Usługa moderowania szkoleń e-learningowych w terminach od 01.04.2019-30.09.2019...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługa moderowania szkoleń e-learningowych w terminach od 01.04.2019-30.09.2019 r. dla uczestników projektu Klucz do sukcesu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKatowice
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2019-03-25
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyRegionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny "Metis" w Katowicach
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-15
 • Numer ogłoszenia526121-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 526121-N-2019 z dnia 2019-03-15 r.

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny "Metis" w Katowicach: usługa moderowania szkoleń e-learningowych w terminach od 01.04.2019-30.09.2019 r. dla uczestników projektu Klucz do sukcesu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Program Operacyjnych Wiedza Edukacja Rozwój
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny "Metis" w Katowicach, krajowy numer identyfikacyjny 27288192300000, ul. ul. Drozdów  21 , 40-530  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. (032) 209 53 12, e-mail metis@metis.pl, faks (032) 209 53 13.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.metis.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.bip.metis.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.bip.metis.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługa moderowania szkoleń e-learningowych w terminach od 01.04.2019-30.09.2019 r. dla uczestników projektu Klucz do sukcesu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
10


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Wykonawca/moderator będzie moderować szkolenia online, których celem będzie przygotowanie 150 pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz trenerów oświaty do wspomagania szkół/placówek oświatowych i przedszkoli w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów. Zadania moderatora - bieżący kontakt z uczestnikami, aktywność na forum dyskusyjnym, udzielanie informacji zwrotnych uczestnikom po wykonaniu zadań będących zaliczeniem modułów, prowadzenie dziennika zajęć i inne czynności bezpośrednio związane z realizacją zajęć e-learningowych w terminach od 1.04.2019-30.09.2019r. Przedmiot zamówienia składa się z 10 zadań/części: 1. Zadanie 1: Prowadzenie zajęć w ramach rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych – II etap edukacyjny, uczestnicy na poziomie niezaawansowanym – 20 godzin 2. Zadanie 2 Prowadzenie zajęć w ramach wykorzystanie technologii informacyjno- komunikacyjnych w procesie nauczania – II etap edukacyjny, uczestnicy na poziomie niezaawansowanym – 20 godzin 3. Zadanie 3 Prowadzenie zajęć w ramach wykorzystania technologii informacyjno- komunikacyjnych w procesie nauczania – III etap edukacyjny, uczestnicy na poziomie niezaawansowanym – 20 godzin 4. Zadanie 4 Prowadzenie zajęć w ramach wykorzystania technologii informacyjno- komunikacyjnych w procesie nauczania – II etap edukacyjny, uczestnicy na poziomie zaawansowanym– 20 godzin 5. Zadanie 5 Prowadzenie zajęć w ramach rozwijania kompetencji porozumiewanie się w językach obcych – III etap edukacyjny, uczestnicy na poziomie niezaawansowanym - 20 godzin 6. Zadanie 6 Prowadzenie zajęć w ramach rozwijania kompetencji nauczanie przez eksperymentowanie, doświadczanie – I etap edukacyjny, uczestnicy na poziomie niezaawansowanym – 20 godzin 7. Zadanie 7 Prowadzenie zajęć w ramach rozwijania kompetencji nauczanie przez eksperymentowanie, doświadczanie – II etap edukacyjny, uczestnicy na poziomie zaawansowanym 20 godzin 8. Zadanie 8 Prowadzenie zajęć w ramach rozwijania kompetencji wychowanie i kształtowanie postaw (innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej) uczniów – II etap edukacyjny, uczestnicy na poziomie zaawansowanym 20 godzin 9. Zadanie 9 Prowadzenie zajęć w ramach rozwijania kompetencji wychowanie i kształtowanie postaw (innowacyjności kreatywności i pracy zespołowej) uczniów– III etap edukacyjny, uczestnicy na poziomie niezaawansowanym 20 godzin 10. Zadanie 10 Prowadzenie zajęć w ramach wspomagania przedszkoli w rozwijaniu kompetencji kluczowych dzieci uczestnicy niezaawansowani 20 godzin

II.5) Główny kod CPV: 80000000-4
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-04-01   lub zakończenia: 2019-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: - Wykształcenie wyższe magisterskie. - Minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe wpracy w szkole/przedszkolu/placówce oświatowej. - Formalne przygotowanie do pracy trenera (certyfikat treneralub zaświadczenie o ukończeniu studiów podyplomowych/ kursów/szkoleń z zakresu umiejętności trenerskich(min. 120 godzin dydaktycznych). - Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla pracowników systemu oświaty zzakresu zagadnień związanych z kształtowaniem wybranych kompetencji kluczowych u uczniów (min 150 godzinw ciągu ostatnich 3 lat), w tym co najmniej 50 h dydaktycznych szkoleń dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych, doradców metodycznych wróżnych obszarach pracy szkoły. - Doświadczenie w zakresie wspomagania szkół, rozumianego zgodnie zprzepisami prawa - w roli osoby prowadzącej bezpośrednio wspomaganie szkół/przedszkoli (min. 3 placówki) lubdoświadczenie w roli trenera na szkoleniu pracowników systemu wspomagania lub dyrektorów szkół/przedszkoli wzakresie wspomagania szkół w rozwoju (min. 60 godzin dydaktycznych), Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń e-learningowych dla pracowników systemu oświaty z zakresu zagadnień związanych z kształtowaniem kompetencji kluczowych uczniów (min. 60 godzin dydaktycznych)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: warunki te dotyczą odrębnie każdego zadania. Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych ustanawiając limity – maksymalnie można złożyć ofertę 1 moderatora na prowadzenie zajęć e-learningowych w dwóch zadaniach
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Na potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oferta musi zawieraćoświadczenieWykonawcy - załącznik nr 2 do SIWZ. 2) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia nastronieinternetowej Zamawiającego informacji dotyczących: kwoty, jaką zamierza przeznaczyć nasfinansowaniezamówienia; firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; ceny, terminuwykonaniazamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazujeZamawiającemuoświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którejmowa w art. 24ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia zostanie zamieszczony na stronie internetowejZamawiającego wraz zinformacjami, o których mowa powyżej. Oświadczenie o przynależności lub brakuprzynależności do tej samejgrupy kapitałowej, Wykonawca składa wyłącznie w stosunku do Wykonawców, którzyzłożyli oferty wprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku przynależnoścido tej samejgrupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacjepotwierdzające, żepowiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu oudzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Na potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oferta musi zawierać oświadczenieWykonawcy - załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, któregooferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych nadzieńzłożenia oświadczeń lub dokumentów, które potwierdzą spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W celupotwierdzenia spełniania warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, określonych w5.3.1.2SIWZ, Zamawiający zażąda od Wykonawcy dokumentów/oświadczeń potwierdzających: a)dyplom studiówmagisterskich b) Wykaz minimum 2-letniego doświadczenie zawodowe w pracy w szkole/przedszkolu/placówceoświatowej z wskazaniem miejsca pracy, okresu zatrudnienia i stanowiska pracy c) Certyfikat trenera lubzaświadczenie o ukończeniu studiów podyplomowych/ kursów/szkoleń z zakresu umiejętności trenerskich(min.120 godzin dydaktycznych) ze wskazaniem nazwy studiów podyplomowych/kursów/szkoleń, ilości godzin,nazwy instytucji prowadzącej szkolenie d) Wykaz wskazujący na doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dlapracowników systemu oświaty z zakresu zagadnień związanych z kształtowaniem wybranych kompetencjikluczowych u uczniów(min 150 godzin w ciągu ostatnich 3 lat), w tym co najmniej 50 h dydaktycznych lub więcej(max.100 godzin)szkoleń dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenianauczycieli i bibliotek pedagogicznych, doradców metodycznych w różnych obszarach pracy szkoły zewskazaniem nazwy szkolenia,ilości godzin, daty realizacji, nazwy instytucji organizującej szkolenie, zakresutematyczny szkolenia oraz informacją czy szkolenie było prowadzone dla pracowników systemu oświaty zzagadnień związanych zkształtowaniem wybranej przez Wykonawcę kompetencji kluczowej - zadania, na któreskładana jest oferta e)Wykaz doświadczenia w zakresie wspomagania szkół, rozumianego zgodnie z przepisamiprawa - w roli osobyprowadzącej bezpośrednio wspomaganie 3 lub więcej (max. 6) szkół/przedszkoli lubdoświadczenie w zakresie wspomagania szkół, rozumianego zgodnie z przepisami prawa - w roli trenera naszkoleniu pracowników systemu wspomagania lub dyrektorów szkół/przedszkoli w zakresie wspomagania szkół wrozwoju (min. 60 godzin dydaktycznych lub więcej (max. 120)) ze wskazaniem nazwy szkoły/przedszkola/placówki objętej wspomaganiem,ilości godzin, obszaru wspomagania lub tytułów szkoleń – inne niż pkt. d., Ilościgodzin, zakresu tematycznego, Wykaz doświadczenia w prowadzeniu szkoleń e-learningowych dla pracowników systemu oświaty z zakresu zagadnień związanych z kształtowaniem kompetencji kluczowych uczniów (min. 60 godzin dydaktycznych) ze wskazaniem tytułów szkoleń e-learningowych, liczby godzin, zakresu tematycznego, instytucji organizującej dane szkolenie
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmianpostanowieńzawartej umowy w następujących okolicznościach: 1) W uzasadnionych przypadkach, za zgodąZamawiającego,dopuszcza się zmianę kadry prowadzącej szkolenie - pod warunkiem, że proponowana kadra będziespełniała warunkiokreślone w niniejszej specyfikacji oraz będzie posiadała wykształcenie, które nie spowodujezmniejszenia liczbypunków uzyskanych przez ofertę. Informacja o zmianie musi wpłynąć do Zamawiającego napiśmie, na co najmniej 2dni robocze przed zaistniałą okolicznością. W przypadku nagłych zdarzeń losowych terminten nie musi byćzachowany. Informacja musi wpłynąć na piśmie do Zamawiającego niezwłocznie po zaistniałymzdarzeniu. 2) Wuzasadnionych przypadkach, za zgodą Zamawiającego, dopuszcza się zmianę miejsca prowadzeniaszkolenia - podwarunkiem, że proponowane miejsce szkolenia będzie spełniało warunki określone w niniejszejspecyfikacji orazbędzie wyposażone w sprzęt, który nie spowoduje zmniejszenia liczby punków uzyskanych przezofertę. Informacja ozmianie musi wpłynąć do Zamawiającego na piśmie na co najmniej 2 dni robocze przed zaistniałąokolicznością. Wprzypadku nagłych zdarzeń losowych termin ten nie musi być zachowany. Informacja musi wpłynąćna piśmie doZamawiającego niezwłocznie po zaistniałym zdarzeniu. 3) W uzasadnionych przypadkach, za zgodąWykonawcy,Zamawiający może zmienić termin rozpoczęcia i zakończenia szkolenia, przy czym warunki dotyczącetygodniowegowymiaru godzin oraz okresu realizacji zamówienia nie mogą ulec zmianie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-25, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Zadanie 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Prowadzenie zajęć w ramach rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych – II etap edukacyjny, uczestnicy na poziomie niezaawansowanym – 20 godzin
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Zadanie 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Prowadzenie zajęć w ramach wykorzystanie technologii informacyjno- komunikacyjnych w procesie nauczania – II etap edukacyjny, uczestnicy na poziomie niezaawansowanym – 20 godzin
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Zadanie 3
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Prowadzenie zajęć w ramach wykorzystania technologii informacyjno- komunikacyjnych w procesie nauczania – III etap edukacyjny, uczestnicy na poziomie niezaawansowanym – 20 godzin
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Zadanie 4
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Prowadzenie zajęć w ramach wykorzystania technologii informacyjno- komunikacyjnych w procesie nauczania – II etap edukacyjny, uczestnicy na poziomie zaawansowanym– 20 godzin
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Zadanie 5
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Prowadzenie zajęć w ramach rozwijania kompetencji porozumiewanie się w językach obcych – III etap edukacyjny, uczestnicy na poziomie niezaawansowanym - 20 godzin
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: Zadanie 6
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Prowadzenie zajęć w ramach rozwijania kompetencji nauczanie przez eksperymentowanie, doświadczanie – I etap edukacyjny, uczestnicy na poziomie niezaawansowanym – 20 godzin
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7 Nazwa: Zadanie 7
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Prowadzenie zajęć w ramach rozwijania kompetencji nauczanie przez eksperymentowanie, doświadczanie – II etap edukacyjny, uczestnicy na poziomie zaawansowanym 20 godzin
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8 Nazwa: Zadanie 8
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Prowadzenie zajęć w ramach rozwijania kompetencji wychowanie i kształtowanie postaw (innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej) uczniów – II etap edukacyjny, uczestnicy na poziomie zaawansowanym 20 godzin
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
doświadczenie 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9 Nazwa: Zadanie 9
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Prowadzenie zajęć w ramach rozwijania kompetencji wychowanie i kształtowanie postaw (innowacyjności kreatywności i pracy zespołowej) uczniów– III etap edukacyjny, uczestnicy na poziomie niezaawansowanym 20 godzin
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 10 Nazwa: Zadanie 10
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Prowadzenie zajęć w ramach wspomagania przedszkoli w rozwijaniu kompetencji kluczowych dzieci uczestnicy niezaawansowani 20 godzin
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przeprowadzenie szkolenia zawodowego - śląskie
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania18-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przeprowadzenie szkolenia zawodowego Opiekun w żłobku i klubie dziecięcym. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Następne ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi w Strzelcach