Szkolenia w zakresie edukacji przez szachy.

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Szkolenia w zakresie edukacji przez szachy.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOlsztyn
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoadministracja rządowa terenowa
 • Termin składania wniosków13/03/2017
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyKuratorium Oświaty w Olsztynie
 • Data publikacji ogłoszenia2017-02-28
 • Numer ogłoszenia2017/2017/33428
TREŚĆ PRZETARGU

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://www.ko.olsztyn.pl/BIP

Ogłoszenie nr 33428 - 2017 z dnia 2017-02-28 r.
Olsztyn: Szkolenia w zakresie edukacji przez szachy.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Kuratorium Oświaty w Olsztynie, krajowy numer identyfikacyjny 647326000000, ul. ul. J. Piłsudskiego  42560, 10959   Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 895 232 604, e-mail istasinska@ko.olsztyn.pl, faks 895 232 604.
Adres strony internetowej (URL): www.ko.olsztyn.pl

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.ko.olsztyn.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.ko.olsztyn.pl/BIP

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Pisemnie na adres siedziby Zamawiającego
Adres:
Kuratorium Oświaty w Olsztynie, ul. Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Szkolenia w zakresie edukacji przez szachy.
Numer referencyjny: WAP.272/P.2.2017.MB
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia „Szkolenia w zakresie edukacji przez szachy” z udziałem 30 nauczycieli szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego z zakresu podstaw gry w szachy i przygotowania ich do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych. 2.Nauka gry w szachy ma istotny wpływ na zwiększenie umiejętności matematycznych dzieci i młodzieży, w szczególności w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów. Kształtuje także ważne cechy osobowości, uczy koncentracji, odpowiedzialności, przezwyciężania własnych słabości, planowania działań i przewidywania ich efektów. Zadania realizowane przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty wychodzą naprzeciw potrzebom nauczycieli i wspierają szkoły w organizowaniu nauki gry w szachy w ramach oferty zajęć pozalekcyjnych. Są także spójne z założeniami wdrażanej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Celem ogólnym przedmiotu zamówienia jest zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu nauki podstaw gry w szachy i przygotowanie do jej wykorzystania w praktyce szkolnej. Celem szczegółowym szkolenia jest przekazanie nauczycielom praktycznej wiedzy i umiejętności nauki gry w szachy. Uczestnicy szkolenia zostaną przygotowani do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych. Prowadzący szkolenie będą służyli wiedzą merytoryczną, wsparciem i instruktażem w zakresie organizowania edukacji przez szachy w formie zajęć pozalekcyjnych. 3.Uczestnikiem szkolenia może być nauczyciel szkoły podstawowej, który przedłoży Wykonawcy pisemną deklarację dyrektora szkoły, że po ukończeniu szkolenia nauczyciel będzie prowadził bezpłatne zajęcia pozalekcyjne z uczniami z zakresu gry w szachy przez okres co najmniej rok, na terenie szkoły lub placówki. 4.Szkolenie zorganizowane będzie na terenie Olszyna. 5.Zajęcia mogą odbywać się w czasie ustalonym przez organizatora, zgodnie z przedstawionym przez niego harmonogramem. Dopuszcza się realizację zajęć w dni wolne od pracy - także w soboty i niedziele - z wyłączeniem dni świątecznych. 6.Szkolenie obejmuje 70 godzin dydaktycznych. Zajęcia dydaktyczne organizowane będą w formie stacjonarnej. Szkolenie obejmuje: 1)część teoretyczną 2)część praktyczną, obejmującą nie mniej niż 50% ogólnej liczby zajęć dydaktycznych. Realizacja części praktycznej zajęć nie może odbywać się w grupach liczących więcej niż 16 osób. 7.Realizacja wszystkich zajęć przewidywana jest na minimum 4 pełne tygodnie, a zakończenie zajęć dydaktycznych powinno nastąpić nie później niż do 14 czerwca 2017 r. 8.Czas trwania szkolenia w ciągu jednego dnia nie może być dłuższy niż 9 godzin dydaktycznych. 9.Wykonawca przedstawi program szkolenia dostosowany do potrzeb nauczycieli wskazanego w ofercie etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa). 10.Nazwa i kody przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: 80000000-4, 80500000-9, 80530000-8. 11.Zamówienie obejmuje: 1)zorganizowanie i przeprowadzenie usługi będącej przedmiotem zamówienia w Olsztynie we wskazanym w ofercie miejscu, 2)zapewnienie kadry szkoleniowej zapewnienie kadry szkoleniowej posiadającej doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli w zakresu nauki gry w szachy, w wymiarze co najmniej 50 godzin w ramach jednego kontraktu, w ciągu ostatnich 3 lat, oraz jedna osobę rezerwową w sytuacji zajścia sytuacji wyjątkowej, przy czym osoba ta musi spełniać takie same wymagania jak pozostałe osoby, 3)zapewnienie niezbędnego wyposażenia (zgodnie z programem zajęć), tablicy demonstracyjnej oraz zestawów planszy szachowych i bierek (co najmniej jeden komplet dla 2 uczestników zajęć), zegarów szachowych (w liczbie odpowiadającej programowi zajęć), 4)opracowanie programu szkolenia który powinien przedstawiać: a)harmonogram szkolenia z uwzględnieniem godzin teoretycznych i praktycznych, b)treści wskazujące, czym jest gra w szachy i jak edukacja przez szachy wpływa na ogólny rozwój myślenia twórczego u dzieci, c)znaczenia edukacji przez szachy wraz z prezentację rozwiązań dydaktyczno – metodycznych możliwych do wykorzystania na zajęciach w szkole, d)strukturę programu (zakres treści modułów, ich logiczny układ, czas ich trwania) do celów szkolenia, e)metody i formy pracy na szkoleniu, f)przydatność przewidywanych efektów szkolenia dla praktyki nauczycielskiej, g)aktualną wiedzę teoretyczną i praktyczną na dany temat. 5)zapewnienie nieodpłatnie publikacji każdemu uczestnikowi na zakończenie szkolenia, która stanowić będzie wsparcie w nauczaniu dzieci gry w szachy, 6)zorganizowanie bufetu kawowego dla uczestników zajęć dydaktycznych, z co najmniej napojami ciepłymi i ewentualnie słodką przekąską, 7)zapewnienie sali na zajęcia dydaktyczne przystosowanej do prowadzenia wykładów, wyposażonej w rzutnik multimedialny i dostęp do sieci internetowej: a)mogącej pomieścić ilość uczestników przewidzianą w zamówieniu, b)posiadającej warunki do korzystania z przerw kawowych, c)autonomicznej, która nie może znajdować się w suterenie, piwnicy, itp. z toaletą usytuowaną w niewielkiej odległości od sali szkoleniowej, 8)zorganizowanie naboru uczestników, ustalenie jasnych zasad rekrutacji i podanie ich do wiadomości uczestnikom. Uczestnicy biorący udział w szkoleniu musza przedstawić Wykonawcy pisemną deklarację dyrektora szkoły, że skierowany na szkolenie nauczyciel będzie prowadził zajęcia pozalekcyjne z uczniami z zakresu gry w szachy przez okres co najmniej 2 lat na terenie szkoły lub placówki. 9)przekazanie Zamawiającemu informacji w formie elektronicznej z logo Zamawiającego i Wykonawcy o rozpoczęciu rekrutacji, ze wskazaniem miejsca i terminu przeprowadzenia szkolenia. 10)powiadomienie wszystkich zakwalifikowanych uczestników o miejscu i czasie realizacji zajęć szkoleniowych, 11)wystawieniu zaświadczenia o ukończonym szkoleniu, które będzie zawierało informację o podmiocie finansującym szkolenie o treści „ Sfinansowano ze środków na doskonalenie nauczycieli w ramach zadań edukacyjnych Warmińsko Mazurskiego Kuratora Oświaty” wraz z logo Wykonawcy i Kuratorium Oświaty w Olsztynie 12)zamieszczenia na materiałach szkoleniowych oraz promocyjnych LOGO KURATORIUM OŚWIATY W OLSZTYNIE oraz informacji o następującej treści „Sfinansowano ze środków na doskonalenie nauczycieli w ramach zadań edukacyjnych Warmińsko Mazurskiego Kuratora Oświaty”,

II.5) Główny kod CPV: 80000000-4
Dodatkowe kody CPV:18000000-9, 80530000-8
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 9150.00
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia dotychczasowemu wykonawcy, polegającego na powtórzeniu usług zgodnych z zamówieniem podstawowym, poprzez zmianę zawartej umowy. Wartość zmian umowy nie może być wyższa niż 30% wartości umowy podstawowej.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 14/06/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O zamówienie mogą się ubiegać podmioty posiadające kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej – są podmiotami spełniającymi warunki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i § 20 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O zamówienie mogą się ubiegać podmioty dysponujące kadrą wskazaną w rozdziale III pkt. 11 ppkt 2 specyfikacji, tj. kadry szkoleniowej posiadającej doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli w zakresu nauki gry w szachy, w wymiarze co najmniej 50 godzin w ramach jednego kontraktu, w ciągu ostatnich 3 lat, oraz jedna osobę rezerwową w sytuacji zajścia sytuacji wyjątkowej, przy czym osoba ta musi spełniać takie same wymagania jak pozostałe osoby,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.W celu wykazania spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia Zamawiający żąda na etapie składania ofert - wstępnego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji. 2.W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu zamawiający zażąda od wykonawcy którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza dokumentu potwierdzającego że Wykonawca jest podmiotem spełniającym warunki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i § 20 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, 3.W celu wykazania braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, zamawiający zażąda od wykonawcy którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza przekazania w ciągu 3 od dnia przekazania informacji z otwarcia ofert, świadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (zgodnie z załącznikiem nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu zamawiający zażąda od wykonawcy którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza dokumentu potwierdzającego że Wykonawca jest podmiotem spełniającym warunki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i § 20 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, W celu wykazania spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia Zamawiający żąda na etapie składania ofert - wstępnego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu zamawiający zażąda od wykonawcy którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza dokumentu potwierdzającego że Wykonawca jest podmiotem spełniającym warunki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i § 20 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1)wypełniony formularz oferty odpowiadający części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę – załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 2)program szkolenia, 3)wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia w prowadzeniu zajęć będących przedmiotem zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie z załącznikiem nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia), wraz z kadrą rezerwową, 4)wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, stanowiące załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 5)pełnomocnictwo do reprezentowania w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 6)opis miejsca szkolenia z uwzględnieniem wielkości, usytuowania, wyposażenia, oraz ze wskazaniem dokładnego adresu, 7)opis publikacji z podaniem autora, wydawnictwa, liczby stron, rokiem wydania, która zostanie przekazana jako wsparcie w nauczaniu dzieci gry w szachy, 8)wzór zaświadczenia które Zostanie wystawione uczestnikom szkolenia (zawierające LOGO KURATORIUM OŚWIATY).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena 40
Atrakcyjność programu szkolenia 30
Doświadczenie trenerów30

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 13/03/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę pomalowanie obrazu-portretu, Osielsko
 • Lokalizacja zleceniakujawsko-pomorskie
 • Data dodania23-05-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę pomalowanie obrazu-portretu w dowolnej technice (na gotowej płaskorzeźbie - odlew jest wykonany z gipsu). Termin wykonania do uzgodnienia. Proszę o kontakt w celu omówienia szczegółów oraz dokonania wyceny
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI