Wykonywanie usługi polegającej na przeprowadzeniu zajęć w języku angielskim dla

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonywanie usługi polegającej na przeprowadzeniu zajęć w języku angielskim dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na 5 części.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBiałystok
 • WojewództwoPodlaskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-03-11
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyUniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Data publikacji ogłoszenia2019-02-27
 • Numer ogłoszenia518720-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 518720-N-2019 z dnia 2019-02-27 r.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku: Wykonywanie usługi polegającej na przeprowadzeniu zajęć w języku angielskim dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na 5 części.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt pn. „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Szczegółowy budżet projektu: Zadanie 3, poz. 43-51.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, krajowy numer identyfikacyjny 28860400000000, ul. ul. Jana Kilińskiego  1 , 15-089  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 857 485 400, e-mail zampubl@umwb.edu.pl, faks 857 485 627.
Adres strony internetowej (URL): www.umb.edu.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
uczelnia publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.umb.edu.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.umb.edu.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w wersji papierowej
Adres:
Kancelaria Ogólna UMB, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie usługi polegającej na przeprowadzeniu zajęć w języku angielskim dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na 5 części.
Numer referencyjny: AZP/261/U/1/DWF-073/ZPU/1/2/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej na przeprowadzeniu zajęć w języku angielskim dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na 5 części jak niżej: Część 1: Usługa polegająca na przeprowadzeniu w języku angielskim, w oparciu o podany opis, zajęć „Omiczne podejście do diagnostyki” oraz „Możliwości wykorzystania metod separacyjnych w diagnostyce”, Część 2: Usługa polegająca na przeprowadzeniu w języku angielskim, w oparciu o podany opis, zajęć: „Choroby cywilizacyjne jako problem interdyscyplinarny” oraz „Umiejętności miękkie a sukces zawodowy/naukowy”, Część 3: Usługa polegająca na przeprowadzeniu w języku angielskim, w oparciu o podany opis, zajęć: „Znaczenie modyfikacji białek w chorobach zapalnych” oraz „Proteomika redoks w farmakoterapii”. Część 4: Usługa polegająca na przeprowadzeniu w języku angielskim, w oparciu o podany opis, zajęć: „Spersonalizowana analityka farmaceutyczna” oraz „Analityka farmaceutyczna w biotechnologii” . Część 5: Usługa polegająca na przeprowadzeniu w języku angielskim, w oparciu o podany opis, zajęć „Zmiany ilościowo – jakościowe w proteomie: diagnostyka i farmakoterapia” oraz „Zaawansowane techniki analityczne w badaniach biomedycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: Załącznik nr 5 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia oraz Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy.

II.5) Główny kod CPV: 80000000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
80300000-7
80430000-7
80510000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2022-06-30

II.9) Informacje dodatkowe: Przedmiot zamówienia realizowany będzie w następującym terminie: Część 1: • Zajęcia „Omiczne podejście do diagnostyki” Zajęcia zostaną przeprowadzone w 4 edycjach w rocznikach 2018/19-2021/22 (wykłady oraz seminaria laboratoryjne) w terminach nieprzekraczających: Rok akademicki 2018/19 – do 15 lipca 2019 Rok akademicki 2019/20 – do 30 czerwca 2020 Rok akademicki 2020/21 – do 30 czerwca 2021 Rok akademicki 2021/22 – do 30 czerwca 2022 • Zajęcia „Możliwości wykorzystania metod separacyjnych w diagnostyce” Zajęcia zostaną przeprowadzone w 4 edycjach w rocznikach 2018/19-2021/22 w terminach nieprzekraczających: Rok akademicki 2018/19 – do 15 lipca 2019 Rok akademicki 2019/20 – do 30 czerwca 2020 Rok akademicki 2020/21 – do 30 czerwca 2021 Rok akademicki 2021/22 – do 30 czerwca 2022 Część 2: • Zajęcia „Choroby cywilizacyjne jako problem interdyscyplinarny” Zajęcia zostaną przeprowadzone w 4 edycjach w rocznikach 2018/19-2021/22 (wykłady oraz seminaria laboratoryjne) w terminach nieprzekraczających: Rok akademicki 2018/19 – do 15 lipca 2019 Rok akademicki 2019/20 – do 30 czerwca 2020 Rok akademicki 2020/21 – do 30 czerwca 2021 Rok akademicki 2021/22 – do 30 czerwca 2022 • Zajęcia „Umiejętności miękkie a sukces zawodowy/naukowy” Seminaria zostaną przeprowadzone w 4 edycjach w rocznikach 2018/19-2021/22 w terminach nieprzekraczających: Rok akademicki 2018/19 – do 15 lipca 2019 Rok akademicki 2019/20 – do 30 czerwca 2020 Rok akademicki 2020/21 – do 30 czerwca 2021 Rok akademicki 2021/22 – do 30 czerwca 2022 Część 3: • Zajęcia „Znaczenie modyfikacji białek w chorobach zapalnych” Zajęcia zostaną przeprowadzone w 4 edycjach w rocznikach 2018/19-2021/22 (wykłady oraz seminaria laboratoryjne) w terminach nieprzekraczających: Rok akademicki 2018/19 – do 15 lipca 2019 Rok akademicki 2019/20 – do 30 czerwca 2020 Rok akademicki 2020/21 – do 30 czerwca 2021 Rok akademicki 2021/22 – do 30 czerwca 2022 • Zajęcia „Proteomika redoks w farmakoterapii” Seminaria zostaną przeprowadzone w 4 edycjach w rocznikach 2018/19-2021/22 w terminach nieprzekraczających: Rok akademicki 2018/19 – do 15 lipca 2019 Rok akademicki 2019/20 – do 30 czerwca 2020 Rok akademicki 2020/21 – do 30 czerwca 2021 Rok akademicki 2021/22 – do 30 czerwca 2022 Część 4: • Zajęcia „Spersonalizowana analityka farmaceutyczna” Zajęcia zostaną przeprowadzone w 2 edycjach w rocznikach 2018/19 i 2020/21 (wykłady oraz seminaria laboratoryjne) w terminach nieprzekraczających: Rok akademicki 2018/19 – do 15 lipca 2019 Rok akademicki 2020/21 – do 30 czerwca 2021 • Zajęcia „Analityka farmaceutyczna w biotechnologii” Seminaria zostaną przeprowadzone w 2 edycjach w rocznikach 2018/19 i 2020/21 w terminach nieprzekraczających: Rok akademicki 2018/19 – do 15 lipca 2019 Rok akademicki 2020/21 – do 30 czerwca 2021 Część 5 • Zajęcia „Zmiany ilościowo – jakościowe w proteomie: diagnostyka i farmakoterapia” Zajęcia zostaną przeprowadzone w 2 edycjach w rocznikach 2018/19 i 2020/21 (wykłady oraz seminaria laboratoryjne) w terminach nieprzekraczających: Rok akademicki 2018/19 – do 15 lipca 2019 Rok akademicki 2020/21 – do 30 czerwca 2021 • Zajęcia „Zaawansowane techniki analityczne w badaniach biomedycznych” Seminaria zostaną przeprowadzone w 2 edycjach w rocznikach 2018/19 i 2020/21 w terminach nieprzekraczających: Rok akademicki 2018/19 – do 15 lipca 2019 Rok akademicki 2020/21 – do 30 czerwca 2021 Wykonawca uzgodni z Zamawiającym terminy zajęć dla poszczególnych grup z uwzględnieniem powyższych zapisów. 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami (dotyczy wszystkich części): I. Cena ofertowa (C)- 30% II. Doświadczenie – Publikacje (DP)- 40% III. Doświadczenie – Zatrudnienie (DZ) - 30% Ad. I Cena ofertowa (C) Ocena ofert w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostanie dokonana wg następujących zasad: • Oferta może uzyskać 30 punktów. • Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą: CENA OFERTOWA (C): C min. WP (C) = ---------- x 30 pkt, C of. gdzie: C min. - cena najniższa spośród badanych ofert, C of. - cena oferty badanej. Ad. II Doświadczenie - Publikacje (DP) Ocena ofert w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostanie dokonana wg następujących zasad: • Oferta może uzyskać 40 punktów, • Ocenie podlega doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia, zgodnie z poniższym: Liczba publikacji w czasopismach międzynarodowych w ciągu 5 lat, z tematyki zajęć, na podstawie listy publikacji według bazy Scopus: 5 - publikacji – 0 pkt 6-10 publikacji – 20 pkt 11 i więcej – 40 pkt Przez tematykę zajęć Zamawiający rozumie tematy zajęć wskazane w Załączniku nr 5 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. Wykonawca składając ofertę na daną część postępowania, zobowiązany jest do wykazania listy publikacji odpowiadającej tematyce zajęć w danej części. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część, zobowiązany jest do sporządzenia listy publikacji odrębnie dla każdej z części zamówienia, na którą składa ofertę. Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest podać informację na temat publikacji w Formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże żadnej publikacji, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oświadcza, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ, że osoba wyznaczona do realizacji zamówienia posiada doświadczenie w minimalnym zakresie i przyzna Wykonawcy 0 pkt. Ad. II Doświadczenie - Zatrudnienie (DZ)– 30% Ocena ofert w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostanie dokonana wg następujących zasad: • Oferta może uzyskać 30 punktów, • Ocenie podlega doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia, zgodnie z poniższym: Zatrudnienie, na dzień składania ofert, w zagranicznym ośrodku badawczym (uniwersytet lub instytut badawczy): NIE – 0 pkt TAK – 30 pkt Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest podać ww. informację w Formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży wymaganego oświadczenia (nie skreśli odpowiednio TAK/NIE), Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oświadcza, że osoba wyznaczona do realizacji zamówienia nie posiada doświadczenia w opisanym zakresie i przyzna Wykonawcy 0 pkt. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w oparciu o kryterium oceny ofert uzyska największą ilość punktów P obliczoną wg wzoru: P = WP (C) + WP (DP) + WP(DZ) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca winien wykazać, że skieruje do realizacji zamówienia osoby, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług, spełniające poniższe wymogi: 1.3.1. – część 1: 1 osobę : a) posiadającą co najmniej stopień doktora oraz pracującą w ciągu ostatnich 10 lat (co najmniej 5 lat) na stanowisku associate profesor w zagranicznym ośrodku badawczym (uniwersytet lub instytut badawczy) b) posiadającą co najmniej 5 lat doświadczenia dydaktycznego, w szczególności: prowadzenie zajęć wykładowych i praktycznych w języku angielskim z zakresu stosowania najnowszych metod separacyjnych (w tym LCMSMS) i analiz omicznych, c) posiadającą co najmniej 5 publikacji w czasopismach międzynarodowych w ciągu 5 lat z zakresu stosowania najnowszych metod separacyjnych (w tym LCMSMS) w analizach omicznych, d) udzielającą się w ciągu ostatnich 5 lat w działalności prezentacyjnej w gremiach międzynarodowych, np. na konferencjach., – część 2: 1 osobę: a) posiadającą co najmniej stopień doktora oraz pracującą w ciągu ostatnich 10 lat (co najmniej 5 lat) na stanowisku associate profesor w zagranicznym ośrodku badawczym (uniwersytet lub instytut badawczy) b) posiadającą co najmniej 5 lat doświadczenia dydaktycznego, w szczególności: prowadzenie zajęć wykładowych i praktycznych w języku angielskim z zakresu badania mechanizmów rozwoju chorób cywilizacyjnych c) posiadającą co najmniej 5 publikacji w czasopismach międzynarodowych w ciągu 5 lat z zakresu stosowania najnowszych metod separacyjnych w badaniu mechanizmów rozwoju chorób cywilizacyjnych, d) udzielającą się w ciągu 5 lat w działalności prezentacyjnej w gremiach międzynarodowych, np. na konferencjach, – część 3: 1 osobę: a) posiadającą co najmniej stopień doktora oraz pracującą na stanowisku co najmniej associate profesor w zagranicznym ośrodku badawczym (uniwersytet lub instytut badawczy) b) posiadającą co najmniej 5 lat doświadczenia dydaktycznego, w szczególności: prowadzenie zajęć wykładowych i praktycznych w języku angielskim z zakresu stosowania najnowszych metod separacyjnych (w tym LCMSMS) w analizach proteomicznych, c) posiadającą co najmniej 5 publikacji w czasopismach międzynarodowych w ciągu 5 lat z zakresu stosowania najnowszych metod separacyjnych (w tym LCMSMS) w analizach proteomicznych, d) udzielającą się w ciągu 5 lat w działalności prezentacyjnej w gremiach międzynarodowych, np. na konferencjach, – część 4: 1 osobę: a) posiadającą co najmniej stopień doktora oraz pracującą w ciągu ostatnich 10 lat (co najmniej 5 lat) na stanowisku associate profesor w zagranicznym ośrodku badawczym (uniwersytet lub instytut badawczy) b) posiadającą co najmniej 5 lat doświadczenia dydaktycznego, w szczególności: prowadzenie zajęć wykładowych i praktycznych w języku angielskim z zakresu stosowania najnowszych metod analitycznych w naukach farmaceutycznych c) posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia dydaktycznego, w szczególności: prowadzenie zajęć wykładowych i praktycznych w języku angielskim z zakresu stosowania najnowszych analitycznych metod separacyjnych, w tym wykorzystywanych w biotechnologii d) posiadającą co najmniej 5 publikacji w czasopismach międzynarodowych w ciągu 5 lat z wykorzystaniem najnowszych metod analitycznych (separacyjnych) w badaniach dotyczących nauk farmaceutycznych, e) udzielającą się w ciągu 5 lat w działalności prezentacyjnej w gremiach międzynarodowych, np. na konferencjach, – część 5: 1 osobę: a) posiadającą co najmniej stopień doktora oraz pracującą w ciągu ostatnich 10 lat (co najmniej 5 lat) na stanowisku associate profesor w zagranicznym ośrodku badawczym (uniwersytet lub instytut badawczy) b) posiadającą co najmniej 5 lat doświadczenia dydaktycznego, w szczególności: prowadzenie zajęć wykładowych i praktycznych w języku angielskim z zakresu stosowania najnowszych metod analitycznych w badaniach proteomicznych (w tym LCMSMS) c) posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia dydaktycznego w szczególności: prowadzenie zajęć wykładowych i praktycznych w języku angielskim z zakresu stosowania najnowszych analitycznych metod separacyjnych w badaniach proteomicznych (w tym LCMSMS), d) posiadającą co najmniej 5 publikacji w czasopismach międzynarodowych w ciągu 5 lat z wykorzystaniem najnowszych metod analitycznych w badaniach proteomicznych (w tym LCMSMS), e) udzielającą się w ciągu 5 lat w działalności prezentacyjnej w gremiach międzynarodowych, np. na konferencjach, wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w wymaganych w SIWZ dokumentach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki Wykonawca spełnił.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU PODMIOTU TRZECIEGO 1. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - do ewentualnego wykorzystania - wzór: załącznik nr 6 do SIWZ. 2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
nie dotyczy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg załącznika nr 4 do SIWZ (wymaga się aby Wykonawca uzupełnił Załącznik nr 4 odrębnie dla każdej z części zamówienia, na którą składa ofertę);
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: Dokument Numer Załącznika I. OFERTA MUSI ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY 1. Formularz ofertowy Załącznik nr 1 2. Oświadczenie DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Załącznik nr 2 3. Oświadczenie DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA Załącznik nr 3 4. Opcjonalnie: zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia – jeżeli dotyczy Załącznik nr 6 5. Opcjonalnie: wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i nazwy firm podwykonawców – jeżeli dotyczy Załącznik nr 7 6. Opcjonalnie: pełnomocnictwo Jeśli występuje pełnomocnik, pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu Wykonawcę lub pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie) – zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy. II. DOKUMENTY SKŁADANE PO OTWARCIU OFERT (czynność Wykonawcy winna być dokonana w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – wzór stanowi załącznik nr 9 do SIWZ III. DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO 1. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia Załącznik nr 4
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena ofertowa 30,00
Doświadczenie – Publikacje 40,00
Doświadczenie – Zatrudnienie 30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-11, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski, angielski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Usługa polegająca na przeprowadzeniu w języku angielskim, w oparciu o podany opis, zajęć „Omiczne podejście do diagnostyki” oraz „Możliwości wykorzystania metod separacyjnych w diagnostyce”,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: Załącznik nr 5 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia oraz Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80300000-7, 80430000-7, 80510000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2022-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ofertowa 30,00
Doświadczenie – Publikacje 40,00
Doświadczenie – Zatrudnienie 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Usługa polegająca na przeprowadzeniu w języku angielskim, w oparciu o podany opis, zajęć: „Choroby cywilizacyjne jako problem interdyscyplinarny” oraz „Umiejętności miękkie a sukces zawodowy/naukowy”,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: Załącznik nr 5 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia oraz Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80300000-7, 80430000-7, 80510000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2022-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ofertowa 30,00
Doświadczenie – Publikacje 40,00
Doświadczenie – Zatrudnienie 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Usługa polegająca na przeprowadzeniu w języku angielskim, w oparciu o podany opis, zajęć: „Znaczenie modyfikacji białek w chorobach zapalnych” oraz „Proteomika redoks w farmakoterapii”.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: Załącznik nr 5 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia oraz Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80300000-7, 80430000-7, 80510000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2022-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ofertowa 30,00
Doświadczenie – Publikacje 40,00
Doświadczenie – Zatrudnienie 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Usługa polegająca na przeprowadzeniu w języku angielskim, w oparciu o podany opis, zajęć: „Spersonalizowana analityka farmaceutyczna” oraz „Analityka farmaceutyczna w biotechnologii”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: Załącznik nr 5 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia oraz Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80300000-7, 80430000-7, 80510000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ofertowa 30,00
Doświadczenie – Publikacje 40,00
Doświadczenie – Zatrudnienie 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Usługa polegająca na przeprowadzeniu w języku angielskim, w oparciu o podany opis, zajęć „Zmiany ilościowo – jakościowe w proteomie: diagnostyka i farmakoterapia” oraz „Zaawansowane techniki analityczne w badaniach biomedycznych.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: Załącznik nr 5 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia oraz Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80300000-7, 80430000-7, 80510000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ofertowa 30,00
Doświadczenie – Publikacje 40,00
Doświadczenie – Zatrudnienie 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przeprowadzenie szkolenia zawodowego - Białystok, Sokółka
 • Lokalizacja zleceniapodlaskie
 • Data dodania11-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przeprowadzenie szkolenia zawodowego Stylizacja paznokci dla 9 osób. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.