Szkolenie nt "Sytuacja kryzysowa w szkole"

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Szkolenie nt "Sytuacja kryzysowa w szkole"
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOlsztyn
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoadministracja rządowa terenowa
 • Termin składania wniosków20/04/2017
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyKuratorium Oświaty w Olsztynie
 • Data publikacji ogłoszenia2017-04-07
 • Numer ogłoszenia2017/2017/61530
TREŚĆ PRZETARGU

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://www.ko.olsztyn.pl

Ogłoszenie nr 61530 - 2017 z dnia 2017-04-07 r.
Olsztyn: Szkolenie nt "Sytuacja kryzysowa w szkole"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Kuratorium Oświaty w Olsztynie, krajowy numer identyfikacyjny 647326000000, ul. ul. J. Piłsudskiego  7/9, 10-959   Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 895 232 604, e-mail przetargi@ko.olsztyn.pl, faks 895 232 604.
Adres strony internetowej (URL): www.ko.olsztyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.ko.olsztyn.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.ko.olsztyn.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Pisemnie, w wersji papierowej
Adres:
Kuratorium Oświaty w Olsztynie ul. Piłsudskiego 7/9 10-959 Olsztyn

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Szkolenie nt "Sytuacja kryzysowa w szkole"
Numer referencyjny: WAP.272/P.4.2017.MB
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia w formie wykładu z elementami warsztatu nt. „Sytuacja kryzysowa w szkole” dla 275 nauczycieli, wychowawców i pedagogów wszystkich typów szkół województwa warmińsko-mazurskiego. Celem szkolenia jest uzyskanie przez nauczycieli podstawowej wiedzy nt. przyczyn, przebiegu, rozpoznawania oraz wspierania ucznia w trudnej sytuacji. 2.Zajęcia mogą odbywać się w czasie ustalonym przez organizatora, zgodnie z przedstawionym przez niego harmonogramem. 3.Zamówienie podzielone jest na 3 części z których każda stanowi oddzielne zamówienie. Szczegółowy opis części znajduje się w rozdziale IV specyfikacji. Wykonawcy mogą składać oferty na jedną lub więcej części. 4.Realizacja zajęć powinno nastąpić nie później niż do 30 czerwca 5.Nazwa i kody przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: 80000000-4, 80500000-9, 80530000-8. 6.Zamówienie obejmuje: 1)zorganizowanie i przeprowadzenie usługi będącej przedmiotem zamówienia we wskazanym w ofercie miejscu, 2)zapewnienie kadry szkoleniowej ( co najmniej dwie osoby) posiadającej dobrą znajomość przedmiotowego tematu oraz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z danego obszaru. Wymaga się by osoby prowadzące szkolenie były praktykami i miały doświadczenie w pracy z dziećmi w omawianym zakresie. Obowiązkowo wśród kadry szkoleniowej musi znajdować się co najmniej 1 osoba będąca członkiem zespołu antykryzysowego lub terapeuta, 3)opracowanie programu szkolenia, który: a)zapewni aktywny udział uczestników w rozwiązywaniu przykładowych sytuacji oraz analiza studium przypadku, b)powinien obejmować następujące treści: - przyczyny depresji ucznia (np. przemoc rówieśnicza, kryzys w rodzinie, dziecko w żałobie, próba samobójcza), - rozpoznawanie kryzysu, - identyfikacja czynników ryzyka, - zasady interwencji kryzysowej, w tym zadania szkoły (wychowawcy, nauczyciela, dyrektora szkoły, personelu), - szkoła w sytuacji kryzysowej w zderzeniu ze środowiskiem (postawy, zachowania, co robić, czego nie robić), - szkoła w sytuacji kryzysowej a praca z klasą, rodzicami, - zmniejszanie ryzyka wystąpienia sytuacji kryzysowej, - zasadność wprowadzania w szkole procedur, - przyjazny klimat w szkole - co oznacza, jak go budować, - wychowanie do wartość i znaczenie strategii, pozyskiwanie sojuszników do współpracy, - ciekawą ofertę zajęć - dlaczego warto ją mieć, - płaszczyzny działania szkoły wykorzystywane do wzmacniania potencjału uczniów (jakie, dlaczego), c)powinien zawierać: - harmonogram szkolenia, - szczegółowy konspekt wykładu i warsztatów z podaniem przykładów, które będą przedmiotem pracy warsztatowej uczestników. - opis struktury programu do celów szkolenia (zakres treści modułów, ich logiczny układ, czas ich trwania), - omówienie metod i form pracy na szkoleniu, - opis przydatności przewidywanych efektów szkolenia dla praktyki nauczycielskiej, - uwzględniać aktualną wiedzę teoretyczną i praktyczną na dany temat. 4)zorganizowanie bufetu kawowego dla uczestników zajęć dydaktycznych, z co najmniej napojami ciepłymi i ewentualnie słodką przekąską, 5)zapewnienie sali na przeprowadzenie warsztatów: a) mogącej pomieścić ilość uczestników przewidzianą w zamówieniu, b)posiadającej warunki do korzystania z przerw kawowych, c)autonomicznej, która nie może znajdować się w suterenie, piwnicy itp. d)z toaletą usytuowaną w niewielkiej odległości od sali szkoleniowej, 6)zorganizowanie naboru uczestników, ustalenie jasnych zasad rekrutacji i podanie ich do wiadomości uczestnikom, 7)przekazanie Zamawiającemu informacji w formie elektronicznej z logo Zamawiającego i Wykonawcy o rozpoczęciu rekrutacji, ze wskazaniem miejsca i terminu przeprowadzenia szkolenia, 8)powiadomienie wszystkich zakwalifikowanych uczestników o miejscu i czasie realizacji warsztatów, 9)wystawieniu zaświadczenia o ukończonym warsztatach, które będzie zawierało informację o podmiocie finansującym szkolenie o treści „ Sfinansowano ze środków na doskonalenie nauczycieli w ramach zadań edukacyjnych Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty” wraz z logo Wykonawcy i Kuratorium Oświaty w Olsztynie, 10)zamieszczenia na materiałach szkoleniowych oraz promocyjnych LOGO KURATORIUM OŚWIATY W OLSZTYNIE oraz informacji o następującej treści „Sfinansowano ze środków na doskonalenie nauczycieli w ramach zadań edukacyjnych Warmińsko Mazurskiego Kuratora Oświaty”.

II.5) Główny kod CPV: 80000000-4
Dodatkowe kody CPV:80500000-9, 80530000-8
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 30/06/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy którzy są podmiotami spełniającymi warunki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i § 20 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie,
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy którzy dysponują kadrą wskazaną w rozdziale III pkt. 6 ppk 2 specyfikacji, tj. posiadającą dobrą znajomość przedmiotowego tematu oraz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z danego obszaru. Wymaga się by osoby prowadzące szkolenie były praktykami i miały doświadczenie w pracy z dziećmi w omawianym zakresie. Obowiązkowo wśród kadry szkoleniowej musi znajdować się co najmniej 1 osoba będąca członkiem zespołu antykryzysowego lub terapeuta.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Dokument potwierdzający że Wykonawca jest są podmiotem spełniającym warunki określone w § 20 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz osób według uczestniczących w wykonywaniu zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena40
Atrakcyjność programu60

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 20/04/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa: Część 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szkolenie zorganizowane zostanie na terenie Olsztyna, dla 125 nauczycieli szkół i placówek z powiatów: olsztyńskiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, szczycieńskiego, nidzickiego, działdowskiego, ostródzkiego i Miasta Olsztyn, w 5 grupach po 25 osób każda.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4, 80500000-9, 80530000-8
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/06/2017
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Cena40
Atrakcyjność programu szkolenia60
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2    Nazwa: Część 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szkolenie zorganizowane zostanie na terenie Elbląga, dla 75 nauczycieli szkół i placówek powiatu: elbląskiego, braniewskiego, bartoszyckiego, iławskiego, nowomiejskiego, lidzbarskiego i Miasta Elbląg, w 3 grupach po 25 osób każda.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4, 80500000-9, 80530000-8
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/06/2017
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Cena 40
Atrakcyjność programu szkolenia 60
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3    Nazwa: Część 3
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szkolenie zorganizowane zostanie na terenie Ełku, dla 75 nauczycieli szkół i placówek powiatu ełckiego, piskiego, giżyckiego, oleckiego, gołdapskiego, węgorzewskiego, Miasta Ełk, w 3 grupach po 25 osób każda
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4, 80500000-9, 80530000-8
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/06/2017
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Cena40
Atrakcyjność programu szkolenia60
6) INFORMACJE DODATKOWE:

NAJNOWSZE ZLECENIE
Kupię rybki do oczka wodnego, Bobrowice
 • Lokalizacja zlecenialubuskie
 • Data dodania26-05-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, interesuje mnie zakup rybek do oczka wodnego - 5 karpi koi ,5 linów orfa i 5 karasi kolorowych (8-10 cm ) . Uprzejmie prosze o informację czy jest to możliwe , a jeśli tak toproszę o informacje o formie zakupu . Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI