Usługi realizacji szkoleń specjalistycznych dla uczniów Usługi realizowane są w...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługi realizacji szkoleń specjalistycznych dla uczniów Usługi realizowane są w ramach projektu: „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” WND-RPPD.03.03.02-20-0001/16 – części I-V zamówienia
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBiałystok
 • WojewództwoPodlaskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-05-30
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyBiałostocka Fundacja Kształcenia Kadr
 • Data publikacji ogłoszenia2019-05-22
 • Numer ogłoszenia550882-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 550882-N-2019 z dnia 2019-05-22 r.

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr: Usługi realizacji szkoleń specjalistycznych dla uczniów Usługi realizowane są w ramach projektu: „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” WND-RPPD.03.03.02-20-0001/16 – części I-V zamówienia
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
„Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” WND-RPPD.03.03.02-20-0001/16
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, krajowy numer identyfikacyjny ---00000000000, ul. Spółdzielcza  8 , 15-441  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. (085) 653 77 00, e-mail jzynel@bfkk.pl, faks (085) 732 95 05.
Adres strony internetowej (URL): www.bfkk.pl
Adres profilu nabywcy: www.bfkk.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
podmiot z art. , ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo Zamówień publicznych
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bfkk.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bfkk.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
ul. Spółdzielcza 8 15-441 Białystok

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi realizacji szkoleń specjalistycznych dla uczniów Usługi realizowane są w ramach projektu: „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” WND-RPPD.03.03.02-20-0001/16 – części I-V zamówienia
Numer referencyjny: 22/KUR/CK/RPOWP/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.2. Zamówienie jest podzielone na pięć części w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”: I część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń dla uczniów w zakresie szkoleń gastronomicznych - Szkolenia barman II część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń dla uczniów w zakresie szkoleń gastronomicznych - Szkolenie barista. III część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń dla uczniów w zakresie szkolenia operatora wózków jezdniowych; IV część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń dla uczniów w zakresie obejmującym obsługę programu komputerowego kadrowo - płacowego Optima; V część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń dla uczniów w zakresie obejmującym Excel dla średnio zaawansowanych;

II.5) Główny kod CPV: 80210000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-12-31
2019-12-31
2019-12-31
2019-12-31
2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu - ramach wszystkich części zamówienia
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu - ramach wszystkich części zamówienia
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: I część zamówienia - Szkolenie barman: zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy w ramach I części zamówienia, będzie brał pod uwagę: a) doświadczenie Wykonawcy. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonuje usługę lub usługi polegające na przeprowadzeniu co najmniej jednego szkolenia na barmana na rzecz co najmniej 5 osób; b) doświadczenie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że na potrzeby realizacji zamówienia dysponuje co najmniej jedną osobą, która przeprowadziła co najmniej 16 godzin szkoleniowych szkoleń na barmana. II część zamówienia - Szkolenie barista: zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy w ramach II części zamówienia, będzie brał pod uwagę: a) doświadczenie Wykonawcy. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonuje usługę lub usługi polegające na przeprowadzeniu co najmniej jednego szkolenia na baristę na rzecz co najmniej 5 osób; b) doświadczenie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że na potrzeby realizacji zamówienia dysponuje co najmniej jedną osobą, która przeprowadziła co najmniej 12 godzin szkoleniowych szkoleń na baristę. III część zamówienia: zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy w ramach III części zamówienia, będzie brał pod uwagę: a) doświadczenie Wykonawcy. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonuje usługę lub usługi polegające na przeprowadzeniu co najmniej jednego szkolenia na operatora wózków jezdniowych na rzecz co najmniej 5 osób; b) doświadczenie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że na potrzeby realizacji zamówienia dysponuje co najmniej jedną osobą, która przeprowadziła co najmniej 15 godzin szkoleniowych szkoleń na operatora wózków jezdniowych. IV część zamówienia: zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy w ramach IV części zamówienia, będzie brał pod uwagę: a) doświadczenie Wykonawcy. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonuje usługę lub usługi polegające na przeprowadzeniu co najmniej jednego szkolenia z zakresu obsługi programu kadrowo-płacowego Optima na rzecz co najmniej 5 osób; b) doświadczenie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że na potrzeby realizacji zamówienia dysponuje co najmniej jedną osobą, która przeprowadziła co najmniej 16 godzin szkoleniowych szkoleń z zakresu obsługi programu komputerowego kadrowo-płacowego Optima; V część zamówienia: zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy w ramach IV części zamówienia, będzie brał pod uwagę: a) doświadczenie Wykonawcy. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonuje usługę lub usługi polegające na przeprowadzeniu co najmniej jednego szkolenia z zakresu Excela dla średniozaawansowanych na rzecz co najmniej 5 osób; b) doświadczenie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca, że na potrzeby realizacji zamówienia dysponuje co najmniej jedną osobą, która przeprowadziła co najmniej 12 godzin szkoleniowych szkoleń z zakresu Excela dla średniozaawansowanych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
6.3. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w ramach danej części zamówienia, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 6.3.1. w zakresie doświadczenia Wykonawcy: 1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, 2) dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 6.3.2. w zakresie doświadczenia osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia – wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) formularz ofertowy (Załącznik nr 2 do SIWZ), 2) program szkoleń, zawierający opis co najmniej elementów wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, oraz planowany harmonogram realizacji szkoleń wraz ze wskazaniem adresu miejsca realizacji szkolenia oraz imiona i nazwiska osób, które będą prowadzić szkolenia, 3) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do SIWZ), 4) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (Załącznik nr 4 do SIWZ), 5) zobowiązanie innego podmiotu (Załącznik nr 7 do SIWZ) – w przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 6) pełnomocnictwo (w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii) – w przypadku, gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub gdy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 Pzp. Pełnomocnictwo powinno być udzielone przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena ofertowa 60,00
Doświdczenia trenera 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
19.9. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku zajścia okoliczności w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 Pzp oraz w przypadkach określonych we wzorze umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp, tj. 1) przedłużenia terminu wykonania zamówienia o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania zamówienia, w następujących sytuacjach:  jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania zamówienia będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca,  wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,  gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,  jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania określonych czynności w ramach przedmiotu zamówienia z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,  wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami umowy. 2) Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotu umowy przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli okaże się, że niektóre elementy przedmiotu umowy będą zbędne z punktu widzenia potrzeb Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-30, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: I część zamówienia - Szkolenia gastronomiczne - Szkolenia barman
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:I część zamówienia - Szkolenia gastronomiczne - Szkolenia barman • Grupa docelowa: Uczniowie szkół zawodowych • Miejsce realizacji: Białystok • Termin realizacji: od podpisania umowy do 31 grudnia 2019 (w tym jedna grupa szkoleniowa do 30 czerwca 2019) • Liczba uczestników: 3 grupy szkoleniowe od 8 do 15 uczestników • Wymiar godzin: min. 32 godziny szkoleniowe Zajęcia powinny odbywać się w weekendy lub w godzinach popołudniowych, aby umożliwić uczestnictwo osobom uczącym się. • Zajęcia praktyczne powinny stanowić minimum 80% czasu przeznaczonego na realizacje szkolenia • Minimalny zakres programu szkolenia powinien obejmować: – Techniki pracy i funkcje sprzętu barowego (m.in. omówienie sprzętu barowego, miary barowe, rodzaje i podział szkła barowego, wyposażenie baru). – Podstawy miksologii ( m.in. rozróżnianie typów koktajli oraz moktajli, koktajle klasyczne, receptury i historia). – Użycie różnych technik do przygotowywania koktajli (shake, stir, blend, building, Throwing). – Techniki pracy za barem przy użyciu (jiggera, łyżka, shaker). – Wprowadzenie Working Flair (free pouring, wykorzystanie sprzętu barmańskiego). – Praktyczne podstawy zagadnień home made oraz infuzowania. – Dekorowanie - jak dobrać odpowiednie składniki dekoracji do wybranego szkła oraz koktajlu. • Zajęcia praktyczne powinny odbywać się w placówkach gastronomicznych, restauracjach lub odpowiednio przystosowanym i wyposażonym pomieszczeniu gastronomicznym. • Wykonawca powinien zapewnić niezbędne narzędzia i produkty gwarantujące odpowiedni poziom szkolenia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80210000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena ofertowa 60,00
doświadczenie trenera 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: II część zamówienia - Szkolenia gastronomiczne - Szkolenie barista
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:II część zamówienia - Szkolenia gastronomiczne - Szkolenie barista • Grupa docelowa: Uczniowie szkół zawodowych • Miejsce realizacji: Białystok • Termin realizacji: od podpisania umowy do 31 grudnia 2019 (w tym jedna grupa szkoleniowa do 30 czerwca 2019) • Liczba uczestników: 3 grupy szkoleniowe od 8 do 15 uczestników • Wymiar godzin: min. 24 godziny szkoleniowe. Zajęcia powinny odbywać się w weekendy lub w godzinach popołudniowych, aby umożliwić uczestnictwo osobom uczącym się. • Zajęcia praktyczne powinny stanowić minimum 80% czasu przeznaczonego na realizacje szkolenia. • Minimalny zakres programu szkolenia powinien obejmować:  Koło smaków i aromatów, rozpoznawanie podstawowych smaków i zapachów  Charakterystyka kaw mieszanych oraz jednorodnych.  Cupping – degustacja i porównanie kaw różnego pochodzenia i rodzaju wypalenia.  Rozróżnienie charakterystyki gatunków oraz ich wykorzystanie na światowym rynku.  Wpływ grubości mielenia ziarna na uzyskany napar.  Definicja espresso, standardowe paramtetry, kryteria oceny espresso.  Espresso jako baza do każdego napoju kawowego – omówienie i przygotowanie czarnych kaw na bazie espresso (espresso doppio, cafe americano, lungo).  Sensoryka naparu skróconego (ristretto) i przedłużonego (lungo).  Zjawiska: podekstracji (niedoprzenia), nadekstrakcji (przeparzenia), kanałowania (nierównej ekstrakcji).  Skład i rodzaje mleka. Ocena sensoryczna różnego rodzajów mleka.  Proces spieniania mleka (napowietrzanie, polerowanie).  Proporcje łączenia espresso i mleka: charakterystyka kaw mlecznych (espresso macchiato, cappuccino, flat white, latte).  Tekstura mleka odpowiednia dla kaw: cappuccino, latte, flat white.  Technika zdobienia kaw metodą latte art, wzory na powierzchni kawy free pouring oraz etching – podstawowe wzory, wzory łączone odwrócone (invert), wielokrotne. • Zajęcia praktyczne powinny odbywać się w placówkach gastronomicznych, restauracjach lub odpowiednio przystosowanym i wyposażonym pomieszczeniu gastronomicznym. • Wykonawca powinien zapewnić niezbędne narzędzia i produkty gwarantujące odpowiedni poziom szkolenia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80210000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena ofertowa 60,00
doświadczenie trenera 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: III część zamówienia - Szkolenia operator wózków jezdniowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:III część zamówienia - Szkolenia operator wózków jezdniowych Realizowana w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”: • Grupa docelowa: Uczniowie szkół zawodowych • Miejsce realizacji: Białystok • Termin realizacji: od podpisania umowy do 31 grudnia 2019 (w tym jedna grupa szkoleniowa do 30 czerwca 2019) • Liczba uczestników: 3 grupy szkoleniowe od 8 do 15 uczestników • Organizacja egzaminu państwowego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego • Wydanie uczestnikom Legitymacji wydanej przez Urzędu Dozoru Technicznego, w terminie do 7 dni od daty zdania egzaminów. • Wymiar godzin: 30 godzin szkoleniowych. Zajęcia powinny odbywać się w weekendy lub w godzinach popołudniowych, aby umożliwić uczestnictwo osobom uczącym się. • Minimalny zakres programu szkolenia powinien obejmować:  Typy stosowanych wózków jezdniowych: naładowne, podnośnikowe, unoszące, ciągnikowe, specjalne  Budowa wózków  Czynności kierowcy w czasie pracy wózkami  Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa  Zagadnienia z zakresu BHP  Praktyczna nauka jazdy • W koszt kursu należy doliczyć opłatę za badania, które należy przeprowadzić na początku szkolenia. • W koszt należy wliczyć opłatę za egzamin na zdobycie uprawnień - Legitymacji wydanej przez UDT
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80210000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena ofertowa 60,00
doświadczenie trenera 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: IV część zamówienia - Obsługa programu komputerowego kadrowo - płacowego Optima
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:IV część zamówienia - Obsługa programu komputerowego kadrowo - płacowego Optima Realizowana w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”: • Grupa docelowa: Uczniowie szkół zawodowych • Miejsce realizacji: Białystok • Termin realizacji: od podpisania umowy do 31 grudnia 2019 • Liczba uczestników: 2 grupy szkoleniowe od 8 do 15 uczestników • Wymiar godzin: min. 32 godziny szkoleniowe Zajęcia powinny odbywać się w weekendy lub w godzinach popołudniowych, aby umożliwić uczestnictwo osobom uczącym się. • Minimalny zakres programu szkolenia powinien obejmować:  Interfejs programu OPTIMA Kadry i Płace  Konfiguracja programu Comarch ERP Optima Płace i Kadry  Pracownik na umowie o pracę • Wprowadzanie danych pracownika zatrudnionego na umowę o pracę. • Zatrudnianie/ zwalnianie pracownika na umowę o pracę. • Sporządzanie deklaracji do ZUS, podatkowych pracownika. • Aktualizacja danych pracownika. • Sporządzanie wydruków kadrowych.  Właściciele i osoby współpracujące. • Wprowadzanie danych personalnych do modułu kadr i płac • Sporządzanie deklaracji ZUS i PIT.  Umowy cywilno – prawne • Zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych. • Rozliczanie umów cywilno- prawnych. • Deklaracje ZUS, podatkowe dla umów cywilno - prawnych. • Zasiłki z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego wypłacane dla zleceniobiorców.  Moduł płacowy • Rozliczanie czasu pracy, dodatków oraz nieobecności. • Definiowanie list płac. • Przygotowanie wypłat na umowę o pracę. • Zamykanie i księgowanie listy płac. • Deklaracje PIT i ZUS.  Współpraca z innymi programami • Eksport deklaracji do programu Płatnik ZUS. • Przygotowanie, wysyłka e- deklaracji do Urzędu skarbowego. • Przygotowanie deklaracji PFRON. • Wydruki przelewów (w tym płatności do deklaracji)  Korekta wypłat • Anulowanie wypłat. • Naliczanie wypłat korygujących. • Wydruki związane z korektami.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80210000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena ofertowa 60,00
doświadczenie trenera 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: V część zamówienia – Excel dla średnio zaawansowanych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:V część zamówienia – Excel dla średnio zaawansowanych Realizowana w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”: • Grupa docelowa: Uczniowie szkół zawodowych • Miejsce realizacji: Białystok • Termin realizacji: od podpisania umowy do 31 grudnia 2019 • Liczba uczestników: 1 grupa szkoleniowa od 8 do 15 uczestników • Wymiar godzin: min. 24 godzin szkoleniowych Zajęcia powinny odbywać się w weekendy lub w godzinach popołudniowych, aby umożliwić uczestnictwo osobom uczącym się. • Minimalny zakres programu szkolenia powinien obejmować:  Praca na komórkach • Podstawowe formatowania liczb, • Zaawansowane kopiowanie, • Adresowanie względne i bezwzględne  Formatowanie Warunkowe • Formatowanie według liczb, tekstu, daty, • Wyszukiwanie duplikatów.  Tworzenie i używanie szablonów  Sprawdzanie poprawności  Baza danych w arkuszu • Informacje wstępne • Sortowanie bazy danych • Ograniczanie liczby wierszy (autofiltr) • Filtrowanie zaawansowane • Funkcje bazodanowe  Wybrane funkcje • Funkcje logiczne • Funkcje bazy danych • Funkcje tekstowe • Funkcje daty i czasu • Funkcje informacyjne • Funkcje wyszukiwania i adresu • Funkcje matematyczne  Przetwarzanie danych • Sumy częściowe  Nazwy i ich wykorzystanie • Nazywanie zakresów • Różnice między definiowaniem nazw a ich tworzeniem • Praktyczne przykłady wykorzystania nazw  Tabele przestawne • Zastosowanie tabel przestawnych • Tworzenie i modyfikacja • Obliczenia w tabeli przestawnej • Konsolidacja danych w tabeli przestawnej • Wykresy przestawne  Obsługa arkuszy • Kopiowanie i przenoszenie arkusza • Opcje ochrony skoroszytów i arkuszy • Blokowanie i ukrywanie komórek, wierszy i kolumn • Ukrywanie formuł i wpisów w komórkach • Dodawanie hasła do zmian w arkuszu • Dodawanie hasła na otwarcie skoroszytu  Formatowanie komórek, wprowadzanie serii, automatyczne wypełnianie, listy użytkownika, praca z szablonami.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80210000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena ofertowa 60,00
doświadczenie trenera 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przeprowadzenie szkoleń zawodowych - podlaskie
 • Lokalizacja zleceniapodlaskie
 • Data dodania18-10-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przeprowadzenie 7 szkoleń zawodowych dla 20 osób. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI