Świadczenie usługi prowadzenia opieki oraz zajęć świetlicowych w Twardorzeczce oraz...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usługi prowadzenia opieki oraz zajęć świetlicowych w Twardorzeczce oraz Leśnej dla dzieci w wieku 1 -18
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoLipowa
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-01-16
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyUrząd Gminy w Lipowej
 • Data publikacji ogłoszenia2018-01-08
 • Numer ogłoszenia502124-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 502124-N-2018 z dnia 2018-01-08 r.

Urząd Gminy w Lipowej: Świadczenie usługi prowadzenia opieki oraz zajęć świetlicowych w Twardorzeczce oraz Leśnej dla dzieci w wieku 1 -18
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Lipowej, krajowy numer identyfikacyjny , ul. Lipowa  708 , 34324   Lipowa, woj. śląskie, państwo Polska, tel. , e-mail uglipowa@tenit.com.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): WWW.LIPOWA.PL
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.lipowa.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.lipowa.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi prowadzenia opieki oraz zajęć świetlicowych w Twardorzeczce oraz Leśnej dla dzieci w wieku 1 -18
Numer referencyjny: RI.271.1.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3.2.6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt. 6 Pzp. Zamawiający nie wprowadza ograniczenia o jakim stanowi art. 36aa ust. 3 Pzp, tzn. maksymalnej liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, niektóre bądź wszystkie pięć części zamówienia.


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi prowadzenia opieki oraz zajęć świetlicowych w Twardorzeczce oraz Leśnej dla dzieci w wieku od 1 do 18 roku życia w ramach projektu pn. Efektywne usługi społeczne w Gminie Lipowa” realizowanego w ramach osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie Rozwój usług społecznych i zdrowotnych RIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Społeczny). Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części obejmujących odpowiednio: Część nr I - Realizacja opieki w punkcie opieki dziennej: a) Realizacja opieki w punkcie opieki dziennej w Twardorzeczce (5 godzin dziennie w świetlicy w Twardorzeczce, łącznie 1.300 godzin) b) Realizacja opieki w punkcie opieki dziennej w Leśnej (5 godzin dziennie w świetlicy w Leśnej, łącznie 1.300 godzin ) Część nr II – Realizacja zajęć rozwijających kompetencje matematyczne i matematyczno-techniczne: a) Realizacja zajęć rozwijających kompetencje matematyczne i matematyczno-techniczne w Twardorzeczce (minimum 5 godzin w tygodniu w świetlicy w Twardorzeczce, łącznie 260 godzin) b) Realizacja zajęć rozwijających kompetencje matematyczno-techniczne w Leśnej (minimum 5 godzin w tygodniu w świetlicy w Leśnej, łącznie 270 godzin) Część nr III – Realizacja zajęć rozwijających kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej: a) Realizacja zajęć rozwijających kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej w Twardorzeczce (minimum 5 godzin w tygodniu w świetlicy w Twardorzeczce, łącznie 260 godzin) Część nr IV – Realizacja zajęć rozwijających kompetencje językowe – porozumiewania się w językach obcych (język angielski, język niemiecki): a) Realizacja zajęć rozwijających kompetencje językowe – porozumiewania się w językach obcych w Twardorzeczce (minimum 5 godzin w tygodniu w świetlicy w Twardorzeczce, łącznie 260 godzin) b) Realizacja zajęć rozwijających kompetencje językowe – porozumiewania się w językach obcych (język angielski) w Leśnej (minimum 5 godzin w tygodniu w świetlicy w Leśnej, łącznie 260 godzin) Część nr V – Realizacja zajęć rozwijających kompetencje językowe – porozumiewania się w języku ojczystym (język polski): a) Realizacja zajęć rozwijających kompetencje językowe – porozumiewania się w języku ojczystym (język polski) w Leśnej (minimum 5 godzin w tygodniu w świetlicy w Leśnej, łącznie 250 godzin). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy opis sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy.

II.5) Główny kod CPV: 80000000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
80100000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się do 31.12.2018r. Harmonogram realizacji /sporządzony dla każdej z części przedmiotu zamówienia/ określać będzie szczegółowo terminy świadczenia określonych części przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ustalenia świadczenia zajęć w wymiarze 1 godzina dziennie.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia tj. udokumentują należyte wykonanie w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: a) dla części nr I - co najmniej jednej usługi o wartości min 35.000,00 zł brutto, polegającej na świadczeniu usług opieki nad dziećmi w wieku 1-18 lat; b) dla części nr II - co najmniej jednej usługi o wartości min 15.000,00 zł brutto, polegającej na prowadzeniu zajęć matematycznych i/lub matematyczno- technicznych z dziećmi do lat 18, c) dla części nr III - co najmniej jednej usługi o wartości min 15.000,00 zł brutto, polegającej na prowadzeniu zajęć w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej z dziećmi do lat 18, d) dla części nr IV - co najmniej jednej usługi o wartości min 15.000,00 zł brutto, polegającej na prowadzeniu zajęć z języka angielskiego lub języka niemieckiego z dziećmi do lat 18, e) dla części nr V - co najmniej jednej usługi o wartości min 15.000,00 zł brutto, polegającej na prowadzeniu zajęć z języka polskiego z dziećmi do lat 18, Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia, a) dla części nr I - minimum dwoma osobami posiadającymi: - wykształcenie wyższe, - co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie opieki nad dziećmi w wieku 1 do 18 roku życia; b) dla części nr II - minimum dwoma osobami posiadającymi: - wykształcenie wyższe, - co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć matematycznych i/lub matematyczno- technicznych z dziećmi do lat 18, c) dla części nr III – minimum jedną osobą posiadającą: - wykształcenie wyższe, - co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej z dziećmi do lat 18, d) dla części nr IV - minimum dwoma osobami posiadającymi: - wykształcenie wyższe, - co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć z języka angielskiego z dziećmi do lat 18, e) dla części nr V - minimum jedną osobą posiadającą: - wykształcenie wyższe, - co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć z języka polskiego z dziećmi do lat 18,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: UWAGA: W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunku udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Dokumentami potwierdzającymi brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w punkcie 5.1. niniejszej specyfikacji muszą być: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2 , 4 i 8 ustawy Pzp – sporządzone wg załącznika nr 3 do niniejszej SIWZ, b) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, c) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 – sporządzone wg załącznika nr 4 do niniejszej SIWZ,
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.2.1 i 5.2.2. SIWZ - sporządzone wg załącznika nr 5 do niniejszej SIWZ, b) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z dokumentu (np. zobowiązania) musi wynikać w szczególności: • zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; • sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; • zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; • czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
b) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z dokumentu (np. zobowiązania) musi wynikać w szczególności: • zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; • sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; • zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; • czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów (dot. warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt 5.2.1 i 5.2.2 SIWZ), niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. b) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. c) Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt 5.2 SIWZ polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w niniejszej SIWZ, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, d) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13) – 22) i w art. 24 ust. 5 pkt 1,2,4 i 8. e) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w pkt 6.1 b) SIWZ.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
6.3. DOKUMENTY, KTÓRE WSZYSCY WYKONAWCY MUSZĄ ZŁOŻYĆ DO OFERTY: 1) wypełniony Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 6 niniejszej specyfikacji; 2) wypełniony załącznik nr 3 do SIWZ, stanowiący oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, o którym mowa w punkcie 5.1 SIWZ; 3) wypełniony załącznik nr 5 do SIWZ, stanowiący oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 5.2 SIWZ; 4) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działa/ją na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to powinno zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale bądź w formie notarialnie uwierzytelnionej kopii. Pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeśli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub jeśli są wymienieni z nazwiska w odnośnym dokumencie rejestrowym. Wykonawca musi udokumentować – przy ofercie – że pełnomocnictwo ustanowione do jego reprezentacji zostało podpisane przez osobę/y uprawnione do działania w jego imieniu; 5) Wykonawca który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z dokumentu (np. zobowiązania) musi wynikać w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą; 6) Dokumenty dla przeprowadzenia oceny ofert w ramach kryterium dodatkowe doświadczenie osób dedykowanych do realizacji przedmiotu zamówienia (odpowiednio dla każdej części), o których mowa w rozdz. 13.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
a) cena brutto oferty /przedmiotu zamówienia/ – 60% /dot. każdej części przedmiotu zamówienia 60,00
b) dodatkowe doświadczenie osób dedykowanych do realizacji przedmiotu zamówienia –40% /dot. każdej części przedmiotu zamówienia/ 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku wniesienia odwołania przez któregoś z Wykonawców. O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-16, godzina: 08:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Realizacja opieki w punkcie opieki dziennej:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) Realizacja opieki w punkcie opieki dziennej w Twardorzeczce (5 godzin dziennie w świetlicy w Twardorzeczce, łącznie 1.300 godzin) b) Realizacja opieki w punkcie opieki dziennej w Leśnej (5 godzin dziennie w świetlicy w Leśnej, łącznie 1.300 godzin )
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80100000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
a) cena brutto oferty 60,00
b) dodatkowe doświadczenie osób dedykowanych do realizacji przedmiotu zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający w ramach niniejszego kryterium będzie przyznawać punkty jeżeli osoba/osoby dedykowana/dedykowane do realizacji przedmiotu zamówienia posiada/posiadają doświadczenie zawodowe powyżej 2 lat liczone na moment składania ofert. Punktacja w ramach kryterium dodatkowe doświadczenie osoby dedykowanej do realizacji zamówienia przyznawane będzie za każdy pełny rok ponad wymagane minimum w następujący sposób: L.p. Dodatkowe doświadczenie osoby dedykowanej do realizacji zamówienia Punktacja 1. Doświadczenie zawodowe powyżej 2 lat do 4 lat w świadczeniu usług (dot. usług realizowanych odpowiednio w ramach danej części przedmiotu zamówienia, o których mowa w pkt 3.2 SIWZ). Dla części nr 1, 2, 4 z uwagi na realizację przedmiotu zamówienia przez minimum 2 osoby liczba punktów jaką Zamawiający może przyznać Wykonawcy wynosi odpowiednio: - doświadczenie zawodowe powyżej 2 lat do 4 lat w świadczeniu usług wykazuje tylko jedna z dwóch osób - 5pkt; - doświadczenie zawodowe powyżej 2 lat do 4 lat w świadczeniu usług wykazują dwie osoby – 10 pkt 10 pkt 2. Doświadczenie zawodowe powyżej 4 lat do 6 lat w świadczeniu usług (dot. usług realizowanych odpowiednio w ramach danej części przedmiotu zamówienia, o których mowa w pkt 3.2 SIWZ). Dla części nr 1, 2, 4 z uwagi na realizację przedmiotu zamówienia przez minimum 2 osoby liczba punktów jaką Zamawiający może przyznać Wykonawcy wynosi odpowiednio: - doświadczenie zawodowe powyżej 4 lat do 6 lat w świadczeniu usług wykazuje tylko jedna z dwóch osób - 10pkt; - doświadczenie zawodowe powyżej 4 lat do 6 lat w świadczeniu usług wykazują dwie osoby – 20pkt 20 pkt 3. Doświadczenie zawodowe powyżej 6 lat do 8 lat w świadczeniu usług (dot. usług realizowanych odpowiednio w ramach danej części przedmiotu zamówienia, o których mowa w pkt 3.2 SIWZ). Dla części nr 1, 2, 4 z uwagi na realizację przedmiotu zamówienia przez minimum 2 osoby liczba punktów jaką Zamawiający może przyznać Wykonawcy wynosi odpowiednio: - doświadczenie zawodowe powyżej 6 lat do 8 lat w świadczeniu usług wykazuje tylko jedna z dwóch osób - 15pkt; - doświadczenie zawodowe powyżej 6 lat do 8 lat w świadczeniu usług wykazują dwie osoby –30pkt 30 pkt 4. Doświadczenie zawodowe powyżej 8 lat w świadczeniu usług (dot. usług realizowanych odpowiednio w ramach danej części przedmiotu zamówienia, o których mowa w pkt 3.2 SIWZ). Dla części nr 1, 2, 4 z uwagi na realizację przedmiotu zamówienia przez minimum 2 osoby liczba punktów jaką Zamawiający może przyznać Wykonawcy wynosi odpowiednio: - doświadczenie zawodowe powyżej 8 lat w świadczeniu usług wykazuje tylko jedna z dwóch osób - 20pkt; - doświadczenie zawodowe powyżej 8 lat w świadczeniu usług wykazują dwie osoby – 40 pkt 40 pkt


Część nr: 2 Nazwa: Realizacja zajęć rozwijających kompetencje matematyczne i matematyczno-techniczne:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) Realizacja zajęć rozwijających kompetencje matematyczne i matematyczno-techniczne w Twardorzeczce (minimum 5 godzin w tygodniu w świetlicy w Twardorzeczce, łącznie 260 godzin) b) Realizacja zajęć rozwijających kompetencje matematyczno-techniczne w Leśnej (minimum 5 godzin w tygodniu w świetlicy w Leśnej, łącznie 270 godzin)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80100000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
a) cena brutto oferty przedmiotu zamówienia 60,00
b) dodatkowe doświadczenie osób dedykowanych do realizacji przedmiotu zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Realizacja zajęć rozwijających kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) Realizacja zajęć rozwijających kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej w Twardorzeczce (minimum 5 godzin w tygodniu w świetlicy w Twardorzeczce, łącznie 260 godzin)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80100000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
a) cena brutto oferty /przedmiotu zamówienia 60,00
b) dodatkowe doświadczenie osób dedykowanych do realizacji przedmiotu zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Realizacja zajęć rozwijających kompetencje językowe – porozumiewania się w językach obcych (język angielski, język niemiecki):
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) Realizacja zajęć rozwijających kompetencje językowe – porozumiewania się w językach obcych w Twardorzeczce (minimum 5 godzin w tygodniu w świetlicy w Twardorzeczce, łącznie 260 godzin) b) Realizacja zajęć rozwijających kompetencje językowe – porozumiewania się w językach obcych (język angielski) w Leśnej (minimum 5 godzin w tygodniu w świetlicy w Leśnej, łącznie 260 godzin)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80100000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
a) cena brutto oferty 60,00
b) dodatkowe doświadczenie osób dedykowanych do realizacji przedmiotu zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: – Realizacja zajęć rozwijających kompetencje językowe – porozumiewania się w języku ojczystym (język polski):
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) Realizacja zajęć rozwijających kompetencje językowe – porozumiewania się w języku ojczystym (język polski) w Leśnej (minimum 5 godzin w tygodniu w świetlicy w Leśnej, łącznie 250 godzin).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80100000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
a) cena brutto oferty 60,00
b) dodatkowe doświadczenie osób dedykowanych do realizacji przedmiotu zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę zorganizowanie kursu kinezjologii edukacyjnej - Lubliniec
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania12-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę zorganizowanie kursu kinezjologii edukacyjnej w Lublińcu woj. śląskie, w terminie do końca czerwca 2018 lub na początku lipca. Proszę o informacje, ile osób musiałabym zebrać, żeby szkolenie się odbyło, i jaki byłby koszt uczestnika szkolenia.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Edukacja, nauka: Przeprowadzenie usług szkoleń dla nauczycieli z zakresu stosowania innowacyjnych narzędzi edukacyjnych oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych, dostarczenie autorskich programów zajęć pozalekcyjnych dla uczniów i nauczycieli z 4 szkół w Gminie Krobia, dostarczenie dostępu do platformy e-learningowej zawierającej realizowane zajęcia szkolne dla każdego ucznia i nauczyciela oraz dostarczenie gier edukacyjnych w ramach projektu pn.: „Przygody z nauką - kompleksowy program rozwojowy dla szkół w Gminie Krobia” realizowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (WRPO 2014+), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI