Wsparcie dla dzieci cudzoziemskich w szkołach na terenie województwa pomorskiego

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wsparcie dla dzieci cudzoziemskich w szkołach na terenie województwa pomorskiego
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoGdańsk
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja rządowa terenowa
 • Termin składania wniosków2019-03-25
 • ZamawiającyPomorski Urząd Wojewódzki
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-13
 • Numer ogłoszenia524126-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 524126-N-2019 z dnia 2019-03-13 r.

Pomorski Urząd Wojewódzki: Wsparcie dla dzieci cudzoziemskich w szkołach na terenie województwa pomorskiego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt nr 16/8-2017/OG-FAMI „Wsparcie dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w województwie pomorskim w latach 2018 - 2020” w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Pomorski Urząd Wojewódzki, krajowy numer identyfikacyjny 00051424200000, ul. Okopowa  21/27 , 80-810  Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 583077304, e-mail bl@gdansk.uw.gov.pl, faks 583077325.
Adres strony internetowej (URL): www.gdansk.uw.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.gdansk.uw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.gdansk.uw.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk Zespół Obsługi Klienta, Wejście B

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wsparcie dla dzieci cudzoziemskich w szkołach na terenie województwa pomorskiego
Numer referencyjny: BL-I.272.5.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursów adaptacyjnych dla cudzoziemców – obywateli państw trzecich na terenie województwa pomorskiego, zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Zamówienie finansowane będzie z projektu nr 16/8-2017/OG-FAMI „Wsparcie dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w województwie pomorskim w latach 2018 - 2020” w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji. 3. Wszędzie, gdzie w opisie przedmiot zamówienia wystąpią nazwy materiałów, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczegółowe dane - Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane poprzez użycie innych materiałów równoważnych ze wskazanymi parametrami - zgodnie z art. 29 ust. 1,2 i 3 oraz i art. 30 ust.1 ustawy Pzp. 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Część 1 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć nauki j. polskiego jako obcego dla dzieci cudzoziemskich na terenie województwa pomorskiego Część 2 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć wyrównawczych dla dzieci cudzoziemskich na terenie województwa pomorskiego Część 3 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć nt. tradycji, historii i kultury polskiej dla dzieci cudzoziemskich na terenie województwa pomorskiego Część 4 - Zatrudnienie asystentów języka ukraińskiego do szkół na terenie województwa pomorskiego 5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. 6. Niniejsze postępowanie dotyczy udzielenia zamówienia publicznego na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą PZP”. 7. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej na podstawie art. 138g ust. 1 pkt 1 ustawy PZP.

II.5) Główny kod CPV: 80000000-4
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-02-28

II.9) Informacje dodatkowe: Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zrealizowanie zamówienia wynosi: a. Dla części 1 maksymalnie 72 000 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące złotych brutto). b. Dla części 2 maksymalnie 72 000 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące złotych brutto). c. Dla części 3 maksymalnie 20 000 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych brutto). d. Dla części 4 maksymalnie 100 000 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych brutto).
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby statutowe cele lub/i założenia działania organizacji/podmiotu były zbieżne z przedmiotem zamówienia, tj. wykazanie, że przedmiot zamówienia i charakter projektu w ramach którego odbywa się zamówienie pokrywa się np. z odpowiednimi zapisami w KRS, statucie lub innym równorzędnym rejestrze.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli: A) Wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, brał udział lub bierze udział w projekcie/przedsięwzięciu/usłudze, o podobnym charakterze (skierowanym do grup odbiorców opisanych w zamówieniu o podobnym zakresie usług – edukacja dzieci i młodzieży), którego wartość jednostkowa każdego projektu/przedsięwzięcia wynosiła minimum 10 tys. złotych, a wartość zadań w projekcie realizowanych przez Wykonawcę wynosiła minimum 5 tys. złotych W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia, warunek zostanie uznany przez zamawiającego, za spełniony jeżeli spełnią go co najmniej łącznie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, oceni, czy wykaz i załączone dowody potwierdzają spełnianie warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenia i dowody złożone przez wykonawcę w ofercie lub na wezwanie zamawiającego B) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: 1) dla części I - Kwalifikacje do nauczania języka polskiego - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U., poz. 1575) posiada osoba: w szkołach ponadpodstawowych (§ 3 ust. 1-3) - która ukończyła studia magisterskie na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub, - studia magisterskie na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony wyżej i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub, - studia magisterskie na kierunku, którego efekty kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu – wskazane w podstawie programowej, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne. W szkołach podstawowych (§ 4) kwalifikacje do nauczania języka polskiego posiada także osoba, która ukończyła studia licencjackie w tym zakresie i posiada przygotowanie pedagogiczne. 2) dla części II - Kwalifikacje nauczycieli prowadzących zajęcia wyrównawcze (np. z j. polskiego, matematyki, historii, geografii) z uczniami cudzoziemskimi spełniają nauczyciele danych przedmiotów - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2015 r. poz. 1264). 3) dla części III - Kwalifikacje nauczycieli prowadzących zajęcia nt. historii i kultury polskiej z uczniami cudzoziemskimi spełniają nauczyciele danych przedmiotów - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U., poz. 1575). 4) dla części IV - Kwalifikacje asystentów języka ukraińskiego – osoby takie powinny posiadać umiejętności swobodnego władania językiem ukraińskim i polskim. Zamawiający wymaga, aby osoba będąca asystentem posiadała doświadczenie w opiece nad dzieckiem (np.: poparte referencjami, świadectwem pracy, dokumentami potwierdzającymi zatrudnienie w ramach stosunku pracy lub cywilno-prawnego, dokumentami potwierdzającymi prowadzenie działalności gospodarczej). Preferowane są osoby mające kwalifikacje zawodowe (osoby z przygotowaniem pedagogicznym np. licencjat, wyższe studia magisterskie, dyplom opiekunki dziecięcej). 2) Zamawiający wymaga od Wykonawców zapewnienia w ofercie posiadania wykwalifikowanej kadry – zgodnie ze standardem opisanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w ilości potrzebnej do realizacji całego zadania. Ponadto dodatkowymi wymaganiami kadry zatrudnionej dla wszystkich części zamówienia jest, by była to osoba pełnoletnia, nie karana za przestępstwa umyślne, nie figurująca w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawca przedłoży: a)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 wykonawca przedłoży: a)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału wykonawca przedłoży: a) wykaz projektów/przedsięwzięć/usług, w których brał udział, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również, w których bierze udział, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem tytułu projektu/przedsięwzięcia/usługi, jego celu i zakresu działań, rezultatów, jego wartości, w tym udziału własnego, okresu realizacji oraz źródła finansowania, z zastrzeżeniem, że projekty/przedsięwzięcia/usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający może się zwrócić do Wykonawców o przedstawienie dowodów potwierdzających posiadane doświadczenie
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. - W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy; - W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę upoważnioną, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do przetargu nieograniczonego jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: • dla Części I -2.000,- zł., • dla Część II: 2.000,- zł • dla Część II: 500,- zł • dla Część II: 1.500,- zł 2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert oraz musi obejmować cały okres związania ofertą, który wynosi 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr z 2014 r. poz.1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, tj. 93 1010 1140 0169 1313 9120 0000 „Wadium – BL-I.272.272.5.2019”. Przy czym należy pamiętać, że wadium jest wniesione należycie w dniu i o godzinie obciążenia rachunku Zamawiającego, a nie w dniu i o godzinie dokonania przelewu przez Wykonawcę. Wadium musi wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed terminem składania ofert. 5. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna powinno być wystawione na Zamawiającego. Oryginał wadium należy złożyć wraz z ofertą w oddzielnej opisanej kopercie. 6. Wykonawca, który nie wniósł wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 7. Zwrot wadium reguluje art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie w realizacji projektów/ przedsięwzięć/usług o podobnym charakterze 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-25, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć nauki j. polskiego jako obcego dla dzieci cudzoziemskich na terenie województwa pomorskiego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć nauki j. polskiego jako obcego dla dzieci cudzoziemskich na terenie województwa pomorskiego - działanie zostanie skierowane do szkół, w których jest dużo uczniów nie znających języka polskiego a pula przyznawanych szkołom godzin dodatkowych jest zbyt mała lub do szkół, które w ogóle nie mają takich lekcji. Zajęcia będą prowadzone w małych grupach (2-5 osób) na poziomie dostosowanym do potrzeb uczniów. 2) Łączna ilość godzin lekcyjnych w szkołach: 1200h. Łączna ilość dzieci objętych wsparciem: minimum 80 osób.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-02-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Doświadczenie w realizacji projektów/ przedsięwzięć/usług o podobnym charakterze 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć wyrównawczych dla dzieci cudzoziemskich na terenie województwa pomorskiego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć wyrównawczych dla dzieci cudzoziemskich na terenie województwa pomorskiego - uczniowie cudzoziemscy niedostatecznie znający język polski często potrzebują dodatkowego wsparcia (z j. polskiego, matematyki, historii Polski, geografii), gdyż w przeciwnym wypadku ich niepowodzenia i trudności mogą skutkować jeszcze większym wyobcowaniem i aspołecznym zachowaniem. Zajęcia mają umożliwić uczniom nadrobienie zaległości szkolnych, pomoc w specjalistycznym słownictwie i wsparcie w odrabianiu prac domowych oraz opanowywaniu materiału szkolnego. Zajęcia będą prowadzone w małych grupach (2-5 osób) na poziomie dostosowanym do potrzeb uczniów. 2) Wykonawca ustali z dyrekcją szkół wskazanych do wsparcia, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, zakres ilości godzin i przedmiotów nauczania dotyczących zajęć wyrównawczych dla dzieci cudzoziemskich. 3) Łączna ilość godzin lekcyjnych w szkołach: 1200h. Łączna ilość dzieci objętych wsparciem: minimum 80 osób.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-02-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Doświadczenie w realizacji projektów/ przedsięwzięć/usług o podobnym charakterze 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć nt. tradycji, historii i kultury polskiej dla dzieci cudzoziemskich na terenie województwa pomorskiego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć nt. tradycji, historii i kultury polskiej dla dzieci cudzoziemskich na terenie województwa pomorskiego - zajęcia mają przekazywać wiedzę o polskiej tradycji, historii, kulturze, sztuce, zwyczajach, świętach, sytuacji Polski jako członka UE i NATO. Młodsze dzieci będą miały okazję poznać polskie bajki, baśnie i legendy. Zajęcia powinny być dostosowane do wieku dzieci i znajomości języka polskiego. Zajęcia będą prowadzone w szkołach, w których uczą się większe grupy dzieci cudzoziemskich. 2) Łączna ilość godzin lekcyjnych w szkołach: 200h. Łączna ilość dzieci objętych wsparciem: minimum 40 osób.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-02-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Doświadczenie w realizacji projektów/ przedsięwzięć/usług o podobnym charakterze 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Zatrudnienie asystentów języka ukraińskiego do szkół na terenie województwa pomorskiego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Do zadań asystenta należy m.in. wytłumaczyć nowemu uczniowi zasady funkcjonowania szkoły, pokazać klasy, toalety, stołówkę, gabinet pielęgniarki. Asystent może tłumaczyć polecenia nauczyciela, co umożliwia uczestnictwo w lekcji, pomaga w wyjaśnieniu nieporozumień na tle wychowawczym i kulturowym. Asystent pełni ważną rolę w sytuacjach kryzysowych. Działanie asystenta polega także na uczestnictwie w wywiadówkach i w dniach otwartych, na ułatwieniu kontaktu z rodzicami, czasem asystent będzie wspomagał odrabianie lekcji. 2) zatrudnienie 2 asystentów języka ukraińskiego w dwóch szkołach z oddziałami przygotowawczymi na cały okres trwania projektu z uwzględnieniem przerw wakacyjnych/ferii. Forma zatrudnienia będzie uzależniona od Wykonawcy. Na potrzeby projektu założono, że będą to 2 osoby (łącznie 40h tygodniowo) pracujące, adekwatnie do zgłoszonych potrzeb. Pierwszeństwo mają szkoły z utworzonymi Oddziałami Przygotowawczymi.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-02-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Doświadczenie w realizacji projektów/ przedsięwzięć/usług o podobnym charakterze 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przeprowadzenie szkolenia zawodowego - pomorskie
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania19-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przeprowadzenie szkolenia zawodowego pn. Operator koparko-ładowarki kl. III. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI