Realizację usług szkoleniowych dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Realizację usług szkoleniowych dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie oraz Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku z podziałem na 9 części w ramach projektu „Podniesienie zdolności do przyszłego zatrudnienia uczennic i uczniów ZSP Kłanino i PCKZiU w Pucku kształcących się w branżach kluczowych dla powiatu puckiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPuck
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-03-18
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPowiat Puck
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-08
 • Numer ogłoszenia523330-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 523330-N-2019 z dnia 2019-03-08 r.

Powiat Puck: realizację usług szkoleniowych dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie oraz Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku z podziałem na 9 części w ramach projektu „Podniesienie zdolności do przyszłego zatrudnienia uczennic i uczniów ZSP Kłanino i PCKZiU w Pucku kształcących się w branżach kluczowych dla powiatu puckiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
„Podniesienie zdolności do przyszłego zatrudnienia uczennic i uczniów ZSP Kłanino i PCKZiU w Pucku kształcących się w branżach kluczowych dla powiatu puckiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.”
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Puck, krajowy numer identyfikacyjny 19168639000000, ul. ul. Orzeszkowej  5 , 84-100  Puck, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 734 202, e-mail org@starostwo.puck.pl, faks 586 734 191.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.starostwo.puck.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.starostwo.puck.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.starostwo.puck.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej pod rygorem nieważności
Adres:
Powiat Pucki- Starostwo Powiatowe w Pucku ul. E. Orzeszkowej 5 84-100 Puck - sekretariat czynny w godzinach pracy Starostwa od poniedziałku do piątku

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: realizację usług szkoleniowych dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie oraz Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku z podziałem na 9 części w ramach projektu „Podniesienie zdolności do przyszłego zatrudnienia uczennic i uczniów ZSP Kłanino i PCKZiU w Pucku kształcących się w branżach kluczowych dla powiatu puckiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Numer referencyjny: WZ.272.2.3.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
9


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie oraz Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku z podziałem na 9 części w ramach projektu „Podniesienie zdolności do przyszłego zatrudnienia uczennic i uczniów ZSP Kłanino i PCKZiU w Pucku kształcących się w branżach kluczowych dla powiatu puckiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1) Część 1 - „Kurs kierowca operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym” 2) Część 2 - „Kurs spawania metodą MAG 136” 3) Część 3 - „Kurs spawania metodą TIG 141” 4) Część 4 - „Kurs CAD/CAM” 5) Część 5 - „Kurs barmański”, 6) Część 6 - „Kurs obsługi kelnerskiej”, 7) Część 7 - „Kurs baristyczny”, 8) Część 8 - „Kurs carvingu” 9) Część 9 - „Kurs manicure” 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) dla wszystkich 9 Części stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. 3. Założenia wspólne do wszystkich Części od nr 1 do nr 9 wymagane przy realizacji zamówienia: 1) Do obowiązków Wykonawcy będzie należało w szczególności: a) przygotowanie materiałów szkoleniowych (opracowania, wydruku materiałów szkoleniowych, bądź zakupu podręczników) oraz narzędzi pracy dla każdego uczestnika poszczególnych kursów składających się na daną część; b) prowadzenie imiennych list obecności; c) pokrycie kosztów badań lekarskich wymaganych przepisami prawa do podjęcia kursu przez Uczestników; d) ustalenie terminu i przeprowadzenie egzaminu w tym pokrycie kosztów ewentualnego wynagrodzenia instytucji egzaminującej; e) promocji projektu - miejsca realizacji zajęć oraz materiałów edukacyjnych (w tym programu szkolenia, dziennika szkolenia, listy obecności uczestników, druków testów). f) Informacja o współfinansowaniu powinna być umieszczona w widocznym miejscu i czytelna dla wszystkich osób uczestniczących w zajęciach. Materiały promocyjne oraz oznaczenia pomieszczeń powinny wskazywać źródło finansowania szkolenia poprzez zamieszczenie oznaczenia zawierającego znak Unii Europejskiej i znak Funduszy Europejskich oraz znak Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego / Wszystkie dokumenty powinny być oznaczone zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach RPO WP 2014-2020. g) prowadzenie dokumentacji fotograficznej kursu i przekazanie jej Zamawiającemu na elektronicznym nośniku danych (pendrive lub płyta CD); h) dbałość o stan nieodpłatnie udostępnionych przez Dyrektora Szkoły pracowni/sali. i) przekazania Zamawiającemu potwierdzenia odbioru materiałów dydaktycznych przez każdego z uczestników szkolenia; j) niezwłocznego informowania Zamawiającego o:  nie zgłaszaniu się uczestnika na 2 zajęciach;  przerwaniu kursu lub rezygnacji uczestnika;  innych sytuacjach, które mogą mieć wpływ na realizację programu szkolenia i umowy.  informowania na bieżąco Zamawiającego o ustalonych terminach egzaminów/testów oraz przekazywania informacji dot. osób, które zdały bądź nie zdały egzaminu/testu. 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli i oceny jakości prowadzonych zajęć. 3) Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia lub zmniejszenia w poszczególnych częściach ilości osób biorących udział w kursach maksymalnie o 25%. 4) Zamawiający wymaga wystawienia przez Wykonawcę dodatkowego zaświadczenia o ukończeniu kursu przez uczestnika według wzoru, który stanowi Załącznik do SOPZ.

II.5) Główny kod CPV: 80000000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
80530000-8
80510000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług zamówienia z wolnej ręki polegającego na powtórzeniu podobnych usług. Usługi podobne będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, tj.: będą to usługi szkoleniowe zgodne z przedmiotem odpowiednio dla każdej z 9 Części. 2. Określenie przedmiotu zamówienia dla usług podobnych za pomocą Kodów Cpv wg Wspólnego Słownika Zamówień: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego 80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego 3. Warunkiem udzielenia przedmiotowych zamówień jest wystąpienie potrzeb ich udzielenia przez Zamawiającego oraz przewidzenie ich w budżecie Zamawiającego
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) Nie podlegają wykluczeniu. 2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ. 2. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp informuje, iż przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia następujących warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca musi wykazać, w każdej z 9 Części zamówienia odrębnie, że dysponuje co najmniej jedną osobą, której powierzy funkcję Głównego Trenera przy realizacji danej Części zamówienia, która w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, lub w okresie krótszym, odpowiednio: 1) W przypadku składania oferty na Część 1: Prowadziła minimum 1 (jeden) kurs kierowcy operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym dla grupy liczącej nie mniej niż 3 uczestników, 2) W przypadku składania oferty na Część 2: Prowadziła minimum 1 (jeden) kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 136 dla grupy liczącej nie mniej niż 2 uczestników, 3) W przypadku składania oferty na Część 3: Prowadziła minimum 1 (jeden) kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG 141 dla grupy liczącej nie mniej niż 2 uczestników, 4) W przypadku składania oferty na Część 4: Prowadziła minimum 1 (jeden) kurs CAD/CAM dla nie mniej niż 1 uczestnika, 5) W przypadku składania oferty na Część 5: Prowadziła minimum 1 (jeden) kurs barmański dla grupy liczącej nie mniej niż 2 uczestników, 6) W przypadku składania oferty na Część 6: Prowadziła minimum 1 (jeden) kurs obsługi kelnerskiej dla grupy liczącej nie mniej niż 4 uczestników, 7) W przypadku składania oferty na Część 7: Prowadziła minimum 1 (jeden) kurs baristyczny dla grupy liczącej nie mniej niż 2 uczestników, 8) W przypadku składania oferty na Część 8: Prowadziła minimum 1 (jeden) kurs carvingu dla grupy liczącej nie mniej niż 2 uczestników, 9) W przypadku składania oferty na Część 9: Prowadziła minimum 1 (jeden) kurs manicure dla nie mniej niż 1 uczestnika. Uwaga: W przypadku składania przez Wykonawcę oferty na więcej niż jedną Część zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w każdej z tych Części wykazał inną osobę na stanowisko GłównegoTrenera. 4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 6. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w ust. 5 wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy: 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp; 3) w odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane; 4) ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia: 1) W przypadku spółki cywilnej Zamawiający przyjmuje, że Wykonawcami w rozumieniu art. 2 ust. 11 ustawy Pzp, są wspólnicy spółki cywilnej, których udział w postępowaniu traktowany jest jako wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy Pzp; 2) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 3) pełnomocnictwo do dokonywania czynności, o których mowa w pkt 2 powinno mieć postać dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika, podpisanego przez uprawnionych do ich reprezentacji przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców. W zakresie formy, pełnomocnictwo musi odpowiadać przepisom Kodeksu Cywilnego (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia). Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty; 4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy; 5) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie; 6) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą z Wykonawcą występującym jako pełnomocnik pozostałych (liderem); 7) w przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego dostarczenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę); 8) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają łącznie Formularz ofertowy; 8. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców: 1) którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w nin. Rozdz. VII ust. 3; 2) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: W związku z tym, że jednym z kryteriów oceny ofert jest Dodatkowe Doświadczenie Głównego Trenera wyznaczonego do realizacji zamówienia (D), Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o doświadczeniu tych osób
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów i/lub oświadczeń: 1) potwierdzających spełnianie warunków udziału w postepowaniu oraz 2) potwierdzających brak podstaw wykluczenia  określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu, w SIWZ i w ustawie. 8. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- poświadczenia - wzór wykazu stanowi odpowiednio: Załącznik od nr 4.1 do 4.9, odpowiednio dla Części od 1 do Części 9 zamówienia; 9. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 10. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (do wykorzystania wzór oświadczenia, który Zamawiający zamieści na swojej stronie www.starostwo.puck.pl wraz z informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna) każdy z Wykonawców składa odrębnie niniejsze oświadczenie w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Wzór stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ. 11. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w nin. rozdz. VIII ust. 1 SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 12. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych dokumentów. 13. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 14. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 15. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów, mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę albo te podmioty albo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego -odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 16. Oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (DZ.U. 2016, poz. 1126), dalej „rozporządzenie” składane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16.10.2018 r.( Dz.U.2018. poz.1993) zmieniającym „rozporządzenie”. 17. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski. 18. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, Zamawiający w celu potwierdzenia tych okoliczności korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 19. Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem (podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu, na zasobach lub sytuacji którego Wykonawca polega zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu, na zasobach lub sytuacji którego Wykonawca polega na podstawie pełnomocnictwa. Podpisy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. 20. Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez niniejszą specyfikację powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę wg warunków i postanowień zawartych w SIWZ. 1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 3. Oferta zostanie sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, zgodnie z treścią Formularza oferty, którego wzór stanowi odpowiednio Załącznik Nr 1.1 do 1.9, do SIWZ (w zależności, na którą z 9 Części Wykonawca składa ofertę). 4. Wraz z ofertą Wykonawca złoży także, sporządzone w języku polskim: 1) Oświadczenie- wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ; 2) Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia -o ile ma zastosowanie- wzór stanowi Załącznik nr 2.1 do SIWZ. 3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; 4) Inne dokumenty wymagane przez przepisy ustawy, np. oświadczenie o powierzeniu podwykonawcom części zamówienia--o ile ma zastosowanie wzór stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą, aktualnego na dzień skalania ofert, wypełnionego Oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, zwanego dalej Oświadczeniem stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca : 1) nie podlega wykluczeniu i 2) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Wypełnione Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca składa w formie dokumentu, którego wzór zawiera Załącznik Nr 2 do SIWZ. 3. Oświadczenie musi potwierdzać spełnienie warunków udziału w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia i musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów, Wykonawca w Oświadczeniu oświadcza o braku istnienia wobec każdego z tych podmiotów podstaw wykluczenia oraz potwierdza spełnienie warunków udziału w postepowaniu w zakresie w jakim, powołuje się na ich zasoby. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (spółki cywilne, konsorcja), Oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim każdy z tych Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 5. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Wykonawca składa zobowiązanie w formie oryginału (wzór stanowi Załącznik nr 2.1 do SIWZ), które określa w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą (podwykonawstwo). 6. Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (wzór stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto badanej oferty (C) 60,00
Dodatkowe Doświadczenie Głównego Trenera wyznaczonego do realizacji zamówienia (D) 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany Umowy zostały przewidziane w §6 załącznika nr 6 do SIWZ- wzór Umowy: § 6 Zmiany w Umowie 1. Niedopuszczalne są zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem możliwości dokonania zmian przewidzianych w niniejszym paragrafie oraz w przepisach art. 144 ustawy Pzp. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia Umowy w przypadku zmiany przepisów prawa, wytycznych lub innych regulacji w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy. 3. Dopuszcza się zmianę terminu realizacji umowy z przyczyn: 1) wynikających ze zmiany harmonogramu realizacji projektu lub przedłużającej się procedury wyboru Wykonawcy i podpisania umowy; 2) wynikających ze zmiany harmonogramu lub szczegółowego programu kursu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 4. Zmiany postanowień zawartej umowy mogą być ponadto dokonywane z następujących przyczyn: 1) zmiana miejsca przeprowadzenia kursu, co może być spowodowane względami organizacyjnymi, wyłącznie po uprzedniej akceptacji Zamawiającego; 2) zmiana liczby Uczestników kursów, maksymalnie o 25%. W takim przypadku wynagrodzenie, określone w § 5 ust. 2 niniejszej umowy zostanie odpowiednio obniżone/zwiększone; 3) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy. 4) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony; 5) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Programu Operacyjnego lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej; 6) zmiana osób wymienionych w § 9 ust.1 pkt 2 umowy, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, pod warunkiem, że Wykonawca złoży do Zamawiającego pisemny wniosek o zmianę tych osób na inne wraz z informacjami i dokumentami potwierdzającymi, że proponowane osoby posiadają na dzień składania ofert (w postępowaniu w wyniku, którego została zawarta niniejsza Umowa) kwalifikacje i doświadczenie wymagane w SIWZ i nie niższe niż wskazane w ofercie Wykonawcy. Ponadto, w przypadku zmiany osoby, której doświadczenie było punktowane w kryteriach oceny ofert, to doświadczenie nowej osoby musi uzyskać co najmniej taką samą liczbę punktów; 7) wystąpienia konieczności zmiany osób w § 9 ust.1 pkt 2 umowy, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w SIWZ, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego. Ponadto, w przypadku zmiany osoby, której doświadczenie było punktowane w kryteriach oceny ofert, to doświadczenie nowej osoby musi uzyskać co najmniej taką samą liczbę punktów. 8) Konieczności realizacji umowy z Wykonawcą po upływie planowanego w SIWZ terminu, na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (w szczególności gdy oferta złożona przez Wykonawcę przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego i konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z Wykonawcą), co wpłynęło na skrócenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu lub terminów wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy. 5. Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należytego mu z tytułu wykonania części Umowy. 6. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-18, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Kurs kierowca operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 1 - „Kurs kierowca operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym” Przedmiotem części nr 1 zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu kierowcy operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym:  łącznie 2 edycje,  czas trwania każdej edycji kursu 59 h zegarowych (łącznie obie edycje 118 h),  liczba uczestników: I edycja – 19 osób/uczniów, II edycja – 17 osób/uczniów,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80530000-8, 80510000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto badanej oferty (C) 60,00
Dodatkowe Doświadczenie Głównego Trenera wyznaczonego do realizacji zamówienia (D) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Kurs spawania metodą MAG 136
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 2 - „Kurs spawania metodą MAG 136” Przedmiotem części nr 2 zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 136 (stal konstrukcyjna czarna).  czas trwania metody spawania: łączna ilość godzin zajęć teoretycznych i praktycznych przypadająca na 1 osobę/ucznia musi być zgodna z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach,  liczba uczestników: MAG 136 – 5 osób (5 uczniów)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80530000-8, 80510000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto badanej oferty (C) 60,00
Dodatkowe Doświadczenie Głównego Trenera wyznaczonego do realizacji zamówienia (D) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Kurs spawania metodą TIG 141
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 3 - „Kurs spawania metodą TIG 141” Przedmiotem części nr 3 zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG 141 (stal nierdzewna).  czas trwania metody spawania: łączna ilość godzin zajęć teoretycznych i praktycznych przypadająca na 1 osobę/ucznia musi być zgodna z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach,  liczba uczestników: TIG 141 – 5 osób (5 uczniów)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80530000-8, 80510000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto badanej oferty (C) 60,00
Dodatkowe Doświadczenie Głównego Trenera wyznaczonego do realizacji zamówienia (D) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Kurs CAD/CAM
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 4 - „Kurs CAD/CAM” Przedmiotem części nr 4 zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu CAD/CAM  liczba godzin 80 h Godzina zajęć rozumiana jest jako godzina zajęć dydaktycznych - 45 minut,  liczba uczestników: 1 nauczyciel
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80530000-8, 80510000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto badanej oferty (C) 60,00
Dodatkowe Doświadczenie Głównego Trenera wyznaczonego do realizacji zamówienia (D) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Kurs barmański
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 5 - „Kurs barmański” Przedmiotem części nr 5 zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu barmańskiego  czas trwania kursu - 40h – godziny dydaktyczne (15h teorii, 25h praktyki)  liczba uczestników: 5 osób (5 uczniów posiadających aktualne badania sanitarno epidemiologiczne )
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80530000-8, 80510000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto badanej oferty (C) 60,00
Dodatkowe Doświadczenie Głównego Trenera wyznaczonego do realizacji zamówienia (D) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: Kurs obsługi kelnerskiej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 6 - „Kurs obsługi kelnerskiej”, Przedmiotem części nr 6 zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu obsługi kelnerskiej.  czas trwania kursu - 40h godziny dydaktyczne (15h teorii, 25h praktyki)  liczba uczestników: 10 osób (10 uczniów posiadających aktualne badania sanitarno epidemiologiczne)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80530000-8, 80510000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto badanej oferty (C) 60,00
Dodatkowe Doświadczenie Głównego Trenera wyznaczonego do realizacji zamówienia (D) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7 Nazwa: Kurs baristyczny
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 7 - „Kurs baristyczny”, Przedmiotem części nr 7 zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu baristycznego  czas trwania kursu - 20 h godziny dydaktyczne  liczba uczestników: 11 osób (10 uczniów posiadających aktualne badania sanitarno epidemiologiczne i 1 nauczyciel)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80530000-8, 80510000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto badanej oferty (C) 60,00
Dodatkowe Doświadczenie Głównego Trenera wyznaczonego do realizacji zamówienia (D) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8 Nazwa: Kurs carvingu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 8 - „Kurs carvingu” Przedmiotem części nr 8 zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu carvingu  czas trwania kursu - 20 h godziny dydaktyczne  liczba uczestników: 5 osób (5 uczniów posiadających aktualne badania sanitarno epidemiologiczne)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80530000-8, 80510000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto badanej oferty (C) 60,00
Dodatkowe Doświadczenie Głównego Trenera wyznaczonego do realizacji zamówienia (D) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9 Nazwa: Kurs manicure
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 9 - „Kurs manicure”  Przedmiotem części nr 9 zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu manicure  czas trwania kursu - 24 h godziny zegarowe  liczba uczestników: 1 osoba (1 nauczyciel)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80530000-8, 80510000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto badanej oferty (C) 60,00
Dodatkowe Doświadczenie Głównego Trenera wyznaczonego do realizacji zamówienia (D) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przeprowadzenie szkolenia zawodowego - pomorskie
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania19-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przeprowadzenie szkolenia zawodowego pn. Operator koparko-ładowarki kl. III. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI