Przetarg nieograniczony Świadczenie usługi w zakresie sprawowania opieki nad uczniami...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przetarg nieograniczony Świadczenie usługi w zakresie sprawowania opieki nad uczniami podczas wyjazdów na spotkania akademickie/uzupełniające formy wsparcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w związku z realizacją projektu „Zdolni z Pomorza – powiat kwidzyński” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKwidzyn
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-11-16
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyStarostwo Powiatowe w Kwidzynie
 • Data publikacji ogłoszenia2018-11-08
 • Numer ogłoszenia645699-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 645699-N-2018 z dnia 2018-11-08 r.

Starostwo Powiatowe w Kwidzynie: Przetarg nieograniczony Świadczenie usługi w zakresie sprawowania opieki nad uczniami podczas wyjazdów na spotkania akademickie/uzupełniające formy wsparcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w związku z realizacją projektu „Zdolni z Pomorza – powiat kwidzyński” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Świadczenie usługi w zakresie sprawowania opieki nad uczniami podczas wyjazdów na spotkania akademickie/uzupełniające formy wsparcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w związku z realizacją projektu „Zdolni z Pomorza – powiat kwidzyński” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Kwidzynie, krajowy numer identyfikacyjny 170818020, ul. Kościuszki  29 B , 82-500  Kwidzyn, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 556465000, e-mail zamowienia@powiatkwidzynski.pl, faks 556465002.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.powiatkwidzynski.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.powiatkwidzynski.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie, 82-500 Kwidzyn ul. Kościuszki 29b,

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony Świadczenie usługi w zakresie sprawowania opieki nad uczniami podczas wyjazdów na spotkania akademickie/uzupełniające formy wsparcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w związku z realizacją projektu „Zdolni z Pomorza – powiat kwidzyński” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Numer referencyjny: OR.272.26.2018r
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
maksymalnej liczby części 2
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub 3 części zamówienia (na osobnych formularzach ofertowych i z odpowiednimi do każdej części załącznikami do każdego formularza ofertowego) pod warunkiem: Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert na obie części przez Wykonawcę wykonującym osobiście przedmiot zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert przez Wykonawcę wykonującym osobiście przedmiot zamówienia zadania na Część 1 i 3 lub Część 2 i 3.
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie sprawowania opieki nad uczniami podczas wyjazdów na spotkania akademickie/ uzupełniające formy wsparcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych od miejsca wyjazdu publicznym środkiem lokomocji (miasto Kwidzyn) do miejsca spotkania akademickiego/ uzupełniającej formy wsparcia (województwo Pomorskie), opieka obejmuje czas uczestnictwa w spotkaniu akademickim/uzupełniającej formie wsparcia, i powrót z miejsca spotkania akademickiego/ uzupełniającej formy wsparcia do miejsca wyjazdu publicznym środkiem lokomocji (miasto Kwidzyn). W przypadku wyjazdu transportem zorganizowanym świadczenie usługi opieki obejmuje czas, od miejsca zbiórki wyjazdu (miasto Kwidzyn), poprzez czas trwania spotkania akademickiego/ uzupełniającej formy wsparcia (obszar województwa pomorskiego), do miejsca powrotu (miasto Kwidzyn). 2. Zamówienie zostało podzielona na trzy części: Część 1: Świadczenie usługi w zakresie sprawowania opieki nad uczniami podczas wyjazdów na spotkania akademickie dla uczniów szczególnie uzdolnionych zrealizowane w ilości 7 spotkań odbywających się w soboty, w przedziale czasowym od dnia 01.01.2019, do dnia 31.12.2019 r. Część 2: Świadczenie usługi w zakresie sprawowania opieki nad uczniami podczas wyjazdów na spotkania akademickie dla uczniów szczególnie uzdolnionych zrealizowane w ilości 7 spotkań odbywających się w soboty, w przedziale czasowym od dnia 01.01.2019 umowy, do dnia 20.12.2019 r. Część 3:, Świadczenie usługi w zakresie sprawowania opieki nad uczniami podczas wyjazdów na uzupełniające formy wsparcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych zrealizowane w ilości 2 spotkań odbywających się w dowolny dzień tygodnia, w przedziale czasowym w okresie od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 r. 3. Część 1 i Część 2 może być realizowane w tym samym czasie w różnym miejscu, stąd Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert na obie części przez Wykonawcę wykonującym osobiście przedmiot zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert przez Wykonawcę wykonującym osobiście przedmiot zamówienia zadania na Część 1 i 3 lub Część 2 i 3. 4. Opieka będzie zlecana w zależności od potrzeb, z minimum 2 dniowym wyprzedzeniem. 5. W wyjątkowych przypadkach (gdy informacja o spotkaniu akademickim/uzupełniającej formie wsparcia wpłynie w czasie krótszym niż 2 dni przed spotkaniem), termin wskazany w pkt. 4 może ulec skróceniu do 1 dnia. 6. Przewidywana maksymalna ilość świadczonych usług wynosi dla; 1. Części 1: 84 godziny, podzielone na 7 wyjazdów, dla całej części, zlecane sukcesywnie według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, w okresie od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 r. 2. Części 2: 84 godziny, podzielone na 7 wyjazdów, dla całej części, zlecane sukcesywnie według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, w okresie od dnia 01.01.2019 do dnia 20.12.2019 r. Części 3: 25 godzin, podzielonych na 2 wyjazdy, dla całej części, zlecane sukcesywnie według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, w okresie od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 r., 7. Maksymalna liczba uczestników podczas jednego wyjazdu w ramach realizacji jednej części jest taka sama dla wszystkich trzech części i wynosi – 15 osób. 8. W ramach realizacji części 1 i/lub 2 i/lub 3 Wykonawca na czas realizacji zamówienia będzie dysponował jedną osobą dla realizacji każdej części (Wykonawca będący osobą fizyczną może wskazać sam siebie jako opiekuna w jednej części tj część 1 lub część 2 oraz może być jednocześnie realizatorem Części 1 i 3 lub Części 2 i 3 ) oraz zapewni: a) bezpieczeństwo i opiekę uczestnikom spotkań akademickich/uzupełniających form wsparcia we wskazanych przez zamawiającego terminach, godzinach i miejscu, 9. W ramach realizacji części 1 i/lub 2, i/lub 3 Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia następującej dokumentacji: a) Sporządzenie raportu zawierającego ilość godzin opieki po każdym spotkaniu akademickim/ uzupełniającej formie wsparcia, zawierającego godzinę wyjazdu, czas trwania spotkania, godzinę przyjazdu do miasta Kwidzyn. b) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania listy obecności, oddzielnej dla każdego spotkania akademickiego/uzupełniającej formie wsparcia, zawierającej termin, miejsce, temat spotkania, imię i nazwisko uczestników, potwierdzenie uczestnictwa wskazanych osób w spotkaniu. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania listy obecności w terminie nie później niż 2 dni robocze od dnia zakończenia spotkania do siedziby Zamawiającego. c) Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 5 dni roboczych, liczonych od dnia wydarzenia, do sporządzenia notatki opisującej temat spotkania, jego przebieg, podejmowaną tematykę, działania wykonywane przez uczestników w jego trakcie, wraz z minimum 3 zdjęciami wykonanymi podczas spotkania, dla każdego spotkania akademickiego/uzupełniającej formy wsparcia. Notatka wraz ze zdjęciami każdorazowo zostanie upubliczniona przez Zamawiającego na stronach internetowych dedykowanych realizacji projektu. d) Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do samodzielnego potwierdzenia u organizatora spotkania akademickiego/uzupełniającej formy wsparcia, daty i miejsca odbywania się spotkania. W sytuacji odwołania spotkania przez organizatora, wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie wszystkich zdeklarowanych uczestników spotkania oraz Zamawiającego. e) Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za sprawowanie opieki w przypadku odwołania spotkania przez organizatora najpóźniej do godziny 20.00 w dniu poprzedzającym spotkanie. 10. Zamawiający wypłaci wynagrodzenie w częściach według zrealizowanych – wykonanych godzin opieki za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym była realizowana usługa, proporcjonalnie do liczby przepracowanych godzin w tym miesiącu. 11. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich części zamówienia określa – Załącznik nr 1 do SIWZ 12. Zamawiający dopuszcza przy realizacji zamówienia zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych co do jakości i surowców użytych do ich wykonania do materiałów i urządzeń podanych w dokumentacji projektowej pod warunkiem ich zatwierdzenia przez Zamawiającego. 13. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. 14. Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia (w tym również w projekcie budowlanym) występują odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 15. Wszędzie tam, gdzie w dokumentacji przetargowej (SIWZ wraz z załącznikami), przy opisie zastosowanych materiałów, wyrobów lub innych elementów związanych z wykonaniem przedmiotowego zamówienia wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie przyjmuje się, że mogą być zastosowane materiały równoważne. Wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia ma charakter jedynie przykładowy i użyty jest w celu określenia standardów jakościowych i klasy, wymaganych w odniesieniu do stosowanych materiałów. W przypadku, gdy powoływane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy. 16. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy pzp, nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.). 16.1. Zamawiający odstępuje od określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, albowiem wykonanie tych czynności nie polega na wykonywaniu pracy (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp). Zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu Pracy przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. W świetle tego przepisu stosunek pracy występuje o ile spełnione są łącznie przesłanki w nim wymienione. Czynności, w zakresie realizacji zamówienia, które mają być wykonywane przez pracowników Wykonawcy/Podwykonawcy nie polegają na wykonywaniu pracy zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, z uwagi na brak spełniania jednej z przesłanek stosunku pracy, określonych w tym przepisie, tj. dotyczącej wykonywania pracy pod kierownictwem pracodawcy, oraz tylko częściowemu spełnianiu kolejnych przesłanek dotyczących miejsca i czasu wyznaczonego przez pracodawcę. Osoby zatrudnione będą świadczyć usługę opieki nad młodzieżą szkolną podczas wyjazdu. Osoby te będą realizowały zajęcia poza siedzibą pracodawcy (na terenie województwa pomorskiego) i będą miały swobodę w zakresie wykonywania obowiązków, w przedmiocie wyboru sposobu oraz częściowo dokładnego czasu i miejsca wykonania zadania. Ponadto realizacja usługi odbywać się będzie okresowo (2 spotkania odbywające się, w przedziale czasowym od dnia podpisania umowy, i/lub od 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 r.) i z tego też względu nie znajduje uzasadnienia zatrudnianie personelu przez okres realizacji usługi na podstawie umowy o pracę.

II.5) Główny kod CPV: 80000000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
80410000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 7557,44
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: : Ewentualne wartości podane w dokumentach i oświadczeniach Wykonawcy w walutach innych niż PLN będą przeliczone wg średniego kursu NBP na dzień ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. A w przypadku braku średniego kursu NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs ogłoszony przez NBP w najbliższym dniu po ukazaniu się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania w postępowaniu procedury wynikającej z dyspozycji przepisu art. 24aa ustawy pzp. 3.Podwykonawcy. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców- sporządzić wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ. Dla części I : od dnia 01.01.2019 do 31.12.2019r Dla części II: od dnia 01.01.2019 do dnia 20.12.2019r Dla części III: od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019r
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże: Osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego: ( Dotyczy wszystkich części zamówienia) Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wyjazdów na spotkania akademickie/ uzupełniające formy wsparcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych :W zakresie zdolności technicznej , warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował jedną osobą: nauczyciel (osoba zatrudniona w szkole) a także osoby, o którym mowa w art. 3 pkt 9 ustawy o systemie oświaty (wychowawca, i inny pracownik pedagogiczny szkoły, placówki i placówki doskonalenia nauczycieli). Wykonawca będący osobą fizyczną może sam siebie wskazać jako bezpośredniego realizatora przedmiotu zamówienia (części). W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, warunek ten może być spełniony łącznie. UWAGA: Zamawiający, określając wymogi dla wskazanej wyżej osoby w zakresie posiadanych kwalifikacji, dopuszcza odpowiadające im kwalifikacje wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., Nr 65,). 2.Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 3.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 1 ppkt 2 lit. c) niniejszej specyfikacji w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, 4.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia- wg Załącznika- Nr 5 do SIWZ. 5. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 6.Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22. 7.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 8.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 1.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności o których mowa w Rozdziale V pkt. 1 ppkt.2 lit c : a) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami określonych w rozdziale V pkt. 1 ppkt 2) lit. c) SIWZ- przedstawiony w formie zgodnej z Załącznikiem nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
9. Oferta składa się z: 1) Formularza Ofertowego (wzór formularza ofertowego określony został w Załączniku nr 3 do SIWZ); 2) Oryginału pełnomocnictwa udzielonego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika z dokumentów rejestrowych. 3) Oświadczenie wstępne, zgodnie z art. 25a ust. 1, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – Załącznik nr 4 do SIWZ 4) Zobowiązanie Podmiotu Trzeciego (jeżeli dotyczy) –Załącznik nr 5 do SIWZ, 5) Podwykonawcy (jeżeli dotyczy) – Załącznik nr 7 do SIWZ, 1. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przed podpisaniem umowy dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób zdolnych do wykonania zmówienia , które zostały wskazane w wykazie osób określonym w rozdziale V ust. 1 pkt 2 ) lit. c) SIWZ w zakresie odpowiadającym poszczególnym częściom zamówienia. 3. Wykonawca zostanie wezwany o dopełnienie formalności, o których mowa wyżej oraz uzgodnienie ostatecznej treści umowy w oparciu o wzór umowy załączony do SIWZ Załącznik- nr 2 do SIWZ , a także uzgodnienie innych kwestii koniecznych do sprawnego jej zawarcia. Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi zgodnie z art. 94 ustawy Pzp. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego. 4. Brak przedłożenia wyżej wymienionych dokumentów stanowi podstawę do uznania, iż Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Ukończenie kursu kierownika wycieczek szkolnych ( przez osobę wyznaczoną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego) 0,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Zgodnie z wzorem umowy stanowiazej załacznik nr 2 do SIwZ

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Nie dotyczy

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy pzp. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Informacja o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 3 do SIWZ).
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-16, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Informujemy, że w rozumieniu *Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, administratorem zbioru danych, w którym przetwarzane są/ będą Pani/ Pana dane osobowe jest Starostwo Powiatowe w Kwidzynie, ul. Kościuszki 29B, 82-500 Kwidzyn; jednocześnie informujemy, iż: 1. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kościuszki 29B, 82-500 Kwidzyn, lub email: IOD@powiatkwidzynski.pl. 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kościuszki 29B, 82-500 Kwidzyn, lub email: IOD@powiatkwidzynski.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie usługi w zakresie sprawowania opieki nad uczniami podczas wyjazdów na spotkania akademickie/uzupełniające formy wsparcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w związku z realizacją projektu „Zdolni z Pomorza – powiat kwidzyński” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. nr sprawy: OR.IV.272.26.2018. 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”. 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: - żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, - żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, - żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, - wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 8. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Część 1: Świadczenie usługi w zakresie sprawowania opieki nad uczniami podczas wyjazdów na spotkania akademickie dla uczniów szczególnie uzdolnionych zrealizowane w ilości 7 spotkań odbywających się w soboty, w przedziale czasowym od dnia 01.01.2019, do dnia 31.12.2019 r.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie sprawowania opieki nad uczniami podczas wyjazdów na spotkania akademickie/ uzupełniające formy wsparcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych od miejsca wyjazdu publicznym środkiem lokomocji (miasto Kwidzyn) do miejsca spotkania akademickiego/ uzupełniającej formy wsparcia (województwo Pomorskie), opieka obejmuje czas uczestnictwa w spotkaniu akademickim/uzupełniającej formie wsparcia, i powrót z miejsca spotkania akademickiego/ uzupełniającej formy wsparcia do miejsca wyjazdu publicznym środkiem lokomocji (miasto Kwidzyn). W przypadku wyjazdu transportem zorganizowanym świadczenie usługi opieki obejmuje czas, od miejsca zbiórki wyjazdu (miasto Kwidzyn), poprzez czas trwania spotkania akademickiego/ uzupełniającej formy wsparcia (obszar województwa pomorskiego), do miejsca powrotu (miasto Kwidzyn). 2. Zamówienie zostało podzielona na trzy części: Część 1: Świadczenie usługi w zakresie sprawowania opieki nad uczniami podczas wyjazdów na spotkania akademickie dla uczniów szczególnie uzdolnionych zrealizowane w ilości 7 spotkań odbywających się w soboty, w przedziale czasowym od dnia 01.01.2019, do dnia 31.12.2019 r. Część 2: Świadczenie usługi w zakresie sprawowania opieki nad uczniami podczas wyjazdów na spotkania akademickie dla uczniów szczególnie uzdolnionych zrealizowane w ilości 7 spotkań odbywających się w soboty, w przedziale czasowym od dnia 01.01.2019 umowy, do dnia 20.12.2019 r. Część 3:, Świadczenie usługi w zakresie sprawowania opieki nad uczniami podczas wyjazdów na uzupełniające formy wsparcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych zrealizowane w ilości 2 spotkań odbywających się w dowolny dzień tygodnia, w przedziale czasowym w okresie od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 r. 3. Część 1 i Część 2 może być realizowane w tym samym czasie w różnym miejscu, stąd Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert na obie części przez Wykonawcę wykonującym osobiście przedmiot zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert przez Wykonawcę wykonującym osobiście przedmiot zamówienia zadania na Część 1 i 3 lub Część 2 i 3. 4. Opieka będzie zlecana w zależności od potrzeb, z minimum 2 dniowym wyprzedzeniem. 5. W wyjątkowych przypadkach (gdy informacja o spotkaniu akademickim/uzupełniającej formie wsparcia wpłynie w czasie krótszym niż 2 dni przed spotkaniem), termin wskazany w pkt. 4 może ulec skróceniu do 1 dnia. 6. Przewidywana maksymalna ilość świadczonych usług wynosi dla; 1. Części 1: 84 godziny, podzielone na 7 wyjazdów, dla całej części, zlecane sukcesywnie według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, w okresie od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 r. 2. Części 2: 84 godziny, podzielone na 7 wyjazdów, dla całej części, zlecane sukcesywnie według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, w okresie od dnia 01.01.2019 do dnia 20.12.2019 r. Części 3: 25 godzin, podzielonych na 2 wyjazdy, dla całej części, zlecane sukcesywnie według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, w okresie od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 r., 7. Maksymalna liczba uczestników podczas jednego wyjazdu w ramach realizacji jednej części jest taka sama dla wszystkich trzech części i wynosi – 15 osób. 8. W ramach realizacji części 1 i/lub 2 i/lub 3 Wykonawca na czas realizacji zamówienia będzie dysponował jedną osobą dla realizacji każdej części (Wykonawca będący osobą fizyczną może wskazać sam siebie jako opiekuna w jednej części tj część 1 lub część 2 oraz może być jednocześnie realizatorem Części 1 i 3 lub Części 2 i 3 ) oraz zapewni: a) bezpieczeństwo i opiekę uczestnikom spotkań akademickich/uzupełniających form wsparcia we wskazanych przez zamawiającego terminach, godzinach i miejscu, 9. W ramach realizacji części 1 i/lub 2, i/lub 3 Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia następującej dokumentacji: a) Sporządzenie raportu zawierającego ilość godzin opieki po każdym spotkaniu akademickim/ uzupełniającej formie wsparcia, zawierającego godzinę wyjazdu, czas trwania spotkania, godzinę przyjazdu do miasta Kwidzyn. b) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania listy obecności, oddzielnej dla każdego spotkania akademickiego/uzupełniającej formie wsparcia, zawierającej termin, miejsce, temat spotkania, imię i nazwisko uczestników, potwierdzenie uczestnictwa wskazanych osób w spotkaniu. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania listy obecności w terminie nie później niż 2 dni robocze od dnia zakończenia spotkania do siedziby Zamawiającego. c) Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 5 dni roboczych, liczonych od dnia wydarzenia, do sporządzenia notatki opisującej temat spotkania, jego przebieg, podejmowaną tematykę, działania wykonywane przez uczestników w jego trakcie, wraz z minimum 3 zdjęciami wykonanymi podczas spotkania, dla każdego spotkania akademickiego/uzupełniającej formy wsparcia. Notatka wraz ze zdjęciami każdorazowo zostanie upubliczniona przez Zamawiającego na stronach internetowych dedykowanych realizacji projektu. d) Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do samodzielnego potwierdzenia u organizatora spotkania akademickiego/uzupełniającej formy wsparcia, daty i miejsca odbywania się spotkania. W sytuacji odwołania spotkania przez organizatora, wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie wszystkich zdeklarowanych uczestników spotkania oraz Zamawiającego. e) Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za sprawowanie opieki w przypadku odwołania spotkania przez organizatora najpóźniej do godziny 20.00 w dniu poprzedzającym spotkanie. 10. Zamawiający wypłaci wynagrodzenie w częściach według zrealizowanych – wykonanych godzin opieki za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym była realizowana usługa, proporcjonalnie do liczby przepracowanych godzin w tym miesiącu. 11. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich części zamówienia określa – Załącznik nr 1 do SIWZ 12. Zamawiający dopuszcza przy realizacji zamówienia zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych co do jakości i surowców użytych do ich wykonania do materiałów i urządzeń podanych w dokumentacji projektowej pod warunkiem ich zatwierdzenia przez Zamawiającego. 13. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. 14. Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia (w tym również w projekcie budowlanym) występują odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 15. Wszędzie tam, gdzie w dokumentacji przetargowej (SIWZ wraz z załącznikami), przy opisie zastosowanych materiałów, wyrobów lub innych elementów związanych z wykonaniem przedmiotowego zamówienia wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie przyjmuje się, że mogą być zastosowane materiały równoważne. Wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia ma charakter jedynie przykładowy i użyty jest w celu określenia standardów jakościowych i klasy, wymaganych w odniesieniu do stosowanych materiałów. W przypadku, gdy powoływane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy. 16. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy pzp, nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.). 16.1. Zamawiający odstępuje od określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, albowiem wykonanie tych czynności nie polega na wykonywaniu pracy (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp). Zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu Pracy przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. W świetle tego przepisu stosunek pracy występuje o ile spełnione są łącznie przesłanki w nim wymienione. Czynności, w zakresie realizacji zamówienia, które mają być wykonywane przez pracowników Wykonawcy/Podwykonawcy nie polegają na wykonywaniu pracy zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, z uwagi na brak spełniania jednej z przesłanek stosunku pracy, określonych w tym przepisie, tj. dotyczącej wykonywania pracy pod kierownictwem pracodawcy, oraz tylko częściowemu spełnianiu kolejnych przesłanek dotyczących miejsca i czasu wyznaczonego przez pracodawcę. Osoby zatrudnione będą świadczyć usługę opieki nad młodzieżą szkolną podczas wyjazdu. Osoby te będą realizowały zajęcia poza siedzibą pracodawcy (na terenie województwa pomorskiego) i będą miały swobodę w zakresie wykonywania obowiązków, w przedmiocie wyboru sposobu oraz częściowo dokładnego czasu i miejsca wykonania zadania. Ponadto realizacja usługi odbywać się będzie okresowo (2 spotkania odbywające się, w przedziale czasowym od dnia podpisania umowy, i/lub od 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 r.) i z tego też względu nie znajduje uzasadnienia zatrudnianie personelu przez okres realizacji usługi na podstawie umowy o pracę.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80410000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 3360,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Ukończenie kursu kierownika wycieczek szkolnych) przez osobę wyznaczona przez wykonanwce do realizacji zamówienia publicznego) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Część 2: Świadczenie usługi w zakresie sprawowania opieki nad uczniami podczas wyjazdów na spotkania akademickie dla uczniów szczególnie uzdolnionych zrealizowane w ilości 7 spotkań odbywających się w soboty, w przedziale czasowym od dnia 01.01.2019 umowy, do dnia 20.12.2019 r.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie sprawowania opieki nad uczniami podczas wyjazdów na spotkania akademickie/ uzupełniające formy wsparcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych od miejsca wyjazdu publicznym środkiem lokomocji (miasto Kwidzyn) do miejsca spotkania akademickiego/ uzupełniającej formy wsparcia (województwo Pomorskie), opieka obejmuje czas uczestnictwa w spotkaniu akademickim/uzupełniającej formie wsparcia, i powrót z miejsca spotkania akademickiego/ uzupełniającej formy wsparcia do miejsca wyjazdu publicznym środkiem lokomocji (miasto Kwidzyn). W przypadku wyjazdu transportem zorganizowanym świadczenie usługi opieki obejmuje czas, od miejsca zbiórki wyjazdu (miasto Kwidzyn), poprzez czas trwania spotkania akademickiego/ uzupełniającej formy wsparcia (obszar województwa pomorskiego), do miejsca powrotu (miasto Kwidzyn). 2. Zamówienie zostało podzielona na trzy części: Część 1: Świadczenie usługi w zakresie sprawowania opieki nad uczniami podczas wyjazdów na spotkania akademickie dla uczniów szczególnie uzdolnionych zrealizowane w ilości 7 spotkań odbywających się w soboty, w przedziale czasowym od dnia 01.01.2019, do dnia 31.12.2019 r. Część 2: Świadczenie usługi w zakresie sprawowania opieki nad uczniami podczas wyjazdów na spotkania akademickie dla uczniów szczególnie uzdolnionych zrealizowane w ilości 7 spotkań odbywających się w soboty, w przedziale czasowym od dnia 01.01.2019 umowy, do dnia 20.12.2019 r. Część 3:, Świadczenie usługi w zakresie sprawowania opieki nad uczniami podczas wyjazdów na uzupełniające formy wsparcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych zrealizowane w ilości 2 spotkań odbywających się w dowolny dzień tygodnia, w przedziale czasowym w okresie od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 r. 3. Część 1 i Część 2 może być realizowane w tym samym czasie w różnym miejscu, stąd Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert na obie części przez Wykonawcę wykonującym osobiście przedmiot zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert przez Wykonawcę wykonującym osobiście przedmiot zamówienia zadania na Część 1 i 3 lub Część 2 i 3. 4. Opieka będzie zlecana w zależności od potrzeb, z minimum 2 dniowym wyprzedzeniem. 5. W wyjątkowych przypadkach (gdy informacja o spotkaniu akademickim/uzupełniającej formie wsparcia wpłynie w czasie krótszym niż 2 dni przed spotkaniem), termin wskazany w pkt. 4 może ulec skróceniu do 1 dnia. 6. Przewidywana maksymalna ilość świadczonych usług wynosi dla; 1. Części 1: 84 godziny, podzielone na 7 wyjazdów, dla całej części, zlecane sukcesywnie według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, w okresie od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 r. 2. Części 2: 84 godziny, podzielone na 7 wyjazdów, dla całej części, zlecane sukcesywnie według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, w okresie od dnia 01.01.2019 do dnia 20.12.2019 r. Części 3: 25 godzin, podzielonych na 2 wyjazdy, dla całej części, zlecane sukcesywnie według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, w okresie od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 r., 7. Maksymalna liczba uczestników podczas jednego wyjazdu w ramach realizacji jednej części jest taka sama dla wszystkich trzech części i wynosi – 15 osób. 8. W ramach realizacji części 1 i/lub 2 i/lub 3 Wykonawca na czas realizacji zamówienia będzie dysponował jedną osobą dla realizacji każdej części (Wykonawca będący osobą fizyczną może wskazać sam siebie jako opiekuna w jednej części tj część 1 lub część 2 oraz może być jednocześnie realizatorem Części 1 i 3 lub Części 2 i 3 ) oraz zapewni: a) bezpieczeństwo i opiekę uczestnikom spotkań akademickich/uzupełniających form wsparcia we wskazanych przez zamawiającego terminach, godzinach i miejscu, 9. W ramach realizacji części 1 i/lub 2, i/lub 3 Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia następującej dokumentacji: a) Sporządzenie raportu zawierającego ilość godzin opieki po każdym spotkaniu akademickim/ uzupełniającej formie wsparcia, zawierającego godzinę wyjazdu, czas trwania spotkania, godzinę przyjazdu do miasta Kwidzyn. b) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania listy obecności, oddzielnej dla każdego spotkania akademickiego/uzupełniającej formie wsparcia, zawierającej termin, miejsce, temat spotkania, imię i nazwisko uczestników, potwierdzenie uczestnictwa wskazanych osób w spotkaniu. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania listy obecności w terminie nie później niż 2 dni robocze od dnia zakończenia spotkania do siedziby Zamawiającego. c) Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 5 dni roboczych, liczonych od dnia wydarzenia, do sporządzenia notatki opisującej temat spotkania, jego przebieg, podejmowaną tematykę, działania wykonywane przez uczestników w jego trakcie, wraz z minimum 3 zdjęciami wykonanymi podczas spotkania, dla każdego spotkania akademickiego/uzupełniającej formy wsparcia. Notatka wraz ze zdjęciami każdorazowo zostanie upubliczniona przez Zamawiającego na stronach internetowych dedykowanych realizacji projektu. d) Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do samodzielnego potwierdzenia u organizatora spotkania akademickiego/uzupełniającej formy wsparcia, daty i miejsca odbywania się spotkania. W sytuacji odwołania spotkania przez organizatora, wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie wszystkich zdeklarowanych uczestników spotkania oraz Zamawiającego. e) Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za sprawowanie opieki w przypadku odwołania spotkania przez organizatora najpóźniej do godziny 20.00 w dniu poprzedzającym spotkanie. 10. Zamawiający wypłaci wynagrodzenie w częściach według zrealizowanych – wykonanych godzin opieki za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym była realizowana usługa, proporcjonalnie do liczby przepracowanych godzin w tym miesiącu. 11. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich części zamówienia określa – Załącznik nr 1 do SIWZ 12. Zamawiający dopuszcza przy realizacji zamówienia zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych co do jakości i surowców użytych do ich wykonania do materiałów i urządzeń podanych w dokumentacji projektowej pod warunkiem ich zatwierdzenia przez Zamawiającego. 13. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. 14. Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia (w tym również w projekcie budowlanym) występują odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 15. Wszędzie tam, gdzie w dokumentacji przetargowej (SIWZ wraz z załącznikami), przy opisie zastosowanych materiałów, wyrobów lub innych elementów związanych z wykonaniem przedmiotowego zamówienia wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie przyjmuje się, że mogą być zastosowane materiały równoważne. Wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia ma charakter jedynie przykładowy i użyty jest w celu określenia standardów jakościowych i klasy, wymaganych w odniesieniu do stosowanych materiałów. W przypadku, gdy powoływane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy. 16. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy pzp, nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.). 16.1. Zamawiający odstępuje od określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, albowiem wykonanie tych czynności nie polega na wykonywaniu pracy (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp). Zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu Pracy przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. W świetle tego przepisu stosunek pracy występuje o ile spełnione są łącznie przesłanki w nim wymienione. Czynności, w zakresie realizacji zamówienia, które mają być wykonywane przez pracowników Wykonawcy/Podwykonawcy nie polegają na wykonywaniu pracy zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, z uwagi na brak spełniania jednej z przesłanek stosunku pracy, określonych w tym przepisie, tj. dotyczącej wykonywania pracy pod kierownictwem pracodawcy, oraz tylko częściowemu spełnianiu kolejnych przesłanek dotyczących miejsca i czasu wyznaczonego przez pracodawcę. Osoby zatrudnione będą świadczyć usługę opieki nad młodzieżą szkolną podczas wyjazdu. Osoby te będą realizowały zajęcia poza siedzibą pracodawcy (na terenie województwa pomorskiego) i będą miały swobodę w zakresie wykonywania obowiązków, w przedmiocie wyboru sposobu oraz częściowo dokładnego czasu i miejsca wykonania zadania. Ponadto realizacja usługi odbywać się będzie okresowo (2 spotkania odbywające się, w przedziale czasowym od dnia podpisania umowy, i/lub od 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 r.) i z tego też względu nie znajduje uzasadnienia zatrudnianie personelu przez okres realizacji usługi na podstawie umowy o pracę.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80410000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 3247,44
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Ukończenie kursu kierownika wycieczek szkolnych) przez osobę wyznaczona przez wykonanwce do realizacji zamówienia publicznego) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie sprawowania opieki nad uczniami podczas wyjazdów na uzupełniające formy wsparcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych zrealizowane w ilości 2 spotkań odbywających się w dowolny dzień tygodnia, w przedziale czasowym w okresie od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 r.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie sprawowania opieki nad uczniami podczas wyjazdów na spotkania akademickie/ uzupełniające formy wsparcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych od miejsca wyjazdu publicznym środkiem lokomocji (miasto Kwidzyn) do miejsca spotkania akademickiego/ uzupełniającej formy wsparcia (województwo Pomorskie), opieka obejmuje czas uczestnictwa w spotkaniu akademickim/uzupełniającej formie wsparcia, i powrót z miejsca spotkania akademickiego/ uzupełniającej formy wsparcia do miejsca wyjazdu publicznym środkiem lokomocji (miasto Kwidzyn). W przypadku wyjazdu transportem zorganizowanym świadczenie usługi opieki obejmuje czas, od miejsca zbiórki wyjazdu (miasto Kwidzyn), poprzez czas trwania spotkania akademickiego/ uzupełniającej formy wsparcia (obszar województwa pomorskiego), do miejsca powrotu (miasto Kwidzyn). 2. Zamówienie zostało podzielona na trzy części: Część 1: Świadczenie usługi w zakresie sprawowania opieki nad uczniami podczas wyjazdów na spotkania akademickie dla uczniów szczególnie uzdolnionych zrealizowane w ilości 7 spotkań odbywających się w soboty, w przedziale czasowym od dnia 01.01.2019, do dnia 31.12.2019 r. Część 2: Świadczenie usługi w zakresie sprawowania opieki nad uczniami podczas wyjazdów na spotkania akademickie dla uczniów szczególnie uzdolnionych zrealizowane w ilości 7 spotkań odbywających się w soboty, w przedziale czasowym od dnia 01.01.2019 umowy, do dnia 20.12.2019 r. Część 3:, Świadczenie usługi w zakresie sprawowania opieki nad uczniami podczas wyjazdów na uzupełniające formy wsparcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych zrealizowane w ilości 2 spotkań odbywających się w dowolny dzień tygodnia, w przedziale czasowym w okresie od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 r. 3. Część 1 i Część 2 może być realizowane w tym samym czasie w różnym miejscu, stąd Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert na obie części przez Wykonawcę wykonującym osobiście przedmiot zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert przez Wykonawcę wykonującym osobiście przedmiot zamówienia zadania na Część 1 i 3 lub Część 2 i 3. 4. Opieka będzie zlecana w zależności od potrzeb, z minimum 2 dniowym wyprzedzeniem. 5. W wyjątkowych przypadkach (gdy informacja o spotkaniu akademickim/uzupełniającej formie wsparcia wpłynie w czasie krótszym niż 2 dni przed spotkaniem), termin wskazany w pkt. 4 może ulec skróceniu do 1 dnia. 6. Przewidywana maksymalna ilość świadczonych usług wynosi dla; 1. Części 1: 84 godziny, podzielone na 7 wyjazdów, dla całej części, zlecane sukcesywnie według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, w okresie od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 r. 2. Części 2: 84 godziny, podzielone na 7 wyjazdów, dla całej części, zlecane sukcesywnie według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, w okresie od dnia 01.01.2019 do dnia 20.12.2019 r. Części 3: 25 godzin, podzielonych na 2 wyjazdy, dla całej części, zlecane sukcesywnie według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, w okresie od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 r., 7. Maksymalna liczba uczestników podczas jednego wyjazdu w ramach realizacji jednej części jest taka sama dla wszystkich trzech części i wynosi – 15 osób. 8. W ramach realizacji części 1 i/lub 2 i/lub 3 Wykonawca na czas realizacji zamówienia będzie dysponował jedną osobą dla realizacji każdej części (Wykonawca będący osobą fizyczną może wskazać sam siebie jako opiekuna w jednej części tj część 1 lub część 2 oraz może być jednocześnie realizatorem Części 1 i 3 lub Części 2 i 3 ) oraz zapewni: a) bezpieczeństwo i opiekę uczestnikom spotkań akademickich/uzupełniających form wsparcia we wskazanych przez zamawiającego terminach, godzinach i miejscu, 9. W ramach realizacji części 1 i/lub 2, i/lub 3 Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia następującej dokumentacji: a) Sporządzenie raportu zawierającego ilość godzin opieki po każdym spotkaniu akademickim/ uzupełniającej formie wsparcia, zawierającego godzinę wyjazdu, czas trwania spotkania, godzinę przyjazdu do miasta Kwidzyn. b) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania listy obecności, oddzielnej dla każdego spotkania akademickiego/uzupełniającej formie wsparcia, zawierającej termin, miejsce, temat spotkania, imię i nazwisko uczestników, potwierdzenie uczestnictwa wskazanych osób w spotkaniu. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania listy obecności w terminie nie później niż 2 dni robocze od dnia zakończenia spotkania do siedziby Zamawiającego. c) Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 5 dni roboczych, liczonych od dnia wydarzenia, do sporządzenia notatki opisującej temat spotkania, jego przebieg, podejmowaną tematykę, działania wykonywane przez uczestników w jego trakcie, wraz z minimum 3 zdjęciami wykonanymi podczas spotkania, dla każdego spotkania akademickiego/uzupełniającej formy wsparcia. Notatka wraz ze zdjęciami każdorazowo zostanie upubliczniona przez Zamawiającego na stronach internetowych dedykowanych realizacji projektu. d) Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do samodzielnego potwierdzenia u organizatora spotkania akademickiego/uzupełniającej formy wsparcia, daty i miejsca odbywania się spotkania. W sytuacji odwołania spotkania przez organizatora, wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie wszystkich zdeklarowanych uczestników spotkania oraz Zamawiającego. e) Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za sprawowanie opieki w przypadku odwołania spotkania przez organizatora najpóźniej do godziny 20.00 w dniu poprzedzającym spotkanie. 10. Zamawiający wypłaci wynagrodzenie w częściach według zrealizowanych – wykonanych godzin opieki za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym była realizowana usługa, proporcjonalnie do liczby przepracowanych godzin w tym miesiącu. 11. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich części zamówienia określa – Załącznik nr 1 do SIWZ 12. Zamawiający dopuszcza przy realizacji zamówienia zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych co do jakości i surowców użytych do ich wykonania do materiałów i urządzeń podanych w dokumentacji projektowej pod warunkiem ich zatwierdzenia przez Zamawiającego. 13. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. 14. Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia (w tym również w projekcie budowlanym) występują odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 15. Wszędzie tam, gdzie w dokumentacji przetargowej (SIWZ wraz z załącznikami), przy opisie zastosowanych materiałów, wyrobów lub innych elementów związanych z wykonaniem przedmiotowego zamówienia wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie przyjmuje się, że mogą być zastosowane materiały równoważne. Wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia ma charakter jedynie przykładowy i użyty jest w celu określenia standardów jakościowych i klasy, wymaganych w odniesieniu do stosowanych materiałów. W przypadku, gdy powoływane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy. 16. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy pzp, nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.). 16.1. Zamawiający odstępuje od określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, albowiem wykonanie tych czynności nie polega na wykonywaniu pracy (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp). Zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu Pracy przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. W świetle tego przepisu stosunek pracy występuje o ile spełnione są łącznie przesłanki w nim wymienione. Czynności, w zakresie realizacji zamówienia, które mają być wykonywane przez pracowników Wykonawcy/Podwykonawcy nie polegają na wykonywaniu pracy zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, z uwagi na brak spełniania jednej z przesłanek stosunku pracy, określonych w tym przepisie, tj. dotyczącej wykonywania pracy pod kierownictwem pracodawcy, oraz tylko częściowemu spełnianiu kolejnych przesłanek dotyczących miejsca i czasu wyznaczonego przez pracodawcę. Osoby zatrudnione będą świadczyć usługę opieki nad młodzieżą szkolną podczas wyjazdu. Osoby te będą realizowały zajęcia poza siedzibą pracodawcy (na terenie województwa pomorskiego) i będą miały swobodę w zakresie wykonywania obowiązków, w przedmiocie wyboru sposobu oraz częściowo dokładnego czasu i miejsca wykonania zadania. Ponadto realizacja usługi odbywać się będzie okresowo (2 spotkania odbywające się, w przedziale czasowym od dnia podpisania umowy, i/lub od 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 r.) i z tego też względu nie znajduje uzasadnienia zatrudnianie personelu przez okres realizacji usługi na podstawie umowy o pracę.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80410000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 950,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Ukończenie kursu kierownika wycieczek szkolnych) przez osobę wyznaczona przez wykonanwce do realizacji zamówienia publicznego) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przeprowadzenie szkoleń zawodowych - pomorskie
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania22-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przeprowadzenie szkoleń zawodowych (indywidualnych) dla 8 osób. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. 1 Maja 72 w Kowarach - Roboty budowlane i Prace termomodernizacyjne” w ramach projektu: „Renowacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 3 i przebudowa boiska sportowego Szkoły Podstawowej nr 3 oraz przebudowa bieżni i wyposażenie w oświetlenie Stadionu Miejskiego (etap I), oraz przebudowa mostu drogowego nr 5856 przy ul. Waryńskiego (115856D) w Kowarach.” nr projektu  RPDS.06.03.03-02-0003/17  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program operacyjny: RPO WD 2014-2020 Oś priorytetowa: 6 Infrastruktura spójności społecznej Działanie: 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Poddziałanie: 3 - 6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT AJ.
Następne ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa ulicy Technicznej w Tomaszowie Mazowiekim.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Kwidzyn: sukcesywne dostawy warzyw
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Edukacja, nauka: „Przeprowadzenie szkolenia zawodowych i edukacyjnych (Kod  CPV- 80000000-4; 80530000-8)”
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI