Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia na kursie specjalistycznym prowadzenia

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia na kursie specjalistycznym prowadzenia działań w różnych środowiskach, przeznaczonych dla instruktorów SERE jako doskonalenie posiadanych umiejętności
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPoznań
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-04-18
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • Zamawiający14 Wojskowy Oddział Gospodarczy
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-09
 • Numer ogłoszenia535337-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 535337-N-2019 z dnia 2019-04-09 r.

14 Wojskowy Oddział Gospodarczy: Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia na kursie specjalistycznym prowadzenia działań w różnych środowiskach, przeznaczonych dla instruktorów SERE jako doskonalenie posiadanych umiejętności
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy, krajowy numer identyfikacyjny 30206765400000, ul. Bukowska  34 , 60-811  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 261 57 48 02, e-mail 14wog.zp@ron.mil.pl, faks 261 57 72 04.
Adres strony internetowej (URL): www.14wog.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Jednostka Wojskowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.14wog.wp.mil.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.14wog.wp.mil.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie na adres Zamawiającego
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia na kursie specjalistycznym prowadzenia działań w różnych środowiskach, przeznaczonych dla instruktorów SERE jako doskonalenie posiadanych umiejętności
Numer referencyjny: 2/s/z/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia na kursie specjalistycznym prowadzenia działań w różnych środowiskach przeznaczony dla instruktorów SERE jako doskonalenie posiadanych umiejętności składających się z 5 ETAPÓW : 1) szkolenie wstępne wspinaczkowe 2) szkolenie w rzekach górskich 3) szkolenie jaskiniowe 4) szkolenie w środowisku wodnym 5) szkolenie śnieżno - lawinowe w tym: a) prowadzenie szkolenia zgodnie z opracowanym programem przez zamawiającego; b) zapewnienia wykwalifikowanej kadry instruktorów, gwarantującej pełną realizację programu szkolenia oraz optymalne wykorzystanie czasu przeznaczonego na szkolenia; c) opracowanie materiałów szkoleniowych – po uprzednim uzgodnieniu ich treści kierownikiem kursu; d) zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia (śniadanie z II śniadaniem, obiad, kolacja) w 5 ETAPACH; e) zapewnienie sprzętu i pomocy niezbędnych do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych zgodnie z ust. 8 SIWZ; f) przeprowadzenia szkolenia w formie zajęć teoretycznych i praktycznych; g) sprawowanie nadzoru nad przebiegiem szkolenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami odnośnie realizacji usługi zawiera załącznik nr 2 do IWZ oraz projekt umowy stanowiący załącznik nr 9 do IWZ.

II.5) Główny kod CPV: 80400000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
80500000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-17

II.9) Informacje dodatkowe: Założony termin realizacji usługi: 23.05.2019 – 17.12.2019 r. Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu rozpoczęcia pierwszego etapu kursu w przypadku nie podpisania umowy do dnia planowanego rozpoczęcia kursu. W takim przypadku kurs rozpocznie się niezwłocznie po zawarciu umowy. 1) ETAP I szkolenie wstępne wspinaczkowe w terminie 23.05 - 29.05.2019 r. Góry Stołowe, Szczeliniec (Kotlina Kłodzka); 2) ETAP II szkolenie w rzekach górskich w terminie 29.05 - 04.06.2019 r. Szczawnica, obiekty szkoleniowe na rzece Dunajec 3) ETAP III szkolenie jaskiniowe - w terminie 04.06-10.06.2019 r. Jura Krakowsko - Częstochowska; 4) ETAP IV szkolenie w środowisku wodnym: część A - w terminie 22.06-28.06.2019 r Kamień Pomorski-Zalew Szczeciński; część B - w terminie 30.06-05.07.2019 r. j. Budzisławskie i j. Powidzki lub Jaworzno i Zakrzówek; 5) ETAP V szkolenie śnieżno – lawinowe - w terminie 11-17.12.2019 r. Masyw Śnieżnika (Kotlina Kłodzka).
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Na potwierdzenie spełniania ww. warunku Wykonawcy złożą oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 3 do IWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: A. Wymagania stawiane instruktorom prowadzącym zajęcia: Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje lub będzie dysponował minimum 6 osobami – instruktorami prowadzącymi zajęcia, w tym: - minimum 3 instruktorami prowadzącymi zajęcia w szkoleniu I ETAPU posiadającymi łącznie: a) unifikowane uprawnienia Instruktora Ratownictwa Górskiego; b) praktykę na stanowisku Instruktora Ratownictwa Górskiego co najmniej 5 lat; c) doświadczenie w prowadzeniu szkoleń ze służbami mundurowymi z zakresu wspinaczki i ratownictwa górskiego - co najmniej 4 szkolenia. - minimum 2 instruktorami prowadzącymi zajęcia w szkoleniu II ETAPU – prowadzący szkolenie na rzekach górskich posiadającymi łącznie: a) unifikowane uprawnienia Instruktora Ratownictwa Górskiego, b) praktykę na stanowisku Instruktora Ratownictwa Górskiego co najmniej 5 lat, c) doświadczenie w prowadzeniu szkoleń ze służbami mundurowymi z zakresu wspinaczki i ratownictwa górskiego - co najmniej 4 szkolenia d) potwierdzenie umiejętności przez Komisję Ratownictwa na Rzekach Górskich GOPR - minimum 3 instruktorami prowadzącymi zajęcia w szkoleniu III ETAPU posiadającymi łącznie: a) unifikowane uprawnienia Instruktora Ratownictwa Górskiego; b) praktykę na stanowisku Instruktora Ratownictwa Górskiego co najmniej 5 lat; c) doświadczenie w prowadzeniu szkoleń ze służbami mundurowymi z zakresu wspinaczki i ratownictwa górskiego - co najmniej 4 szkolenia. - minimum 4 instruktorami prowadzącymi zajęcia w szkoleniu IV ETAPU część A – prowadzący szkolenie doskonalące z działania w wodach otwartych posiadających łącznie: a) unifikowane międzynarodowe uprawnienia ISSA instruktora Sea Sailing Instructor lub równorzędne uprawnienia PZŻ, b) unifikowane międzynarodowe uprawnienia ISSA instruktora Inland Power Yacht Instructor lub równorzędne uprawnienia PZMiNW, d) unifikowane międzynarodowe uprawnienia ISSA instruktora VHF - SRC Instructor lub równorzędne uprawnienia UKE, e) doświadczenie w prowadzeniu szkoleń ze służbami mundurowymi z zakresu organizacji i prowadzenia zajęć w środowisku wodnym - co najmniej 1 szkolenie f) praktyka na stanowisku instruktora co najmniej 3 lata. - minimum 1 instruktorem prowadzącymi zajęcia w szkoleniu IV ETAPU część B – prowadzący szkolenie doskonalące z nurkowania posiadającym łącznie: a) uprawnienia do szkolenia na wszystkie stopnie nurkowe oraz wybrane specjalizacje w systemie DSAT/PADI, b) praktyka na stanowisku instruktora nurkowania co najmniej 6 lat. - minimum 2 instruktorami prowadzącymi zajęcia w szkoleniu V ETAPU posiadającymi łącznie: a) unifikowane uprawnienia Instruktora Ratownictwa Górskiego; b) praktykę na stanowisku Instruktora Ratownictwa Górskiego co najmniej 5 lat; c) doświadczenie w prowadzeniu szkoleń ze służbami mundurowymi z zakresu wspinaczki i ratownictwa górskiego oraz działania w terenie śnieżno-lawinowym- co najmniej 4 szkolenia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Ocena spełniania warunku dokonana będzie z zastosowaniem metody – spełnia – nie spełnia w II etapie oceny badania ofert w którym Zamawiający żądać będzie złożenia przez Wykonawcę wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do IWZ. UWAGA – Przy dokonywaniu oceny spełnienia warunków Zamawiający będzie się kierował zasadą: spełnienia lub niespełnienia. Nie może być stanu pośredniego co oznacza, że warunek spełniony częściowo będzie oceniony jako niespełniony.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć – w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego - Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy)
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć – w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego - Wykaz osób (instruktorów), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji i uprawnień zawodowych oraz doświadczenia niezbędnym dla wykonania zamówienia oraz podstawie do dysponowania tymi osobami. (potwierdzający spełnienie warunku opisanego w rozdz. V ust. 1 pkt. 1.2 A SIWZ) – wg załącznika nr 7 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Kompletna oferta musi zawierać: a) wypełniony formularz oferty - sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IWZ, b) stosowne pełnomocnictwo(a) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, c) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, d) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (załączniki nr 3 i nr 4 do IWZ), e) pisemne zobowiązanie podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów do wykonania zamówienia (załącznik nr 6 do IWZ) – jeżeli dotyczy, f) wykaz wykonanych usług ,,doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla służb mundurowych”(załącznik nr 8 do IWZ) wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, zgodnie z rozdz. XIII pkt. 3b (w przypadku ubiegania się o punkty za kryterium K-2: „doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla służb mundurowych”) Wykonawca przed podpisaniem umowy o wykonanie zamówienia przedłoży Zamawiającemu: a) dokumenty potwierdzające wykazane w załączniku nr 7 do IWZ uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie osób (instruktorów) przewidzianych do realizacji zamówienia,
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla służb mundurowych 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-18, godzina: 09:15,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przeprowadzenie szkolenia zawodowego - Kiekrz
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania23-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przeprowadzenie szkolenia zawodowego Profesjonalna obsługa klienta z obsługą komputera 100 godzin dla 4 uczestników (1 grupa). Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.