Szkolenie pt: Niematerialne dziedzictwo Warmii i Mazur inspiracją do edukacji regionalnej...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Szkolenie pt: Niematerialne dziedzictwo Warmii i Mazur inspiracją do edukacji regionalnej w szkole.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOlsztyn
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja rządowa terenowa
 • Kategoria zamówienia (CPV)Usługi edukacyjne i szkoleniowe
 • Termin składania wniosków23/08/2016
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyKuratorium Oświaty w Olsztynie
 • Data publikacji ogłoszenia2016-07-27
 • Numer ogłoszenia1/2016/163429
TREŚĆ PRZETARGU
Olsztyn: Szkolenie pt: Niematerialne dziedzictwo Warmii i Mazur inspiracją do edukacji regionalnej w szkole.
Numer ogłoszenia: 163429 - 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Kuratorium Oświaty w Olsztynie , ul. J. Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5232604, faks 089 5232604.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ko.olsztyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Szkolenie pt: Niematerialne dziedzictwo Warmii i Mazur inspiracją do edukacji regionalnej w szkole..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia, w formie wykładów i warsztatów dla 60 nauczycieli historii z terenu województwa warmińsko-mazurskiego w 3 grupach pt. Niematerialne dziedzictwo Warmii i Mazur inspiracją do edukacji regionalnej w szkole. Treści szkolenia powinny obejmować: 1) wskazanie czym jest dziedzictwo kulturowe regionu, 2) przykłady dziedzictwa kulturowego w aspektach patriotycznym i wychowawczym, 3) określenie znaczenia dziedzictwa języka regionalnego w budowaniu tożsamości wynikającej z przynależności do małej ojczyzny, 4) prezentację rozwiązań dydaktyczno - metodycznych możliwych do wykorzystania na zajęciach w szkole. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z realizacji części zamówienia, w sytuacji, gdy nie uzyska środków na jego finansowanie. 3. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: 1) usługi edukacyjne i szkoleniowe 80000000-4, 2) usługi szkoleniowe 80500000-9, 3) usługi szkolenia zawodowego 80530000-8. 4. Odbiorcami szkolenia, będą nauczyciele przedmiotów humanistycznych (historia, język polski) wszystkich typów szkół z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. 5. Organizacja szkolenia polega na 1) przygotowanie i opracowanie zajęć dydaktycznych, 2) dokonaniu naboru uczestników, 3) przeprowadzenie zajęć, 4) wystawieniu zaświadczenia o uczestnictwie w zajęciach 6. Pozostałe wymagania zamawiającego odnośnie realizacji przedmiotu zamówienia: 1) realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w miastach województwa warmińsko-mazurskiego: Olsztyn, Elbląg i Ełk, 2) czas prowadzenia zajęć dydaktycznych dla jednej grupy wynosi 20 godzin (1 godzina wynosi 45 minut), 3) wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi zajęć dydaktycznych: opracowania, publikacje ściśle związane z tematyką z przeznaczeniem do celów dydaktycznych np. podręcznik, 4) wykonawca zorganizuje bufet kawowy dla uczestników zajęć dydaktycznych (kawa, herbata, woda, ciastko), 5) sale dydaktyczne przeznaczone na zajęcia na zajęcia muszą: a) posiadać warunki do korzystania z przerw kawowych, b) być autonomiczne, nie mogą znajdować się w suterenie, piwnicy, itp., c) posiadać toaletę usytuowaną w niewielkiej odległości od sali szkoleniowej..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, wykonawcy usług, zamówień uzupełniających w trybie z wolnej ręki, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający dokona oceny spełniania ww warunków zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach dostarczonych przez wykonawców.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dysponują osobą/osobami o uznanym dorobku w zakresie popularyzacji dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur, oraz osób prowadzących badania naukowe w danym obszarze, w tym autorów publikacji w danym obszarze lub osób prowadzących badania naukowe w danym obszarze tematycznym. Zamawiający dokona oceny spełniania ww warunków zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach dostarczonych przez wykonawców.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Program szkolenia, opis publikacji

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 20
 • 2 - Doświadczenie osoby lub osób prowadzących w organizacji szkoleń z danego zakresu - 50
 • 3 - Tytuł naukowy - 10
 • 4 - Program - 20

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ko.olsztyn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: mbuczek@ko.olsztyn.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.08.2016 godzina 10:00, miejsce: Kuratorium Oświaty w Olsztynie, 10-959 Olsztyn, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, sekretariat - pokój nr 382.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

NAJNOWSZE ZLECENIE
Kupię rybki do oczka wodnego, Bobrowice
 • Lokalizacja zlecenialubuskie
 • Data dodania26-05-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, interesuje mnie zakup rybek do oczka wodnego - 5 karpi koi ,5 linów orfa i 5 karasi kolorowych (8-10 cm ) . Uprzejmie prosze o informację czy jest to możliwe , a jeśli tak toproszę o informacje o formie zakupu . Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI