzymanie prawidłowej wegetacji roślin poprzez bieżące podlewanie kwiatów w okresie od początku maja od końca września rosnących w gazonach, wieżach kwiatowych i kwietnikach, o których mowa w § 3 pkt 2 z częstotliwością średnio 3 razy w tygodniu. Termin podlewania zostanie dostosowany do panujących warunków atmosferycznych (brak deszczu, wysoka temperatura), dlatego jego częstotliwość jest ruchoma. Zamawiający szacuje, że w ww. okresie suma podlewań wyniesie nie mniej niż 60 razy; i) utrzymanie prawidłowej wegetacji roślin poprzez bieżące podlewanie kwiatów w okresie od początku maja od końca września rosnących w klombach, o których mowa w § 3 pkt 1 z częstotliwością średnio 3 razy w tygodniu. Termin podlewania zostanie dostosowany do panujących warunków atmosferycznych (brak deszczu, wysoka temperatura), dlatego jego częstotliwość jest ruchoma. Zamawiający szacuje, że w ww. okresie suma podlewań wyniesie nie mniej niż 40 razy; j) mycie kolorowych donic Gianto ustawionych na ul. Sienkiewicza, ul. Krótkiej oraz Rzeźnickiej; k) przygotowanie do zimy poprzez uprzątnięcie kwiatów z gazonów, klombów, kwietników. 5. Strony ustalają następujące miejsca, asortyment kwiatów i terminy nasadzeń: 1) pierwszy etap – bratki wielokwiatowe, stokrotki - termin nasadzeń zostanie uzgodniony z Zamawiającym i dostosowany będzie do warunków atmosferycznych ( brak przymrozków, opadów śniegu) jednak w terminie nieprzekraczalnym do 12 kwietnia 2019r.: 1) Rynek północna pierzeja– 8 gazonów granitowych; 2) Rynek – 40 szt. donic bratki wielokwiatowe - drobnokwiatowe; 3) ul. Ks. M. Magnuszewskiego – 4 małych gazony dwuwklęsłe, 4) ul. Sienkiewicza – 4 szt. donice wys. 1,2 m, średnica 1,2 m, 2 gazony okrągłe, 1 szt. gazon kwadratowy. 5) ul. Rzeźnicka – donice, o których mowa w §3 pkt.2 ppkt „e”. 2) drugi etap – kwiaty letnie: ipomoea (różne rodzaje), koleus, pelargonia zwisająca czerwona i różowa, aksamitka różnokolorowa, begonia stale kwitnąca różnokolorowa, biała margaretka (argyranthenum), kocanka, lawenda, canna, pelargonia rabatowa, starzec, surfinia różnokolorowa, szałwia, petunia, plectranthus, bidens, Bluszczyk kurdybanek, werbena, - wszystkie miejsca wymienione w pkt.3 pkt 1 i 2. Termin nasadzeń oraz sposób nasadzeń (kompozycji kwiatowych) zostanie uzgodniony z Zamawiającym, ale nie później niż do dnia 10 czerwca 2018r. UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do przedstawienia harmonogramu wykonywania usług objętych przedmiotem zamówienia, określających dzień tygodnia/miesiąca w którym będzie realizowana dana usługa, co umożliwi bieżącą kontrolę realizacji zamówienia i rozliczenia przedmiotu umowy. II. Termin wykonania zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia – od dnia 18 marca 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r. B. Część 3 (Zadanie nr 3) -Pielęgnacja wraz z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej położonych przy Skwerze Pocztowym, Skwerze przy ul. Rzeźnickiej w Kępnie, Skwerze przy Ul. Spółdzielczej w Kępnie oraz skwerze przy Ul. Kusocińskiego w Hanulinie 1. Zakres zamówienia obejmuje: 1) utrzymanie - pielęgnacja szaty roślinnej Skweru Pocztowego w Kępnie, obejmująca: a) usuwanie przekwitniętych roślin z trawnika (cebulek – po przekwitnięciu), b) wertykulacja i aeracja jednorazowo trawników w celu usunięcia obumarłych źdźbeł trawy i napowietrzenie trawnika po wiosennym przekwitnięciu roślin cebulkowych, j) utrzymywanie trawników, tak aby wysokość trawy wynosiła od 4 do 8 cm wraz z zebraniem i wywiezieniem skoszonej trawy (pierwsze koszenie dostosować do terminu przekwitnięcia roślin cebulkowych), c) podlewanie trawników, drzew, rabat z krzewami i bylinami w okresie od początku maja do końca września w terminach dostosowanych do warunków pogodowych (brak deszczu, susza, wysokie temperatury) w celu zachowania właściwego wzrostu i rozwoju roślin – z częstotliwością nie mniejszą niż 3 razy w tygodniu. Zamawiający szacuje, że w ww. okresie suma podlewań wyniesie 60 razy. W przypadku wysokich temperatur podlewanie należy przeprowadzać w godzinach od 18.00 do 8.00, d) ręczne odchwaszczanie rabat z bylinami – z częstotliwością co 2 tygodnie w okresie od kwietnia do września (nie mniej niż 12 razy), e) odchwaszczanie trawników środkami chwastobójczymi – z częstotliwością 2 razy w całym okresie obowiązywania umowy, f) nawożenie trawników zgodnie z zaleceniami producenta nawozu i terminami dostosowanymi do stanu trawnika – z częstotliwością 2 razy w całym okresie obowiązywania umowy, g) zwalczanie chorób i szkodników roślin, h) poprawianie przesuniętej włókniny przeciw chwastom lub naprawa uszkodzonej włókniny w obrębie rabat z bylinami, i) cięcie pęcherznicy: dwa razy do roku na wiosnę i jesień w celu zagęszczenia i utrzymania pożądanego pokroju i wysokości rośliny, j) cięcie prześwietlające i sanitarne forsycji wg potrzeb, k) formowanie bukszpanowej obwódki oraz formowanie bukszpanowych kuli: dwa razy do roku w czerwcu i pod koniec sierpnia, l) usuwanie przekwitniętych kwiatów, kwiatostanów oraz uschniętych części roślin, m) oczyszczanie drzew z odrostów, n) cięcie pielęgnacyjne drzew i krzewów, o) odmładzanie skupin krzewów, p) usuwanie opadłych liści, gałęzi i obumarłych części roślin i innych odpadów zgromadzonych w obrębie rabat z bylinami ( w miejscach wyłożonych kamieniem ozdobnym usuwanie wykonać wyłącznie dmuchawą ogrodową), q) utrzymanie nasadzeń w konstrukcjach kwiatowych, r) zdjęcie po okresie zimowym zabezpieczeń z drzew i krzewów oraz zabezpieczenie ich na kolejny okres zimowy, s) zebranie, usuniecie i utylizacja odpadów, w tym odpadów biodegradowalnych (nie dotyczy opróżniania koszy na odpady usytuowane w obrębie skweru), t) utrzymanie ciągów pieszych w czystości poprzez ręczne zamiatanie i odchwaszczanie. 2) utrzymanie - pielęgnacja szaty roślinnej Skweru przy ul. Rzeźnickiej w Kępnie, obejmująca: a) ręczne odchwaszczanie rabat z bylinami – z częstotliwością co 2 tygodnie w okresie od kwietnia do września (nie mniej niż 12 razy), b) podlewanie drzew, rabat z krzewami i bylinami w okresie od początku maja do końca września w terminach dostosowanych do warunków pogodowych (brak deszczu, susza, wysokie temperatury) w celu zachowania właściwego wzrostu i rozwoju roślin – z częstotliwością nie mniejszą niż 3 razy w tygodniu. Zamawiający szacuje, że w ww. okresie suma podlewań wyniesie 60 razy. W przypadku wysokich temperatur podlewanie należy przeprowadzać w godzinach od 18.00 do 8.00, c) Zamawiający użyczy nieodpłatnie na czas obowiązywania umowy „stojak hydrantowy” wraz z wyposażeniem, służący do podlewania terenów zieleni z punktów czerpalnych wskazanych przez Zamawiającego. Koszty zużycia wody przy korzystaniu ze stojaka hydrantowego w celu wykonywania umowy obciążają Zamawiającego d) zwalczanie chorób i szkodników roślin, e) poprawianie przesuniętej włókniny przeciw chwastom lub naprawa uszkodzonej włókniny w obrębie rabat z bylinami, f) cięcie prześwietlające i sanitarne roślin wg potrzeb, g) usuwanie przekwitniętych kwiatów, kwiatostanów oraz uschniętych części roślin, h) oczyszczanie drzew z odrostów, i) cięcie pielęgnacyjne drzew i krzewów, j) odmładzanie skupin krzewów, k) usuwanie opadłych liści, gałęzi i obumarłych części roślin i innych odpadów zgromadzonych w obrębie rabat z bylinami ( w miejscach wyłożonych kamieniem ozdobnym usuwanie wykonać wyłącznie dmuchawą ogrodową), l) utrzymanie nasadzeń w konstrukcjach kwiatowych, m) zdjęcie po okresie zimowym zabezpieczeń z drzew i krzewów oraz zabezpieczenie ich na kolejny okres zimowy, n) zebranie, usuniecie i utylizacja odpadów, w tym odpadów biodegradowalnych (nie dotyczy opróżniania koszy na odpady usytuowane w obrębie skweru), o) utrzymanie ciągów pieszych w czystości poprzez ręczne zamiatanie i odchwaszczanie. 3) utrzymanie - pielęgnacja szaty roślinnej Skweru przy ul Spółdzielczej w Kępnie obejmująca: a) obsługa i konserwacja automatycznego systemu nawadniającego wraz z demontażem urządzenia sterującego oraz odwodnienie instalacji przed zimą; b) utrzymywanie trawników, tak aby wysokość trawy wynosiła od 4 do 8 cm wraz z zebraniem i wywiezieniem skoszonej trawy, c) ręczne odchwaszczanie rabat z bylinami – z częstotliwością co 2 tygodnie w okresie od kwietnia do września (nie mniej niż 12 razy), d) odchwaszczanie trawników środkami chwastobójczymi – z częstotliwością 2 razy w całym okresie obowiązywania umowy, e) nawożenie trawników zgodnie z zaleceniami producenta nawozu i terminami dostosowanymi do stanu trawnika – z częstotliwością 2 razy w całym okresie obowiązywania umowy, f) zwalczanie chorób i szkodników roślin, g) poprawianie przesuniętej włókniny przeciw chwastom lub naprawa uszkodzonej włókniny w obrębie rabat z bylinami, h) formowanie bukszpanowych kuli: dwa razy do roku w czerwcu i pod koniec sierpnia, i) usuwanie przekwitniętych kwiatów, kwiatostanów oraz uschniętych części roślin, j) oczyszczanie drzew z odrostów, k) cięcie pielęgnacyjne i formujące drzew i krzewów, l) odmładzanie skupin krzewów, m) usuwanie opadłych liści, gałęzi i obumarłych części roślin i innych odpadów zgromadzonych w obrębie rabat z bylinami ( w miejscach wyłożonych kamieniem ozdobnym usuwanie wykonać wyłącznie dmuchawą ogrodową), n) zdjęcie po okresie zimowym zabezpieczeń z drzew i krzewów oraz zabezpieczenie ich na kolejny okres zimowy, o) zebranie, usuniecie i utylizacja odpadów, w tym odpadów biodegradowalnych (nie dotyczy opróżniania koszy na odpady usytuowane w obrębie skweru), p) utrzymanie ciągów pieszych w czystości poprzez ręczne zamiatanie i odchwaszczanie, q) utrzymanie w czystości urządzeń rekreacyjnych (m. in. stoły do gry w szachy, ławki) poprzez ręczne mycie. 4) utrzymanie - pielęgnacja szaty roślinnej Skweru przy ul. Kusocińskiego w Hanulinie obejmująca: i) obsługa i konserwacja automatycznego systemu nawadniającego wraz z demontażem urządzenia sterującego oraz odwodnienie instalacji przed zimą; j) utrzymywanie trawników, tak aby wysokość trawy wynosiła od 4 do 8 cm, usługa nie obejmuje konieczności zebrania i wywiezienia skoszonej trawy, k) regularne ręczne bądź mechaniczne odchwaszczanie miejsc nasadzonych drzew iglastych i liściastych, l) zwalczanie chorób i szkodników, m) poprawianie przesuniętej włókniny przeciw chwastom lub naprawa uszkodzonej włókniny w obrębie miejsc wyłożonych korą drzewną, n) oczyszczanie drzew z odrostów, o) cięcie pielęgnacyjne drzew i krzewów, p) zebranie, usuniecie i utylizacja odpadów, w tym odpadów biodegradowalnych (nie dotyczy opróżniania koszy na odpady usytuowane w obrębie skweru), q) utrzymanie ciągów pieszych w czystości wraz zachowaniem skrajnej linii oddzielającej od trawnika, 2. Termin realizacji zamówienia: od dnia 18 marca 2019r. do dnia 31 grudnia 2019 roku. UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do przedstawienia harmonogramu wykonywania usług objętych przedmiotem zamówienia, określających dzień tygodnia/miesiąca w którym będzie realizowana dana usługa, co umożliwi bieżącą kontrolę realizacji zamówienia i rozliczenia przedmiotu umowy. III. Ogólne warunki dotyczące zamówienia: 1) Jeżeli w dokumentacji występują nazwy konkretnych produktów, wyrobów, materiałów lub określenie sugerujące wyroby konkretnych firm, Wykonawca winien uznać, iż podane produkty są przykładowe a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów, wyrobów, materiałów równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto w dokumentacji. 2) Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych norm, aprobat. Gdziekolwiek w dokumentach powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne „równoważne” odpowiednie normy zapewniające równy, lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inwestora. D. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Prawa zamówień publicznych. Na podstawie art. 29 ust. 3a. zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Dla udokumentowania tego faktu w terminie jednego tygodnia od podpisania umowy Wykonawca przedłoży zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać. Następnie na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, wykonawca będzie zobligowany przedstawić wykaz i dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób na umowę o pracę przy realizacji zamówienia. W związku z powyższym wykonawca musi przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zatrudnianie tych osób na umowę o pracę, np. kopie umów o pracę lub wyciągi z tych umów zawierające co najmniej imię i nazwisko danej osoby, okres zatrudnienia, nazwę pracodawcy lub kopie zgłoszenia tych osób do ZUS. Pracodawcą tych osób musi być wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum, zgłoszonym zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Jeżeli na terenie prowadzonych usług będzie przebywać osoba nie zatrudniona na umowę o pracę co zostanie, zamawiającego lub jego przedstawicieli (personel) osoba taka będzie musiała opuścić teren prowadzonych robót a wykonawca zapłaci zamawiającemu tytułem kary umownej 1.000,00 zł za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na terenie prowadzonych robót musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez przedstawicieli Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli. E. Dodatkowe wymagania związane z realizacją zamówienia – klauzula społeczna (dotyczy części 1) Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu zamówienia zatrudniona była co najmniej 1 osoba niepełnosprawna spełniająca kryteria o których mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.), Wykonawca, w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do: 1) zatrudnienia, co najmniej 1 osoby niepełnosprawnej, zgodnie z wymaganiami wskazanymi w niniejszym punkcie specyfikacji – klauzula społeczna – w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty rozpoczęcia realizacji robót, w pełnym wymiarze czasu pracy, nieprzerwanie przez cały okres wykonywania usług; Jeżeli wykonawca nie wykona obowiązków określonych w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu to zamawiający jest uprawniony do zapłacenia zamawiającemu kary umownej, w wysokości iloczynu 1000 zł za każdy miesiąc, w którym osoba niepełnosprawna nie była zatrudniona. 2) przedłożenia Zamawiającemu, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty rozpoczęcia realizacji robót, umowy o pracę oraz orzeczenia o niepełnosprawności zatrudnionej osoby niepełnosprawnej wraz z dokumentami potwierdzającymi zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych. 3) W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę niepełnosprawną lub przez pracodawcę (z winy osoby niepełnosprawnej), wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby niepełnosprawnej w terminie do 14 dni od ustania stosunku pracy. Jeżeli wykonawca nie wykona obowiązków określonych w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu to zamawiający jest uprawniony do zapłacenia zamawiającemu kary umownej, w wysokości iloczynu 1000 zł za każdy miesiąc, w którym osoba niepełnosprawna nie była zatrudniona. 4) Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań dotyczących zatrudniania w/w osoby poprzez: zażądanie w każdym czasie podczas realizacji zamówienia od wykonawcy przedstawienia dokumentacji zatrudnienia osób niepełnosprawnych, a wykonawca ma obowiązek przedstawić ją niezwłocznie zamawiającemu. W szczególności wykonawca obowiązany jest przedstawić umowę o prace, orzeczenia o niepełnosprawności oraz dokumenty z zakresu ubezpieczenia społecznego. 5) W przypadku niezatrudniania w sposób nieprzerwany przy realizacji zamówienia osoby niepełnosprawnej wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia zamawiającemu kary umownej, w wysokości iloczynu 1000 zł za każdy miesiąc w którym osoba niepełnosprawna nie była zatrudniona. F. Pozostałe wymagania Zamawiającego: 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 2. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne z zastrzeżeniem art. 93 ust.4 Pzp. 4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć OFERTĘ na jedną, dwie lub wszystkie z trzech przedstawionych części.

II.5) Główny kod CPV: 90000000-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą: 1.1.W zakresie części 1: spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy, w tym w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących: A. zdolności technicznych i zawodowych wykaże, wykonanie min. dwóch usług, których czas trwania wynosił co najmniej 6 miesięcy polegających na pielęgnacji terenów zielonych w szczególności polegających na koszenie, sprzątanie, grabienie liści, formowanie żywopłotów itp. o wartości minimum 120.000 zł brutto każda wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: b) na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia: - odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w odpis winien być złożony przez każdego z nich odrębnie. (dotyczy części 1-3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w rozdziale IV.B punkcie 2.b). 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale IV.B pkt 2.b) - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale IV.B pkt 2.b), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: a) na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu , dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; (załącznik nr 6) – dotyczy części 1 (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w wykaz winien być złożony przez Wykonawcę spełniającego warunek, bądź przez Pełnomocnika występującego w imieniu Wykonawców, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa);
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
A. Dokumenty jakie mają złożyć wykonawcy wraz z ofertą: 1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ; (dotyczy części 1) b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie określonym w załączniku nr 2 do SIWZ; (dotyczy części 1-3) c) Zobowiązanie do udostępnienia zasobów (opcjonalnie o ile Wykonawca korzysta z zasobów innego podmiotu) 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w oświadczenia muszą dotyczyć każdego z Wykonawców i winny być złożone przez każdego z nich odrębnie. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w ust. 1. 4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1. 5. Jeżeli wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego oraz wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku. B. DOKUMENTY, JAKICH BĘDZIE ŻĄDAĆ ZAMAWIAJĄCY PO OTWARCIU OFERT 1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w informacja musi dotyczyć każdego z Wykonawców i winna być złożona przez każdego z nich odrębnie). 5. Zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy Pzp jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy, na każdym etapie postępowania do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 6. Oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. Wykonawca, pod rygorem stwierdzenia uchylania się od podpisania umowy, przed podpisaniem Umowy przedłoży: a) dokument lub dokumenty potwierdzające prawo osób składających podpis pod umową do występowania w imieniu Wykonawcy i dokonywania w jego imieniu składania oświadczenia woli (pełnomocnictwo, wypis z rejestru lub centralnej ewidencji); b) harmonogram wykonywania usług objętych przedmiotem zamówienia, określających dzień tygodnia/miesiąca w którym będzie realizowana dana usługa, co umożliwi bieżącą kontrolę realizacji zamówienia i rozliczenia przedmiotu umowy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: - część I - 4 000,00 PLN, słownie: cztery tysiące PLN, - część 2 i 3 wadium nie jest wymagane 1. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275 ze zm.). 2. Nie dopuszcza się składania wadium w innej walucie niż PLN, zapis ten dotyczy również wadium złożonego w innej formie niż w pieniądzu. 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 3) kwotę gwarancji, 4) termin ważności gwarancji, 4. Wadium wnoszone w pieniądzu winno być wpłacone na rachunek bankowy: w Santander Bank Polska S.A.. Oddział w Kępnie nr rachunku 65 1090 1144 0000 0000 1400 3711 UWAGA: Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na wskazany rachunek bankowy. 5. Dowód wniesienia wadium Wykonawca składa w wraz z ofertą. W przypadku: poręczeń bankowych, gwarancji bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji ubezpieczeniowych, poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dowód wniesienia wadium musi zostać dołączony do oferty w oryginale. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin płatności faktury 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-27, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta wraz z wszystkimi załącznikami, w tym dokumentami, musi być sporządzona w języku polskim. W przypadku, gdy wymagane dokumenty sporządzone są w języku obcym Zamawiający wymaga dołączenia do każdego dokumentu tłumaczenia na język polski poświadczonego przez Wykonawcę.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Część nr 1 (zadanie nr 1): Pielęgnacja wraz z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej położonych w obrębie Miasta Kępna oraz Osiedla Hanulin (z wyłączeniem skweru przy ul. Kusocińskiego w Hanulinie).
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:A. Część nr 1 (zadanie nr 1): Pielęgnacja wraz z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej położonych w obrębie Miasta Kępna oraz Osiedla Hanulin (z wyłączeniem skweru przy ul. Kusocińskiego w Hanulinie). 1) Zakres zamówienia obejmuje: a) Utrzymanie estetycznego wyglądu terenów zielonych. b) Koszenie trawy na terenach zielonych. c) Grabienie i usuwanie opadłych liści, gałęzi. d) Usuwanie roślinności z traktów komunikacyjnych za pomocą środków chemicznych i mechanicznie. e) Oczyszczanie ławek parkowych. f) Usuwanie gniazd gawronów i kruków z korony drzew. g) Prace porządkowe w miejscach pamięci narodowej. h) Transport zebranych odpadów do RIPOK-u, a w przypadku awarii do innej instalacji zastępczej wskazanej przez ZZO Olszowa Sp. z o.o.; II. Szczegółowy zakres umowy obejmuje wykonanie następujących prac: 1. Utrzymanie estetycznego wyglądu terenów zielonych poprzez: a) dbanie o prawidłową wegetację roślin, krzewów i drzew, trawników na terenach objętych niniejszą umową, a w tym opryskiwanie roślin, nawożenie; b) dbałość o czystość i porządek na terenach zielonych, w tym również sprzątanie błota i innych zanieczyszczeń z przechodzących przez te tereny chodników i ścieżek, c) utrzymanie czystości na trawnikach, w skupinach krzewów, żywopłotach, różankach i ścieżkach poprzez usunięcie zanieczyszczeń (gruz, beton, padlina, trawy, liście, gałęzie, olej, niedopałki, szkło, papiery, opakowania z tworzyw sztucznych, banery i inne nieczystości oraz przeszkody zagrażające bezpieczeństwu ruchu pieszego). d) bieżące odchwaszczanie, usuwanie samosiewów i odrostów korzeniowych, e) usuwanie posuszu i połamanych gałęzi z korony drzew, oraz gałęzi zwisających nad ścieżkami f) usuwanie skutków zdarzeń innych ( zdarzeń związanych z siłami przyrody oraz dewastacji terenów i urządzeń), g) usuwanie odpadów, a w szczególności szkła, niedopałków papierosów, plastików, papieru odchodów itp. z terenów objętych niniejszą umową - z wyjątkiem opróżniania koszy ulicznych na odpady, h) pielęgnacja żywopłotów i krzewów poprzez ukształtowanie pokroju naturalnego lub sztucznego polegająca na cięciu pędów niezdrewniałych wraz z odchwaszczeniem i wywozem odpadów i) odchwaszczanie, usuwanie samosiewów i odrostów korzeniowych, 1) Koszenie trawy na terenach zielonych w sposób: a) trawniki określone w załączniku nr 1 do SOPZ należy kosić w okresie od maja do października, 2 razy w miesiącu ( najlepiej w 2 i 4 tygodniu miesiąca, uwzględniając warunki pogodowe), lub raz w miesiącu (najlepiej w 4 tygodniu miesiąca, uwzględniając warunki pogodowe) zgodnie z częstotliwością wskazaną w załączniku nr 2 do SOPZ, b) aby wysokość trawy po skoszeniu wynosiła od 4 do 8 cm, za wyjątkiem terenów podanych w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji gdzie dopuszcza się wysokość trawy 15 cm, c) przy równoczesnym podkoszeniu trawy przy elementach architektonicznych i wyposażeniach, nawierzchniach, drzewach, skupinach krzewów, rabatach itp. d) przy użyciu odpowiednich środków technicznych przystosowanych do wykonywania tego rodzaju prac, e) zbieranie i wywożenie skoszonej trawy z terenów podanych w załączniku nr 1 do niniejszego SOPZ, f) pierwsze wiosenne koszenie traw należy zrealizować najpóźniej do dnia 6 maja 2019r. 2) Grabienie i usuwanie opadłych liści, gałęzi z terenów wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego SOPZ (trawniki, zieleńce, alejki, chodniki). Usługa obejmuje: 1. wiosenne wygrabienie liści i zanieczyszczeń pozimowych spod drzew, skupin krzewów i z trawników wraz z wywozem, które należy zrealizować najpóźniej do dnia 12 kwietnia 2019r. 2. jesienne systematyczne wygrabienie liści i innych zanieczyszczeń wraz z ich wywozem, które należy zrealizować najpóźniej do dnia 13 grudnia 2019r. 3) Usuwanie roślinności z traktów komunikacyjnych za pomocą środków chemicznych i mechanicznie, a także odtwarzanie ścieżek i alejek parkowych. Usługa gracowania dotyczy również usuwania roślinności na linii skrajnej z chodnikami dla pieszych, jezdnią, parkingami. 4) Oczyszczanie ławek parkowych z zanieczyszczeń wraz z demontażem i utylizacją uszkodzonych elementów konstrukcyjnych ławek. 5) Usuwanie gniazd gawronów i kruków z korony drzew rosnących na terenach wymienionych w załączniku nr do niniejszej specyfikacji przy zastosowaniu podnośnika, metody wspinaczkowej lub w inny podobny sposób, niepowodujący uszkodzenia drzew w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, ale obejmującym okres od 02 listopada 2019r. do 20 grudnia 2019r. Usuwanie gniazd gawronów i kruków wykonać na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016r., poz. 2183). 6) Prace porządkowe w następujących miejscach pamięci narodowej: a) Kępno, ulica Księdza Mariana Magnuszewskiego – miejsce pamięci osób pomordowanych przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Kępnie w latach 1945–1956, b) miejscowość Przybyszów – Korzeń; pomnik ku pamięci Powstańców Wielkopolskich. Obowiązek ten realizowany będzie poprzez sprzątanie, usuwanie chwastów, przycinanie trawy i zamiatanie w/w wymienionych miejsc z częstotliwością podaną w załączniku nr 2 do SOPZ. Usługa nie obejmuje napraw konstrukcji budowli, malowania, kosztów okolicznościowych zniczy i kwiatów. 7) Transport zebranych odpadów poprzez zebranie i wywiezienie do RIPOK-u wszelkich zanieczyszczeń i odpadów powstałych i zebranych podczas wykonywania wszystkich prac, których mowa w pkt 1-7. W przypadku awarii Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) transport odpadów nastąpi do innej instalacji zastępczej wskazanej przez ZZO Olszowa Sp. z o.o. II. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019roku. D. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Prawa zamówień publicznych. Na podstawie art. 29 ust. 3a. zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Dla udokumentowania tego faktu w terminie jednego tygodnia od podpisania umowy Wykonawca przedłoży zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać. Następnie na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, wykonawca będzie zobligowany przedstawić wykaz i dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób na umowę o pracę przy realizacji zamówienia. W związku z powyższym wykonawca musi przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zatrudnianie tych osób na umowę o pracę, np. kopie umów o pracę lub wyciągi z tych umów zawierające co najmniej imię i nazwisko danej osoby, okres zatrudnienia, nazwę pracodawcy lub kopie zgłoszenia tych osób do ZUS. Pracodawcą tych osób musi być wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum, zgłoszonym zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Jeżeli na terenie prowadzonych usług będzie przebywać osoba nie zatrudniona na umowę o pracę co zostanie, zamawiającego lub jego przedstawicieli (personel) osoba taka będzie musiała opuścić teren prowadzonych robót a wykonawca zapłaci zamawiającemu tytułem kary umownej 1.000,00 zł za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na terenie prowadzonych robót musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez przedstawicieli Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli. E. Dodatkowe wymagania związane z realizacją zamówienia – klauzula społeczna (dotyczy części 1) Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu zamówienia zatrudniona była co najmniej 1 osoba niepełnosprawna spełniająca kryteria o których mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.), Wykonawca, w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do: 1) zatrudnienia, co najmniej 1 osoby niepełnosprawnej, zgodnie z wymaganiami wskazanymi w niniejszym punkcie specyfikacji – klauzula społeczna – w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty rozpoczęcia realizacji robót, w pełnym wymiarze czasu pracy, nieprzerwanie przez cały okres wykonywania usług; Jeżeli wykonawca nie wykona obowiązków określonych w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu to zamawiający jest uprawniony do zapłacenia zamawiającemu kary umownej, w wysokości iloczynu 1000 zł za każdy miesiąc, w którym osoba niepełnosprawna nie była zatrudniona. 2) przedłożenia Zamawiającemu, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty rozpoczęcia realizacji robót, umowy o pracę oraz orzeczenia o niepełnosprawności zatrudnionej osoby niepełnosprawnej wraz z dokumentami potwierdzającymi zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych. 3) W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę niepełnosprawną lub przez pracodawcę (z winy osoby niepełnosprawnej), wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby niepełnosprawnej w terminie do 14 dni od ustania stosunku pracy. Jeżeli wykonawca nie wykona obowiązków określonych w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu to zamawiający jest uprawniony do zapłacenia zamawiającemu kary umownej, w wysokości iloczynu 1000 zł za każdy miesiąc, w którym osoba niepełnosprawna nie była zatrudniona. 4) Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań dotyczących zatrudniania w/w osoby poprzez: zażądanie w każdym czasie podczas realizacji zamówienia od wykonawcy przedstawienia dokumentacji zatrudnienia osób niepełnosprawnych, a wykonawca ma obowiązek przedstawić ją niezwłocznie zamawiającemu. W szczególności wykonawca obowiązany jest przedstawić umowę o prace, orzeczenia o niepełnosprawności oraz dokumenty z zakresu ubezpieczenia społecznego. 5) W przypadku niezatrudniania w sposób nieprzerwany przy realizacji zamówienia osoby niepełnosprawnej wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia zamawiającemu kary umownej, w wysokości iloczynu 1000 zł za każdy miesiąc w którym osoba niepełnosprawna nie była zatrudniona. F. Pozostałe wymagania Zamawiającego: 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 2. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne z zastrzeżeniem art. 93 ust.4 Pzp. 4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć OFERTĘ na jedną, dwie lub wszystkie z trzech przedstawionych części.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin płatności faktury 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Część 2 (zadanie nr 2) Dostawa, nasadzenie i pielęgnacja roślin w gazonach, klombach, kwietnikach i wieżach kwiatowych na terenie Miasta Kępna
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 2 (zadanie nr 2) Dostawa, nasadzenie i pielęgnacja roślin w gazonach, klombach, kwietnikach i wieżach kwiatowych na terenie Miasta Kępna I. Zakres zamówienia obejmuje: 1. Wykonawca zobowiązuje się do pielęgnowania następujących terenów zielonych : 1. tereny zielone na kępińskim Rynku, tj.: a) klomb wokół komory klimatyzacyjnej przy ratuszu o powierzchni ok. 22 m2; b) klomby na południowej pierzei rynku o powierzchni ok. 180 m2; c) klomb na północnej pierzei rynku o powierzchni ok. 100 m2; d) klomb wokół pomnika o powierzchni 50 m2; e) tereny pod drzewami na kępińskim Rynku (ograniczone obrzeżami) – wokół 53 sztuk drzew, o łącznej powierzchni terenu ok. 35 m2 ; f) klomby wokół drzew rosnących przy kępińskim ratuszu (2 jodły) o łącznej powierzchni 28 m2 ; 2. klomby przy ul. Wawrzyniaka oraz klomby na skrzyżowaniu z ul. Obrońców Pokoju (o łącznej powierzchni ok. 70m2 ); 3. klomb na rondzie Kombatantów o powierzchni 95 m2; 4. klomb na rondzie przy ul. Cichy Zaułek o powierzchni 55 m2; 5. klomb przy ul. Sportowej (obok bloku Spółdzielni Mieszkaniowej, między Alejami Marcinkowskiego i ul. Tysiąclecia) o powierzchni 105 m2 , 6. miejsce wokół tablicy pamiątkowej u zbiegu ulic Młyńskiej i Granicznej o powierzchni 20 m2; 7. klomb na terenie tzw. „małego parku” przy ulicy Ks. P. Wawrzyniaka o powierzchni 40 m2; 8. klomby przy ul. Staszica skrzyżowaniu ul. Staszica z ul. Kościelną oraz skrzyżowaniu ul. Staszica z ul. Broniewskiego (o łącznej powierzchni ok. 100 m2 ); 9. klomb przy ul. Zamkowej o łącznej powierzchni 20 m2; 10. klomb przy ul. Zachodniej (miedzy dworcem Kępno-Zachód a ul. Broniewskiego) o powierzchni 220 m2; 11. 4 szt. donic obsadzonych bukszpanem; 12. klomb przy skrzyżowaniu ul. Grabowskiej z drogą gminną w kierunku zakładu produkcji pianki poliuretanowej o powierzchni 355 m2; 2. Pielęgnowanie terenów zielonych, o których mowa w pkt. 1 obejmuje swoim zakresem: 1) sprzątanie i usuwanie odpadów dwa razy w tygodniu; 2) nawożenie nie mniej niż 2 razy o okresie obowiązywania umowy; 3) przycinanie roślin nie mniej niż 2 razy w okresie obowiązywania umowy; utrzymywanie formowanego kształtu wybranych roślin, 4) usuwanie przekwitniętych kwiatostanów z roślin wieloletnich i cebulowych, 5) jesienne przygotowanie roślin do zimy w tym: wiązanie traw, cięcie lawendy, szałwii i liliowców itp. oraz pozimowe uprzątnięcie zabezpieczeń jak i cięcie roślin; 6) utrzymanie prawidłowej wegetacji roślin poprzez bieżące podlewanie roślin w okresie od początku maja od końca września rosnących na terenach zielonych, o których mowa w ust.1 z częstotliwością średnio 2 razy w tygodniu. Termin podlewania zostanie dostosowany do panujących warunków atmosferycznych(brak deszczu, wysoka temperatura), dlatego jego częstotliwość jest ruchoma. Zamawiający szacuje, że w ww. okresie suma podlewań wyniesie nie mniej niż 40 razy; 7) Zamawiający użyczy nieodpłatnie na czas obowiązywania umowy „stojak hydrantowy” wraz z wyposażeniem, służący do podlewania terenów zieleni z punktów czerpalnych wskazanych przez Zamawiającego. Koszty zużycia wody przy korzystaniu ze stojaka hydrantowego w celu wykonywania umowy obciążają Zamawiającego; 8) koszenie i zebranie skoszonej trawy w okresie od maja do października, z terenów klombów obsianych trawą z częstotliwością dostoswaną do zachowania stałej wysokości trawy wynoszącej 8 cm; 9) poprawianie przesuniętej włókniny przeciw chwastom lub naprawa uszkodzonej włókniny w obrębie rabat z bylinami; 10) bieżące uzupełnianie kory lub kamienia ozdobnego. 3. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy, nasadzeń i pielęgnacji niżej wskazanych gazonów, klombów, kwietników i wież kwiatowych : 1) klomby do obsadzenia na terenie Kępna: a) klomb na terenie tzw. „małego parku” przy ulicy Ks. P. Wawrzyniaka o powierzchni nasadzeń 12 m2; b) klomb przy ul. Sportowej (obok bloku Spółdzielni Mieszkaniowej, między Alejami Marcinkowskiego i ul. Tysiąclecia) o powierzchni nasadzeń 16 m2 ; c) klomb na rondzie Kombatantów o powierzchni nasadzeń 30 m2; d) klomb przy tablicy pamiątkowej przy ul. Młyńskiej, o powierzchni 2 m2; e) klomb przy ul. Zachodniej (miedzy dworcem Kępno-Zachód a ul. Broniewskiego) o powierzchni nasadzeń ok. 50m²; 2) gazony, kwietniki i wieże kwiatowe: a) Rynek: - 6 szt. kaskadowych wież kwiatowych o wysokości 1,35 m, kubaturze 668l, ilości poziomów 6, ilość sadzonek 80 szt./wieżę, - 16 gazonów granitowych o pow. 0,5 m2 każdy; - 8 kwietników wiszących o wysokości 0,55 m, kubaturze 70l, ilości poziomów 3, ilość sadzonek 24 szt./kwietnik; - 40 donic o wymiarach około: wysokości 45 cm, średnicy 40cm, kubaturze 35 l; b) „mały park” przy ul. Szpitalnej - 5 szt. kaskadowych wież kwiatowych o wysokości 1,1 m, kubaturze 125l, ilości poziomów 6, ilość sadzonek 40 szt./wieżę, c) ul. Sienkiewicza: - 4 szt. kwietników wiszących o wysokości 0,29 m, kubaturze 14,5 l, ilość sadzonek 10szt./kwietnik; - 2szt. gazonów okrągłych, ilość sadzonek 31 szt./gazon kwiatów wczesnoletnich i 19 szt./gazon kwiatów letnich, - 1 szt. gazon kwadratowy, ilość sadzonek 31 szt./gazon kwiatów wczesnoletnich i 19 szt./gazon kwiatów letnich, - 4 szt. donic, wys. 1,2 m, średnica 1,2 m; ilość sadzonek 35 szt./donicę - kwiatów wczesnoletnich (1 etap nasadzeń) i 35 szt./donicę – kwiatów letnich (2 etap nasadzeń); d) ul. Krótka - 3 szt. kwietników wiszących o wysokości 0,29 m, kubaturze 14,5 l, ilość sadzonek 10szt./kwietnik; e) ul. Rzeźnicka: donica Gianto 120 o pojemności 750 l – 1 szt.l donica gianto 95 o pojemności 360 l – 12 szt., donica Gianto 55 o pojemności 110 l -1 szt., donice wymagają napełnienia ziemią urodzajną i obsadzeniem sadzonkami 35 szt./donice Gianto 120 i Gianto 95, sadzonkami 25 szt./donicę Gianto 55 kwiatów wczesnoletnich (1 etap nasadzeń) i odpowiednio kwiatów letnich (2 etap nasadzeń). 4. Przedmiot umowy, o którym mowa w pkt. 3, obejmuje następujące prace: a) przygotowanie ziemi do nasadzeń kwiatów, uzupełnienie ziemi; b) montaż i demontaż wież kwiatowych (11 szt.) i kwietników wiszących (15 szt.) wraz z ich przechowaniem w okresie zimowym; c) posadzenie kwiatów w ilości ok. 25 – 30 szt. kwiatów/m2 klombów, o których mowa w §3 ust.1; d) odchwaszczanie i nawożenie kwiatów; e) uzupełnianie na bieżąco brakujących kwiatów; f) usuwanie na bieżąco zwiędłych kwiatów; g) jednorazowe obfite podlanie roślin przy nasadzeniu; h) utrzymanie prawidłowej wegetacji roślin poprzez bieżące podlewanie kwiatów w okresie od początku maja od końca września rosnących w gazonach, wieżach kwiatowych i kwietnikach, o których mowa w § 3 pkt 2 z częstotliwością średnio 3 razy w tygodniu. Termin podlewania zostanie dostosowany do panujących warunków atmosferycznych (brak deszczu, wysoka temperatura), dlatego jego częstotliwość jest ruchoma. Zamawiający szacuje, że w ww. okresie suma podlewań wyniesie nie mniej niż 60 razy; i) utrzymanie prawidłowej wegetacji roślin poprzez bieżące podlewanie kwiatów w okresie od początku maja od końca września rosnących w klombach, o których mowa w § 3 pkt 1 z częstotliwością średnio 3 razy w tygodniu. Termin podlewania zostanie dostosowany do panujących warunków atmosferycznych (brak deszczu, wysoka temperatura), dlatego jego częstotliwość jest ruchoma. Zamawiający szacuje, że w ww. okresie suma podlewań wyniesie nie mniej niż 40 razy; j) mycie kolorowych donic Gianto ustawionych na ul. Sienkiewicza, ul. Krótkiej oraz Rzeźnickiej; k) przygotowanie do zimy poprzez uprzątnięcie kwiatów z gazonów, klombów, kwietników. 5. Strony ustalają następujące miejsca, asortyment kwiatów i terminy nasadzeń: 1) pierwszy etap – bratki wielokwiatowe, stokrotki - termin nasadzeń zostanie uzgodniony z Zamawiającym i dostosowany będzie do warunków atmosferycznych ( brak przymrozków, opadów śniegu) jednak w terminie nieprzekraczalnym do 12 kwietnia 2019r.: 1) Rynek północna pierzeja– 8 gazonów granitowych; 2) Rynek – 40 szt. donic bratki wielokwiatowe - drobnokwiatowe; 3) ul. Ks. M. Magnuszewskiego – 4 małych gazony dwuwklęsłe, 4) ul. Sienkiewicza – 4 szt. donice wys. 1,2 m, średnica 1,2 m, 2 gazony okrągłe, 1 szt. gazon kwadratowy. 5) ul. Rzeźnicka – donice, o których mowa w §3 pkt.2 ppkt „e”. 2) drugi etap – kwiaty letnie: ipomoea (różne rodzaje), koleus, pelargonia zwisająca czerwona i różowa, aksamitka różnokolorowa, begonia stale kwitnąca różnokolorowa, biała margaretka (argyranthenum), kocanka, lawenda, canna, pelargonia rabatowa, starzec, surfinia różnokolorowa, szałwia, petunia, plectranthus, bidens, Bluszczyk kurdybanek, werbena, - wszystkie miejsca wymienione w pkt.3 pkt 1 i 2. Termin nasadzeń oraz sposób nasadzeń (kompozycji kwiatowych) zostanie uzgodniony z Zamawiającym, ale nie później niż do dnia 10 czerwca 2018r. UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do przedstawienia harmonogramu wykonywania usług objętych przedmiotem zamówienia, określających dzień tygodnia/miesiąca w którym będzie realizowana dana usługa, co umożliwi bieżącą kontrolę realizacji zamówienia i rozliczenia przedmiotu umowy. II. Termin wykonania zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia – od dnia 18 marca 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r. D. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Prawa zamówień publicznych. Na podstawie art. 29 ust. 3a. zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Dla udokumentowania tego faktu w terminie jednego tygodnia od podpisania umowy Wykonawca przedłoży zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać. Następnie na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, wykonawca będzie zobligowany przedstawić wykaz i dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób na umowę o pracę przy realizacji zamówienia. W związku z powyższym wykonawca musi przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zatrudnianie tych osób na umowę o pracę, np. kopie umów o pracę lub wyciągi z tych umów zawierające co najmniej imię i nazwisko danej osoby, okres zatrudnienia, nazwę pracodawcy lub kopie zgłoszenia tych osób do ZUS. Pracodawcą tych osób musi być wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum, zgłoszonym zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Jeżeli na terenie prowadzonych usług będzie przebywać osoba nie zatrudniona na umowę o pracę co zostanie, zamawiającego lub jego przedstawicieli (personel) osoba taka będzie musiała opuścić teren prowadzonych robót a wykonawca zapłaci zamawiającemu tytułem kary umownej 1.000,00 zł za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na terenie prowadzonych robót musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez przedstawicieli Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli. F. Pozostałe wymagania Zamawiającego: 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 2. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne z zastrzeżeniem art. 93 ust.4 Pzp. 4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć OFERTĘ na jedną, dwie lub wszystkie z trzech przedstawionych części.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-03-18
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin płatności faktury 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Część 3 (Zadanie nr 3) -Pielęgnacja wraz z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej położonych przy Skwerze Pocztowym, Skwerze przy ul. Rzeźnickiej w Kępnie, Skwerze przy Ul. Spółdzielczej w Kępnie oraz skwerze przy Ul. Kusocińskiego w Hanulinie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 3 (Zadanie nr 3) -Pielęgnacja wraz z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej położonych przy Skwerze Pocztowym, Skwerze przy ul. Rzeźnickiej w Kępnie, Skwerze przy Ul. Spółdzielczej w Kępnie oraz skwerze przy Ul. Kusocińskiego w Hanulinie 1. Zakres zamówienia obejmuje: 1) utrzymanie - pielęgnacja szaty roślinnej Skweru Pocztowego w Kępnie, obejmująca: a) usuwanie przekwitniętych roślin z trawnika (cebulek – po przekwitnięciu), b) wertykulacja i aeracja jednorazowo trawników w celu usunięcia obumarłych źdźbeł trawy i napowietrzenie trawnika po wiosennym przekwitnięciu roślin cebulkowych, j) utrzymywanie trawników, tak aby wysokość trawy wynosiła od 4 do 8 cm wraz z zebraniem i wywiezieniem skoszonej trawy (pierwsze koszenie dostosować do terminu przekwitnięcia roślin cebulkowych), c) podlewanie trawników, drzew, rabat z krzewami i bylinami w okresie od początku maja do końca września w terminach dostosowanych do warunków pogodowych (brak deszczu, susza, wysokie temperatury) w celu zachowania właściwego wzrostu i rozwoju roślin – z częstotliwością nie mniejszą niż 3 razy w tygodniu. Zamawiający szacuje, że w ww. okresie suma podlewań wyniesie 60 razy. W przypadku wysokich temperatur podlewanie należy przeprowadzać w godzinach od 18.00 do 8.00, d) ręczne odchwaszczanie rabat z bylinami – z częstotliwością co 2 tygodnie w okresie od kwietnia do września (nie mniej niż 12 razy), e) odchwaszczanie trawników środkami chwastobójczymi – z częstotliwością 2 razy w całym okresie obowiązywania umowy, f) nawożenie trawników zgodnie z zaleceniami producenta nawozu i terminami dostosowanymi do stanu trawnika – z częstotliwością 2 razy w całym okresie obowiązywania umowy, g) zwalczanie chorób i szkodników roślin, h) poprawianie przesuniętej włókniny przeciw chwastom lub naprawa uszkodzonej włókniny w obrębie rabat z bylinami, i) cięcie pęcherznicy: dwa razy do roku na wiosnę i jesień w celu zagęszczenia i utrzymania pożądanego pokroju i wysokości rośliny, j) cięcie prześwietlające i sanitarne forsycji wg potrzeb, k) formowanie bukszpanowej obwódki oraz formowanie bukszpanowych kuli: dwa razy do roku w czerwcu i pod koniec sierpnia, l) usuwanie przekwitniętych kwiatów, kwiatostanów oraz uschniętych części roślin, m) oczyszczanie drzew z odrostów, n) cięcie pielęgnacyjne drzew i krzewów, o) odmładzanie skupin krzewów, p) usuwanie opadłych liści, gałęzi i obumarłych części roślin i innych odpadów zgromadzonych w obrębie rabat z bylinami ( w miejscach wyłożonych kamieniem ozdobnym usuwanie wykonać wyłącznie dmuchawą ogrodową), q) utrzymanie nasadzeń w konstrukcjach kwiatowych, r) zdjęcie po okresie zimowym zabezpieczeń z drzew i krzewów oraz zabezpieczenie ich na kolejny okres zimowy, s) zebranie, usuniecie i utylizacja odpadów, w tym odpadów biodegradowalnych (nie dotyczy opróżniania koszy na odpady usytuowane w obrębie skweru), t) utrzymanie ciągów pieszych w czystości poprzez ręczne zamiatanie i odchwaszczanie. 2) utrzymanie - pielęgnacja szaty roślinnej Skweru przy ul. Rzeźnickiej w Kępnie, obejmująca: a) ręczne odchwaszczanie rabat z bylinami – z częstotliwością co 2 tygodnie w okresie od kwietnia do września (nie mniej niż 12 razy), b) podlewanie drzew, rabat z krzewami i bylinami w okresie od początku maja do końca września w terminach dostosowanych do warunków pogodowych (brak deszczu, susza, wysokie temperatury) w celu zachowania właściwego wzrostu i rozwoju roślin – z częstotliwością nie mniejszą niż 3 razy w tygodniu. Zamawiający szacuje, że w ww. okresie suma podlewań wyniesie 60 razy. W przypadku wysokich temperatur podlewanie należy przeprowadzać w godzinach od 18.00 do 8.00, c) Zamawiający użyczy nieodpłatnie na czas obowiązywania umowy „stojak hydrantowy” wraz z wyposażeniem, służący do podlewania terenów zieleni z punktów czerpalnych wskazanych przez Zamawiającego. Koszty zużycia wody przy korzystaniu ze stojaka hydrantowego w celu wykonywania umowy obciążają Zamawiającego d) zwalczanie chorób i szkodników roślin, e) poprawianie przesuniętej włókniny przeciw chwastom lub naprawa uszkodzonej włókniny w obrębie rabat z bylinami, f) cięcie prześwietlające i sanitarne roślin wg potrzeb, g) usuwanie przekwitniętych kwiatów, kwiatostanów oraz uschniętych części roślin, h) oczyszczanie drzew z odrostów, i) cięcie pielęgnacyjne drzew i krzewów, j) odmładzanie skupin krzewów, k) usuwanie opadłych liści, gałęzi i obumarłych części roślin i innych odpadów zgromadzonych w obrębie rabat z bylinami ( w miejscach wyłożonych kamieniem ozdobnym usuwanie wykonać wyłącznie dmuchawą ogrodową), l) utrzymanie nasadzeń w konstrukcjach kwiatowych, m) zdjęcie po okresie zimowym zabezpieczeń z drzew i krzewów oraz zabezpieczenie ich na kolejny okres zimowy, n) zebranie, usuniecie i utylizacja odpadów, w tym odpadów biodegradowalnych (nie dotyczy opróżniania koszy na odpady usytuowane w obrębie skweru), o) utrzymanie ciągów pieszych w czystości poprzez ręczne zamiatanie i odchwaszczanie. 3) utrzymanie - pielęgnacja szaty roślinnej Skweru przy ul Spółdzielczej w Kępnie obejmująca: a) obsługa i konserwacja automatycznego systemu nawadniającego wraz z demontażem urządzenia sterującego oraz odwodnienie instalacji przed zimą; b) utrzymywanie trawników, tak aby wysokość trawy wynosiła od 4 do 8 cm wraz z zebraniem i wywiezieniem skoszonej trawy, c) ręczne odchwaszczanie rabat z bylinami – z częstotliwością co 2 tygodnie w okresie od kwietnia do września (nie mniej niż 12 razy), d) odchwaszczanie trawników środkami chwastobójczymi – z częstotliwością 2 razy w całym okresie obowiązywania umowy, e) nawożenie trawników zgodnie z zaleceniami producenta nawozu i terminami dostosowanymi do stanu trawnika – z częstotliwością 2 razy w całym okresie obowiązywania umowy, f) zwalczanie chorób i szkodników roślin, g) poprawianie przesuniętej włókniny przeciw chwastom lub naprawa uszkodzonej włókniny w obrębie rabat z bylinami, h) formowanie bukszpanowych kuli: dwa razy do roku w czerwcu i pod koniec sierpnia, i) usuwanie przekwitniętych kwiatów, kwiatostanów oraz uschniętych części roślin, j) oczyszczanie drzew z odrostów, k) cięcie pielęgnacyjne i formujące drzew i krzewów, l) odmładzanie skupin krzewów, m) usuwanie opadłych liści, gałęzi i obumarłych części roślin i innych odpadów zgromadzonych w obrębie rabat z bylinami ( w miejscach wyłożonych kamieniem ozdobnym usuwanie wykonać wyłącznie dmuchawą ogrodową), n) zdjęcie po okresie zimowym zabezpieczeń z drzew i krzewów oraz zabezpieczenie ich na kolejny okres zimowy, o) zebranie, usuniecie i utylizacja odpadów, w tym odpadów biodegradowalnych (nie dotyczy opróżniania koszy na odpady usytuowane w obrębie skweru), p) utrzymanie ciągów pieszych w czystości poprzez ręczne zamiatanie i odchwaszczanie, q) utrzymanie w czystości urządzeń rekreacyjnych (m. in. stoły do gry w szachy, ławki) poprzez ręczne mycie. 4) utrzymanie - pielęgnacja szaty roślinnej Skweru przy ul. Kusocińskiego w Hanulinie obejmująca: i) obsługa i konserwacja automatycznego systemu nawadniającego wraz z demontażem urządzenia sterującego oraz odwodnienie instalacji przed zimą; j) utrzymywanie trawników, tak aby wysokość trawy wynosiła od 4 do 8 cm, usługa nie obejmuje konieczności zebrania i wywiezienia skoszonej trawy, k) regularne ręczne bądź mechaniczne odchwaszczanie miejsc nasadzonych drzew iglastych i liściastych, l) zwalczanie chorób i szkodników, m) poprawianie przesuniętej włókniny przeciw chwastom lub naprawa uszkodzonej włókniny w obrębie miejsc wyłożonych korą drzewną, n) oczyszczanie drzew z odrostów, o) cięcie pielęgnacyjne drzew i krzewów, p) zebranie, usuniecie i utylizacja odpadów, w tym odpadów biodegradowalnych (nie dotyczy opróżniania koszy na odpady usytuowane w obrębie skweru), q) utrzymanie ciągów pieszych w czystości wraz zachowaniem skrajnej linii oddzielającej od trawnika, 2. Termin realizacji zamówienia: od dnia 18 marca 2019r. do dnia 31 grudnia 2019 roku. UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do przedstawienia harmonogramu wykonywania usług objętych przedmiotem zamówienia, określających dzień tygodnia/miesiąca w którym będzie realizowana dana usługa, co umożliwi bieżącą kontrolę realizacji zamówienia i rozliczenia przedmiotu umowy. D. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Prawa zamówień publicznych. Na podstawie art. 29 ust. 3a. zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Dla udokumentowania tego faktu w terminie jednego tygodnia od podpisania umowy Wykonawca przedłoży zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać. Następnie na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, wykonawca będzie zobligowany przedstawić wykaz i dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób na umowę o pracę przy realizacji zamówienia. W związku z powyższym wykonawca musi przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zatrudnianie tych osób na umowę o pracę, np. kopie umów o pracę lub wyciągi z tych umów zawierające co najmniej imię i nazwisko danej osoby, okres zatrudnienia, nazwę pracodawcy lub kopie zgłoszenia tych osób do ZUS. Pracodawcą tych osób musi być wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum, zgłoszonym zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Jeżeli na terenie prowadzonych usług będzie przebywać osoba nie zatrudniona na umowę o pracę co zostanie, zamawiającego lub jego przedstawicieli (personel) osoba taka będzie musiała opuścić teren prowadzonych robót a wykonawca zapłaci zamawiającemu tytułem kary umownej 1.000,00 zł za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na terenie prowadzonych robót musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez przedstawicieli Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli. F. Pozostałe wymagania Zamawiającego: 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 2. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne z zastrzeżeniem art. 93 ust.4 Pzp. 4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć OFERTĘ na jedną, dwie lub wszystkie z trzech przedstawionych części.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-03-18
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin płatności faktury 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie projektu instalacji elektrycznej - Wrocław
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania23-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie projektu instalacji elektrycznej w domu wielorodzinnym w jednym mieszkaniu. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI